Uchwała Nr XLV/373/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pyrzyce do roku 2015

Nowa strona 1

Uchwała Nr XLV/373/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Gminy Pyrzyce do roku 2015

Na podstawie art.18, ust.2, pkt.15, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art.17, ust.1, pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz.1001, Nr 162, poz. 1568) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć dokument pod nazwą „ Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pyrzyce do roku 2015” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załącznik do Uchwały Nr XLV/373/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 grudnia 2005r.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pyrzyce

do roku 2015

SPIS TREŚCI

Wstęp ………………………………………………………………………………… 4

Rozdział I. Uwarunkowania zewnętrzne …………………………………………. 5

1.1. Struktura demograficzna ……………………………………………….. 5

1.2. Rynek pracy i bezrobocie ……………………………………………….. 8

1.3. Oświata ………………………………………………………………….. 10

1.4. Gospodarka ……………………………………………………………… 11

Rozdział II. Uwarunkowania wewnętrzne ……………………………………….. 13

2.1. Identyfikacja obszarów pomocy społecznej i wyznaczenie

celów operacyjnych poszczególnych obszarów ……………………………. 13

2.2 Bezrobocie ……………………………………………………………….. 18

2.3 Ubóstwo …………………………………………………………………. 21

2.4 Niepełnosprawność ……………………………………………………… 23

2.5 Starość …………………………………………………………………… 26

2.6 Bezdomność ……………………………………………………………... 27

2.7. Zjawisko uzależnień …………………………………………………….. 30

Rozdział III. Analiza SWOT ………………………………………………………. 35

3.1. Obszary biorące udział w strategii ……………………………………… 35

3.2. Misja ……………………………………………………………………. 42

3.3. Podstawowe założenia strategii ………………………………………… 42

Rozdział IV. Program pomocy społecznej ……………………………………….. 43

4.1. Cele strategiczne ……………………………………………………….. 43

4.2. Uzasadnienie wyboru celu strategicznego – harmonogram zadań ……… 43

4.3. Źródła finansowania …………………………………………………….. 50

4.4. Zarządzanie realizacją strategii ………………………………………… 50

WSTĘP

Strategia wskazuje drogę osiągania celów w konkretnych warunkach i z wykorzystaniem posiadanych zasobów, odzwierciedlając środki, za pomocą których cele te będą osiągane. Natomiast polityka wskazuje, jak określona strategia winna być realizowana, czego oczekuje się od jej realizacji i jakie obejmuje możliwości i cele.

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 kwietnia 2004 r. ( Dz. U. Nr 64, poz. 593, z póź. zm.) nakłada na gminy sporządzenie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, jako zadanie o charakterze obowiązkowym.

Celem strategii gminy w zakresie pomocy społecznej jest nie tylko zaplanowanie i realizowanie w praktyce wyznaczonych założeń rozwiązywania ważnych problemów społecznych, ale również pozyskanie środków z budżetu państwa i europejskich funduszy pomocowych na realizację poszczególnych zadań określonych w strategii.

Podstawowym celem przygotowania niniejszej Strategii jest:

1. Zaspokajanie rozpoznanych i uzasadnionych potrzeb społeczności lokalnej gminy Pyrzyce poprzez zabezpieczenie środków materialnych.

2. Współpraca z instytucjami i organizacjami, których działania mają bezpośredni wpływ na obecnych i potencjalnych podopiecznych, w tym z instytucjami i organizacjami przeciwdziałającymi bezrobociu.

3. Rozwój gminnego systemu wsparcia środowiskowego osób starszych i niepełnosprawnych.

4. Stworzenie zintegrowanego systemu pomocy skierowanego ku całej rodzinie oraz zwiększenie efektywności działań poszczególnych podmiotów.

5. Tworzenie lub uzupełnianie infrastruktury socjalnej.

Niniejsza Strategia została opracowana na podstawie diagnozy i analizy problemów społecznych gminy, w celu ustalenia misji polityki społecznej oraz przedstawienie bilansu korzystnych i niekorzystnych cech społecznych regionu a na ich podstawie identyfikacji barier i przeszkód.

ROZDZIAŁ I

UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE

1.1.Struktura demograficzna

Pyrzyce jako gmina miejsko-wiejska jest najgęściej zaludniona w powiecie pyrzyckim. Według kategorii wiekowych największą grupę stanowi ludność w wieku produkcyjnym. Za bardzo negatywne zjawisko demograficzne uznać należy zmniejszającą się liczbę ludności w wieku przedprodukcyjnym na rzecz grupy w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym – proces starzenia się społeczeństwa ( zob. tabela Nr 1).

Tabela Nr 1

Pyrzyce Gmina Miejsko – Wiejska

Lp.

Wyszczególnienie

2000

2001

2002

2003

1.

Ludność ogółem

20 132

20 171

20 249

20 181

1.1

w wieku przedprodukcyjnym

4883

4 766

4 628

4 587

1.2

w wieku produkcyjnym

12 822

12 962

13 140

13 030

1.3

w wieku poprodukcyjnym

2 427

2 443

2 481

2 564

2.

Mężczyźni

9 960

9 972

9 844

10 109

3.

Kobiety

10 172

10 199

10 365

10 072

Źródło: Wydział Społeczno-Administracyjny i Spraw Obronnych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach.

Bardzo niebezpiecznym zjawiskiem jest ujemne saldo migracji, co oznacza, że odpływ przewyższał napływ ludności, która zdecydowała się osiedlić na terenie Gminy Pyrzyce. Gmina nasza jest jedną z dwóch gmin na terenie powiatu pyrzyckiego, w których ten odpływ jest największy. ( zob. tab. Nr 3 )

Tabela Nr 2

Ruch naturalny ludności w Gminie Pyrzyce

Lp.

Wyszczególnienie

2000

2001

2002

2003

1.

Przyrost naturalny

48

43

47

Brak danych

Wskaźnik p.n.

2,3

2,1

2,12

Brak danych

1.1

Urodzenia żywe

210

225

336

268

1.2

Zgony

162

182

289

286

Źródło: Wydział Społeczno-Administracyjny i Spraw Obronnych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach.

Niebezpiecznym zjawiskiem jest również duży spadek urodzeń, a wzrost zgonów, co widać między rokiem 2002 a 2003.

Tabela Nr 3

Migracje ludności Gminy Pyrzyce

L.p

Wyróżnienie

2000

2001

1.

Napływ ludności ( ogółem)

207

210

2.

w tym ze wsi

101

106

3.

z zagranicy

0

1

4.

Odpływ ludności ( ogółem)

310

271

5.

w tym na wieś

102

94

6.

za granicę

4

0

7.

Saldo migracji

-103

-61

Źródło: Wydział Społeczno-Administracyjny i Spraw Obronnych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach.

Tabela Nr 4

Liczba mieszkańców z uwzględnieniem wieku i płci. ( dane na dzień 31.12. 2004 r. )

Wiek

MIASTO

GMINA

RAZEM

kobiety

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

0-20

1562

1570

1021

1089

2583

2659

21-60

4019

3960

1987

2116

6006

6076

61-75

890

620

330

264

1220

884

76 i więcej

277

149

213

92

490

241

Razem

6748

6299

3551

3561

10299

9860

13047

7112

20159

Źródło: Wydział Społeczno-Administracyjny i Spraw Obronnych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach.

Tabela Nr 5

Liczba mieszkańców Pyrzyc i poszczególnych miejscowości (dane na dzień 31.12.2004 r.)

L.p

Obszar

Miejscowość

Liczba mieszkańców

1

Wiejski

(łącznie 7112

mieszkańców)

Krzemlin

840

2

Nowielin

478

3

Mielęcin

483

4

Pstrowice

144

5

Brzesko

784

6

Letnin

339

7

Mechowo

188

8

Obromino

171

9

Nieborowo

275

10

Rzepnowo

134

11

Żabów

1.374

12

Giżyn

208

13

Młyny

108

14

Ryszewko

222

15

Turze

307

16

Brzezin

194

17

Czernice

54

18

Okunica

309

19

Ryszewo

170

20

Stróżewo

330

21

Miejski

Pyrzyce

13.047

Ogółem

20.159

Źródło: Wydział Społeczno-Administracyjny i Spraw Obronnych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach.

Obszar gminy zamieszkiwało 20.159 osób, z czego w mieście mieszkało 13.047 osób. Ludność wiejską stanowiła 7112 osób (zob. tabela Nr 5).

1.2. Rynek pracy i bezrobocie

W ostatnich latach na lokalnym rynku pracy nastąpił rozwój sektora prywatnego przy jednoczesnym ograniczeniu sektora publicznego. Pomimo wzrostu liczby nowo rejestrujących się podmiotów gospodarczych, daje się zauważyć kilka cech tego zjawiska:

- wiele firm mimo faktycznego zarejestrowania nie jest aktywna,

- wiele firm to osoby fizyczne, prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą, które nie zatrudniają pracowników, mimo że widzą taką potrzebę,

- wśród zarejestrowanych działalności istnieje niewłaściwa struktura firm, gdzie dominuje handel i usługi nieprodukcyjne, natomiast niewielki procentowy udział budownictwa i przemysłu.

