Zarządzenie Nr 673/2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego


Zarządzenie Nr 673/2006

Burmistrza Pyrzyc

Z dnia 25 kwietnia 2006r.

w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku Gminy Pyrzyce na okres od 01.06.2006r. - 31.05.2009r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o prawie zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Pyrzyc zarządza co następuje:

§ 1.

Przyjąć treść ogłoszenia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia załącznik nr 2, w trybie przetargu nieograniczonego, na ubezpieczenie majątku Gminy Pyrzyce na okres 01.06.2006r. - 31.05.2009r.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej oraz Sekretarzowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipieński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 673/2006

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 25 kwietnia 2006r.

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym

Burmistrz Pyrzyc, PLAC RATUSZOWY 1, 74-200 PYRZYCE,

tel. 091/570-12-06

ogłasza przetarg nieograniczony na:

ubezpieczenie majątku Gminy Pyrzyce na okres od 01.06.2006r. - 31.05.2009r.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Beata Wiwała, tel. 091/570-12-06, fax 091/5700-154, pok. 149 w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1.

W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział oferenci nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 - ustawy o prawie zamówień publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy o prawie zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które można pobierać w pokoju 149, I piętro Urzędu Miejskiego w Pyrzycach lub drogą pocztową.

Miejsce i termin składania ofert:

Siedziba zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1, I piętro pokój nr 133 (sekretariat) do dnia 11 maja 2006r. do godz. 1200.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1, sala 282 II piętro, termin: 11 maja 2006r. godz. 1300.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 26-04-2006 08:59:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 26-04-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 26-04-2006 08:59:41