Ogłoszenie o Przetargu na OPRACOWANIE GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY PYRZYCE NA LATA 2004-2010


Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Burmistrza Pyrzyc

Nr 02/2003 z dnia 27 listopada 2003

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O WARTOŚCI PONIŻEJ 30.000 EURO

BURMISTRZ PYRZYC


74-200 Pyrzyce Plac Ratuszowy 1, TEL.(0-91) 5700-071 FAX. (0-91) 5700-154

działając na podstawie ustawy z 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych
(tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz.664 z późn. zmianami)


ogłasza jako Zamawiający, przetarg nieograniczony na :

OPRACOWANIE GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY PYRZYCE NA LATA 2004-2010

  1. Termin wykonania całości zamówienia : przed upływem 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

  2. Warunki wymagane od wykonawców:

1) Posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym
2) Posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia
3) Posiadanie potencjału technicznego i finansowego do wykonania przedmiotu zamówienia.
4) Nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych
5) Warunki dodatkowe określone w Specyfikacji Istotnych Waru
nków Zamówienia

3. Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych

4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zawierającą wszelkie dane konieczne do złożenia oferty można otrzymać w Wydziale ŚGKMiL UM w Pyrzycach w godzinach pracy (7.00 -15.00) pokój 275. Cena Specyfikacji - 25 zł.

5. Uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest Grzegorz Grzejszczak - Inspektor Wydziału ŚGKMiL UM w Pyrzycach., pokój 275, tel. (091) 5700-071 wew.316

Oferty należy składać w sekretariacie
Urzędu Miejskiego w Pyrzycach pokój 133 do dnia 30.12.br. do godziny 9.00

publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.12.br.
o godzinie 10.00 w sali 130 - USC Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

Pyrzyce, ............. listopada 2003 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 01-12-2003 08:27:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 01-12-2003
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 01-12-2003 08:27:40