Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach za 2004 r.


Pyrzyce, dnia 18.02.2005 r.

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach

 1. Struktura udzielonej pomocy na dzień 31 grudnia 2004 r.

 2. Informacja z wykorzystania środków finansowych na pomoc społeczną

w okresie od 01 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004r.

III. Świadczenia rodzinne.

IV. Zmiana ustawy o pomocy społecznej.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej jej świadczenia przysługują osobom, które mają istotny powód, aby tą pomoc uzyskać. Gmina nie może odmówić pomocy osobie, rodzinie potrzebującej. Osoby ubiegające się o pomoc mogą pobierać ją w formie zasiłków stałych, okresowych, pomoc rzeczową, zasiłków celowych i pomoc w naturze. Kwota wysokości przyznawanych świadczeń uzależniona jest od sytuacji materialnej rodziny ,, rozpoznanej ” przez pracownika socjalnego oraz zasobności gminy i wysokości przyznanych dotacji celowych. Najczęstszymi przyczynami kwalifikującymi do udzielenia pomocy są: bezrobocie, niepełnosprawność, rodziny wielodzietne ( powyżej 4 dzieci ), nadużywanie alkoholu i często związane z tym bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz przemoc w rodzinie, bezdomność, itp.

I. Na dzień 31 grudnia 2004r. struktura udzielonej pomocy wg. kwalifikacji przedstawia się następująco:

ogółem 1274 środowisk,

w tym:

- bezrobocie 539 środowisk,

- rodziny wielodzietne 29 środowisk

- rodziny niepełne 69 środowisk,

- osoby niepełnosprawne i przewlekle chore 376 środowisk,

- ubóstwo i bezradność w rodzinie 191 środowisk,

- ochrona macierzyństwa 37 środowisk,

- alkoholizm i przemoc w rodzinie 14 środowisk,

- bezdomność 19 środowisk,

II. Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację ustawowych zadań dysponuje środkami

finansowymi w budżecie pochodzącymi z dwóch źródeł finansowania.

1. ZADANIA ZLECONE przyznawane przez Wojewodę.

Dział 852 Plan Wykonanie

- rozdz. 85212 świadczenia rodzinne 2 285 682 2 231 275

- rozdz. 85213 składki zdrowotne 36 607 36 195

- rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze,

składki społeczne 478 119 470 048

- rozdz. 85216 zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 15 056 15 056

- rozdz. 85219 terenowe ośrodki pom.społecznej 103 668 103 668

- rozdz. 85228 usługi opiekuńcze 46 000 46 000

- rozdz. 85278 susza 5 290 1 829

---------------------------------------------------------------------

Ogółem: 2 970 422 2 904 071

Przedstawione powyżej środki zostały wykorzystane na :

Dział 853 Rozdział 85 212 - świadczenia rodzinne 2 231 275

§ 3110 - świadczenia rodzinne 2 134 565

- zasiłki rodzinne 591 751

Dodatki:

- urodzenie dziecka 32 000

- samotne wychowywanie dziecka 968 390

- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego 27 990

- rozpoczęcie roku szkolnego 91 710

- podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania 26 400

- zasiłki pielęgnacyjne 89 136

- świadczenie pielęgnacyjne 97 188

- opieka nad dzieckiem w trakcie korzystania

z urlopu wychowawczego 193 200

- samotne wychowywanie dziecka i utrata

prawa do zasiłku dla bezrobotnych 16 800

§ - 4020, 4110, 4120 63 924

Place i pochodne, składki społeczne za podopiecznych

§ - 4210 materiały biurowe i wyposażenie 12 669

§ - 4300 poczta 6 817

§ - 6060 zakupienie zestawu komputerowego 13 300

Dział 852 rozdział 85213 § 4130 36 195

Składki na ubezpieczenia zdrowotne były

odprowadzone od 120 osób na kwotę: 36 195

od zasiłków okresowych gwarantowanych

stałych, stałych wyrównawczych

Dział 852 rozdział 85214 §- 3110 470 048

1. Zasiłki stałe do 30.04.2004 r. wypłacono 28 osobom na kwotę 43 752

- zasiłek stały przysługuje osobie zdolnej do pracy, lecz nie pozostającej w

zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem

wymagającym stałej pielęgnacji.

2. Zasiłki stałe wyrównawcze ( od 1.05 2004 r. nowa nazwa „zasiłki stałe” )

wypłacono 162 osobom na kwotę 365 087

- zasiłek stały wyrównawczy ( od 1.05. 2004 r. zasiłek stały ) przysługuje osobie:

1) samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa,

jeżeli dochód jest niższy od kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej.

2) całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli dochód

jak również dochód na osobę w rodzinie, jest niższy od kryterium dochodowego na

osobę w rodzinie.