Z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Pyrzycach wynika, iż liczba ofert pracy

zwiększyła się o 1360 w stosunku do 2000 roku, a liczba podjęć pracy wzrosła o 1057.

Tabela Nr 6

Oferty pracy – dane dla powiatu

2000

2001

2002

2003

2004

Ogółem

872

702

711

1584

2232

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach.

Tabela Nr 7

Podjęcia pracy – dane dla powiatu

2000

2001

2002

2003

2004

Ogółem

1368

1355

1880

1987

2425

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach.

Bezrobocie ma wpływ na poziom i jakość życia rodzin, przyczynia się do zubożenia materialnego, zmniejsza siły wsparcia emocjonalnego i solidarności pomiędzy członkami rodziny, zwiększa ryzyko zaistnienia patologii życia rodzinnego. Na poziomie indywidualnym, powoduje brak wiary we własne siły, obniżenie samooceny, wpływa na potęgowanie się niezdolności do pokonywania własnych problemów, przyczynia się do zaniku gotowości i chęci do pracy, wywołuje obniżenie poziomu umiejętności funkcjonowania w zorganizowanych formach życia społeczno-gospodarczego. Utrata prawa do zasiłku z Urzędu Pracy zmusza najczęściej osoby bezrobotne do szukania wsparcia między innymi w instytucjach pomocy społecznej.

Bezrobocie jest również źródłem przestępczości. Ludzie, którzy nie mają zatrudnienia, są automatycznie znakomitą pożywką dla marginesu społecznego.

Tabela Nr 8

Bezrobocie w mieście i gminie Pyrzyce w latach 2000-2004

2000

2001

2002

2003

2004

Ogółem

2051

2264

2402

2356

2218

Kobiety

1137

1185

1151

1137

1072

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach.

Tabela Nr 9

Pobierający zasiłek – dane dla miasta i gminy Pyrzyce w latach 2000-2004

2000

2001

2002

2003

2004

Ogółem

397

421

413

372

333

Kobiety

170

142

119

118

124

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach.

Tabela Nr 10

Zamieszkali na wsi – dane dla miasta i gminy Pyrzyce w latach 2000-2004

2000

2001

2002

2003

2004

Ogółem

721

827

914

876

829

Kobiety

408

445

459

440

425

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach.

Z powyższego wynika, iż liczba osób bezrobotnych w 2004 roku wzrosła o 8 % w stosunku do roku 2000 i o 14,98 % wzrosła liczba osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi, a natomiast zmniejszyła się liczba osób uprawnionych do zasiłku. Długotrwałe bezrobocie dotyka osoby bezrobotne powyżej 45 roku życia, które mają często za sobą długoletni staż pracy. Dla pracodawców są jednak zbyt zaawansowani wiekowo, by ich zatrudnić, a posiadają zbyt krótki staż pracy lub są za młodzi, by przysługiwały im świadczenia przedemerytalne lub emerytalne.

1.3. Oświata

Na terenie Gminy Pyrzyce znajduje się pięć szkół podstawowych, gimnazjum publiczne, i szkoły średnie. Do szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005 uczęszcza 1607 dzieci, do gimnazjum 822 uczniów. W gminie działają również 4 przedszkola, w tym dwa w Pyrzycach. Absolwenci gimnazjum mają możliwość kontynuowania nauki w szkołach średnich, tj:

1. Zespół Szkół Nr 1 obejmujący:

- liceum ogólnokształcące,

- liceum profilowane.

2. Zespół Szkół Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, obejmujące:

- technikum ekonomiczne,

- technikum architektury krajobrazu,

- technikum mechanizacji rolnictwa,

- technikum urządzeń sanitarnych,

- technikum mechaniczne,

- technikum żywienia i gospodarstwa domowego,

- technikum rolnicze,

- liceum profilowane,

- zasadnicza szkoła zawodowa,

- technikum rolnicze – zaoczne,

- policealne studium zawodowe.

Od 1998 roku funkcjonuje Filia Akademii Rolniczej w Szczecinie. Na terenie gminy działają świetlice wiejskie oraz oddziały Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej. Stan techniczny obiektów oświatowych jest taki, iż wymaga znacznych nakładów finansowych.

1.4. Gospodarka

Pyrzyce mają charakter wybitnie rolniczy, często nazywane są Spichrzem Ziemi Szczecińskiej. Użytki rolne zajmują powierzchnię około 17.322 ha, a grunty orne 12.786 ha. Dominuje tu rolnictwo indywidualne. Są bazą produkcji nasiennej, surowców dla przemysłu cukierniczego, mięsnego i tłuszczowego, zbożowego.

Pod względem przyrodniczym jest to teren niezwykle ciekawy o zróżnicowanej budowie geologicznej i rzeźbie powierzchni. Rzeźba terenu została uzyskana przez lądolód, który wycofał się stąd około 12 - 15 tysięcy lat temu oraz wody roztopowe powstałe z topniejących mas lodowych. Pyrzyckie gleby uznawane są za jedne z najżyźniejszych w Polsce, gdyż są bardzo bogate w próchnicę ziemi czarnej, tzw. „czarnoziemy ” ( dolina rzeki Płoni ). Na terenie powiatu występują również gleby bielicowe ( Tetyń, Bielice ), brunatne ( Ziemia Pyrzycka ), mady oraz gleby bagienne (dolina Kanału Płoń, jez. Miedwie, jez. Sitno, jez. Będgoszcz ) oraz zajęte przez łąki. Na terenie gminy nie notuje się erozji gleb.

Na terenie Gminy Pyrzyce funkcjonuje wiele zakładów produkcyjnych i przemysłowych. Do największych należy szwedzka firma „ BACER – OBR”, produkujaca elementy grzejne do różnego rodzaju urządzeń. Inne zakłady to m.in: Obrzańska Spółdzielnia Mleczarska Kościan, Zakład Odzieżowy „ Falcon”, Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o, Produkcja Pieczarek w Nowielinie, Zakład Robót Drogowych Remdróg, Zakład Przetwórstwa Mięsnego, Szczecińska Centrala Nasienna, Poznańska Hodowla Roślin w Krzemlinie, POM-MED.- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, „Konsmel” Sp. z o. o., Zakład Produkcyjny Europa-Systems w Żabowie, SHERMAN produkujący przyprawy do wędlin oraz Zakład Produkcji Akwariów w Ryszewku. W Pyrzycach rozwija się również handel i usługi m.in.: liczne sklepy spożywczo-przemysłowe, jak: „NETTO”, „EKO”, „BIEDRONKA”, restauracje, sklepy odzieżowe i obuwnicze, kawiarnie oraz stacje paliwowe. Największą stacją paliw jest Pyrzyckie Autocentrum LL-OiL, które zostało uznane w plebiscycie przeprowadzonym wśród kierowców samochodów ciężarowych przez czasopismo „Polski Traker” za najlepszą stację paliw w 2002 roku. Od tego też roku organizowany jest przez LL-Oil, m.in.: Międzynarodowy Zlot Kierowców Samochodów Ciężarowych, któremu towarzyszą imprezy artystyczne, konkursy, pokazy kaskaderskie i występy zespołów country.

Pyrzyce to miasto przyszłości o dużych możliwościach rozwojowych.

W okresie od stycznia 1989 r. do października 2004 r. liczba wszystkich podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie ewidencji działalności gospodarczej wynosiła 4486. W tym samym też okresie 2619 podmiotów dokonało wykreśleń swojej działalności i na dzień 31 października 2004 r. stan podmiotów gospodarczych, które zgodnie z wpisem do ewidencji prowadzą działalność gospodarczą wynosi 1867. Są to zazwyczaj firmy jednoosobowe, rodzinne lub małe zatrudniające do 10 osób.

Tabela Nr 11

Rodzaj działalności gospodarczej w okresie od 01.01. 1989 r. do 31. 10. 2004 r. wg działów wynikających z wpisu do ewidencji.

Rodzaj działalności

Podmioty dopisane

Podmioty wykreślone

Stan podmiotów po wykreśleniu

Ogółem

w tym:

 • Przemysł
 • Budownictwo
 • Transport
 • Handel
 • Gastronomia
 • Usługi materialne
 • Usługi niematerialne

4486

782

814

418

1395

144

60

873

2619

508

509

228

803

104

24

443

1867

274

305

190

592

40

36

430

Źródło: Program Rozwoju Lokalnego dla Gminy Pyrzyce na lata 2004-2013.

Od 2001 r. prowadzący działalność dokonują wpisu do ewidencji działalności wg miejsca zamieszkania, a prowadzą ją poza miejscem zamieszkania w innym mieście, województwie lub poza krajem.

ROZDZIAŁ II

UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE

2.1. Identyfikacja obszarów pomocy społecznej wyznaczenie celów operacyjnych poszczególnych obszarów

Przedmiotem diagnozy są poszczególne i charakterystyczne dla różnych grup społecznych problemy o najwyższym stopniu dolegliwości takie jak: bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność, starość, uzależnienia, przemoc, które wymagają podejmowania wszechstronnych działań w celu przeciwdziałania sytuacjom krytycznym w życiu jednostek i zbiorowości, poprawy ich warunków bytowych oraz wyrównywania różnić socjalnych w wielu obszarach aktywności społecznej.

