Informacja dotycząca ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej ( Dz. U. Nr 86 poz. 732 z dnia 17.05.2005 r.) oraz zmian w ustawie


Informacja dotycząca ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej ( Dz. U. Nr 86 poz. 732 z dnia 17.05.2005 r.) oraz zmian w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.)Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych

oraz zaliczce alimentacyjnej( Dz. U. Nr 86 poz. 732 z dnia 17.05.2005 r.) wprowadza nowe rozwiązania, które dotyczą:
- sposobu egzekucji alimentów od osób uchylających się od ich opłacania
- nowej formy pomocy kierowanej do samotnych rodziców.

Ustawa określa działania służące poprawie skuteczności egzekucji zasądzonych alimentów, a należą do nich głównie: ścisła współpraca gmin z komornikami w zakresie poprawy skuteczności egzekucji alimentów, zwiększenie kontroli sądu nad działalnością komorników, współpraca gminy z urzędem pracy, mająca na celu aktywizację zawodową dłużnika alimentacyjnego, obowiązek złożenia przez gminę wniosku o ściganie za przestępstwo niealimentacji oraz skierowania wniosku do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego w przypadku, gdy uchyla się od prac wskazanych przez właściwe organy lub uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.

Komornik jest obowiązany informować gminę o stanie egzekucji alimentów lub przyczynach jej bezskuteczności. Ośrodek Pomocy Społecznej zaś może przeprowadzić wywiad środowiskowy u dłużnika alimentacyjnego w celu ustalenia jego statusu materialnego i przyczyn niepłacenia alimentów.

Zaliczka alimentacyjna przysługuje w rodzinie niepełnej, jeżeli na dziecko zostały zasądzone alimenty, a ich egzekucja jest bezskuteczna. Egzekucja jest uznana za skuteczną tylko wówczas, gdy zostanie wyegzekwowana cała należność. Zapłacenie przez dłużnika części należnej kwoty nie pozbawia osoby, na rzecz której alimenty zostały zasądzone, prawa do zaliczki. Adresatami zaliczki są również osoby będące sierotami naturalnymi lub społecznymi, jeżeli alimenty zostały zasądzone przed osiągnięciem przez te osoby pełnoletniości. Do zaliczki uprawnione są dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, a jeżeli uczą się w szkole lub w szkole wyższej - do ukończenia 24 roku życia. Dochód netto na osobę w rodzinie ubiegającej się o zaliczkę nie może przekraczać 583 zł. Zaliczka przysługuje do wysokości świadczenia alimentacyjnego, nie więcej jednak niż:

170 zł na dziecko lub 250 zł na dziecko niepełnosprawne - gdy do zaliczki uprawnionych jest nie więcej niż dwoje dzieci;

- 120 zł na dziecko lub 170 zł na dziecko niepełnosprawne - gdy do zaliczki uprawnionych jest więcej niż dwoje dzieci.

W przypadku rodzin, w których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza połowy kwoty kryterium dochodowego (tj. 291,50 zł), zaliczka przysługuje do wysokości:

- 300 zł na dziecko lub 380 zł na dziecko niepełnosprawne - gdy do zaliczki uprawnionych jest nie więcej niż dwoje dzieci;

- 250 zł na dziecko lub 300 zł na dziecko niepełnosprawne - gdy do zaliczki uprawnionych jest więcej niż dwoje dzieci.

Wypłata zaliczki finansowana jest ze środków budżetu państwa. Do zwrotu zaliczki zobowiązany jest dłużnik alimentacyjny.

Osoby pozostające w związkach małżeńskich, jeżeli złożyły do sądu pozwy o rozwód lub separację i spełniają pozostałe warunki określone w ustawie, będą uprawnione do zaliczki alimentacyjnej przez okres jednego roku.
Wniosek o zaliczkę składa się u komornika, a jej wypłata następuje w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. Wypłata zaliczki finansowana jest ze środków budżetu państwa.

Druki wniosków są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyrzycach, pok. nr 32,33,34 ( parter Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, wejście od strony ul. Kilińskiego).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 02-03-2006 09:13:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 02-03-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 02-03-2006 09:13:11