Zarządzenie Nr 683/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu „Najładniejsze otoczenie - 2006”


Zarządzenie Nr 683/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 05 maja 2006 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu „Najładniejsze otoczenie - 2006”

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz.U. z 2006 Nr 17, poz. 178) oraz § 2 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pyrzyce, stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/70/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pyrzyce (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego nr 58, poz. 1046), Burmistrz Pyrzyc zarządza co następuje:

§ 1.

Ogłaszam konkurs pod nazwą „Najładniejsze otoczenie - 2006” i zatwierdzam regulamin konkursu, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzania.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr 377/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu „Najładniejsze otoczenie 2005”.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załącznik do Zarządzenia

Burmistrza Pyrzyc Nr 683/06

z dnia 05 maja 2006 r.

REGULAMIN KONKURSU

„Najładniejsze otoczenie - 2006”

1. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest propagowanie zachowań proekologicznych ludności, dążenie do podniesienia poziomu czystości i estetyki ulic, osiedli i posesji poprzez wyzwolenie u mieszkańców miasta i wsi potrzeby dbania o czystość swojego otoczenia, które jest miejscem przebywania i odpoczynku.

2. ORGANIZACJA KONKURSU

Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach:

 • najładniejsze osiedle mieszkaniowe

 • najładniejsza wieś w gminie

 • najładniejsza posesja z ogrodem przydomowym

 • najładniejszy obiekt użyteczności publicznej wraz z użytkowanym terenem

3. UCZESTNICY KONKURSU

3.1. Uczestnikami konkursu mogą być właściciele i użytkownicy posesji, zagród z terenu miasta i wsi, w tym:

 • osoby fizyczne

 • wspólnoty mieszkaniowe

 • spółdzielnie mieszkaniowe

 • rady sołeckie

 • firmy produkcyjne, usługowe i handlowe

 • instytucje użyteczności publicznej

3.2. Zainteresowani wzięciem udziału w VII edycji konkursu proszeni są o zgłaszanie kandydatów poszczególnych kategorii w terminie do dnia 14.06.2006 r.

3.3. Zgłoszenia powinny zawierać imię i nazwisko oraz adres właściciela bądź administratora zgłaszanej do konkursu posesji. Mogą one być składane pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1 74-200 Pyrzyce lub telefonicznie pod nr tel. 5704-923 oraz osobiście w pokoju 275.

4. KRYTERIA OCENY

Każda z kategorii oceniana będzie wg punktów w skali od 0 do 6. W przypadku równej ilości punktów decydującym będzie sposób prowadzenia gospodarki odpadami na terenie nieruchomości (posesji).

5. NAGRODY

Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w poszczególnych kategoriach przewidziane są nagrody.

6. KOMISJA KONKURSOWA

W skład komisji wchodzą:

 1. Grzegorz Grzejszczak

 2. Maciej Herman

 3. Piotr Klimczak

 4. Sołtysi poszczególnych wsi

7. OCENA BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE

W terminie od 19.06 - 30.06.2006 r. komisja dokona przeglądu i oceny obiektów i terenów, zgłoszonych do konkursu.

8. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas Gminnych Dożynek 2006.

9. PROMOCJA WYNIKÓW KONKURSU

Wyniki konkursu będą popularyzowane w lokalnej prasie oraz telewizji kablowej w mieście Pyrzyce.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pyrzyc

ogłasza VII edycję konkursu pod nazwą „Najładniejsze otoczenie 2006”

Zgodnie z regulaminem konkursu w dniach 19.06 - 30.06.2005 r. będą przeprowadzone oceny poszczególnych posesji i całych miejscowości w kategoriach określonych w regulaminie konkursu.

Ocenie podlegać będzie również sposób prowadzenia gospodarki odpadami oraz ściekami bytowymi na terenie danej posesji - zgodność z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pyrzyce, będącego załącznikiem do Uchwały Nr X/70/03 z dnia 29 maja 2003 r. Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Celem konkursu jest poprawa estetyki naszego otoczenia i wizerunku naszych miejscowości, osiedli, posesji poprzez szerokie zaangażowanie społeczeństwa naszej gminy w propagowaniu działań proekologicznych. Łącznie z ogłoszeniem publikowany jest regulamin konkursu „Najładniejsze otoczenie 2006”.

Uczestnikom konkursu życzę osiągnięcia zamierzonych efektów.

Z wyrazami szacunku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 09-05-2006 08:36:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 09-05-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 09-05-2006 08:36:24