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki i uprawnienia. Pomoc społeczna polega w praktyce na przekazaniu części funduszy społecznych, pozostających w dyspozycji państwa i samorządów do dyspozycji określonych grup społecznych: dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych czy też osób wiekowych.

Pomoc społeczna świadczona jest przez ośrodki pomocy społecznej do których należy Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach, powołany Uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Pyrzycach Nr XI/73/90 z dnia 27 kwietnia 1990 r. Realizuje zadania zlecone gminie, zadania własne gminy i własne o charakterze obowiązkowym, obejmuje osoby i rodziny pomocą finansową, rzeczową oraz pracą socjalną.

Podstawowym aktem normalizującym problematykę pomocy społecznej jest ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64, poz. 593, z póź. zm. ), która określa prawa w zakresie pomocy społecznej przysługujące mieszkańcom gminy i jakie obowiązki spoczywają na organach administracji samorządowej i państwowej. Niekorzystna sytuacja na rynku pracy, nasilanie problemów społecznych powoduje, że większa ilość osób nie radzi sobie we własnym zakresie z zaspokajaniem podstawowych potrzeb bytowych oraz rozwiązywaniem codziennych problemów. Stąd też od kilku lat systematycznie wzrasta liczba klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach, co potwierdzają dane.

Tabela Nr 12

Wykaz rodzin objętych pomocą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyrzycach w latach 2000-2004

Lp.

Rok

Liczba osób

objętych pomocą

Powody udzielenia pomocy

ubóstwo

bezrobocie

ochrona macierzyństwa

niepełnosprawność

długotrwała choroba

bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych

alkoholizm

trudności po opuszczeniu zakładu karnego

1.

2000

893

893

346

89

185

87

78

36

10

2.

2001

845

845

506

92

214

158

168

28

9

3.

2002

1015

1015

650

68

279

169

166

29

12

4.

2003

909

909

568

76

273

146

120

12

8

5.

2004

737 +

1773*

737

-

539

-

37

-

226

-

141

-

96

-

13

-

10

-

* świadczenia rodzinne i dodatki mieszkaniowe

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach.

Największy wzrost był w 2002 roku, a było to spowodowane zachwianiami na rynku pracy (upadek Spółki BoX-Europe w Szczecinie, jak również zmianami zachodzącymi w Stoczni Szczecińskiej, gdzie była zatrudniona duża liczba osób z terenu gminy Pyrzyce ), oraz zwiększającą się liczbą osób korzystających ze świadczeń z tyt. niepełnosprawności. Natomiast spadek liczby osób od 2003 roku nastąpił z powodu przejścia świadczeń z pomocy społecznej od listopada 2003 r. do ZUS-u ( renty socjalne) i od maja 2004 r. ( zasiłki stałe i gwarantowane) wypłacane są przy świadczeniach rodzinnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej, na co dzień, współpracuje z organizacjami społecznymi, kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Tabela Nr 13

Współpraca Ośrodka z organizacjami społecznymi i innymi instytucjami

L.p.

Nazwa instytucji i organizacji zajmujących się świadczeniem interwencji, pomocy na rzecz rodziny problemowej – zagrożonej patologią, z którymi współpracuję pracownik socjalny

Ubóstwo

Przemoc

Bezrobocie

Przestępczość

Alkoholizm

Narkomania

a

w

n

o

ś

ć

Niepełnosprawność

niepełnosprawność

1.

Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

+

+

+

+

+

+

2.

Kuratoria Oświaty - pedagodzy

+

+

+

+

+

+

3.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

+

+

+

+

4.

Powiatowy Urząd Pracy

+

+

+

5.

Zespół Parafialny w Pyrzycach „Caritas”

+

+

+

+

6.

Komenda Powiatowa Policji

+

+

+

+

7.

Sąd Rodzinny – Rejonowy w Stargardzie Szcz. (kuratorzy społeczni i sądowi)

+

+

+

+

+

+

8.

PKPS, PCK

+

+

9.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

+

+

+

10.

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nowielinie

+

+

11.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pyrzycach

+

+

12.

Agencja Nieruchomości Rolnej

+

Źródło: Ośrodek Pomocy Społeczne w Pyrzycach.

Od kilku lat następuje wzrost zapotrzebowania na świadczenia pomocy społecznej, w tym zasiłków obligatoryjnych co powoduje, że mimo wzrastających środków ( zob. tabela 14 i 15 ) pomoc świadczona jest w nieadekwatnej formie i wysokości. Niska pomoc, nieadekwatna do występujących potrzeb, wzbudza frustrację wśród osób znajdujących się w trudnej sytuacji i uniemożliwia realizację celów pomocy społecznej. Braków finansowych nie da się zaspokoić przy pomocy świadczeń o charakterze pozamaterialnym, które mogą być jedynie środkiem wspomagającym, podtrzymującym. Osobom i rodzinom bezwzględnie należy zapewnić środki na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych lub stworzyć takie warunki, żeby środki te mogli zdobyć we własnym zakresie (poprawa sytuacji na rynku pracy ). W innym przypadku staniemy się świadkami wzrostu ubożenia mieszkańców miasta i gminy, co z kolei może doprowadzić do dezintegracji rodzin, rozszerzenia się zjawisk patologicznych, wzrostu liczby osób wykluczonych społecznie.

Tabela Nr 14

Wydatkowanie środków z zadań zleconych w latach 2000-2004 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyrzycach

Rodzaj świadczenia

2000

2001

2002

2003

2004

Zadania zlecone

1 555 755

1 696 048

1720 140

1 744 673

2 904 071

- zasiłki stałe

-renta socjalna

-zasiłki stałe

wyrównawcze

- ochrona macierzyństwa

- zasiłek okresowy

gwarantowany

- składki ZUS

- zasiłki okresowe

- zasiłki okresowe specjalne

- bilety kredytowe

- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

- usługi opiekuńcze

- utrzymanie OPS

- ubezpieczenia zdrowotne

- susza

- wyprawki szkolne

- świadczenia rodzinne

104 092

409 092

110 622

67 154

78 585

107 584

95 064

-

289

176 211

50 000

298 000

58 544

-

-

115 948

492 008

131 513

77 454

54 760

103 964

108 537

3 189

97

177362

50.000

319 000

61.686

-

-

112 874

624 193

180 505

61 873

50 270

63 374

77 351

800

300

149 600

44 000

298 000

57 000

-

-

128 916

520 761

258 156

82 743

32 836

50 728

51 027

250

588

156 855

46 000

308 500

51 895

50 288

5 130

43 752

-

365 087

36 173

8 357

16 617

-

-

62

15 056

46 000

103 668

36 195

1 829

-

2 231 275

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach.

Tabela Nr 15

Wydatkowanie środków z zadań własnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyrzycach w latach 2000-2004

Zadania własne

2000

2001

2002

2003

2004

- zasiłki celowe

(+ opłaty bankowe od 2001 r. )

- dożywianie dzieci

w szkołach

- usługi opiekuńcze

- utrzymanie OPS

- zasiłki dla kombatantów

- utrzymanie, koszty obsługi kombatantów

- dodatki mieszkaniowe

- wyprawki szkolne

- utworzenie punktów

- zasiłki okresowe

127 151

147 578

148 586

16 997

13 192

-

-

-

-

165 145

118 166

164 872

6 105

763

-

-

-

191 500

198 044

160 165

98 398

-

-

1 277 902

8 730

28 860

171 740

194 697

118 553

120 599

-

-

1 477 426

-

-

241 741

153 893

106 026

473 244

-

-

1 224 030

-

-

100 468

RAZEM:

453 504

455 051

1 963 569

2 083 015

2 299 402

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach.

2.2. Bezrobocie

Problem bezrobocia przyczynia się do zubożenia materialnego, zmniejsza siły wsparcia emocjonalnego i solidarność pomiędzy członkami rodziny, zwiększa ryzyko zaistnienia patologii życia rodzinnego. Na poziomie indywidualnym - powoduje brak wiary we własne siły, obniżenie samooceny, wpływa na potęgowanie się niezdolności do pokonywania problemów, przyczynia się do zaniku gotowości i chęci do pracy, wywołuje obniżenie poziomu umiejętności funkcjonowania w zorganizowanych formach życia społeczno - gospodarczego. Szczególne zagrożenia dla jednostki i rodziny niesie długotrwały brak pracy.

Niepokojącym zjawiskiem jest wzrost patologizacji rynku pracy:

- zatrudnianie bez umowy ( ,, na czarno”),

-zaniżanie wynagrodzenia do minimum,

- wydłużanie okresu próbnego.

Uboga oferta na rynku pracy przy tak dużej liczbie bezrobotnych oraz niskie wykształcenie uniemożliwiają negocjowanie lepszych warunków pracy i płacy. W okresie po 1990 roku po likwidacji państwowych gospodarstw rolnych i restrukturyzacji państwowych przedsiębiorstw wystąpił znaczny i bardzo istotny ubytek miejsc pracy. Nowo powstałe spółki poważnie zredukowały poziom zatrudnienia. Niedostateczna liczba ofert zatrudnienia w ramach zatrudnienia subsydiowanego, tj, prac interwencyjnych i robót publicznych oraz niewielka liczba ofert stałej pracy znacznie pogłębiły poziom bezrobocia w gminie Pyrzyce (zob. tabela 16).

