ZARZĄDZENIE NR 688/2006 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 17 maja 2006r. w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu.


ZARZĄDZENIE NR 688/2006

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 17 maja 2006r.

w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984;Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128) w związku z art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust.1 pkt 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087; Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1459) oraz § 3 ust. 1 i § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108), zarządzam co następuje:

§ 1.

 1. Ogłosić pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 236 o powierzchni 0,2372 ha w obrębie nr 8 w Pyrzycach oraz nr 258/14 o powierzchni 7,4830 ha w obrębie nr 9 w Pyrzycach - załącznik nr 1.

 1. Przyjąć regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości. Regulamin stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Sporządził R. Gutowski


OGŁOSZENIE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Pyrzyce Nr 688/2006

z dnia 17 maja 2006r.

Burmistrz Pyrzyc ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 czerwca 2006r. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w sali nr 282 (II piętro).

Lp.

Nr

Działki

Pow. działki

Adres

Numer

księgi

wieczystej

Przeznaczenie

w planie

zagospodarowania

przestrzennego

Cena

wywoławcza

Wadium

Minimalna

wysokość

postąpienia

Godzina

przetargu

1.

236

0,2372 ha

Nieruchomość położona przy ulicy Szkolnej w Pyrzycach, obręb nr 8

87332

Budownictwo wielorodzinne o niskiej intensywności z możliwością lokalizacji wbudowanych usług nieuciążliwych: handlu, gastronomii, kultury i zdrowia.

88 713,00zł + 22%VAT

9 000 zł

1000 zł

1000

2.

258/14

7,4830 ha

Nieruchomość położona przy ulicy Kwiatowej w Pyrzycach, obręb nr 9

3177

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem w nieobowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego, działka stanowi teren upraw rolniczych.Działka obciążona śłużebnosciami gruntowymi. 

105 956

11 000 zł

1500 zł

1100

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach lub na konto 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470 BGŻ Oddział Pyrzyce, do dnia 19 czerwca 2006 roku.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, w pok. 258 lub telefonicznie pod numerem 579 - 32 - 68 w godz. od 700 - 1500.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Pyrzyc Nr 688/2006

z dnia 17 maja 2006r.

Regulamin

pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce.

 1. W przetargu mają prawo wziąć udział osoby prawne i fizyczne.

Przedmiotem przetargu są następujące nieruchomości:

  • nr 236 położona w Pyrzycach, obręb nr 8,

  • nr 258/14 położona w Pyrzycach, obręb nr 9.

   1. Przetarg wygrywa ten uczestnik, który zgłosi najwyższą cenę działki.

   2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej działki z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych.

   3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470 BGŻ Oddział Pyrzyce, do dnia 19 czerwca 2006.

   4. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

   5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegrał, podlega zwrotowi w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu, w kasie urzędu po dokonaniu adnotacji przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej "zwrot wadium, data i podpis".

   6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki.

   7. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

   8. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości i płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto 62 2030 0045 1110 0000 0112 5450 BGŻ Oddział Pyrzyce.

   9. Uczestnik, który wygrał przetarg nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami i o kształtowaniu ustroju rolnego.

   10. Koszty związane z przeniesieniem własności (koszty notarialne, sądowe, podatki itp.) pokrywa nabywca.

     13.Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.

     1. Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U .Nr 261, poz. 2603).

   Metadane - wyciąg z rejestru zmian

   Akcja Osoba Data
   Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 18-05-2006 14:18:50
   Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 18-05-2006
   Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 18-05-2006 14:18:50