Zarządzenie Nr 571 /2005 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

Nowa strona 1
Zarządzenie Nr 571 /2005

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 30 grudnia 2005r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

 

 

                   Na podstawie § 17 uchwały  Nr XXXI/242/2005Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005 –  zarządzam  co następuje:

 

 

§1.Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy         o kwotę                244 735zł

z tego:

- zadania własne                                                      o kwotę           244 735zł

w tym:

 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo-

                 Urząd Miejski                                   o kwotę                1 216zł

Rozdział 01008 Melioracje wodne                         o kwotę                1 216zł
§4430 różne opłaty i składki                                  o kwotę                1 216zł

 

Dział 600 Transport i łączność

                  - Urząd Miejski                                o kwotę               1 000zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne                o kwotę                1 000zł

§4270zakup usług remontowych                           o kwotę                  1 000zł

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

                  - Urząd Miejski                                o kwotę               1 000zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i

                          nieruchomościami                      o kwotę                1 000zł

§4270 zakup usług remontowych                          o kwotę                 1 000zł

 

Dział 710 Działalność usługowa

                  - Urząd Miejski                                o kwotę               8 262zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania

                           przestrzennego                          o kwotę                 7 600zł

§4300 zakup usług pozostałych                             o kwotę                7 600zł

rozdział 71035 Cmentarze                                     o kwotę                     662zł

§4260 zakup energii                                              o kwotę                     662zł

 

 

Dział 750 Administracja publiczna

                  - Urząd Miejski                                o kwotę              78 670zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin                                o kwotę                75 761zł

§3030różne wydatki na rzecz osób fizycznych       o kwotę                  3 151zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników       o kwotę                55 610zł

§4350 zakup usług dostępu do sieci Internet          o kwotę                7 000zł

§4430 rożne opłaty i składki                                  o kwotę                3 000zł

§6060 wydatki na zakupy inwestycyjne                  o kwotę                 7 000zł

 

rozdział 75095 Pozostała działalność                     o kwotę                 2 909zł

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne             o kwotę                   650zł

§4120 składki na Fundusz Pracy                           o kwotę                      20zł

§4430 różne opłaty i składki                                  o kwotę                2 239zł

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

                 ochrona przeciwpożarowa –

                 Urząd Miejski                                   o kwotę               5 160zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne            o kwotę                4 660zł

§3020 nagrody i wydatki osobowe nie

 zaliczone do wynagrodzeń                                   o kwotę                1 000zł

§4270 zakup usług remontowych                          o kwotę                3 500zł

§4300 zakup usług pozostałych                             o kwotę                   160zł

 

rozdział 75414 Obrona Cywilna                            o kwotę                    500zł

§3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych      o kwotę                    500zł

 

Dział 801 Oświata i wychowanie                      o kwotę               61 825zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe- szkoły         o kwotę               46 879zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników       o kwotę                 4 041zł

§4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

           i książek                                                    o kwotę                       59zł

§4260 zakup energii                                              o kwotę                42 779zł

 

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne

                        w szkołach  podstawowych

                        - szkoły                                       o kwotę                   443zł

§4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

           i książek                                                    o kwotę                   443zł       

 

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

     ZUT                                            o kwotę                5711zł

§4110składki na ubezpieczenia społeczne              o kwotę                   396zł

§4120 składki na Fundusz Pracy                           o kwotę                      43zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia                  o kwotę                2 811zł

§4260 zakup energii                                              o kwotę                 1 277zł

§4430 różne opłaty i składki                                  o kwotę                    721zł

§4410 podróże służbowe krajowe                         o kwotę                    349zł

§4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

           socjalnych                                                o kwotę                    114zł      

 

rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie

                         nauczycieli - szkoły                     o kwotę                   550zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia                 o kwotę                       60zł

§ 4300 zakup usług pozostałych                           o kwotę                   490zł

 

Rozdział 80110 Gimnazja – gimnazjum                  o kwotę               8 242zł

§4260 zakup energii                                              o kwotę              8  242zł         

 

Dział 851 Ochrona zdrowia

                  - Urząd Miejski                                o kwotę               5 769zł

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej       o kwotę                  500zł

§4300 zakup usług pozostałych                             o kwotę                   500zł

 

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi      o kwotę               5 269zł

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne             o kwotę                  877zł

§4120 składki na Fundusz Pracy                           o kwotę                  547zł