Tabela Nr 16

Długotrwale bezrobotni - dane dla miasta i gminy Pyrzyce wg stanu na koniec grudnia roku:

2000

2001

2002

2003

2004

Ogółem

837

1168

1192

1271

1172

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach.

Tabela Nr 17

Stopa bezrobocia. Ogólne dane procentowe za lata 2001-2005

Okres

Stopa 2001 (%)

Stopa 2002 (%)

Stopa 2003 (%)

Stopa 2004 (%)

Stopa 2005 (%)

STYCZEŃ

28.4

30.7

33.8

37.8

37.6

LUTY

29.0

31.0

33.9

38.0

37.0

MARZEC

28.8

30.9

34.0

37.6

36.3

KWIECIEŃ

28.8

30.9

33.3

36.7

35.2

MAJ

28.4

30.4

32.5

36.4

34.4

CZERWIEC

28.4

30.5

32.3

36.5

34.4

LIPIEC

29.0

31.1

32.6

36.4

34.4

SIERPIEŃ

29.0

31.0

33.0

36.0

34,1

WRZESIEŃ

29.0

32.4

32.6

35.6

33,7

PAŹDZIERNIK

29.6

32.3

32.5

36.5

32,1*

LISTOPAD

29.5

32.5

32.2

36.4

GRUDZIEŃ

30.0

33.2

33.0

36.9

* - obliczenia wstępne

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach

Tabela Nr 18

Wykaz rodzin objętych pomocą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyrzycach z powodu bezrobocia w latach 2000-2004

L

Rok

Liczba rodzin objętych pomocą z powodu bezrobocia

1.

2000

346

2.

2001

506

3.

2002

650

4.

2003

568

5.

2004

539

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach.

Jak wynika z wykazu ( zob. tabela 17 ) liczba osób korzystających z tyt. bezrobocia znacznie się zwiększyła od 2000 roku, największy przyrost był w 2002 roku (wzrost o 87% do 2000r.), co spowodowane było upadkiem Spółki z o.o Box-Europe w Szczecinie, w której pracowały osoby z terenu Pyrzyc i Żabowa. Duży wpływ na liczbę bezrobotnych miały również zmiany jakie zachodziły w Stoczni Szczecińskiej. Niepokojące stało się również zjawisko dziedziczenia bezrobocia przez młodych członków rodzin, którzy nie mają szans trafić na rynek pracy, z uwagi na niskie wykształcenie i brak odpowiednich kwalifikacji. Zjawiskiem obserwowanym coraz częściej jest bezradność młodych ludzi, bierność, pesymizm.

Tabela Nr 19

Absolwenci – dane dla miasta i gminy Pyrzyce w latach 2000-2004

2000

2001

2002

2003

2004

Ogółem

140

97

67

65

Nie dotyczy

Kobiety

80

59

41

35

Nie dotyczy

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach.

Pracodawcy niechętnie przyjmują do pracy absolwentów na umowę o pracę. Zdecydowana większość przyjmuje absolwentów na roczny staż pracy. Osoby (absolwenci), które ukończyły roczny staż i nie otrzymały dalszej propozycji pracy nie mogą otrzymać zasiłku dla bezrobotnych, na jaki mieliby szansę po ukończeniu refundowanego zatrudnienia.

Tabela Nr 20

Zarejestrowani po raz pierwszy – dane dla powiatu

2000

2001

2002

2003

2004

Ogółem

1057

951

1083

993

1353

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach.

Podjęcie pracy tuż po zakończeniu edukacji sprzyja wykształceniu w młodych ludziach zdolności adaptacyjnych i wzrostowi ich wartości na rynku pracy. Brak takich możliwości wyzwala natomiast negatywne skutki. Wzmacnia poczucie bezsilności i spycha w bierność młodego człowieka, który nie dąży do kontynuacji edukacji i zwiększania swej atrakcyjności na rynku pracy.

Cele operacyjne rozwiązania problemu bezrobocia powinny obejmować:

- wprowadzenie działań skierowanych dla osób dotkniętych bezrobociem, szczególnie długotrwałym, na przezwyciężenie sytuacji, w której się znalazły, aby aktywnie zaczęły dążyć do jej zmiany,

- dalszą współpracę między ośrodkiem pomocy społecznej a urzędem pracy działającym na rzecz aktywizacji świadczeniobiorców pomocy społecznej,

- kierowanie do robót publicznych i prac interwencyjnych, spośród świadczeniobiorców pomocy społecznej, osób najbardziej zaangażowanych w poszukiwanie pracy.

2.3. Ubóstwo

Problem ubóstwa jest obecnie, obok bezrobocia, zasadniczą kwestią społeczną. Ubóstwo to zjawisko złożone, posiadające zarówno aspekty ilościowe ( np. wskaźnik dochodu uzyskiwanego przez gospodarstwa domowe), jak i jakościowe ( np. inne wskaźniki sytuacji materialnej – posiadanie rozmaitych dóbr, dostępność do takich społecznie istotnych wartości, jak: wykształcenie, opieka medyczna, możliwość korzystania z różnych form wypoczynku, rozrywki, itp.). Ustalanie linii ubóstwa, a więc osób, które z tego powodu kwalifikują się do uzyskania pomocy z systemu pomocy społecznej, opiera się w zasadzie na oszacowaniu bieżących dochodów danego gospodarstw czy osoby. Dlatego należy pamiętać, iż używając terminu ubóstwa, jesteśmy w stanie wskazać nie tyle gospodarstwa domowe, czy osoby żyjące w sferze ubóstwa, ale żyjące w tzw. strefie niskich dochodów.

Ustawa o pomocy społecznej definiuje ubóstwo na podstawie mieszczenia się dochodu rodziny lub osoby w tzw. minimum socjalnym. Ośrodek jest zobowiązany do pomocy tym osobom i rodzinom, których miesięczny dochód nie przekracza kwoty określonej w Ustawie o pomocy społecznej wyznaczanej na podstawie minimum socjalnego. Obecnie ubóstwo dotyka rodziny o dochodach przeciętnych, które do tej pory ekonomicznie sobie radziły zachowując średni poziom życia.

Tabela Nr 21

Liczba osób korzystających ze świadczeń dla niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyrzycach w latach 2000-2004

Lp.

Rok

Liczba rodzin objętych pomocą z powodu ubóstwa

1.

2000

893

2.

2001

845

3.

2002

1015

4.

2003

909

5.

2004

737

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach.

Spadek liczby osób od 2003 roku nastąpił z powodu przejścia świadczeń z pomocy społecznej od listopada 2003 r. do ZUS-u ( renty socjalne) i od maja 2004 r. ( zasiłki stałe i gwarantowane) wypłacane są przy świadczeniach rodzinnych.

Cele operacyjne rozwiązania problemu ubóstwa powinne obejmować:

- wzmożoną, indywidualną pracę socjalną z rodzinami i osobami, szczególnie

z zakresu ubóstwa, korzystającymi z pomocy społecznej, aby wzrosła aktywność samych podopiecznych,

- wprowadzenie działań, programów edukacyjnych dla młodzieży ze środowisk

dotkniętych ubóstwem, szczególnie na terenach popegerowskich, które pomogłyby w zdobyciu kwalifikacji potrzebnych do znalezienia pracy, ukazywałyby sens i możliwość innego życia. Jest to walka z kategorią osób i rodzin długotrwale pozostających w strefie ubóstwa, w sposób trwały uzależniających się od systemu pomocy społecznej.

2.4. Niepełnosprawność

„Niepełnosprawnymi są osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi” – definicja zawarta w Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych. Natomiast ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zawęża powyższą definicję określając: „Niepełnosprawnymi są osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności ogranicza zdolność do wykonywania pracy zawodowej, jeśli uzyskały orzeczenie”.

Biorąc pod uwagę powyżej przytoczone definicje niepełnosprawności przedstawia się jako zjawisko niejednorodne, które obejmuje wiele ograniczeń funkcjonalnych, może być fizyczna, intelektualna lub polegać na dysfunkcji zmysłów; może wynikać z choroby somatycznej lub choroby umysłowej. Wymienione zaburzenia, sytuacje mogą mieć charakter stały lub przejściowy.

Osoby niepełnosprawne korzystają ze świadczeń pomocy społecznej na ogólnych zasadach, określonych w ustawie dla ogółu społeczeństwa.

Tabela Nr 22

Liczba osób korzystających ze świadczeń dla niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyrzycach w latach 2000-2004

Lp.

Lata

Zasiłki stałe dla matek wychowujących niepełnosprawne dzieci

Renty socjalne

Zasiłki stałe wyrównawcze

1.

2000

38

104

41

2.

2001

31

121

55

3.

2002

28

141

73

4.

2003

32

150

100

5.

2004

28

-

134

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach.

Czynnikiem wzrostu liczby niepełnosprawnych stało się zjawisko, które można nazwać ucieczką w status inwalidy. Są to przypadki przyspieszenia odkładanych starań o rentę oraz podejmowanie tych starań przez osoby zagrożone utratą pracy, a przede wszystkim utratą prawa do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze, są to usługi, dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Szczególnym rodzajem tych usług są usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Osoby, które wymagają opieki całodobowej i usługi opiekuńcze dla nich są nie wystarczające, umieszczane są na ich wniosek w domu pomocy społecznej.