3. Zasiłki okresowe gwarantowane do 30.04.2004 r. przyznano dla 7 osób

na kwotę 8 357 - osobie, która utraciła prawo do zasiłku dla bezrobotnych, pobieranego na

podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, z powodu

upływu okresu jego pobierania, a dochód rodziny nie przekracza kryterium

dochodowego ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, przysługuje

gwarantowany zasiłek okresowy, przez okres do 36 miesięcy.

5. Pomoc dla kobiet w formie macierzyńskiego zasiłku okresowego i jednorazowego
na urodzone dziecko wykorzystano do 30.04.2004 r.:

Z zasiłków tych skorzystało 37 kobiet 36 173

6. Bilety kredytowe wydano dla 2 osób na 62

7. Odprowadzono składkę ZUS dla 35 osób na kwotę 16 617

z tego dla osób:

- pobierających zasiłki stałe 28

gwarantowane zasiłki okresowe 7

Dział 852 rozdział 85219 103 668

z tego:

§ - 4010,4110,4120 - płace i pochodne dla 11 osób wykorzystano 73 078

§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 832

§ - 4210 - zakup materiałów, papier, toner, długopisy

druki wywiadów środowiskowych 1 718

§ - 4440 - odpisy na ZFSS , 7 040

Dział 852 rozdział 85216 -§ 3110 15 056

- zasiłki rodzinne wypłacono dla 35 rodzin na kwotę 6 047

- zasiłki pielęgnacyjne dla 17 osób na kwotę 9 009

Dział 852 rozdział 85228

Na realizację zadań z zakresu usługi specjalistyczne wykorzystano kwotę: 46 000

Opieką objętych jest 13 podopiecznych ze schorzeniami psychicznymi,

zadanie to realizowano przy obsłudze trzech pracowników.

Środki te wykorzystano na: 46 000

§ - 3020 - ekwiwalent za pranie 347

§ - 4010,4110,4120 - płace i pochodne 45 653

Dział 852 Rozdział 85278

§ - 3110 skutki suszy,

z tej formy pomocy skorzystało 6 rolników na kwotę 1 829

2. ZADANIA WŁASNE GMINY

Dział 852 Plan Wykonanie

- rozdział 85214 zasiłki celowe 342 209 342 209

- rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe 1 266 781 1 244 030

- rozdział 85219 utrzymanie ośrodka + usługi 615 910 579 270

- rozdział 85395 dożywianie dzieci 192 929 153 893

-----------------------------------------------------------------

Ogółem: 2 417 829 2 319 402

Dział 852 rozdział 85214 342 209

- zasiłki celowe specjalne dla 48 osób 3 602

- zasiłki okresowe dla 244 rodzin 100 468

- opłata za przedszkola w formie dożywiania dla

dla 14 dzieci dwóch Przedszkolach na terenie wiejskim

w Brzeźnie i Żabowie 3 109

- dożywianie dorosłych i bezdomnych 4 056

- zasiłki celowe dla 606 osób 194 229

w tym ze środków ANR 14 000

§ 4300 22 745

- opłaty bankowe

Dział 852 rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe 1 244030

Liczba gospodarstw domowych korzystających z

dodatków mieszkaniowych ogółem 767

w tym:

- mieszkania spółdzielcze 155 gospodarstw

- mieszkania komunalne 218 -„ -

- pozostałe 394 - „ -

Dział 852 rozdział 85219 - utrzymanie ośrodka + usługi 579 270

1. Usługi opiekuńcze są wyłącznie dla osób, które ich bezwzględnie wymagają. Są to osoby samotne w wieku starczym, większość z nich to obłożnie chorzy, dla których nie ma możliwości zorganizowania opieki przez członków rodziny.

Odpłatność za usługi opiekuńcze, które uiszczają chorzy do budżetu gminy za 2004 r. wynosiła.- 17 280 .- z tego 2 180 zł. przekazano do budżetu Urzędu Wojewódzkiego za usługi specjalistyczne zlecone gminie.

§ - 3020 ekwiwalent za odzież 5 355

§ - 3110 domy pomocy społecznej 35 053

§ - 4010,4110,4120 płace i pochodne 437 184

§ - 4040 - trzynastka 14 196

§ - 4210 materiały biurowe, 24 208

§- 4270 zakup usług remontowych 699

§- 4280 zakup usług zdrowotnych 304

§ - 4300 umowa zlecenie - informatyk, przesyłki

skredytowane 31 293

§ - 4410 podróże służbowe i delegacje pracowników socjalnych

przeprowadzających wywiady środowiskowe na terenach

wiejskich 2 801

§- 4430 polisa ubezpieczeniowa 793

§-4440 FŚS 7 337

§- 6060 zakup komputerów 20 047

Dział 852 rozdział 85295 - 153 893

§ 3110 - dożywianie dzieci

 • z tej formy pomocy skorzystało 505 dzieci w sześciu

szkołach podstawowych w tym czterech na terenie

wiejskim i w jednym Publicznym Gimnazjum.

z tego środki:

 • AWRSP 23 900

 • własne gminy 87 223

 • celowe z budżetu państwa 42 770

W 2004 r. dzieci z rodzin najuboższych skorzystały z następujących kolonii letnich:

- 10 dzieci skorzystało z kolonii letniej w Łukęcinie, od 08 -22.08.2004 r., koszt pobytu jednego dziecka wyniósł 460 zł.

