ZARZĄDZENIE NR 581/06 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 20 stycznia 2006r. w sprawie ogłoszenia konkursu i przyjęcia regulaminu konkursu p.n. „Pomysł na biznes”


ZARZĄDZENIE NR 581/06

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 20 stycznia 2006r.

w sprawie ogłoszenia konkursu i przyjęcia regulaminu konkursu p.n. „Pomysł na biznes”

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§1.1.Ogłaszam konkurs p.n. „Pomysł na biznes”.

2.Zatwierdzam Regulamin Konkursu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr..............

Burmistrza Pyrzyc

z dnia ........................

REGULAMIN KONKURSU

I.ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Burmistrz Pyrzyc.

II. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest uaktywnienie społeczności lokalnej , szczególnie młodych ludzi, którzy po zakończeniu edukacji pozostają bez pracy.

Realizacja projektu może być rozwiązaniem nie tylko dla pomysłodawcy, ale może stanowić przykład dla tych , którzy poszukują swojej drogi zawodowej.

III.WARUNKI UCZESTNICTWA

  1. Konkurs ma charakter otwarty, do udziału zapraszamy wszystkich mieszkańców zarówno indywidualnie jak i w nieformalnych zespołach powstałych dla złożenia oferty konkursowej.

  2. Oferty konkursowe należy składać w sekretariacie Urzędu pokój nr 133 osobiście, lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Plac Ratuszowy 1, z dopiskiem na kopercie „Konkurs p.n. „Pomysł na biznes” w terminie do 28 lutego 2006r. do godz.1500.

  3. Oferta winna zawierać:

    • rodzaj działalności z krótkim opisem uzasadniającym jej wybór i umiejscowienie w warunkach lokalnych ,

    • biznes plan ,

    • dane osoby przystępującej do konkursu ( z kontaktowym numerem telefonu).

IV.ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

  1. Rozstrzygnięcia konkursu i wyboru zwycięzcy dokona Komisja Konkursowa w składzie:

1) Teresa Jasińska - przewodnicząca

2) Andrzej Ogrodowicz - członek

3) Maria Kozłowska - członek

4) Ewa Jędraszak - członek

2..Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 15 marca 2006r.

3.Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach pisemnie,

telefonicznie, lub faksem.

4.Zwycięzca konkursu otrzyma Nagrodę Burmistrza. Ponadto poprzez

lokalne media prowadzona będzie reklama działalności i jej rozwój przez

okres 6 miesięcy ( przy założeniu, ze zwycięzca rozpocznie prowadzenie

tej działalności ).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 20-02-2006 13:03:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 20-02-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 20-02-2006 13:03:05