Każda osoba niepełnosprawna, bez względu na stopień i rodzaj niepełnosprawności może raz w roku skorzystać z dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Jest to aktywna forma wypoczynku połączonego z rehabilitacją odpowiednią dla danego typu schorzenia. W okresie swojej dotychczasowej działalności tj. w latach od 1999r. do 2004r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach dofinansowało uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych 336 osobom z terenu miasta i gminy Pyrzyce ( 1999 r.- 61 osób, 2000 r. - 66 osób, 2001 r. - 50 osób, 2002 r. - 35 osób, 2003 r. - 67 osób i 2004 r.-57 osób).

Wysokość dofinansowania wynosi :

- 27% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;

- 25% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

- 23% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności;

- 18% przeciętnego wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej.

Inną formą pomocy osobom niepełnosprawnym jest dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. Wysokość dofinansowania w :

- sprzęt rehabilitacyjny wynosi – do 60% kosztów tego sprzętu,

- przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi - do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej , nie więcej niż 150% kwoty limitu wyznaczonego przez NFZ , jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Najczęściej dofinansowywanym przez PCPR ze środków PFRON sprzętem są : aparaty słuchowe, wózki inwalidzkie, protezy, pionizatory, pieluchomajtki itp.

W latach 1999-2004 dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze otrzymało 165 osób z terenu miasta i gminy Pyrzyce (1999r. - 13 osób, 2000r. - 29 osób, 2001r. - 24 osoby, 2002r. - 19 osób, 2003r. - 41 osób i w 2004r. - 39 osób).

O dofinansowanie ze środków PFRON na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i barier technicznych jeżeli zadanie to umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się (bariery architektoniczne),osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności (bariery w komunikowaniu się i techniczne). Dofinansowanie wynosi do 80% wartości prac związanych z likwidacją barier. W latach 1999-2004 dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i barier technicznych otrzymały 23 osoby z terenu miasta i gminy Pyrzyce (1999r. - 7 osób, w latach 2000 i 2002 brak było środków na w/w zadania, w 2001r. - 2 osoby, w 2003r. - 4 osoby, w 2004r. - 10 osób).

Problemami osób niepełnosprawnych zajmują się głównie organizacje pozarządowe, warsztaty terapii zajęciowej, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodek pomocy społecznej. Działania tych instytucji i organizacji zmierzają do zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych, wspomagania w procesie rehabilitacji, likwidacji barier architektonicznych, ograniczają się one jednak najczęściej tylko do członków lub uczestników procesu.

Na terenie miasta i gminy Pyrzyce działają na rzecz osób niepełnosprawnych następujące organizacje pozarządowe:

- Polski Związek Niewidomych,

- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,

- Polski Komitet Pomocy Społecznej,

- Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę.

Organizacje te zwykle obejmują jeden rodzaj niepełnosprawności, często zrzeszają osoby w ramach jednej grupy chorób.

Brak jest natomiast kompleksowych działań partnerskich, integrujących osoby niepełnosprawne z różnych placówek oraz osoby niepełnosprawne pozostające w swoim środowisku, ze środowiskiem lokalnym mających na celu przeciwdziałanie zjawisku wykluczania.

Współpraca Gminy Pyrzyce z organizacjami pozarządowymi opiera się na „Zasadach Współpracy Gminy Pyrzyce z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego”.

Cele operacyjne problemu niepełnosprawności powinny obejmować:

- wspieranie osób niepełnosprawnych i ich rodzin,

- współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz organizacjami pozarządowymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

2.5. Starość

Lokalną politykę społeczną wobec ludzi starych można określić jako różne przejawy aktywności na ich rzecz, realizowane na terenie działania samorządu terytorialnego w ramach jego zadań zleconych i własnych oraz lokalnych inicjatyw.

Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym wciąż rośnie, obserwujemy pogłębiającą się tendencję starzenia się społeczeństwa. Rodzi to nowe problemy, ludzie starsi znajdują się często w trudnej sytuacji materialnej, łączy się to dodatkowo z problemami zdrowotnymi oraz brakiem ofert spędzania czasu wolnego dla ludzi starszych i samotnych. W sytuacji takiej znajdują się przede wszystkim osoby pozbawione pomocy ze strony rodziny. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach udziela pomocy w formie usług opiekuńczych.

W pomocy społecznej dąży się do tego, aby usługi opiekuńcze zapewnione były w miarę możliwości w miejscu zamieszkania. Ma to zapobiec ewentualnej utracie kontaktu ze swoim środowiskiem przez osobę korzystającą z tej formy pomocy.

Czasami jednak realizacja usług opiekuńczych nie jest możliwa do zapewnienia w miejscu zamieszkania i wtedy osoba wymagająca stałej opieki może ubiegać się o skierowanie jej do domu pomocy społecznej.

Tabela Nr 23

Wykaz osób objętych pomocą w formie usług w latach 2000-2004

Lp.

Rok

Liczba osób ogółem

w tym usługi specjalistyczne

1.

2000

44

12

2.

2001

42

12

3.

2002

40

12

4.

2003

31

13

5.

2004

30

13

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach.

Cele operacyjne problemów wobec ludzi starszych w strukturze lokalnej powinny obejmować:

- potrzeby rozbudowy systemu wszechstronnej pomocy dla ludzi starszych,

- wykorzystanie pracy wolontariatu,

- poradnictwo specjalistyczne i praca socjalna w tym obszarze działania,

- wprowadzenie nowych form współpracy między placówkami ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

2.6. Bezdomność

Bezdomność jest zjawiskiem, które wrosło już na dobre w pejzaż społeczności polskiej, stało się naturalną jego częścią. Tym niemniej, spotykamy różne postawy wobec ludzi dotkniętych tym problemem. Jedni obok bezdomnych przechodzą obojętnie ( „ to jest ich problem”), inni odnoszą się z litością („ tacy biedni...”) lub zdziwieniem („skąd oni się wzięli...”), jeszcze innych widok osób bezdomnych irytuje („żeby nie można z nimi zrobić porządku?”). Rzadko jednak zastanawiamy się nad złożoną naturą bezdomności, nad przyczynami „wchodzenia’’ w nią, nad znaczeniem naszych własnych postaw i zachowań dla tego zjawiska, nad odpowiedzialnością.

Bezdomny, to nie tylko ten, który śpi na dworcu, klatkach schodowych, w piwnicach, czy noclegowniach. Te miejsca są świadectwem krytycznej sytuacji bezdomnego. Mieszkają u kolegów, dalszej, czy bliższej rodziny, kobiet , z którymi próbują sobie ułożyć życie, ale nigdzie nie czują się jak „u siebie, na swoim”. Przemiany społeczno-gospodarcze, konflikty rodzinne, bezrobocie oraz nadużywanie alkoholu, to częste przyczyny powstawania bezdomności.

Bezdomny, na podstawie ustawy o pomocy społecznej, to osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym, w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy, i nie zameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, gmina ma obowiązek zapewnienia osobom bezdomnym schronienia, posiłku i ubrania. Schronienia udziela się w noclegowniach oraz innych domach o podobnym przeznaczeniu, do których to pracownicy socjalni kierują osoby bezdomne. Na terenie Gminy Pyrzyce nie funkcjonuje żadna taka placówka, osoby bezdomne kierowane są do schronisk na terenie Stargardu Szczecińskiego i Szczecina. Objęte są również pomocą Ośrodka w formie: bezpłatnych zup w Gimnazjum, pomocy finansowej, konserw mięsnych, pomocy w formie biletu kredytowanego. Obecna liczba bezdomnych nie jest duża, aby trzeba było tworzyć schronisko, można byłoby jedynie utworzyć jadłodajnie dla tych osób, jak również osób ubogich.

Tabela Nr 24

Wykaz osób bezdomnych w latach 2000 – 2004

Lp.

Rok

Liczba osób bezdomnych

1.

2000

14

2.

2001

8

3.

2002

10

4.

2003

10

5.

2004

19

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach.

Wzrost liczby osób bezdomnych spowodowany jest bezrobociem, uzależnieniami, przestępczością i idącym za tym rozpadem rodziny.

Cele operacyjne problemów wobec ludzi bezdomnych w strukturze lokalnej powinny obejmować:

- rozwiązywaniu indywidualnych problemów, które stały się przyczyną powstawania bezdomności,

- udzielaniu pomocy w uzyskaniu przez osoby bezdomne prawa do lokali mieszkalnych,

- pomoc materialną,

- zapewnienie schronienia i innych potrzeb w noclegowniach lub schroniskach,

- intensywną pracę socjalną z osobami deklarującymi gotowość do współpracy w zakresie rozwiązywania ich indywidualnych problemów,

- wspieranie osób i rodzin po ich powrocie do środowiska, aż do uzyskania pełnej lub częściowej samodzielności.

