Zarządzenie Nr 660/2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006


Zarządzenie Nr 660/2006

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 31 marca 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

Na podstawie § 22 uchwały Nr XLVII/392/06 Rady Miejskiej

w Pyrzycach z dnia 23 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy

na rok 2006 - zarządzam co następuje:

§1.Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy o kwotę 175 763zł

z tego:

- zadania własne o kwotę 175 763zł

w tym:

Dział 600 Transport i łączność

- Urząd Miejski o kwotę 2 336zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 2 336zł

§6059 wydatki inwestycyjne- Budowa

ścieżki rowerowej od ul. Stargardzkiej

do ul.Ciepłowniczej w Pyrzycach etap I o kwotę 2 336zł

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

- Urząd Miejski o kwotę 3 500zł

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi

gospodarki mieszkaniowej o kwotę 3 000zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3 000zł

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i

nieruchomościami o kwotę 500zł

§4270 zakup usług remontowych o kwotę 500zł

Dział 750 Administracja Publiczna

- Urząd Miejski o kwotę 22 182zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 1 982zł

§4010 wynagrodzenia osobowe o kwotę 1 967zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 15zł

rozdział 75075 Promocja j.s.t o kwotę 20 000zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 20 000zł

rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę 200zł

§4010 wynagrodzenia osobowe o kwotę 200zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych,

od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem

- Urząd Miejski o kwotę 32 000zł

rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i

niepodatkowych należności

budżetowych o kwotę 32 000zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 32 000zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 61 150zł

Rozdział Szkoły podstawowe -szkoły o kwotę 31 150zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 350zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 30 800zł

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- ZUT o kwotę 30 000zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 30 000zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 15 077zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne- szkoły o kwotę 6 547zł

§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 6 137zł

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 386zł

§4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 24zł

rozdział 85415Pomoc materialna dla uczniów

- Urzad Miejski o kwotę 1 030zł

§3240 stypendia dla uczniów o kwotę 1 030zł

rozdział 85495 Pozostała działalność - szkoły o kwotę 7 500zł

§4220 zakup środków żywności o kwotę 7 500zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona

Środowiska - Urząd Miejski o kwotę 33 900zł

rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 11 900zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 11 900zł

oczyszczanie miasta 8 900zł

szalet 3 000zł

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach

i gminach o kwotę 22 000zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 22 000zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego - Urząd Miejski o kwotę 1 801zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie

kultury o kwotę 1 212zł

§3020 wydatki osobowe nie zaliczone

do wynagrodzeń o kwotę 1 212zł

rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 589zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 589zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- Urząd Miejski o kwotę 3 817zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury

sportu o kwotę 3 817zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 817zł

§2.Zwiększa się wydatki w budżecie gminy o kwotę 175 763zł

z tego:

- zadania własne o kwotę 175 763zł

w tym:

Dział 600 Transport i łączność

- Urząd Miejski o kwotę 2 336zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 2 336zł

§6050 wydatki inwestycyjne- Budowa

ścieżki rowerowej od ul. Stargardzkiej

do ul.Ciepłowniczej w Pyrzycach etap I o kwotę 2 336zł

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

- Urząd Miejski o kwotę 3 500zł

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i

nieruchomościami o kwotę 3 500zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3 000zł

Dział 750 Administracja Publiczna

- Urząd Miejski o kwotę 22 182zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 1 982zł

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1 967zł

§4580 Pozostałe odsetki o kwotę 15zł

rozdział 75075 Promocja j.s.t o kwotę 20 000zł

§4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 500zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 17 500zł

rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę 200zł

§4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 200zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych,

od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem

- Urząd Miejski o kwotę 32 000zł

rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i

niepodatkowych należności

budżetowych o kwotę 32 000zł

§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne o kwotę 27 000zł

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4 500zł

§4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 500zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 61 150zł

Rozdział Szkoły podstawowe - szkoły o kwotę 31 150zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 350zł

§4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 500zł

§6060 wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 30 300zł

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

ZUT o kwotę 30 000zł

§6060 wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 30 000zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 15 077zł

rozdział 85401 Świetlice szkolne- szkoły o kwotę 6 547zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6 547zł

rozdział 85415Pomoc materialna dla uczniów

- Urząd Miejski o kwotę 1 030zł

§3260 Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 1 030zł

rozdział 85495 Pozostała działalność- szkoły o kwotę 7 500zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 7 500zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska - Urząd Miejski o kwotę 33 900zł

rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 24 900zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia - szalet o kwotę 3 000zł

§6060 wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 21 900zł

- oczyszczanie miasta

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach

i gminach

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 9 000zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

Narodowego - Urząd Miejski o kwotę 1 801zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie

kultury o kwotę 1 212zł

§4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 112zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 100zł

rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 589zł

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 41zł

§4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 6zł

§4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 542zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- Urząd Miejski o kwotę 3 817zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury

sportu o kwotę 3 817zł

§2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie

lub dofinansowanie zadań zleconych

do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 1 317zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2 500zł

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Zmniejszenia

Dział 801 rozdz. 80101

§4010 350 SP Brzesko

§4210 30 800 SP -2 P-ce

Dział 854 rozdział 85401

Szkoły podstawowe- ogółem /układ wykonawczy/

§4040 6 137 błąd w podsumowaniu

§4110 386

§4120 24

rozdział 85495

§4220 7 500 SP Okunica

Zwiększenia

Dział 801 Rozdz.80101

§4040 350 SP Okunica

§4170 500 SP-2 P-ce

§6060 30 300 SP-2 P-ce

Dział 854 rozdział 85401

Szkoły podstawowe- ogółem /układ wykonawczy/ §4010 6 547 błąd w podsumowaniu

rozdział 85495

§4300 7 500 SP Okunica

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 28-04-2006 14:07:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 28-04-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 28-04-2006 14:07:26