§4170 wynagrodzenia bezosobowe                       o kwotę               1 961zł

§4260 zakup energii                                              o kwotę                 540zł

§4300 zakup usług pozostałych                             o kwotę              1 292zł

§4410 podróże służbowe krajowe                         o kwotę                   46zł

§4430 różne opłaty i składki                                  o kwotę                     6zł

 

Dział 852 Pomoc  społeczna                              o kwotę          45 107zł

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

                         oraz składki na ubezpieczenia

                         społeczne – zad.własne  - OPS    o kwotę           25 472zł

§4300 zakup usług pozostałych                             o kwotę           25 472zł

 

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe- UM o kwotę             5 000zł

§3110 świadczenia społeczne                                o kwotę             5 000zł

 

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej         -OPS o kwotę            8 033zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników       o kwotę                125zł

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne             o kwotę             3 366zł

§4120 składki na Fundusz Pracy                           o kwotę               948zł

§4170 wynagrodzenia bezosobowe                       o kwotę             2 588zł

§4270 zakup usług remontowych                          o kwotę                        537zł

§4350 zakup usług dostępu do sieci Internet          o kwotę                        469zł

 

rozdział 85295 Pozostała działalność-OPS            o kwotę                     6 602zł

§3110 świadczenia społeczne                                o kwotę                      6 164zł

§4300 zakup usług pozostałych                             o kwotę                         438zł

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza   o kwotę                   12 542zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne -szkoły              o kwotę                     4 450zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników       o kwotę                     4 450zł

 

rozdział 85415 Pomoc materialna dla

                        uczniów- UM                               o kwotę                    6 000zł

§3260 Inne formy pomocy dla uczniów                 o kwotę                    6 000zł

 

rozdział 85495 Pozostała działalność  - szkoły       o kwotę                     2 092zł

§4220 zakup środków żywności                           o kwotę                     1 462zł

§4300 zakup usług pozostałych                             o kwotę                        630zł

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona

                Środowiska – Urząd Miejski             o kwotę                12 405zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg     o kwotę                 11 042zł

§4270 zakup usług remontowych                          o kwotę                 11 042zł

 

rozdział 90095 Pozostała działalność                     o kwotę                   1 363zł

§4300 zakup usług pozostałych                             o kwotę                   1 363zł

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

               narodowego- Urząd Miejski               o kwotę                8 507zł

 

rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie

                       kultury                                          o kwotę                3 811zł

§3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone

  do wynagrodzeń                                                o kwotę                    290zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia                  o kwotę                    618zł

§4300 zakup usług pozostałych                             o kwotę                 2 903zł

 

rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków   o kwotę                 2 000zł

§4300 zakup usług pozostałych                             o kwotę                 2 000zł

 

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice

                         i kluby                                        o kwotę                2 696zł

§4270 zakup usług remontowych - świetlice          o kwotę                2 696zł

 

Dział 926 Kultura fizyczna i sport                    o kwotę                3 272zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury

                          fizycznej - OSIR                        o kwotę                 2 952zł

 

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników       o kwotę                     43zł

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne             o kwotę                    843zł

§4120 składki na Fundusz Pracy                           o kwotę                    465zł

§4170 wynagrodzenia bezosobowe                       o kwotę                   798zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia                  o kwotę                    788zł

§4430 różne opłaty i składki                                  o kwotę                      15zł

 

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury

                         fizycznej i sportu –UM                o kwotę                    320zł

§4300 zakup usług pozostałych                             o kwotę                    320zł

          

§2.Zwiększa się wydatki w budżecie gminy           o kwotę             244 735zł                    

z tego:

- zadania  własne                                                     o kwotę          244 735zł

w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

                  - Urząd Miejski                                o kwotę               1 216zł

Rozdział 01008 Melioracje wodne                         o kwotę                1 216zł
§4300 zakup usług pozostałych                             o kwotę                1 216zł       

 

Dział 600 Transport i łączność

                   - Urząd Miejski                               o kwotę                 1 000zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne                o kwotę                  1 000zł

§4300 zakup usług pozostałych                             o kwotę                  1 000zł

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

                    - Urząd Miejski                              o kwotę               1 000zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i

                          nieruchomościami                      o kwotę                1 000zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia                  o kwotę                 1 000zł

 

Dział 710 Działalność usługowa

                   - Urząd Miejski                               o kwotę               8 262zł

Rozdział 71035 Cmentarze                                   o kwotę                8 262zł

