Zarządzenie Nr 591/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie zmiany zakładowego planu kont dla jednostek budżetowych i zakładów budżetowych


Zarządzenie Nr 591/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 31 stycznia 2006r.

w sprawie zmiany zakładowego planu kont dla jednostek budżetowych i zakładów budżetowych

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) zarządzam:

§ 1

W uchwale Nr 457/2002 Zarządu Miejskiego w Pyrzycach z dnia 12 września 2002r.

w sprawie zmiany zakładowego planu kont dla jednostek budżetowych i zakładów budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 7 ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia w cenie zakupu od 100 zł do 3.500 zł oraz o wartości niższej składników majątkowych typu: meble, dywany, sprzęt radiotechniczny o okresie używalności poniżej 1 roku ewidencjonuje się na koncie 013 w ujęciu ilościowo-wartościowym. Na koncie tym nie ewidencjonuje się składników majątkowych typu: zabawki, sprzęt kuchenny, narzędzia gospodarcze, które to są ujmowane w ewidencji ilościowej.”

„ 3. Składniki majątkowe o wartości poniżej 100 zł ujmowane są w ewidencji ilościowej”

 1. w § 7 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„ 4. Wyposażenie, którego wartość nie przekracza kwoty 100 zł może być księgowane

w ewidencji ilościowej.

W ewidencji ilościowej ujmuje się:

 • aparaty telefoniczne stacjonarne

 • naczynia

 • sztućce

 • wiadra

 • wycieraczki

 • kosze

 • wazony

 • artykuły dekoracyjne

 • lampy

 • klosz

 • teczki, aktówki, saszetki

 • odzież ochronną

 • sprzęt gospodarczy:

  • grabie

  • haczki

  • miotły

  • łopaty

  • młotki

  • inne narzędzia

 • inne przedmioty nietrwałe.”

 1. w części tytułowej zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Pyrzyce pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zakładowy plan kont ustala i wprowadza do niego zmiany Burmistrz Pyrzyc”

 1. w załączniku Nr 1 -wykaz kont dla jednostek budżetowych i zakładów budżetowych a) skreśla się konto 136

b) dodaje się nowe konta:

„Konta bilansowe:

„132 - „Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych”

137 - „Rachunki środków funduszy pomocowych”

138 - „Rachunki środków na prefinansowanie”

227 - „Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych”

228 - „Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych”

257 - „Należności z tytułu prefinansowania”

268 - „Zobowiązania z tytułu prefinansowania”

Konta pozabilansowe:

„996 - „Zaangażowanie dochodów własnych jednostek budżetowych”

997 - „Zaangażowanie środków funduszy pomocowych”

 1. w załączniku Nr 2 - zasady funkcjonowania kont bilansowych w opisie kont bilansowych:

  1. skreśla się opis konta 013

  2. dodaje się opis konta 013 i nowych kont w brzmieniu:

„ „Konto 013 - „Pozostałe środki trwałe”

Konto służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej pozostałych środków trwałych, nie podlegających ujęciu na kontach 011 i 014, wydanych do używania na potrzeby działalności podstawowej jednostki lub działalności finansowo-wyodrębnionej, które podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania.

Na stronie Wn konta 013 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu wartości początkowej pozostałych środków znajdujących się w używaniu, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 072.

Na stronie Wn konta 013 ujmuje się w szczególności:

 1. środki trwałe przyjęte do używania z zakupu lub inwestycji,

 2. nadwyżki środków trwałych w używaniu,

 3. nieodpłatne otrzymanie środków trwałych

Na stronie Ma konta 013 ujmuje się w szczególności:

 1. wycofanie środków trwałych z używania na skutek likwidacji, zniszczenia lub zużycia, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania oraz zdjęcia z ewidencji syntetycznej,

 2. ujawnione niedobory środków trwałych w używaniu

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 013 powinna umożliwić ustalenie wartości początkowej środków trwałych oddanych do używania oraz osób lub komórek organizacyjnych, u których znajdują się środki trwałe.

Konto 013 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość środków trwałych znajdujących się w używaniu w wartości początkowej.

Konto 132 - „Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych”

Konto służy do ewidencji środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych dochodów własnych jednostek budżetowych. Na stronie Wn konta 132 ujmuje się wpływy środków pobranych tytułem dochodów własnych na rachunek bankowy , a na stronie Ma - wypłaty środków z rachunku bankowego na realizację wydatków finansowanych dochodami własnymi jednostki budżetowej. Konto 132 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych własnych.

Konto 137 - „Rachunki środków funduszy pomocowych”

Konto służy do ewidencji środków pieniężnych otrzymanych w walucie polskiej lub obcej na realizację wyodrębnionych zadań, projektów lub programów, a w szczególności środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, wydzielonych na odrębnych rachunkach bankowych.

Na koncie 137 dokonuje się wyłącznie na podstawie dowodów bankowych, w związku z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów konta 137 między księgowością jednostki a księgowością banku.

Na stronie Wn konta 137 ujmuje się wpływy środków, a na stronie Ma wypłaty środków.

Konto 137 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pochodzących z funduszy pomocowych.

