Zarządzenie Nr 658/2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 marca 2006r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu ograniczonego na dzierżawę gruntu pod ogródek gastronomiczny w ramach kiermaszu handlowego


Zarządzenie Nr 658/2006

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 28 marca 2006r.

w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu ograniczonego na dzierżawę gruntu pod ogródek gastronomiczny w ramach kiermaszu handlowego w Pyrzycach w dniach 25-28 maja 2006r. z możliwością handlu piwem

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjąć treść ogłoszenia, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz regulamin ustnego przetargu ograniczonego na dzierżawę gruntu pod ogródek gastronomiczny w ramach kiermaszu handlowego w Pyrzycach w dniach 25-28 maja 2006r.
z możliwością handlu piwem na ulicy Jana Kilińskiego o pow. 360 m2 zgodnie z planem miejsca kiermaszu stanowiącym załącznik nr 2.

§ 2

 1. W przetargu mogą wziąć udział przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na obszarze gminy Pyrzyce.

 2. Warunkiem dopuszczenia oferenta do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dokumentu urzędowego lub prywatnego potwierdzającego prowadzenie działalności
  o której mowa w punkcie 1.

§ 3

 1. Wyłonienie dzierżawny powierza się Komisji Przetargowej Urzędu Miejskiego.

 1. Zadaniem komisji jest wyłonienie podmiotu, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę ze względu na cenę i spełni warunki zorganizowania ogródka gastronomicznego
  w ramach kiermaszu handlowego w Pyrzycach.

 1. Ustala się cenę wywoławczą w wysokości 7.500 zł (netto) plus podatek VAT 22%.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miejskiego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1

do zarządzenia nr 658/2006

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 28 marca 2006r.

Burmistrz Pyrzyc

o g ł a s z a

ustny przetarg ograniczony

na dzierżawę gruntu pod ogródek gastronomiczny w ramach Kiermaszu Handlowego w Pyrzycach

w dniach 25-28.05.2006r. z możliwością handlu piwem

Przetarg jest ustny ograniczony. W przetargu mogą wziąć udział przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na obszarze gminy Pyrzyce. Komisja wyłoni kandydata, który zaoferuje najkorzystniejszą ofertę ze względu na cenę i spełni warunki zorganizowania ogródka gastronomicznego na pow. 360m2 w ramach kiermaszu handlowego w Pyrzycach.

Cenę wywoławczą ustala się na kwotę w wysokości 7.500 zł netto + 22% podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2006 r. w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Pyrzycach o godz. 10.00.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do okazania Komisji dowodu wpłaty wadium w wysokości 250 zł. Wadium przepada w przypadku nie podpisania umowy przez wygrywającego.

Załącznik Nr 2

do zarządzenia nr 658/2006

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 28 marca 2006r.

REGULAMIN

ustnego przetargu ograniczonego

na dzierżawę gruntu pod ogródek gastronomiczny w ramach Kiermaszu Handlowego w Pyrzycach w dniach 25-28.05.2006r. z możliwością handlu piwem

 1. W przetargu mają prawo udziału przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na obszarze gminy Pyrzyce.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 250 zł. w kasie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach lub na konto BGŻ S.A. O/Pyrzyce nr 62 2030 0045 1110 0000 0112 5450 w terminie do dnia 13 kwietnia br. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie przed komisją oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i w przypadku jego wygrania, zorganizowania ogródka gastronomicznego na pow. 360m2 i spełnienie warunków zawartych w regulaminie.

