ZARZĄDZENIE NR 679 /06 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 2 maja 2006r. w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu


ZARZĄDZENIE NR 679 /06

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 2 maja 2006r.

w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984;Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128) w związku z art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust.1 pkt 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087; Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1459) oraz § 3 ust. 1 i § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108), zarządzam co następuje:

§ 1.

 1. Ogłosić trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej stanowiącej własność gminy Pyrzyce - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 1. Przyjąć regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości. Regulamin stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

 1. Zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) obniżyć o 10 % cenę wywoławczą nieruchomości zawartej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

O G Ł O S Z E N I E

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Pyrzyc Nr 679 /06

z dnia 2 maja 2006r.

Burmistrz Pyrzyc ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Pyrzyce.

Przetarg odbędzie się w dniu 1 czerwca 2006 r. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w sali nr 282 (II piętro).

Lp.

Numer

działki

Powierzchnia

działki

Adres

Numer

księgi

wieczystej

Przeznaczenie

Cena

wywoławcza

Wadium

Minimalna

wysokość

postąpienia

Godzina

przetargu

1.

200/22

0,0164 ha

Pyrzyce

obręb 6 ul. Rejtana

3594

Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Działka zabudowana stolarnią przeznaczoną do rozbiórki. Na podstawie obowiązującej decyzji o warunkach zabudowy, może być wykorzystana pod zabudowę mieszkaniową z możliwością wprowadzenia usług nieuciążliwych.

6 020 zł

1000 zł

100 zł

1100

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach lub na konto 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470 BGŻ Oddział Pyrzyce, w terminie do 29 maja 2006r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, w pok. 258 lub telefonicznie pod numerem 579-32-68 w godz. od 700 - 1500.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Pyrzyc Nr 679 /06

z dnia 2 maja 2006r.

Regulamin

ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Pyrzyce.

 1. W przetargu mają prawo wziąć udział osoby prawne i fizyczne.

 2. Przedmiotem przetargu jest działka zabudowana numer 200/22 o powierzchni 0,0164 ha, położona w obrębie 6 miasta Pyrzyce, zabudowana budynkiem stolarni przeznaczonym do rozbiórki.

 1. Przetarg wygrywa ten uczestnik, który dokona co najmniej jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą i zgłosi najwyższą cenę działki.

 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej działki z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych.

 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470 BGŻ Oddział Pyrzyce do dnia 29 maja 2006r.

 4. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

 5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegrał, podlega zwrotowi w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu, w kasie urzędu po dokonaniu adnotacji przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej "zwrot wadium, data i podpis".

 6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki.

 7. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

 8. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości i płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego, w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 9. Uczestnik, który wygrał przetarg nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

 10. Koszty związane z przeniesieniem własności (koszty notarialne, sądowe, podatki itp.) pokrywa nabywca.

 11. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.

 12. Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U.Nr 261, poz. 2603).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 09-05-2006 07:55:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 09-05-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 09-05-2006 07:55:23