Zarządzenie Nr 638/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 lutego 2006r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego


Zarządzenie Nr 638/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 24 lutego 2006r.

w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Stargardzkiej do ulicy Ciepłowniczej w Pyrzycach.

Na podstawie art.30 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz.1537, Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 163, poz.1362, Nr 184, poz. 1539), Burmistrz Pyrzyc postanawia:

§ 1.

Przyjąć treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, stanowiącego załącznik Nr 1 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Stargardzkiej do ulicy Ciepłowniczej w Pyrzycach.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej oraz Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 638 /06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 24 lutego 2006r.

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym

o wartości poniżej 60.000 Euro

Gmina Pyrzyce reprezentowana przez Burmistrza Pyrzyc,

Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, tel. (0-91) 570 00 71

ogłasza przetarg nieograniczony na:

pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Stargardzkiej do ulicy Ciepłowniczej w Pyrzycach

Termin realizacji zamówienia:

Pożądany przez Zamawiającego:

rozpoczęcie: 10 kwietnia 2006r.

zakończenie: 12 czerwca 2006r.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Jadwiga Dobiszewska tel. 0-91/579-32-68, pok. nr 258 i Marlena Stempień, tel. 091/570-12-47, pok. nr 261 (II piętro).

W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Wadium - niewymagane.

Kryteria oceny ofert: - cena - waga: 100%

Termin i miejsce składania ofert:

Siedziba Zamawiającego - sekretariat pok. nr 133, do dnia 14.03.2006r., do godz. 1100.

Termin i miejsce otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego - sala 282, II piętro, w dniu 2006-03-14, o godz.1130.

Zakres prac:

  1. Sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy ścieżki rowerowej z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

  2. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

  1. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,

  2. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy,

  3. Przybycie na każde uzasadnione wezwanie Inwestora i Wykonawcy robót objętych nadzorem,

  4. Dokonanie odbioru robót w terminie 5 dni od wpisu do dziennika budowy o gotowości odbioru.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 261, II piętro w godz. od 700 do 1500 lub drogą pocztową - bezpłatnie.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Działanie 3.1 Obszary wiejskie.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 11-04-2006 10:33:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 11-04-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 11-04-2006 10:33:14