 3. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do:

  1. organizacji ogródka gastronomicznego z możliwością handlu piwem o pow. 360m2 w którym zapewni miejsca konsumpcyjne, poprzez ustawienie estetycznego, ciągłego ogrodzenia z jednym wejściem od strony budynku Urzędu Miejskiego, drugiego od strony ul. J. Kilińskiego o szer. 2,5 m.;

  2. zapewnienia sprzedaży i spożywania na terenie ogródka wszelkich napojów wyłącznie w naczyniach plastykowych lub opakowaniach kartonowych;

  3. zapewnienia odpowiednio przeszkolonej obsługi przygotowującej i wydającej potrawy, posiadającej wymagane i aktualne badania lekarskie, estetycznie ubranej;

  4. zabezpieczenia terenu i punktu pod względem przeciwpożarowym, w szczególności punktów handlowych w gaśnice proszkowe min. 2 kg;

  5. systematycznego utrzymania na dzierżawionym terenie porządku oraz posprzątania terenu ogródka i jego najbliższego otoczenia po imprezie, zapewnienia i systematycznego opróżniania pojemników oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych;

  6. wykonania wszelkich instalacji przyłączeniowych do szafek energetycznych ustawionych przez Urząd Miejski w sposób zgodny z przepisami przez osoby posiadające stosowne uprawnienia;

  7. zapewnienie we własnym zakresie dozoru terenu ogródka po zamknięciu stoisk handlowych;

  8. prowadzenia działalności handlowej wyłącznie w czasie:

   • w dniu 25.05. br. od godz. 15.00 do 22.00

   • w dniu 26.05. br. od 9.00 do 01 dnia następnego

   • w dniu 27.05. br. od 9.00 do 02.00 dnia następnego

   • w dniu 28.05. br. od godz. 9.00 do 20.00;

 4. przestrzegania przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z póżn. zm.).

  1. Koszty energii, zużytej wody i odprowadzenia ścieków zostaną uregulowane odrębnie.

  2. Gmina zapewni dzierżawcy:

   1. dostęp do dwóch szafek energetycznych o łącznej mocy 10 kW,

   2. wyłączenie z ruchu kołowego (poza pojazdami z upoważnieniem Organizatora) ul. Kilińskiego, ustawienie w związku z tym barier oraz służb porządkowych przy nich,

   3. dla osób, które będą prowadziły działalność handlową dostęp do wody pitnej i toalet wydzielonych oraz oznakowanych w tym celu w budynku Urzędu Miejskiego,

   4. dla pozostałych korzystających z ogródka gastronomicznego płatnych toalet ustawionych przy budynku Urzędu Miejskiego od strony ul. Kilińskiego.

  1. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, pod warunkiem że przystępujący zaoferuje co najmniej jedno postąpienie ceny wywoławczej o 1%.

  2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet należności. Wadia osób i podmiotów, które nie wygrały przetargu zostają zwrócone w ciągu 7 dni po przetargu.

  3. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie do 7 dni po odbyciu przetargu.

  4. Wygrywający zobowiązany jest do zapłaty należności ustalonej w wyniku przetargu w dnia podpisania umowy.

  5. Tytułem zabezpieczenia organizacji i prowadzenia ogródka gastronomicznego zgodnie z przedłożona ofertą i warunkami umowy dzierżawca zobowiązany jest do wpłacenia w dniu podpisania umowy dzierżawy na rachunek Gminy w BGŻ S.A. O/Pyrzyce nr 62 2030 00045 1110 0000 0112 5450 kaucji w kwocie 1.000 zł (słownie: jedne tysiąc zł) która podlega zwrotowi w całości w dniu 29 maja 2006r.

  6. W przypadku udokumentowanego wykazania nie pełnego wywiązania się dzierżawcy z obowiązków wynikających z umowy kwota o której mowa w pkt. 11 ulega w całości lub części przepadkowi na rzecz Gminy.

  7. Gmina zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy w przypadku rażącego niedotrzymania warunków umowy bez zwrotu wpłaconej należności.

  8. Przetarg może zostać odwołany bez podania przyczyn.

  9. Szczegółowych informacji w imieniu Gminy udziela Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miejskiego.

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 13-04-2006 09:09:16
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 13-04-2006
  Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 13-04-2006 09:09:16