ZARZĄDZENIE NR 113/2003 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 21 października 2003r. w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w obrębie Okunica gmina Pyrz


ZARZĄDZENIE NR 113/2003

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 21 października 2003r.

w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art.37 ust. 1, art. 38, oraz. art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami) oraz § 2 i § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr 9, poz. 30 z późn. zmianami), zarządzam co następuje:

* 1

 1. Ogłosić ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w obrębie Okunica gmina Pyrzyce nr 188/10 o pow. 0,0858 ha - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 1. Przyjąć regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości. Regulamin stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

* 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Pyrzyc

Nr 113/2003

z dnia 21.10.2003r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pyrzyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr 188/10 o pow. 0,0858 ha, położonej w obrębie Okunica gmina Pyrzyce, nie posiadającej aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, która może być wykorzystana pod zabudowę mieszkaniową, rolniczą.

 • działka nr 188/10 o pow. 0,0858 ha o wartości - 2.969,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 4 listopada 2003 r. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w sali nr 130 (II piętro ) o godz. 1200.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach lub na konto 11001441-518-2101-111-3 PK0 S.A. Oddział Pyrzyce wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości w terminie do 31 października 2003 r.

W razie uchylania się przez osobę, która przetarg wygra, od zawarcia aktu notarialnego w terminie 1 miesiąca od daty zatwierdzenia protokółu Komisji Przetargowej, wadium ulega przepadkowi.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach w pok. 258 lub telefonicznie pod numerem 5700 - 071 wew. 372 w godz. od 7°°- 15°°.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza

Pyrzyc Nr 113/2003

z dnia 21.10.2003r.

Regulamin

ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w obrębie Okunica gmina Pyrzyce.

1. W przetargu mają prawo wziąć udział osoby prawne i fizyczne.

2. Przedmiotem przetargu jest działka niezabudowana nr 188/10 o pow. 0,0858 ha, położona w obrębie Okunica gmina Pyrzyce, nie posiadająca aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, która może być wykorzystana pod zabudowę mieszkaniową rolniczą.

 1. Przetarg wygrywa ten uczestnik, który zgłosi najwyższą cenę działki.

 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej działki z zaokrągleniem wzwyż do pełnego złotego.

 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto 11001441-518-2101-111-3 PK0 S.A. Oddział Pyrzyce 10% wartości nieruchomości.

 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegrał, podlega zwrotowi w dniu następnym w kasie po dokonaniu adnotacji przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej "zwrot wadium, data i podpis".

 5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki.

 6. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy w terminie 1 miesiąca od daty zatwierdzenia protokołu Komisji.

 7. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości i płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego .

 8. Uczestnik, który wygrał przetarg nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

11. Opłaty notarialne nabycia nieruchomości pokrywa nabywca.

12 Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.

13. Przetarg może być odwołany zgodnie z § 2 pkt. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy (Dz.U.Nr 9, poz. 30 z późn. zmianami).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 23-10-2003 12:15:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 23-10-2003
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 23-10-2003 12:15:34