Zarządzenie Nr 659/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2006r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006


Zarządzenie Nr 659/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 31 marca 2006r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2 104 )- zarządzam co następuje :

§1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 767 315zł

z tego:

- dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 724 000zł

- dotacje celowe na zadania własne o kwotę 43 315zł

w tym:

Dział 852 Pomoc Społeczna -OPS o kwotę 743 000zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka

alimentacyjna oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia

społecznego o kwotę 717 000zł

§2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 717 000zł

Rozdział 85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia rentowe i emerytalne o kwotę 16 000zł

§2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie ustawami o kwotę 7 000zł

§2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin o kwotę 9 000zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 10 000zł

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin o kwotę 10 000zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- Urząd

Miejski o kwotę 24 315zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 24 315zł

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin o kwotę 24 315zł

§2.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 767 315zł

z tego:

- wydatki na zadania zlecone o kwotę 724 000zł

- wydatki na zadania własne o kwotę 43 315zł

w tym:

Dział 852 Pomoc Społeczna - OPS o kwotę 743 000zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka

alimentacyjna oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego o kwotę 717 000zł

§ 3110 świadczenia społeczne o kwotę 696 117zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12 685zł

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 249zł

§4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 311zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5 638zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia rentowe i emerytalne o kwotę 16 000zł

§3110 świadczenia społeczne -zadania zlecone o kwotę 7 000zł

§3110 świadczenia społeczne - zadania własne o kwotę 9 000zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 10 000zł

§3110 świadczenia społeczne o kwotę 10 000zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza-

Urząd Miejski o kwotę 24 315zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 24 315zł

§3240 stypendia dla uczniów o kwotę 9 315zł

§3260 inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 15 000zł

§3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 30 503 572 zł

- dochody na zadania własne 25 488 332zł

- dotacje celowe na zadania zlecone 5 015 240zł

Wydatki ogółem 35 129 645zł

- wydatki na zadania własne 30 114 405zł

- wydatki na zadania zlecone 5 015 240zł

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 13-04-2006 09:14:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 13-04-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 13-04-2006 09:14:43