Zarządzenie Nr 669/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 kwietnia 2006r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego


Zarządzenie Nr 669/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 12 kwietnia 2006r.

w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie przyłącza gazowego de 25 PE do budynku świetlicy wiejskiej w Brzesku.

Na podstawie art.30 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203;z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz.1537, Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 163, poz.1362, Nr 184, poz. 1539), Burmistrz Pyrzyc postanawia:

§ 1.

Przyjąć treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, stanowiącego załącznik Nr 1 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, na wykonanie przyłącza gazowego de 25 PE do budynku świetlicy wiejskiej w Brzesku.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej oraz Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 669 /06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 12 kwietnia 2006r.

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym

o wartości do 60.000 Euro

Gmina Pyrzyce reprezentowana przez Burmistrza Pyrzyc,

Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, tel. (0-91) 570 10 20

ogłasza przetarg nieograniczony na:

WYKONANIE PRZYŁĄCZA GAZOWEGO de 25 PE DO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BRZESKU

Termin realizacji zamówienia:

Pożądany przez Zamawiającego:

rozpoczęcie: 15 maja 2006r.

zakończenie: 20 czerwca 2006r.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Jadwiga Dobiszewska tel. 0-91/579-32-68, pok. nr 258 i Marlena Stempień, tel. 091/570-12-47, pok. nr 261 (II piętro).

W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Wadium - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert: - cena - waga: 100%

Termin i miejsce składania ofert:

Siedziba Zamawiającego - sekretariat pok. nr 133, do dnia 28.04.2006r., do godz. 730.

Termin i miejsce otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego - sala 282, II piętro, w dniu 2006-04-28, o godz. 800.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłącza gazowego de 25 PE do budynku świetlicy wiejskiej w Brzesku.

Zakres prac:

Wykonanie przyłącza gazowego de 25 PE od gazociągu wiejskiego średniego ciśnienia 100 mm stal ułożonego w poboczu drogi nr 630 do budynku świetlicy wiejskiej w Brzesku, dł. 19,6 m.

Szczegółowy zakres prac znajduje się w przedmiarze robót (załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 261, II piętro w godz. od 700 do 1500 lub drogą pocztową - bezpłatnie.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 14-04-2006 07:29:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 14-04-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 14-04-2006 07:29:05