Konto 138 - „Rachunki środków na prefinansowanie”

Konto służy do ewidencji operacji dokonywanych na wyodrębnionych rachunkach bankowych otwartych dla potrzeb operacji finansowych dotyczących prefinansowania w ramach pożyczek zagranicznych z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Na koncie 138 dokonuje się zapisów wyłącznie na postawie dowodów bankowych, w związku z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów konta 138 miedzy księgowością jednostki a księgowością banku.

Na stronie Wn konta 138 ujmuje się wpływy zaciągniętych pożyczek oraz środki przeznaczone na ich spłatę.

Na stronie Ma konta 138 ujmuje się cele określone w umowie pożyczki oraz zwroty pożyczek.

Konto 138 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych znajdujących się na wydzielonych rachunkach bankowych pożyczek na prefinansowanie.

Konto 227 - „Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych”

Konto służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę dochodów dotyczących funduszy pomocowych.

Na stronie Wn konta 227 ujmuje się przelewy dochodów na odpowiednie rachunki środków funduszy pomocowych lub zaliczenie dochodów na zwiększenie środków funduszy pomocowych.

Na stronie Ma konta 227 ujmuje się zrealizowane przez jednostkę dochody dotyczące funduszy pomocowych.

Konto 227 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan dochodów zrealizowanych przez jednostki. Saldo konta ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu zrealizowanych dochodów na rachunek środków funduszy pomocowych lub zaliczeniu dochodów na zwiększenie środków funduszy pomocowych.

Konto 228 - „Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych”

Konto służy do ewidencji rozliczania wydatków dokonanych przez jednostkę ze środków funduszy pomocowych lub środków otrzymanych tytułem refinansowania lub innych środków, z których dokonane wydatki podlegają refundacji ze środków funduszy pomocowych, a w szczególności z budżetu Unii Europejskiej albo ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Na stronie Wn konta 228 ujmuje się okresowe lub roczne przeksięgowania wydatków dokonanych, w korespondencji z kontem 800, oraz środki przekazane innym jednostkom, w korespondencji z kontem 137 lub 138.

Na stronie Ma konta 228 ujmuje się otrzymane środki otrzymane na pokrycie wydatków dokonywanych przez jednostkę na realizację programu przeznaczonych dla innych jednostek.

Konto 228 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan otrzymanych środków z funduszy pomocowych, tytułem refinansowania lub innych na wyodrębnione rachunki jednostki, lecz jeszcze niewykorzystanych na pokrycie wydatków.

Konto 257 - „Należności z tytułu prefinansowania”

Konto służy do ewidencji należności z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu państwa

w ramach refinansowania na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Na stronie Wn konta 257 ujmuje się powstanie i zwiększenie należności w ramach refinansowania a na stronie Ma ich zmniejszenie.

Konto 257 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu pożyczek udzielonych w ramach refinansowania, a saldo Ma stan nadpłat w należnościach z tytułu pożyczek dotyczących prefinansowania.

Konto 268 - „Zobowiązania z tytułu prefinansowania”

Konto służy do ewidencji zobowiązań z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu państwa

w ramach refinansowania na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Na stronie Wn konta 268 ujmuje się wartość spłaconych zobowiązań zaciągniętych tytułem pożyczek w ramach refinansowania, a na stronie Ma ujmuje się wartość zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w ramach prefinansowania.

Konto 268 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nadpłaconych zobowiązań

z tytułu pożyczek zaciągniętych w ramach refinansowania, a saldo Ma stan zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek na refinansowanie.

Zasady funkcjonowania kont pozabilansowych

Konto 996 - „Zaangażowanie dochodów własnych jednostek budżetowych”

Konto służy do ewidencji prawnego zaangażowania dochodów własnych jednostek budżetowych pod datą podjęcia decyzji, podpisania umowy lub wydania innego postanowienia, których wykonanie spowoduje powstanie zobowiązań i konieczność sfinansowania ich z dochodów własnych. Zaangażowanie to ewidencjonuje się w chronologii zapadania decyzji, niezależnie od tego, w którym roku budżetowym nastąpi wydatek finansowy dochodami własnymi.

Na stronie Wn konta 996 ujmuje się równowartość wydatków pokrytych ze środków na rachunki dochodów własnych.

Na stronie Ma ujmuje się wartość przyszłych zobowiązań, które trzeba będzie sfinansować

z dochodów własnych. Będą to więc wartości określone w zawartych umowach

i postanowieniach lub wynikające z wydanych decyzji, które zgodnie z przepisami zawartymi w art. 18a ust. 6 ustawy o finansach publicznych pokrywane będą ze środków na rachunku dochodów własnych.

Ewidencja szczegółowa do konta 996 powinna być prowadzona w sposób umożliwiający ustalenie zaangażowania dochodów własnych z każdego ze źródeł określonych w art. 18a ustawy o finansach publicznych z jednoczesnym podziałem na lata finansowania

oraz z uwzględnieniem podziałek klasyfikacyjnych planu finansowego wydatków.

Na koniec roku konto 996 może wykazywać saldo Ma, które oznacza zaangażowanie dochodów własnych do sfinansowania w przyszłych latach.

