Zarządzenie Nr 646/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie


Zarządzenie Nr 646/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 09 marca 2006 r.

w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie oświetlenia zewnętrznego ciągu pieszego pomiędzy ul. Górną a ul. Podgrodzie w Pyrzycach.

Na podstawie art.30 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz.1537, Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 163, poz.1362, Nr 184,poz.1539, z 2006 r. Nr 17,poz.128), Burmistrz Pyrzyc postanawia:

§ 1.

Przyjąć treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, stanowiącego załącznik Nr 1 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, na wykonanie oświetlenia zewnętrznego ciągu pieszego pomiędzy ul. Górną a ul.Podgrodzie w Pyrzycach.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej oraz Kierownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 646/06 Burmistrza Pyrzyc

z dnia 09 marca 2006 r.

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym

o wartości do 60.000 Euro

Gmina Pyrzyce reprezentowana przez Burmistrza Pyrzyc, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, tel. 091 570 00 71

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Wykonanie oświetlenia zewnętrznego ciągu pieszego pomiędzy ul. Górną a ul. Podgrodzie w Pyrzycach”.

Termin realizacji zamówienia:

Pożądany przez Zamawiającego:

Rozpoczęcie: 04 maja 2006 r.

Zakończenie: 15 czerwca 2006 r.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Danuta Marciniak tel. 091 579 32 54 i Jan Liśkiewicz tel. 091 5798 32 55, pok. Nr 276, II piętro.

W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Wadium - niewymagane.

Kryteria oceny ofert: - cena - waga: 100%

Termin i miejsce składania ofert:

Siedziba Zamawiającego - sekretariat pok. Nr 133, do dnia 03 kwietnia 2006 r., do godz.1130.

Termin i miejsce otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego - sala 282, II piętro, w dniu 03 kwietnia 2006 r., o godz.1200.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego, pok. Nr 276, II piętro w godz. od 700 do 1500 lub drogą pocztową - cena 20,00 zł brutto.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 12-04-2006 11:22:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 12-04-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 12-04-2006 11:22:30