Zarządzenie Nr 590/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie zmiany zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Pyrzyce


Zarządzenie Nr 590/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 31 stycznia 2006r.

w sprawie zmiany zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Pyrzyce

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) zarządzam:

§ 1

W uchwale Nr 456/2002 Zarządu Miejskiego w Pyrzycach z dnia 12 września 2002r.

w sprawie zmiany zakładowego planu kont dla Budżetu Gminy Pyrzyce wprowadza się następujące zmiany:

  1. w części tytułowej zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Pyrzyce

pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

„ Zakładowy plan kont ustala i wprowadza do niego zmiany Burmistrz Pyrzyc”.

  1. w załączniku Nr 1- wykaz kont dla budżetu gminy dodaje się nowe konta:

„Konto 138 - „Rachunki środków na prefinansowanie”

Konto 257 - „Należności z tytułu prefinansowania”

Konto 268 - „Zobowiązania z tytułu prefinansowania””,

  1. w załączniku Nr 2 - zasady funkcjonowania kont dla budżetu gminy Pyrzyce

w opisie kont bilansowych dodaje się opis kont 138, 257, 268 w brzmieniu:

„„Konto 138 -„Rachunki środków na prefinansowanie”

Konto służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na wyodrębnionych rachunkach bankowych otwartych dla potrzeb operacji finansowych dotyczących refinansowania w ramach pożyczek zaciągniętych z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Na stronie Wn konta 138 ujmuje się wpływy zaciągniętych pożyczek oraz środki przeznaczone na ich spłatę.

Na stronie Ma ujmuje się wypłaty na cele określone w umowie pożyczki oraz zwroty pożyczek.

Konto 138 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych znajdujących się na wydzielonych rachunkach bankowych na prefinansowanie.

Konto 257 - „Należności z tytułu prefinansowania”

Konto służy do ewidencji należności z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu państwa

w ramach prefinansowania na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Na stronie Wn konta 257 ujmuje się powstawanie i zwiększenie należności w ramach prefinansowania a na stronie Ma ich zmniejszenie.

Konto 257 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu pożyczek udzielonych w ramach prefinansowania a saldo Ma stan nadpłat w należności z tytułu pożyczek dotyczących refinansowania.

Konto 268 - „Zobowiązania z tytułu prefinansowania”

Konto służy do ewidencji zobowiązań z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu państwa

w ramach prefinansowania na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Na stronie Wn konta 268 ujmuje się wartość spłaconych zobowiązań zaciągniętych z tytułu pożyczek w ramach prefinansowania, a na stronie Ma ujmuje się wartość zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w ramach prefinansowania.

Konto 268 może wykazywać stan nadpłaconych zobowiązań, saldo Ma stan zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek na prefinansowanie.””

4. w załączniku Nr 3 - zasady tworzenia kont analitycznych - konta 901, 902, 903, 904, 907, 908, 909 otrzymują brzmienie:

„„Konto 901 - „Dochody budżetu”

Konto analityczne tworzy się przez nadanie rodzaju i źródła dochodu stosując symbole klasyfikacji budżetowej z podziałem na rozdział i paragraf.

901 - XX-XXXXX-XXXX - dochody

Gdzie:

XX - kod budżetu Gminy

XXXXX - rozdział

XXXX - paragraf

Konto 902 - „Wydatki budżetu”

Konto analityczne tworzy się przez nadanie rodzaju i źródła wydatku stosując symbole klasyfikacji budżetowej z podziałem na rozdział i paragraf.

902 - XX-XXXXX-XXXX - wydatki

Gdzie:

XX - kod budżetu Gminy

XXXXX - rozdział

XXXX - paragraf

Konto 903 - „Nie wykonane wydatki”

Konto analityczne tworzy się przez nadanie rodzaju i źródła wydatku stosując symbole klasyfikacji budżetowej z podziałem na rozdział i paragraf.

903 - XX-XXXXX-XXXX - wydatki

Gdzie:

XX - kod budżetu Gminy

XXXXX - rozdział

XXXX - paragraf

Konto 904 - „Nie wygasające wydatki”

Konto analityczne tworzy się przez nadanie rodzaju i źródła wydatku stosując symbole klasyfikacji budżetowej z podziałem na rozdział i paragraf.

904 - XX-XXXXX-XXXX - wydatki

Gdzie:

XX - kod budżetu Gminy

XXXXX - rozdział

XXXX - paragraf

Konto 907 - „Dochody z funduszy pomocowych”

Konto analityczne tworzy się przez nadanie rodzaju i źródła dochodu stosując symbole klasyfikacji budżetowej z podziałem na rozdział i paragraf.

907 - XX-XXXXX-XXXX - dochody

Gdzie:

XX - kod budżetu Gminy

XXXXX - rozdział

XXXX - paragraf

Konto 908 - „Wydatki z funduszy pomocowych”

Konto analityczne tworzy się przez nadanie rodzaju i źródła wydatku stosując symbole klasyfikacji budżetowej z podziałem na rozdział i paragraf.

908 - XX-XXXXX-XXXX - wydatki

Gdzie:

XX - kod budżetu Gminy

XXXXX - rozdział

XXXX - paragraf

Konto 909 - „Rozliczenia międzyokresowe”

Konto analityczne tworzy się przez nadanie rodzaju i źródła wydatku stosując symbole klasyfikacji budżetowej z podziałem na rozdział i paragraf.

909 - XX-XXXXX-XXXX - wydatki

Gdzie:

XX - kod budżetu Gminy

XXXXX - rozdział

XXXX - paragraf””

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 21-02-2006 11:33:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 21-02-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 21-02-2006 11:33:34