Konto 997 - „Zaangażowanie środków funduszy pomocowych”

Na koncie ewidencjonuje się prawne zaangażowanie środków funduszy pomocowych,

a w szczególności środków Unii Europejskiej.

Prawne zaangażowanie obejmuje równowartość zawartych umów, porozumień lub wydanych decyzji, których realizacja spowoduje w przyszłości wydatkowanie środków funduszy pomocowych, a szczególnie środków Unii Europejskiej.

Na stronie Wn konta 997 ujmuje się równowartość wydatków sfinansowanych środkami funduszy pomocowych.

Na stronie Ma konta 997 ujmuje się zaangażowanie środków funduszy pomocowych, czyli wartość wynikającą z zawartych przez jednostki umów i innych porozumień lub wydanych decyzji i postanowień (w części przewidzianej do pokrycia lub refundacji ze środków pomocowych).

Ewidencję na tym koncie prowadzi się w chronologii powstania zaangażowania, niezależnie od tego, w którym roku budżetowym nastąpi wydatek.

Do konta 997 powinna być prowadzona ewidencja szczegółowa umożliwiająca ustalenie zaangażowania środków każdego projektu, z dalszym podziałem na lata finansowania

z jednoczesnym oznaczeniem podziałek klasyfikacji planu finansowego.

Na koniec roku konto 997 może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie środków funduszy pomocowych, przewidzianych na sfinansowanie poszczególnych projektów.”

 1. w załączniku Nr 3 - zasady tworzenia kont analitycznych opisy kont 130, 131, 221, 400, 740, 750, 760, 998, 999 otrzymują brzmienie:

„ „Konta bilansowe:

Konto 130 - „Rachunek bieżący jednostek budżetowych”

Konto analityczne tworzy się przez nadanie rodzaju i źródła dochodu stosując symbole klasyfikacji budżetowej z podziałem na rozdział i paragraf.

130- XX-XXXXX-XXXX - dochody

Gdzie:

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XXXXX - rozdział,

XXXX - paragraf

130 - XX-XXXXX-XXXX - wydatki

Gdzie:

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XXXXX - rozdział,

XXXX - paragraf

Konto 131 - „Rachunki bieżące”

Konto analityczne tworzy się przez nadanie rodzaju i źródła dochodu stosując symbole klasyfikacji budżetowej z podziałem na rozdział i paragraf.

131 - XX-XXXXX-XXXX - dochody

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XXXXX - rozdział,

XXXX - paragraf

131 - XX-XXXXX-XXXX - wydatki

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XXXXX - rozdział,

XXXX - paragraf

Konto 221 - „Należności z tytułu dochodów budżetowych”

Ewidencja szczegółowa powinna być prowadzona wg dłużników.

Konto analityczne tworzy się przez nadanie rodzaju i źródła dochodu stosując symbole klasyfikacji budżetowej z podziałem na rozdział i paragraf.

221- XX-XXXXX-XXXX

Gdzie:

XX- kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XXXXX - rozdział,

XXXX - paragraf

Konto 400 - „Koszty według rodzajów”

Konta analityczne tworzy się przez nadanie rodzaju i źródła wydatku stosując symbole klasyfikacji budżetowej z podziałem na rozdział i paragraf.

400- XX-XXXXX-XXXX

Gdzie:

XX- kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XXXXX - rozdział,

XXXX - paragraf

Konto 740 - „Dotacje i środki na inwestycje”

Konto analityczne tworzy się przez nadanie rodzaju i źródła dotacji stosując symbole klasyfikacji budżetowej z podziałem na rozdział i paragraf.

740- XX-XXXXX-XXXX - dochody

Gdzie:

XX- kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XXXXX - rozdział,

XXXX - paragraf

Konto 750 - „Przychody i koszty finansowe”

Konto analityczne tworzy się przez nadanie rodzaju i źródła dotacji stosując symbole klasyfikacji budżetowej z podziałem na rozdział i paragraf.

750- XX-XXXXX-XXXX - przychody

Gdzie:

XX- kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XXXXX - rozdział,

XXXX - paragraf

Konto 760 - „Pozostałe przychody i koszty”

Konto analityczne tworzy się przez nadanie rodzaju i źródła dotacji stosując symbole klasyfikacji budżetowej z podziałem na rozdział i paragraf.

760- XX-XXXXX-XXXX - przychody

Gdzie:

XX- kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XXXXX - rozdział,

XXXX - paragraf

Konta pozabilansowe:

Konto 998 - „Zaangażowanie wydatków budżetowych”

Ewidencję szczegółową prowadzi się według podziałek klasyfikacyjnych planu finansowego.

998- XX-XXXXX-XXXX - wydatki

Gdzie:

XX- kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XXXXX - rozdział,

XXXX - paragraf

Konto 999- „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat”

Ewidencję szczegółową prowadzi się według podziałek klasyfikacyjnych planu finansowego.

999- XX-XXXXX-XXXX - wydatki

Gdzie:

XX- kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XXXXX - rozdział,

XXXX - paragraf”

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 21-02-2006 11:34:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 21-02-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 21-02-2006 11:34:35