Burmistrz Pyrzyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych nr 432 6 o pow. 0,6520 ha, nr 492 3 o pow. 0,2712 ha, nr 419 4 o pow. 0,1211 ha i ½ udziału w dzi


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Pyrzyc

Nr 122/2003

z dnia 4.11.2003r.

                                                                      O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pyrzyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych nr 432/6 o pow. 0,6520 ha, nr 492/3 o pow. 0,2712 ha, nr 419/4 o pow. 0,1211 ha i w obrębie 10 miasta Pyrzyce.

godz. 11°°

 • działka nr 432/6 o pow. 0,6520 ha o wartości 68.395,00 zł - działka może być wykorzystana pod zabudowę,

godz. 12°°

 • działka nr 492/3 o pow. 0,2712 ha o wartości 53.047,00 zł - może być wykorzystana pod zabudowę,

godz. 13°°

 • działka nr 419/4 o pow. 0,1211 ha o wartości 39.345,00 zł oraz zł przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową z usługami rzemieślniczymi.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 listopada 2003 r. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w sali nr 130 ( I piętro ).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach lub na konto 11001441-518-2101-111-3 PK0 S.A. Oddział Pyrzyce wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości w terminie do 21 listopada 2003 r.

W razie uchylania się przez osobę, która przetarg wygra, od zawarcia aktu notarialnego w terminie 1 miesiąca od daty zatwierdzenia protokółu Komisji Przetargowej, wadium ulega przepadkowi.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach w pok. 258 lub telefonicznie pod numerem 5700 - 071 wew. 372 w godz. od 7°°- 15°°.

ZARZĄDZENIE NR 122/2003

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 4 listopada 2003r.

w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art.37 ust. 1, art. 38, oraz. art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami) oraz § 2 i § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr 9, poz. 30 z późn. zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Ogłosić ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w obrębie 10 miasta Pyrzyce nr 432/6 o pow. 0,6520 ha, nr 492/3 o pow. 0,2712 ha, nr 419/4 o pow. 0,1211 ha i 419/2 o pow. 0,0017 ha - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 1. Przyjąć regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości. Regulamin stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

                                                                                                                            Kazimierz Lipiński

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Pyrzyc Nr 122/2003

z dnia 4.11.2003r.

Regulamin

ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w obrębie 10 miasta Pyrzyce.

1. W przetargu mają prawo wziąć udział osoby prawne i fizyczne.

2. Przedmiotem przetargu są działki niezabudowane:

- nr 432/6 o pow. 0,6520 ha, położona w obrębie 10 miasta Pyrzyce przy ul. Warszawskiej, nie posiadająca aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, która może być wykorzystana pod zabudowę,

- nr 492/3 o pow. 0,2712 ha, położona w obrębie 10 miasta Pyrzyce przy ul. Staromiejskiej, nie posiadająca aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, która może być wykorzystana pod zabudowę,

 • nr 419/4 o pow. 0,1211 ha i ,0017 ha, położone w obrębie 10 miasta Pyrzyce przy ul. Warszawskiej, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową z usługami rzemieślniczymi.

 1. Przetarg wygrywa ten uczestnik, który zgłosi najwyższą cenę działki.

 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej działki z zaokrągleniem wzwyż do pełnego złotego.

 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości, w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto 11001441-518-2101-111-3 PK0 S.A. Oddział Pyrzyce.

 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegrał, podlega zwrotowi w dniu następnym w kasie po dokonaniu adnotacji przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej "zwrot wadium, data i podpis".

 5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki.

 6. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy w terminie 1 miesiąca od daty zatwierdzenia protokołu Komisji.

 7. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości i płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego .

 8. Uczestnik, który wygrał przetarg nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

11. Opłaty notarialne nabycia nieruchomości pokrywa nabywca.

12 Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.

13. Przetarg może być odwołany zgodnie z § 2 pkt. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy (Dz.U.Nr 9, poz. 30 z późn. zmianami).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 07-11-2003 09:25:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 07-11-2003
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 07-11-2003 09:25:38