Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach


UCHWAŁA NR XXIV/160/04

RADY MIEJSKIEJ W PYRZYCACH

z dnia 27 maja 2004 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt. 6, art. 18 ust. 2, pkt. 15, art. 40 ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, , Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Traci moc uchwała Nr IX/55/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/160/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia

27 moja 2004 r.

STATUT

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYRZYCACH

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej „ Ośrodkiem” działa na podstawie:

 1. Uchwały Nr XI/73/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Pyrzyce z dnia 27 kwietnia 1990 r. o powołaniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach,

 2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 )

 3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. ),

 4. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póź. zm. ),

 5. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. Nr 228, poz.

2255, z póź. zm.)

 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 )

 2. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z póź. zm. )

 3. innych przepisów prawnych nakładających wykonywanie zadań na ośrodki pomocy społecznej,

9) niniejszego statutu,

10) uchwał Rady Miejskiej w Pyrzycach.

§ 2

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach jest samodzielną, budżetową jednostką organizacyjną gminy utworzoną w celu wykonywania zadań własnych oraz zadań zleconych gminie.

 2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Pyrzyce, a obszarem działania Gmina Pyrzyce.

§ 3

Ośrodek podporządkowany jest Burmistrzowi Pyrzyc.

§4

Ośrodek współpracuje z Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim- Wydziałem Polityki Społecznej.

§5

Ośrodek używa pieczęci podłużnej z napisem Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach,

Pl. Ratuszowy 1.

Rozdział II

CELE I ZADANIA

§ 6

Celem działania Ośrodka jest rozpoznanie, analiza i ocena potrzeb jednostkowych i środowiskowych, organizowanie i realizowanie wynikających z tego rozpoznania zadań, a także inspirowanie działalności w sferze pomocy społecznej.

Realizacja celów działania Ośrodka następuje poprzez wykonanie zadań własnych gminy i zadań zleconych gminie przez administrację rządową w szczególności:

 1. Udzielanie schronienia , posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.

 2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych.

 3. Przyznawanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie .zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze.

 4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

 5. Praca socjalna.

 6. Przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego .

 7. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową i ekologiczną.

 8. Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

 9. Dożywianie dzieci.

 10. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.

 11. Przyznawane i wypłacanie zasiłków okresowych.

 12. Opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, za osobę która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem.

 13. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

 14. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 15. Przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego.

 16. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 17. Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.

 18. Tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzinom.

 19. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych.

 20. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego.

 21. Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

 22. Sporządzanie bilansu potrzeb z zakresu pomocy społecznej.

 23. Podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

 24. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

 25. Załatwianie spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi, tj. przeprowadzanie

wywiadów środowiskowych, sporządzanie decyzji administracyjnych oraz listy wypłat.

 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych - min.

przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków, wydawanie decyzji administracyjnych.

§ 7

Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

§ 8

Ośrodek może w uzasadnionych przypadkach wytaczać powództwa na rzecz obywateli o roszczenia alimentacyjne.

§ 9

Ośrodek współdziała na zasadzie partnerstwa z prowadzącymi na terenie gminy działalność społeczną organizacjami społecznymi, kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji określonych zadań z zakresu pomocy społecznej.

Rozdział III

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 10

 1. Na czele Ośrodka stoi Kierownik, który zarządza nim, kieruje jego działalnością, reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.

 2. Kierownik Ośrodka dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w odniesieniu do pracowników Ośrodka, w tym w szczególności:

  1. zatrudnia, awansuje, nagradza i zwalnia pracowników,

  2. ustala zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności.

 3. Kierownik Ośrodka zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tyś. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników.

 4. Kierownik i pracownicy Ośrodka powinni posiadać kwalifikacje określone w ustawie o pomocy społecznej.

 5. W czasie nieobecności Kierownika Ośrodka jego obowiązki przejmuje osoba przez

niego wskazana.

§ 11

Do obowiązków Kierownika należy między innymi:

  1. wydawanie decyzji administracyjnych przyznających lub odmawiających przyznanie pomocy społecznej w zakresie zadań zleconych gminie oraz zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym,

  2. opracowywanie planu finansowego Ośrodka, który jest podstawą jego działania,

  3. składanie Radzie Miejskiej corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

§ 12

Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka regulują przepisy ustawy o pomocy społecznej i ustawy o pracownikach samorządowych oraz przepisy wykonawcze, a także regulaminy wewnętrzne Ośrodka ustalone przez Kierownika.

§ 13

Szczegółową strukturę organizacji wewnętrznej oraz zakres działania poszczególnych komórek określa Regulamin organizacyjny Ośrodka zatwierdzony przez Burmistrza Pyrzyc.

Rozdział IV

MIENIE OŚRODKA

§ 14

 1. Burmistrz Pyrzyc zabezpiecza Ośrodek w niezbędne do działalności pomieszczenia.

 2. Wyposażenie pomieszczeń, materiały biurowe, odzież ochronną, środki czystości itp. Ośrodek zakupuje ze środków uzyskanych w ramach zadań własnych i zleconych na utrzymanie Ośrodka.

 3. Likwidację wyposażenia będącego w użytkowaniu Ośrodka przeprowadza się na zasadach ogólnie obowiązujących, a decyzję o spisaniu ze stanu wyposażenia podejmuje Kierownik na wniosek Komisji Likwidacyjnej.

§ 15

Ośrodek samodzielnie gospodaruje przydzielona i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

Rozdział V

GOSPODARKA FINANSOWA OŚRODKA

§ 16

Przychodami Ośrodka są:

 1. Roczna dotacja z budżetu gminy Pyrzyce.

 2. Roczna dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

 3. Środki finansowe wpłacane przez osoby, którym świadczone są usługi opiekuńcze na podstawie naliczonej odpłatności.

 4. Inne źródła dofinansowania np. fundacje, darowizny od osób prywatnych i fizycznych.

§ 17

Podstawą działalności finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy.

§ 18

.

 1. Zasady i terminy opracowania planów finansowych ustala Burmistrz Pyrzyc.

 2. Plan finansowy Ośrodka zatwierdza Burmistrz Pyrzyc.

 3. W planie finansowym mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku, które podlegają zatwierdzeniu przez Burmistrza Pyrzyc.

 4. Ośrodek zleca wypłatę wszystkich zasiłków bankowi.

§ 19

Zasady przyznawania dotacji oraz sposób rozliczania się z budżetem określa uchwała Rady Miejskiej.

Rozdział VI

ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN STATUTU

§ 20

Zmiany w Statucie Ośrodka mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 02-03-2006 08:06:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 02-03-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 02-03-2006 08:06:17