ZARZĄDZENIE NR 685 /2006 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 11 maja 2006r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Pyrzyc nr 680/2006 roku z dnia 2 maja 2006 roku dotyczącego ogłoszenia przetargu


ZARZĄDZENIE NR 685 /2006

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 11 maja 2006r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Pyrzyc nr 680/2006 roku z dnia 2 maja 2006 roku dotyczącego ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984;Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128) w związku z art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust.1 pkt 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087; Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1459) oraz § 3 ust. 1 i § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108), zarządzam co następuje:

§ 1.

W załączniku Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Pyrzyc Nr 680/2006 z dnia 2 maja 2006 roku w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu dodaje się 15 punkt, stanowiący o tym, że termin przekazania nieruchomości nr 815 położonej w Brzesku nastąpi do 30 września 2006r.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Sporządził R. Gutowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Pyrzyc Nr 685/2006

z dnia 11 maja 2006r.

Regulamin

pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Pyrzyce.

 1. W przetargu mają prawo wziąć udział osoby prawne i fizyczne.

Przedmiotem przetargu jest działka zabudowana nr 815 położona w Brzesku.

 1. Przetarg wygrywa ten uczestnik, który dokona co najmniej jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą i zgłosi najwyższą cenę działki.

 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej działki z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych.

 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470 BGŻ Oddział Pyrzyce, do dnia 29 maja 2006.

 4. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

 5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegrał, podlega zwrotowi w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu, w kasie urzędu po dokonaniu adnotacji przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej "zwrot wadium, data i podpis".

 6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki.

 7. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

 8. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości i płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 9. Uczestnik, który wygrał przetarg nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

 10. Koszty związane z przeniesieniem własności (koszty notarialne, sądowe, podatki itp.) pokrywa nabywca.

13.Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.

 1. Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U .Nr 261, poz. 2603).

 2. Termin przekazania nieruchomości nr 815 położonej w Brzesku nastąpi do 30 września 2006r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 17-05-2006 11:36:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 17-05-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 17-05-2006 11:36:41