Statut Przedszkola Publicznego w Żabowie

Nowa strona 1

 

 

S T A T U T

 

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ŻABOWIE

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr  3/2005/2006

z dnia 28.12.2005r.

 

Rady Pedagogicznej Przedszkola publicznego w Żabowie

 

w sprawie uchwalenia  jednolitego tekstu statutu przedszkola

 

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 67 , poz. 329 z późniejszymi zmianami ) , rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r , w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i szkół publicznych ( Dz. U. Nr 61 poz. 624 , ze zmianami ) , postanawia się:

 

§ 1. Sporządzić tekst jednolity statutu Przedszkola Publicznego w Żabowie,

       który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi przedszkola

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

S T A T U T

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ŻABOWIE

 

 

PODSTAWA PRAWNA

Statut został opracowany na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. nr 95 , poz. 425 i z 1992r. nr 26 , poz. 113 , nr 54 , poz. 254 , Dz. U. Z 1996r. Nr 67 poz. 329 , nr 106 , poz. 496

Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela Dz. U. Nr 3 , poz. 19 , Dz. U. Z 1997r. nr 56 , poz. 357

Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym Dz. U. Z 1996r. nr 13, poz. 74, nr 58, poz. 261, nr 106, poz. 496, nr 132, poz. 622 , z 1997r. nr 9, poz. 43, nr 106, poz. 679 , poz. 686, nr 113 , poz. 734, nr 123, poz. 775 oraz aktów prawnych wydanych na ich podstawie

 

 

ROZDZIAŁ I.

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1. 1. Przedszkole Publiczne w Żabowie , zwane dalej  „przedszkolem” jest

           przedszkolem publicznym.

       2. Siedziba przedszkola znajduje się w Żabowie nr 70.

       3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Pyrzyce.

            Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium

            Oświaty Oddział Zamiejscowy w Chojnie.

        4. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym

             brzmieniu:

              

                                    Przedszkole Publiczne

                                             Żabów 70

                                        74 – 200 Pyrzyce

                                     tel. ( 091) 563 – 02 – 49

 

5.     Na wniosek Rady Pedagogicznej lub wspólny wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców przedszkolu można nadać imię osoby osób instytucji lub organizacji.

6.     Imię nadaje organ prowadzący.

 

       § 2. Przedszkole działa na podstawie:

              1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 95 

   

                    poz. 425 z 1991r. z późniejszymi zmianami ) i rozporządzeń

                   wykonawczych do tej ustawy.

               2. Aktu założycielskiego.

               3. Niniejszego statutu.

 

      § 3. 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok.

             2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek

                 dyrektora przedszkola.

             3. W przypadku niskiej frekwencji ( mniej niż 10 dzieci ) przerwa

                  wakacyjna może być wydłużona.

             4. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 16.00 w dni robocze

                 od poniedziałku do piątku.

             5. W czasie ferii szkolnych zimowych i wiosennych , przy zmniejszonej

                  frekwencji dopuszcza się zmniejszenie liczby oddziałów.

             6. Przerwy w pracy przedszkola wykorzystuje się na przeprowadzenie

niezbędnych remontów i gruntownych porządków wewnątrz i na

zewnątrz budynku przedszkola.

 

      § 4. 1.Przedszkole jest zakładem budżetowym, którego działalność

                finansowana jest przez:

a)     Miasto i Gminę Pyrzyce

b)    Rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu.

              2. Przedszkole może otrzymywać darowizny , które

                  ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce

                  finansowej w zakładach budżetowych.

 

      § 5. 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie

                 realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

                 określonej przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

             2. Wysokość opłat za żywienie oraz świadczenia usług edukacyjno –

                  wychowawczych w przedszkolu ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą

                  Rady Miejskiej w Pyrzycach.

             3. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka

                 żywieniowa za każdy zgłoszony dzień nieobecności dziecka

                 w przedszkolu.

             4. Przedszkole zapewnia dzieciom wyżywienie w postaci trzech

                 posiłków : śniadanie , obiad , podwieczorek.