- 4 dzieci skorzystało z kolonii letniej w Świnoujściu, od 22.07. - 04. 08. 04 r., koszt pobytu jednego dziecka wynosił 420 zł.

III. Świadczenia rodzinne.

Upoważnieniem Burmistrza Pyrzyc z dnia 9.04.2004 r. dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych i wydawania decyzji administracyjnych, Ośrodek przyjął realizację świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. ( Dz.U. Nr 228, poz. 2255 ) , która weszła w życie z dniem 1 maja 2004 r. W związku z tym został utworzony Dział Świadczeń Rodzinnych, w którym aktualnie jest zatrudnionych 3 pracowników, w tym jeden na pracach interwencyjnych.

IV. Zmiana ustawy o pomocy społecznej.

Z dniem 1 maja 2004 r. weszła w życie nowa ustawa o pomocy społecznej z dnia 12

marca 2004 r. ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 ), która wprowadza:

 1. nowe kryteria dochodowe uprawniające do pomocy społecznej - tj. 316 zł na osobę w rodzinie i 416 zł na osobę samotnie gospodarującą,

b) daje gwarancję minimalnego świadczenia ( zasiłek okresowy ) tj:

 • w 2004 r. - 15 % ( dla rodziny ) i 20 % ( dla osoby samotnie gospodarującej ) różnicy między faktycznym dochodem netto a ustalonym kryterium dochodowym,

 • w 2005 r. - odpowiednio 20 % i 30 %,

 • w 2006 r. - odpowiednio 25 % i 35 %,

 • od 2008 r. 50 % różnicy między faktycznym dochodem a ustalonym kryterium dochodowym zarówno dla rodzin, jak i osób samotnie gospodarujących,

 1. nowy uproszczony katalog świadczeń pieniężnych tj:

 • zasiłek stały dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa,

 • zasiłek okresowy jest adresowany do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium, z tyt. niepełnosprawności, bezrobocia, długotrwałej choroby

 • zasiłek celowy i specjalny celowy - świadczenie o charakterze jednorazowym dla osób i rodzin, służące zaspokojeniu konkretnej potrzeby bytowej.

W przypadku osób w wieku produkcyjnym, zdolnych do wykonywania prac,

udzielanie świadczenia z pomocy społecznej będzie uzależnione od zawarcia kontraktu socjalnego między daną osobą a instytucją pomocy społecznej. Kontrakt, którego rezultatem ma być wyjście danej osoby lub rodziny z kręgu świadczeniobiorców, będzie określał prawa obu stron, a także ich zobowiązania. Kontrakty będą zawierane również z osobami, które powinny podjąć działania niezbędne do poprawy własnej sytuacji życiowej.

Wysokość przyznawanego świadczenia, jak również podwyższenie kryterium

dochodowego, w przypadku specjalnego zasiłku celowego zależy od decyzji gminy. Wypłata zasiłku okresowego jest zadaniem własnym gminy, dotowanym z budżetu państwa w latach 2004-2006.

Ustawa tworzy nowy mechanizm partycypowania w kosztach utrzymania osoby

przebywającej w domu pomocy społecznej. Pewne elementy tego rozwiązania wprowadziła już od 1 stycznia 2004 r. ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która uwolniła opłatę z tyt. pobytu od wcześniejszego ograniczenia ( do 1 stycznia 2004 r. opłata za pobyt stanowiła równowartość 200 % kryterium dochodowego, nie więcej jednak niż 70 % dochodów osoby skierowanej do domu ).

Mechanizm udziału w tej opłacie przedstawia się następująco:

 1. w pierwszej kolejności za pobyt płaci osoba skierowana, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu,

 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi, jeżeli ich sytuacja materialna na to pozwala,

 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez osoby o których mowa w pkt. 1 i 2.

Z budżetu państwa, jako zadania administracji są finansowane zasiłki stałe, zasiłki

celowe z tyt. klęski żywiołowej, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Przez 3 lata dotowane będzie zadanie własne gminy - zasiłek okresowy.

Zgodnie z pismem Nr WBiF/3360/38/2004 z dnia 11.05.2004 r. Skarbnika Gminy, zatwierdzonym przez Burmistrza Pyrzyc, od dnia 1.08.2004 r. Ośrodek samodzielnie prowadzi zadania księgowości związane z utrzymaniem Ośrodka oraz naliczaniem wynagrodzenia pracowników. W związku z tym od 1.07.2004 r. została zatrudniona główna księgowa.

W wyniku powyższych zmian został wprowadzony Uchwałą Nr XXIV/160/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2004 r. nowy Statut Ośrodka oraz Uchwała Nr XXIV/161/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania opłat i Uchwała Nr XXIV/162/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 02-03-2006 08:19:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 02-03-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 02-03-2006 08:19:10