Zarządzenie Nr 636/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego


Zarządzenie Nr 636/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 14 lutego 2006r.

w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na remont, przebudowę - modernizację obiektu w miejscowości Nowielin dla potrzeb świetlicy wiejskiej.

Na podstawie art.30 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz.1537, Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 163, poz.1362, Nr 184, poz. 1539), Burmistrz Pyrzyc postanawia:

§ 1.

Przyjąć treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, stanowiącego załącznik Nr 1 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, na remont, przebudowę - modernizację obiektu w miejscowości Nowielin dla potrzeb świetlicy wiejskiej.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej oraz Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 636 /06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 14 lutego 2006r.

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym

o wartości do 60.000 Euro

Gmina Pyrzyce reprezentowana przez Burmistrza Pyrzyc,

Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, tel. (0-91) 570 10 20

ogłasza przetarg nieograniczony na:

remont, przebudowę - modernizację obiektu w miejscowości Nowielin dla potrzeb świetlicy wiejskiej

Termin realizacji zamówienia:

Pożądany przez Zamawiającego:

rozpoczęcie: 10 kwietnia 2006r.

zakończenie: 04 lipca 2006r.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Jadwiga Dobiszewska tel. 0-91/579-32-68, pok. nr 258 i Marlena Stempień, tel. 091/570-12-47, pok. nr 261 (II piętro).

W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto BGŻ Pyrzyce Nr 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470, wadium w wysokości 1.000,00 zł, najpóźniej do dnia 10.03. 2006r. do godz. 9.30, przy czym za datę wpływu uznaje się dzień uznania rachunku, tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu lub w kasie.

Kryteria oceny ofert: - cena - waga: 100%

Termin i miejsce składania ofert:

Siedziba Zamawiającego - sekretariat pok. nr 133, do dnia 10.03.2006r., do godz. 930.

Termin i miejsce otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego - sala 282, II piętro, w dniu 2006-03-10, o godz.1000.

Zakres prac:

 1. Roboty rozbiórkowe:

  1. rozebranie rynien z blachy - 20 m,

  2. rozebranie rur spustowych z blachy - 12 m,

  3. rozebranie pokrycia dachowego z blachy - 159,16 m2,

  4. rozbiórka pokrycia z papy (pierwsza warstwa) - 154,0 m2,

  5. rozbiórka pokrycia z papy (następna warstwa) - 154,0 m2,

  6. rozebranie elementów więźby dachowej (deskowanie dachu z desek na styk) - 154,0 m2,

  7. rozebranie stropów drewnianych (podsufitka z desek otynkowanych) - 116,532 m2,

  8. rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych - 153,54 m2,

  9. rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - 28,888 m3,

  10. odbicie tynków na ścianach, filarach i pilastrach - 176,96 m2,

  11. wyjęcie stolarki okiennej - 3 szt.,

  12. rozebranie ścian z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej - 6,66 m3.

 2. Uzupełnienie fundamentów wraz z izolacją poziomą - 6,66 m3.

 3. Wykonanie konstrukcji dachowej - 154,53 m2.

 4. Ściany i elementy żelbetowe:

  1. ściany murowane z cegieł pełnych kl. 150 - 18,552 m3,

  2. ściany murowane z cegieł pełnych - 5,379 m3,

  3. ściany murowane - ościeża otworów w ścianach murowanych - 3 otw.,

  4. deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców - 22,12 m2,

  5. betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - 4,203 m3,

  6. zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi - 0,197 t.

 5. Pokrycie dachu:

  1. deskowanie połaci dachowej - 10 m2,

  2. łacenie połaci dachowej wraz z kontrłatami - 154,53 m2,

  3. folia dachowa zbrojona - 154,53 m2,

  4. pokrycie dachu blachą trapezową - 154,53 m2,

  5. pokrycia dachowe z blachy ocynkowanej - 10 m2,

  6. pokrycie dachu blachą trapezową - gąsiory - 15,6 m,

  7. obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej - 22,364 m2,

  8. pasy nadrynnowe - 19 m,

  9. rynny dachowe z blachy ocynkowanej - 20 m,

  10. rury spustowe z blachy ocynkowanej - 12 m.

 6. Ocieplenie poddasza:

  1. izolacje poziome z wełny mineralnej gr. 16 cm - 113,443 m2,

  2. paroizolacja z folii - 113,443 m2.

 7. Tynki wewnętrzne:

  1. okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na rusztach metalowych podwójnych podwieszonych - 113,443 m2,

  2. tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów - 157,66 m2.

 8. Roboty malarskie:

  1. malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie płyt gipsowych - 113,44 m2,

  2. malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie
   z gruntowaniem - 176 m2.

 9. Stolarka:

  1. wymiana desek podłogowych - 10 m2,

  2. montaż okien (okna inwestora) - 10,08 m2.

 10. Wykonanie instalacji elektrycznej.

Szczegółowy zakres prac znajduje się w przedmiarze robót (załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 261, II piętro w godz. od 700 do 1500 lub drogą pocztową - cena 10,00 zł netto.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie - Sekcja Orientacji (EGFOR) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Lipiński

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 23-02-2006 07:58:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 23-02-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 23-02-2006 07:58:32