2.7. Zjawisko uzależnień

Jedną z poważniejszych kwestii społecznych, będących powodem problemów osobistych i rodzinnych są uzależnienia od: narkotyków, leków, nikotyny i alkoholu. Prowadzą one do utraty zdrowia oraz rodzą takie problemy jak: przemoc, rozpad rodzin, przestępczość, itp. Trzy pierwsze rodzaje uzależnień niestety nie są na terenie miasta i gminy zdiagnozowane, mimo, że stanowią ważny problem, w szczególności jeśli chodzi o narkotyki, po które sięga coraz więcej młodych ludzi. Dlatego też należy ten problem w najbliższym czasie zdiagnozować oraz podejmować działania prewencyjne w celu zapobiegania narastaniu tego zjawiska.

Lepiej przedstawia się sytuacja w zakresie diagnozy uzależnień od alkoholu, choć i te dane nie odzwierciedlają rzeczywistej sytuacji. Powodem jest fakt, że problem ten często jest ukrywany i osoby oraz rodziny, których on dotyczy nie utożsamiają się z nim. Uzależnienie od alkoholu negatywnie wpływa na osoby go nadużywające przyczyniając się do postania wielu poważnych schorzeń będących często powodem niepełnosprawności. Najczęściej staje się przyczyną zaburzeń życia rodzinnego ( konflikty, ubóstwo, przemoc, itp.) oraz konfliktów z prawem.

Fakt współwystępowania problemu uzależnień z innymi dysfunkcjami, stwierdza się na podstawie oceny pracownika socjalnego potwierdzonej przez środowisko życia klienta (rodzina, sąsiedzi, inne osoby kontaktujące się z rodziną).

Z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika iż, problem uzależnienia od alkoholu dotyczy około 400 mieszkańców naszej gminy, osoby dorosłe współuzależnione i cierpiące z powodu uzależnienia swoich najbliższych stanowią grupę około 800 osób, drugie 800 osób stanowi grupę wychowującą się w rodzinach alkoholików.

Tabela Nr 25

Dział kategorii osób, u których występują różne rodzaje problemów alkoholowych

KATEGORIA

UDZIAŁ ŻADNEJ KATEGORII

W POLSCE

38,6 MLN MIESZKAŃCÓW

W MIEŚCIE

13 TYŚ. MIESZKAŃCÓW

W GMINIE

7 TYŚ. MIESZKAŃCÓW

Liczba osób uzależnionych od alkoholu

ok. 2%

ok. 800 tyś

ok. 260

ok. 140

Dorośli, żyjący

w otoczeniu alkoholika (współmałżonko-wie, rodzice )

ok. 4%

ok. 1,5 mln

ok. 520

ok. 280

Dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholików

ok. 4%

ok. 1,5 mln

ok. 520

ok. 400

Osoby pijące szkodliwe

5-7 %

2-2,5 mln

650-910

350-700

Źródło: Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Tabela Nr 26

Środki finansowe przeznaczone na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych

ROK

BUDŻET

2000

209 074

2001

215 570

2002

285 600

2003

215 887

2004

225 000

Źródło: Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Tabela Nr 27

Liczba zgłoszonych osób z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie leczenia

ROK

LICZBA OSÓB

2000

60

2001

35

2002

41

2003

53

2004

54

Źródło: Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pyrzyce posiadają następujące zasoby służące bezpośrednio i pośrednio rozwiązywaniu problemów alkoholowych i pomoc rodzinom dysfunkcyjnym:

- Ośrodek Pomocy Społecznej,

- Punkt Profilaktyki Społeczno – Rodzinnej,

- 10 Świetlic Środowiskowych,

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

- Stowarzyszenie Abstynentów „ Krokus”,

- Komenda Powiatowa Policji.

We wszystkich szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych realizowane były programy profilaktyczne tj: „ Trzy Koła”, „ II Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków”.

Działalność Świetlic polega na prowadzeniu zajęć wychowawczych, edukacyjnych, ogólnorozwojowych, z zakresu edukacji kulturalnej, umuzykalniającej oraz ruchowej. Wszystkie placówki zaopatrywane są w niezbędny sprzęt i wyposażenie, materiały szkolne, papiernicze, gry edukacyjne. Do pracy z dziećmi i młodzieżą zatrudnionych jest ogółem dziesięć osób z przygotowaniem pedagogicznym. Tradycją wszystkich Świetlic jest organizowanie spotkań z rodzicami, zaproszonymi gośćmi podczas, których dzieci popisują się swoimi zdolnościami i umiejętnościami.

Powszechnym zjawiskiem jest spożywanie alkoholu przez nieletnich. Rośnie przestępczość, nieodpowiednie zachowanie i przemoc.

Ujęte problemy niedostosowania społecznego z pewnością nie oddają pełnej skali problemów rodzin zamieszkałych w gminie Pyrzyce.

Rokrocznie uchwalany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który ukierunkowany jest na:

- pomoc rodzinom dotkniętym następstwami nadużywania alkoholu w tym ofiarom przemocy,

- pomoc dzieciom osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętym następstwami nadużywania alkoholu przez rodziców w zakresie pomocy socjalno-bytowej, psychologicznej i szkolnej.

Główne strategie gminnego programu na rok 2005 to:

1. Poszerzanie form pomocy psychospołecznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

2. Doskonalenie i poszerzanie profesjonalnej bazy kadrowej do realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3. Kontynuacja kontroli przestrzegania postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

4. Systematyczne monitorowanie problemów alkoholowych wśród dzieci i młodzieży szkolnej umożliwiające dostosowanie działań profilaktycznych do grupy najbardziej zagrożonych uzależnieniem od alkoholu.

5. Dalsze upowszechnianie wiedzy o szkodliwości nadużywania alkoholu.

6. Prowadzenie kampanii lokalnych, promujących zdrowy styl życia, imprez środowiskowych, zajęć profilaktycznych dla młodzieży rozszerzonych o różne formy sportowo-turystyczne.

Cele operacyjne problemów uzależnień i przemocy domowej w strukturze lokalnej powinne obejmować:

- zdiagnozowanie uzależnienia od narkotyków, leków,

- utworzenia miejsca pobytu dla ofiar przemocy,

- telefon zaufania dla ofiar przemocy.

ROZDZIAŁ III
ANALIZA SWOT

Metoda SWOT, powszechnie stosowana w gospodarce do analizy strategicznej przedsiębiorstwa, oparta jest na podziale wszystkich czynników wpływających na obecną i przyszłą pozycję organizacji na czynniki zewnętrzne i wewnętrzne negatywnie i pozytywnie oddziałujące na organizację. Ze skrzyżowania tych czynników powstają cztery kategorie: szanse i zagrożenia zewnętrzne, słabe i mocne strony wewnętrzne badanego obiektu.

Mocne strony, to wszelkie atuty oraz czynniki, które w sposób pozytywny wyróżniają gminę wśród innych oraz wspomagają rozwój i osłabiają zagrożenia. Elementy te należy szczególnie pielęgnować i wzmacniać. Słabe strony natomiast to wszelkiego rodzaju braki oraz ograniczenia mogące utrudniać lub uniemożliwiać realizację celów strategicznych. Wymienienie tych czynników jest istotne, ponieważ można wówczas podejmować działania, mające na celu ich wyeliminowanie lub przynajmniej zminimalizowanie.

3.1. Obszary biorące udział w strategii

Obszary biorące udział w strategii należą do kategorii szczególnego ryzyka, tj:

- niepełnosprawność i starość,

- bezrobocie,

- ubóstwo,

- przemoc, uzależnienia,

- bezdomność.

Ważne jest również określenie kształtowania świadomości w sferze pomocy społecznej.

Tabela Nr 28

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, STAROŚĆ

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

- istniejący system wsparcia

społecznego, w tym instytucje

pomocy społecznej,

- katalog świadczeń społecznych,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze,

- dom pomocy społecznej na terenie

Powiatu Pyrzyckiego.

- brak miejsca spotkań dla ludzi starych, tj.

domu, klubu seniora,

- brak placówki dziennego pobytu,

- występujące bariery architektoniczne,

- ograniczony dostęp niepełnosprawnych do

otwartego rynku pracy.

SZANSE

ZAGROŻENIA

- środki unijne, PFRON-u,

- zrzeszanie się w stowarzyszenia,

- wzrost gospodarczy.

- znieczulica społeczna na sprawy osób

niepełnosprawnych i starych,

- izolowanie się, niechęć do współpracy na

rzecz zmiany swojej sytuacji.

Tabela Nr 29

BEZROBOCIE

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

- wykwalifikowana kadra

pracowników powiatowego urzędu

pracy,

- dobre rozpoznanie świadczeniobiorcy w systemie pomocy społecznej,

- ambicje młodych ludzi do podwyższania kwalifikacji zawodowych,

- możliwość stosowania instrumentów ustawowych,

- traktowanie długotrwale bezrobotnych jako grupy szczególnego ryzyka, a w związku z tym stosowanie preferencji w aktywizacji zawodowej.