§4300 zakup usług pozostałych                             o kwotę                8 262zł

 

 

 

        

 

Dział 750 Administracja publiczna

                  - Urząd Miejski                                o kwotę                78 670zł

 

Rozdział 75023 Urzędy gmin                                o kwotę                 75 607zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia                  o kwotę                   6 000zł

§4260 zakup energii                                              o kwotę                 12 300zł

§4270 zakup usług remontowych                          o kwotę                 20 600zł

§4300 zakup usług pozostałych                             o kwotę                34 500zł

§4410 podróże służbowe krajowe                         o kwotę                   2 200zł

§4580 pozostałe odsetki                                       o kwotę                          7zł

 

Rozdział 75095 Pozostała działalność                   o kwotę                   3 063zł

§3020 wydatki osobowe niezaliczone

         do wynagrodzeń                                         o kwotę                    150zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników       o kwotę                  2  913zł

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

                 ochrona przeciwpożarowa –

                 Urząd Miejski                                   o kwotę                 5 160zł     

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne            o kwotę                4 660zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników       o kwotę                2 591zł

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne             o kwotę                    258zł

§4120 składki na Fundusz Pracy                           o kwotę                      37zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia                  o kwotę                1 204zł

§4260 zakup energii                                              o kwotę                    532zł

§4410 podróże służbowe krajowe                         o kwotę                       38zł

 

rozdział 75414 Obrona Cywilna                            o kwotę                    500zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników       o kwotę                      26zł

§4120 składki na Fundusz Pracy                           o kwotę                      20zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia                  o kwotę                    454zł  

 

Dział 801 Oświata i wychowanie                      o kwotę               61 825zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe- szkoły         o kwotę               46 822zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia                  o kwotę               25 787zł

§4270 zakup usług remontowych                          o kwotę                   292zł

§4300 zakup usług pozostałych                             o kwotę                 3 827zł

§4350 zakup usług dostępu do sieci Internet          o kwotę                      14zł

§4410 podróże służbowe krajowe                         o kwotę                    242zł

§6060 wydatki na zakupy inwestycyjne                  o kwotę               16 660zł

 

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne

                        w szkołach  podstawowych-szkoły        o kwotę                   493zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników       o kwotę                          412zł

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne             o kwotę                             68zł

§4120 składki na Fundusz Pracy                           o kwotę                             13zł

 

rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie

                         nauczycieli- szkoły                      o kwotę                           557zł

§4410 podróże służbowe krajowe                         o kwotę                           557zł                   

Rozdział 80110 Gimnazja – gimnazjum                  o kwotę                        8 242zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia                  o kwotę                        4 638zł

§6060 wydatki na zakupy inwestycyjne                  o kwotę                        3 604zł

 

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

                          ZUT                                          o kwotę                       5 711zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników       o kwotę                        1 548zł

§4170 wynagrodzenia bezosobowe                       o kwotę                       2 105zł

§4270 zakup usług remontowych                          o kwotę                        1 380zł

§4300 zakup usług pozostałych                             o kwotę                           670zł

§4580 pozostałe odsetki                                       o kwotę                               8zł

           

Dział 851 Ochrona zdrowia

                  - Urząd Miejski                                o kwotę                      5 769zł

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej       o kwotę                          500zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia                  o kwotę                            500zł

 

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi      o kwotę                        5 269zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników       o kwotę                          164zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia                  o kwotę                        5 105zł

 

Dział 852 Pomoc  społeczna                              o kwotę                   45 107zł

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

                         oraz składki na ubezpieczenia

                         społeczne – zad.własne- OPS      o kwotę                     37 074zł

§3110 świadczenia społeczne                                o kwotę                    37 074zł

        

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej                  o kwotę                       8 033zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia                  o kwotę                      6 687zł

§4300 zakup usług pozostałych                             o kwotę                         447zł

§4330 zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t          o kwotę                          808zł

§4410 podróże służbowe krajowe                         o kwotę                           91zł

 

 

 

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza   o kwotę                         12 542zł

rozdział 85415 Pomoc materialna dla

                        uczniów - UM                              o kwotę                         6 000zł

§3240 stypendia dla uczniów                                o kwotę                         6 000zł

 

Rozdział 85401 Świetlice szkolne- szkoły              o kwotę                             25zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników       o kwotę                              25zł

