Zarządzenie Nr 654/2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 marca 2006r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wyłączność


Zarządzenie Nr 654/2006

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 27 marca 2006r.

w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wyłączność do wykonywania odbioru nieczystości stałych z Urzędu Miejskiego w Pyrzycach oraz jednostek organizacyjnych Gminy Pyrzyce.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o prawie zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539) Burmistrz Pyrzyc zarządza co następuje:

§ 1.

Przyjąć treść ogłoszenia o przetargu, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia załącznik Nr 2, na wyłączność do wykonywania odbioru nieczystości stałych z Urzędu Miejskiego w Pyrzycach oraz jednostek organizacyjnych Gminy Pyrzyce.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej oraz Kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 654/2006

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 27 marca 2006r.

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym

Gmina Pyrzyce reprezentowana przez Burmistrza Pyrzyc,

Pl. Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wyłączność do wykonywania odbioru nieczystości stałych

z Urzędu Miejskiego w Pyrzycach oraz jednostek organizacyjnych Gminy

Pyrzyce.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Janusz Kaźmierczak, tel. (091) 579-32-58, pok. 141 w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1.

W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 i 2 i art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które można pobierać w pokoju nr 142, I piętro Urzędu Miejskiego w Pyrzycach lub ze strony internetowej www.pyrzyce.um.gov.pl

Miejsce i termin składania ofert:

Siedziba Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1, I piętro pokój nr 133 (sekretariat) do dnia 13 kwietnia 2006 r. do godz. 12.00

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1, sala nr 130 (USC) I piętro, termin: 13 kwietnia 2006 r. w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Pyrzycach o godz. 12.00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 13-04-2006 08:27:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 13-04-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 13-04-2006 08:27:22