- wysokie bezrobocie i towarzyszące

temu niskie przygotowanie

zawodowe bezrobotnych,

- zbyt silna identyfikacja osób długotrwale bezrobotnych z rolą bezrobotnego i brak wiary w możliwości znalezienia pracy,

- brak centrum integracji społecznej

lub klubu integracji społecznej

działającego na terenie Gminy Pyrzyce

SZANSE

ZAGROŻENIA

- wzrost gospodarczy,

- zatrudnianie absolwentów,

- preferencje i ochrona legalnego biznesu,

- aktywizacja bezrobotnych,

- zmiany legislacyjne mające wpływ na zatrudnienie,

- aktywna współpraca między ośrodkami pomocy społecznej a urzędami pracy,

- działalność centrum integracji społecznej lub klubu integracji społecznej,

- roboty publiczne,

- prace społecznie użyteczne.

- brak skutecznej polityki państwa w zakresie rozwiązywania problemu bezrobocia,

- rozwój szarej strefy gospodarczej,

- mało efektywna gospodarka,

- postępująca degradacja społeczna bezrobotnych,

- słabe uprzemysłowienie.

Tabela Nr 30

UBÓSTWO

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

- istniejący system wsparcia

społecznego, w tym instytucje

pomocy społecznej,

- katalog świadczeń społecznych.

- niedostateczna ilość środków

finansowych

- wysoki poziom długotrwałego bezrobocia,

- ubożenie społeczeństwa,

- dziedziczenie bezrobocia przez młodych członków rodzin,

- niskie wykształcenie i brak odpowiednich kwalifikacji,

- bezradność młodych ludzi,

- niechęć do współpracy na rzecz zmiany swojej sytuacji.

SZANSE

ZAGROŻENIA

- wzrost gospodarczy,

- udzielanie takiej pomocy, która umożliwi osobom korzystającym uwolnienie się od niej gdy poprawi się ich sytuacja życiowa,

- kierowanie do robót publicznych i prac interwencyjnych świadczeniobiorców pomocy społecznej,

- wysoka aktywność osób i rodzin z obszaru ubóstwa, podwyższenie wysokości świadczeń emerytalno – rentowych, kształtowanie mechanizmów wynagradzania za pracę.

- rosnące bezrobocie w kraju i zła sytuacja ekonomiczna rodzin,

- brak dostatecznych środków na realizację zadań pomocy społecznej,

- załamanie systemu finansowania pomocy społecznej,

- wzrost patologii społecznych,

Tabela Nr 31

ZJAWISKO UZALEŻNIEŃ

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

- zaangażowanie pracowników służb pomocy społecznej,

- istniejący system wsparcia społecznego, w tym instytucji pomocy społecznej,

- znajomość problemu przez odpowiednie służby pomocy społecznej.

- rozbieżność między zadaniami a możliwościami służb społecznych,

- mały zakres ofert w systemie pomocy społecznej dla osób zagrożonych marginalizacją,

- roszczeniowe postawy osób zagrożonych marginalizacją,

- nieskoordynowany system działań różnych instytucji i organizacji na rzecz osób i rodzin zagrożonych marginalizacją,

- brak miejsc pobytu dla ofiar przemocy,

- wzrost patologii społecznych.

SZANSE

ZAGROŻENIA

- rozwój gospodarczy i związana z tym

poprawa sytuacji materialnej osób i rodzin,

- utworzenie sieci poradnictwa specjalistycznego,

- utworzenie miejsca pobytu dla ofiar przemocy na terenie gminy lub powiatu.

- rosnąca przemoc w rodzinie i szkołach,

- narastający problem uzależnień wśród młodzieży i dorosłych,

- rosnące bezrobocie w kraju,

- upadek wartości moralnych i autorytetów.

Tabela Nr 32

BEZDOMNOŚĆ

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

- istniejący system pomocy społecznej,

- katalog świadczeń socjalnych,

- stały kontakt z Komendą Powiatową Policji.

- bezdomność z wyboru,

- uzależnienia alkoholowe, patologie,

- brak schroniska, noclegowni na terenie gminy, powiatu,

- postępująca degradacja społeczna bezrobotnych,

- niechęć do współpracy na rzecz zmiany swojej sytuacji.

SZANSE

ZAGROŻENIA

- wzrost gospodarczy,

- utworzenie noclegowni lub schroniska na terenie gminy, powiatu,

- pokazywanie pozytywnych wzorców osób i środowisk,

- tworzenie koalicji w środowisku lokalnym na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.

- niedostateczna ilość środków finansowych na pomoc społeczną,

- wzrost patologii społecznych,

- dziedziczenie bezrobocia przez młodych członków rodzin,

- brak skutecznej polityki państwa w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności,

- nie zawsze uzasadniona możliwość wymeldowania z pobytu stałego,

- eksmisje.

Tabela Nr 33

KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI W SFERZE POMOCY SPOŁECZNEJ

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

- wystarczająca liczba instytucji pomocy społecznej,

- dobry system kształcenia pracowników służb społecznych,

- wykwalifikowana kadra instytucji i organizacji pracujących na rzecz mieszkańców gminy.

- stereotyp pomocy społecznej,

- niski status społeczny zawodu,

- zbyt mała liczba pracowników socjalnych,

- nieczytelna struktura instytucji pomocy społecznej,

- zbyt słaba współpraca służb pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami.

SZANSE

ZAGROŻENIA

- tworzenie koalicji w środowisku lokalnym na rzecz rozwiązywania problemów społecznych,

- pokazywanie pozytywnych wzorców osób , rodzin i środowisk,

- ustawa o pracownikach socjalnych.

- roszczeniowe postawy klientów

pomocy społecznej,

- zniechęcenie ludzi do zmiany sytuacji,

- stereotyp wizerunku pomocy społecznej,

- niedostosowanie programów pomocowych do istniejących potrzeb społecznych,

- agresywne nagłaśnianie niektórych problemów społecznych.

3.2. Misja

Misją polityki społecznej Miasta i Gminy Pyrzyce jest dążenie do podniesienia jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców, którzy ze względu na trudną sytuację życiową nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb bytowych.

Nadrzędnym celem podejmowanych działań jest doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób, rodzin, grup i społeczności lokalnych oraz ich zaktywizowanie do włączania się w rozwiązywanie istniejących problemów.

3.3. Podstawowe założenia strategii

Problemy społeczne mają wielowymiarowy charakter i ich rozwiązanie wymaga systemowych rozstrzygnięć, zintegrowanej współpracy instytucjonalnej, angażującej sferę polityczną, gospodarczą i społeczną. Dlatego też wskazane jest stworzenie zintegrowanego systemu pomocy skierowanego ku całej rodzinie, a nie odrębnie do poszczególnych jej członków. Należy doprowadzić do wypracowania wspólnych programów i współdziałania wszystkich podmiotów powołanych w celu rozwiązywania społecznych problemów. Podmioty te muszą zwiększać efektywność swoich działań, w szczególności poprzez podnoszenie kwalifikacji ich przedstawicieli oraz wprowadzanie nowych form pracy. Niezbędne jest także uzupełnienie brakujących elementów infrastruktury socjalnej, bez której niemożliwa będzie realizacja założonych celów.

ROZDZIAŁ IV

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ

4.1. Cele strategiczne

Program pomocy społecznej powinien być realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach, oraz inne instytucje i organizacje, które działają w zakresie pomocy społecznej. Zakłada się, że muszą ukierunkować swoje zadania na obszary patologii społecznej i objąć je swoim oddziaływaniem ze względu na stopień natężenia problemów społecznych.

Cele strategiczne:

1. Zaspokajanie rozpoznanych i uzasadnionych potrzeb społeczności lokalnej gminy Pyrzyce poprzez zabezpieczenie środków materialnych.

2. Współpraca z instytucjami i organizacjami, których działania mają bezpośredni wpływ na obecnych i potencjalnych podopiecznych, w tym z instytucjami i organizacjami przeciwdziałającymi bezrobociu.

3. Rozwój gminnego systemu wsparcia środowiskowego osób starszych i niepełnosprawnych.

4. Stworzenie zintegrowanego systemu pomocy skierowanego ku całej rodzinie oraz zwiększenie efektywności działań poszczególnych podmiotów.

5. Tworzenie lub uzupełnianie infrastruktury socjalnej.

4.2. Uzasadnienie wyboru celu strategicznego – harmonogram zadań

Cel strategiczny nr 1

Udzielanie takiej pomocy, która umożliwi korzystającym uwolnienie się od niej,

gdy poprawi się ich sytuacja życiowa.

Sposób realizacji:

§ udzielanie świadczeń finansowych przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej,

§ realizacja świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych,

§ zabezpieczenie gorącego posiłku osobom tego pozbawionych, w szczególności osobom starszym, dzieciom, osobom bezdomnym.

L.P.

DZIAŁANIA/ZADANIA

HARMONOGRAM REALIZACJI

NAKŁADY

ŹRÓDŁA DANYCH

1.

Systematyczny monitoring problemów społecznych realizowany przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej

2005-2015

bezinwestycyjne

Ośrodek Pomocy Społecznej

2.

Coroczne informowanie radnych i decydentów o istniejących potrzebach i kwestiach społecznych

2005-2015

bezinwestycyjne

Ośrodek Pomocy Społecznej

3.

Podnoszenie kwalifikacji przez kadrę Ośrodka Pomocy Społecznej w celu lepszego rozpoznawania i reagowania na pojawiające się kwestie społeczne

2005-2015

Budżet gminy, fundusze pomocowe

Ośrodek Pomocy Społecznej

4.

