Burmistrz Pyrzyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat lokalu użytkowego o pow. 108,96 m² położonego w obrębie 8 miasta Pyrzyce przy ulicy 1 Maja z przeznaczeniem


                                                                                                                  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

                                                                                                                  Nr 125/03 Burmistrza Pyrzyc

                                                                                                                  z dnia. 7 listopada 2003 r.

 

                                                                      O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pyrzyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat lokalu użytkowego o pow. 108,96 mo w obrębie 8 miasta Pyrzyce przy ulicy 1 Maja z przeznaczeniem pod handel i usługi .

Przetarg odbędzie się w dniu 25 listopada 2003 r, o godz. 9°° w sali nr 130 ( I piętro) Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Plac Ratuszowy 1

Cena wywoławcza za 1 m2 wynosi : 5,20 zł + podatek VAT miesięcznie

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Bank Pekao S.A. I O / Pyrzyce Nr 11001441-518-2101-111-0 wadium w wysokości 1.700,00 zł, najpóźniej w dniu 22 listopada 2003r.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach w pok. 256 i 259, albo telefonicznie pod numerem 5700-071 wew. 329 lub 324 w godz. od 7°° - 15°° od poniedziałku do piątku.

 

 

 

                                                                                                                     ZARZĄDZENIE Nr 125/03

                                                                                                                      BURMISTRZA PYRZYC

                                                                                                                      z dnia 7 listopada 2003 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu

Na podstawie art.30 ust.2 pkt3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr13, poz.74 z późniejszymi zmianami) w związku z art.37 ust.1, art.38 i art.40 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 21 sierpnia z 1997 roku o gospodarce nieruchomościami/ Dz .U. z 2000 r., Nr 46,poz.543 z późniejszymi zmianami) oraz § 2 i 3 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr9, poz.30z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

                                                                                 § 1

  1. Ogłosić ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego o pow. 108,96 m 17 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  1. Przyjąć regulamin przetargu na dzierżawę lokalu użytkowego. Regulamin przetargu stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

                                                                                  § 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego.

                                                                                  § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                          Burmistrz Pyrzyc

                                                                                                          mgr Kazimierz Lipiński

 

 

                                                                                                                        Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

                                                                                                                        Nr 125/03 Burmistrza Pyrzyc

                                                                                                                         z dnia 7 listopada 2003 r.

                                                                     R E G U L A M I N

ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę lokalu użytkowego usytuowanego na części działki Nr 153 położonej w 8 miasta Pyrzyce przy ulicy 1 Maja 17

  1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne

  1. Przedmiotem przetargu jest ustalenie ceny za 1 m2 lokalu użytkowego o pow. pow. 108,96 my jest pod handel i usługi.

  1. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnego złotego.

  1. Warunkiem przystąpienie do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Bank Pekao S. A. I o/ Pyrzyce 11001441-518-2101-111-0 wadium w wysokości 1.700,00 zł najpóźniej w dniu 22 listopada 2003. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegrał podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

  1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

  1. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku nie stawienia się do zawarcia umowy dzierżawy, w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia protokółu z przetargu przez Burmistrza.

  1. Cena osiągnięta w przetargu stanowi podstawę do naliczenia czynszu dzierżawnego.

  1. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy na okres 3 lat.

      9.    W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby bliskie wchodzące w skład komisji

            przetargowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 14-11-2003 12:01:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 14-11-2003
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 14-11-2003 12:01:01