ZARZĄDZENIE NR 580/2006 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 16 stycznia 2006r. w sprawie ogłoszenia konkursu i przyjęcia regulaminu na wybór imienia dla Stadionu Miejskiego w Pyrzycach


ZARZĄDZENIE NR 580/2006

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 16 stycznia 2006r.

w sprawie ogłoszenia konkursu i przyjęcia regulaminu na wybór imienia dla Stadionu Miejskiego w Pyrzycach

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Ogłaszam konkurs na wybór imienia dla Stadionu Miejskiego w Pyrzycach.

2. Zatwierdzam Regulamin Konkursu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 580/2006

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 16 stycznia 2006r.

REGULAMIN KONKURSU

I.CEL KONKURSU

Celem konkursu jest wyłonienie i upamiętnienie postaci, która zasłużyła na nazwanie obiektu sportowego jej imieniem.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

1.Konkurs ma charakter otwarty. Do udziału w konkursie zapraszamy osoby fizyczne , instytucje, organizacje oraz inne zespoły, które zgłoszą swoje uczestnictwo.

2.Zgłoszenie należy składać w sekretariacie Urzędu pokój nr 133 osobiście, lub

pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Plac Ratuszowy 1, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na wybór imienia dla Stadionu Miejskiego w Pyrzycach” w terminie do 31 stycznia 2006r. do godz.15°°.

3.Zgłoszenie winno zawierać:

  • propozycję imienia wraz z krótkim uzasadnieniem,

  • dane osoby lub organizacji zgłaszającej (z kontaktowym numerem telefonu).

III. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1.Wyboru imienia i wyłonienia zwycięzcy w terminie do 3 lutego 2006r. dokona Komisja Konkursowa w składzie:

1) Teresa Jasińska - przewodnicząca

2) Marek Olech - członek

3) Janusz Kaźmierczak - członek

2.Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu pisemnie, telefonicznie lub faksem.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 20-02-2006 12:59:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 20-02-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 20-02-2006 12:59:42