Dostosowanie liczby pracowników socjalnych do wymogów ustawy o pomocy społecznej

2006-2015

Budżet gminy

Ośrodek Pomocy Społecznej

5.

Pomoc materialna dla rodzin pozostających w trudnej sytuacji:

- z systemu pomocy społecznej

- z systemu świadczeń rodzinnych,

- dodatki mieszkaniowe

2005-2015

Budżet gminy, budżet państwa

Ośrodek Pomocy Społecznej

Realizatorzy:

§ Gmina,

§ Ośrodek Pomocy Społecznej.

Cel strategiczny nr 2

Współpraca z instytucjami i organizacjami, których działania mają bezpośredni wpływ na obecnych i potencjalnych podopiecznych, w tym z instytucjami i organizacjami przeciwdziałającymi bezrobociu poprzez:

§ jawność i dostępność informacji o możliwych formach pomocy społecznej oraz instytucjach i organizacjach, które ją świadczą,

 • zapewnienie opieki kobietom w ciąży, samotnym matkom z dziećmi, osobom

bezdomnym, osobom będącym w sytuacjach kryzysowych, narażonym na przemoc i odrzuconym przez rodzinę poprzez prowadzenie noclegowni, punktu lub ośrodka interwencji kryzysowej.

L.P.

DZIAŁANIA/ZADANIA

HARMONOGRAM REALIZACJI

NAKŁADY

ŹRÓDŁA DANYCH

1.

Stała współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Pyrzycach w zakresie promowania i organizowania klubów pracy i szkoleń, propagowanie działań zmierzających do przekwalifikowania się osób długotrwale bezrobotnych

2005-2015

bezinwestycyjne

Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy, ankiety

2.

Rozwijanie aktywnych form pomocy skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, długotrwale bezrobotnych

2005-2015

Budżet gminy, fundusze pomocowe,

Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy, ankiety

3.

Podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji bytowej osób i rodzin żyjących w biedzie

2005-2015

Budżet gminy

Ośrodek Pomocy Społecznej, wywiady środowiskowe

4.

Tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem

2008-2015

Budżet gminy

Ośrodek Pomocy Społecznej, wywiady środowiskowe

Realizatorzy:

§ Gmina,

§ Ośrodek Pomocy Społecznej.

Partnerzy:

§ Powiatowy Urząd Pracy,

§ Fundusze pomocowe.

Cel strategiczny nr 3

Rozwój gminnego systemu wsparcia środowiskowego osób starszych i niepełnosprawnych poprzez:

§ udzielanie usług opiekuńczych,

§ kierowanie do domów pomocy społecznej,

§ szeroko rozumianą pracę socjalną,

§ wykorzystywanie zasobów społeczności lokalnej, w tym możliwości samopomocy i pracy wolontariatu.

L.P.

DZIAŁANIA/ZADANIA

HARMONOGRAM REALIZACJI

NAKŁADY

ŹRÓDŁA DANYCH

1.

Diagnoza potrzeb ludzi starszych i niepełnosprawnych oraz dążenie do ich zaspokojenia, praca socjalna

2005-2015

bezinwestycyjne

Ośrodek Pomocy Społecznej, Przychodnia Rejonowa

2.

Utrzymywanie osób niepełnosprawnych i starszych w miejscu ich zamieszkania, w szczególności poprzez:

- ułatwienie kontaktu z placówkami rehabilitacyjnymi,

- rozwijanie usług opiekuńczych w szczególności poprzez podnoszenie kwalifikacji kadry.

2005-2015

Budżet gminy, budżet państwa, fundusze pomocowe

Ośrodek Pomocy Społecznej, Przychodnia Rejonowa

3.

Wsparcie materialne dla osób samotnych, w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

2005-2015

Budżet gminy, budżet państwa

Ośrodek Pomocy Społecznej,

4.

Współdziałanie z PFRON, organizacjami pozarządowymi, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie łamania barier, zakup sprzętu medyczno-rechabilitacyjnego

2005-2015

bezinwestycyjne

Ośrodek Pomocy Społecznej,

5.

Podjęcie działań zmierzających do powstania placówek wsparcia dziennego dla osób starszych i niepełnosprawnych

2007-2015

Budżet gminy, budżet państwa, fundusze pomocowe

Ośrodek Pomocy Społecznej

Realizatorzy:

§ Gmina,

§ Ośrodek Pomocy Społecznej.

§ Partnerzy:

§ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

§ PFRON,

§ Organizacje pozarządowe i kościelne,

§ Przychodnia Rejonowa.

Cel strategiczny nr 4

Stworzenie zintegrowanego systemu pomocy skierowanego ku całej rodzinie oraz zwiększenie efektywności działań poszczególnych podmiotów poprzez

§ stworzenie i realizacja gminnego programu aktywizującego rodziny do osiągania

samodzielności życiowej,

 • pracy socjalnej, zwłaszcza z osobami bezrobotnymi, jednostkami i rodzinami zagrożonymi patologią społeczną, grupami społecznymi zagrożonymi ubóstwem i społeczną marginalizacją,
 • zbudowanie systemu wsparcia i pomocy dla ofiar przemocy, stworzenie usług specjalistycznego poradnictwa obejmującego porady prawne, psychologiczne i pedagogiczne mające na celu wspieranie osób i rodzin w rozwiązywaniu ich trudnych sytuacji życiowych.

Realizatorzy:

§ Gmina,

§ Ośrodek Pomocy Społecznej.

Partnerzy:

§ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

§ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

§ Powiatowa Komenda Policji,

§ Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna.

L.P.

DZIAŁANIA/ZADANIA

HARMONOGRAM REALIZACJI

NAKŁADY

ŹRÓDŁA DANYCH

1.

Systematyczna praca socjalna z rodzinami wymagającymi wsparcia

2005-2015

bezinwestycyjne

Ośrodek Pomocy Społecznej

2.

Organizowanie wypoczynku letniego dzieciom z rodzin ubogich

2005-2015

Budżet gminy, sponsorzy, fundusze pomocowe

Ośrodek Pomocy Społecznej

3.

Systematyczna współpraca z instytucjami zapewniającymi całodobową opiekę dla dzieci i młodzieży, z wymiarem sprawiedliwości właściwym ze względu na położenie gminy, w szczególności z sądem rodzinnym i kuratorami sądowymi

2005-2015

bezinwestycyjne

Ośrodek Pomocy Społecznej

4.

Aktywne rozwiązywanie sytuacji kryzysowej w rodzinie:

- objecie opieką psychologiczną i pedagogiczną rodziny, w której występuje kryzys,

- wsparcie instytucjonalne rodziny pozostającej w kryzysie.

2006-2015

Budżet gminy, fundusze pomocowe,

Ośrodek Pomocy Społecznej , niebieska karta, Komenda Powiatowa Policji, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, sąd rodzinny, kuratorzy.

Cel strategiczny nr 5

Tworzenie lub uzupełnianie infrastruktury socjalnej poprzez:

 • utworzenie Klubu Integracji Społecznej jako ośrodka wsparcia dla osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych tym zjawiskiem,
 • utworzenie punktu lub ośrodka interwencji kryzysowej,
 • poprawa warunków działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach – dobre warunki lokalowe umożliwiające właściwą obsługę interesantów.

L.P.

DZIAŁANIA/ZADANIA

HARMONOGRAM REALIZACJI

NAKŁADY

ŹRÓDŁA DANYCH

1.

Rozwój bazy lokalowej Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

- poprawa warunków lokalowych Ośrodka Pomocy Społecznej,

- dążenie do utworzenia punktu lub ośrodka interwencji kryzysowej

2007-2015

Budżet gminy, budżet państwa, fundusze pomocowe

Ośrodek Pomocy Społecznej

2.

Utworzenie Klubu Integracji Społecznej

2008-2015

Budżet gminy, dochody własne przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, fundusze pomocowe.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Realizatorzy:

§ Gmina,

§ Ośrodek Pomocy Społecznej.

Partnerzy:

§ Powiatowy Urząd Pracy,

§ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

§ Organizacje pozarządowe i kościelne.

4.3. Źródła finansowania

Do podstawowych źródeł finansowania działań z zakresu rozwiązywania problemów społecznych należy zaliczyć:

§ środki gminy,

§ środki budżetu państwa,

§ środki unijne ( Europejski Fundusz Społeczny ),

§ środki własne podmiotów zaangażowanych w rozwiązywanie problemów społecznych,

§ sponsorzy,

§ inne.

4.4. Zarządzanie realizacją strategii

Punktem wyjścia do opracowania strategii jest diagnoza problemów na podstawie,

której opracowane zostały cele strategiczne i zadania do wykonania.

Realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych jest uzależniona od wielu różnych czynników, a przede wszystkim od:

- sytuacji finansowej gminy,

- stopnia zaangażowania innych podmiotów i instytucji we wspólne działania.

Nadzór nad realizacją całości zadań założonych w strategii prowadzony będzie przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. Natomiast nadzór merytoryczny nad realizacją poszczególnych zadań będzie należał do kierowników i dyrektorów poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego i jednostek Gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 02-03-2006 08:53:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 02-03-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 02-03-2006 08:53:23