 

rozdział 85495 Pozostała działalność- szkoły         o kwotę                         6 517zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia                  o kwotę                        3 960zł

§4300 zakup usług pozostałych                             o kwotę                         2 557zł

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona

                środowiska – Urząd Miejski             o kwotę                    12 405zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi              o kwotę                          301zł

§4300 zakup usług pozostałych                             o kwotę                                   301zł

 

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach

                          i gminach                                   o kwotę                          442zł

§4300 zakup usług pozostałych                             o kwotę                                   442zł

 

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic,placów i dróg      o kwotę                     11 662zł

§4260 zakup energii                                              o kwotę                      11 662zł

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

                narodowego- Urząd Miejski              o kwotę                      8 507zł

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury,świetlice

                         i kluby                                        o kwotę                       2 696zł

§4300 zakup usług pozostałych -świetlice              o kwotę                       2 696zł

 

rozdział 92195 Pozostała działalność                     o kwotę                        5 811zł

§4170 wynagrodzenia bezosobowe                       o kwotę                           163zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia                  o kwotę                        3 656zł

§4300 zakup usług pozostałych                             o kwotę                        1 992zł

 

Dział 926 Kultura fizyczna i sport                     o kwotę                     3 272zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury

                           fizycznej- OSiR                        o kwotę                         2 952zł

§3020 wydatki osobowe nie zaliczone

           do wynagrodzeń                                       o kwotę                             6zł

§4260 zakup energii                                              o kwotę                       1 540zł

§4300 zakup usług pozostałych                             o kwotę                       1 383zł

§4350 zakup usług dostępu do sieci Internet          o kwotę                            10zł

§4410 podróże służbowe krajowe                         o kwotę                           13zł   

      

 

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury

                         fizycznej i sportu –UM                o kwotę                         320zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia                  o kwotę                         320zł

 

 

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

                                          

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Zmniejszenia  55 683zł

Rozdział 80101 szkoły podstawowe   48 148zł

        §

 

SP Brzesko

SP-2 Pyrzyce

SP Okunica

SP Żabów

SP Mielęcin

Razem

4010

 

 

 

4500

 

4500

4260

110

40000

646

1680

343

42 779

4240

 

 

459

 

 

459

4210

 

 

230

 

 

230

4410

 

 

180

 

 

180

Razem

110

40000

1515

6 180

343

48 148

 
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne – 443zł

 

        §

 

SP Żabów

Razem

4240

443

443

Razem

443

443

 

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 550zl

 

        §

 

SP Żabów

SP Okunica

Razem

4300

490

 

490

4210

 

60

60

Razem

490

60

550

 

Rozdział 85401 Świetlice szkolne  - 4 450zł

 

        §

 

SP-2 Pyrzyce

Razem

4010

4450

4450

Razem

4450

4450

 

Rozdział 85495 Pozostała działalność - stołówki szkolne  2 092zł

        §

 

SP Żabów

SP-2 Pyrzyce

Razem

4220

1 462

 

1 462

4300

 

630

630

Razem

1 462

630

2 092

 

Zwiększenia  - 55 683zł

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe   48 091zł

        §

 

SP Brzesko

SP-2 Pyrzyce

SP Okunica

SP Żabów

SP Mielęcin

Razem

4010

 

 

        459

 

 

        459

4210

 

    20 000

 

       5800

         217

    26 017

4240

110

290

 

 

 

400

4270

 

 

229

63

 

292

4300

 

3000

827

 

 

3827

4350

 

 

 

 

14

14

4410

 

50

 

260

112

422

6060

 

16660

 

 

 

16660

Razem

110

40 000

1515

6123

343

48 091

 

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne – 493zł

 

        §

 

SP Żabów

Razem

4010

412

412

4110

68

68

4120

13

13

Razem

493

493

 

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  -557zł

        §

 

SP Okunica

SP Żabów

Razem

4410

60

497

557

Razem

60

497

557

Rozdział 85401 Świetlice szkolne  25zł

        §

 

SP Żabów

Razem

4010

25

25

Razem

25

25

Rozdział 85495 Pozostała działalność – stołówki szkolne 6517zł

 

§

 

SP Żabów

SP-2 Pyrzyce

Razem

4210

3 330

630

3960

4300

2 557

.

2 557

Razem

5 887

630

6 517

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 17-02-2006 10:24:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 17-02-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 17-02-2006 10:24:54