             5. O ilości spożywanych posiłków decydują rodzice , przy zapisach

                 dziecka do przedszkola. Mogą oni w ciągu roku dokonać zmian w

                 ilości spożywanych przez dzieci posiłków , po uprzednim zgłoszeniu

                 faktu dyrektorowi.

6.Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wnoszone są z góry do 10 –

    tego każdego miesiąca do intendentki przedszkola.

 

 

 

7.     Z posiłków wydawanych w przedszkolu mogą korzystać pracownicy przedszkola po uiszczeniu opłaty żywieniowej.

8.     Przedszkole organizuje naukę religii dla dzieci 5,6 letnich. W grupie 3 i 4 letnich , nauka religii może być organizowana na wniosek rodziców.

9.     Warunki i sposób wykonywania przez przedszkole zadania , o którym mowa w pkt.  9 określają odrębne przepisy.

10. Dla dzieci innych wyznań lub nie biorących udziału w zajęciach religii zapewnia się opiekę nauczyciela grupy.

11. Dzieci na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów ) mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych ( gimnastyka korekcyjna , rytmika , nauka języków obcych, zajęcia logopedyczne itp. )

12. Rodzaj zajęć dodatkowych , ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców. Zajęcia te finansowane są w całości przez rodziców.

13. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora przedszkola.

 

 

 

 

                                         ROZDZIAŁ II

 

                                 Cele i zadania przedszkola

 

       § 6. 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie

                  oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie , a

                  w szczególności na podstawie programowej wychowania

                   przedszkolnego , koncentrując się na :

a)     wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturalnym i przyrodniczym,

b)    udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

c)     umożliwianiu dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

d)    sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola , organizowaniu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi ,

e)     współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci , rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka , w miarę potrzeby podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz przygotowaniu do nauki szkolnej,

 

 

 

 

                2. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w

                    ramach następujących obszarów edukacyjnych:

-         Poznawanie i rozumienie świata i siebie.

-         Nabywanie umiejętności poprzez działanie,

-         Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej , wspólnocie.

-         Budowanie systemu wartości.

3.    Działania  wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentrują się w szczególności na :

a)     zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym , bezpiecznym i zdrowym środowisku,

b)    uwzględnianiu indywidualnych potrzeb dziecka , trosce o zapewnienie równych szans , umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,

c)     stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności , dążenia do osiągania celów , podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,

d)    rozwijaniu wrażliwości moralnej,

e)     kształtowaniu umiejętności obserwacji , ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka – w otoczeniu przyrodniczym , kulturowym i technicznym,

f)      rozbudzaniu ciekawości poznawczej , zachęcaniu do aktywności badawczej  i wyrażania własnych myśli i przeżyć,

g)     rozwijaniu wrażliwości estetycznej , tworzeniu warunków do rozwoju wyobraźni , fantazji oraz ekspresji plastycznej , muzycznej i ruchowej ,

h)     zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego , bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

4.Przedszkole zapewnia opiekę , wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom  osiągnięcie dojrzałości szkolnej .

 

         § 7. 1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą

                          programową jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju

                          dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i

                          możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem

                          społeczno – kulturowym i przyrodniczym.

                      2. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona

                          jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

                      3. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób realizacji ustalany

                          jest w pięcioletnim programie rozwoju oraz opracowanym

                          na jego podstawie rocznym programie rozwoju przedszkola

                          uwzględniającym wyniki z mierzenia jakości pracy przedszkola

                          oraz w planach pracy poszczególnych oddziałów

                          przedszkolnych.

 

              § 8. 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi , dostosowując

                         metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego

                         możliwości rozwojowych , potrzeb środowiskowych z

                          uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych ,

                          a w szczególności :

a)     zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

b)    zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym , jak i psychicznym,

c)     stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p. poż.

d)    współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno – pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi , zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.

 

                § 9.  1. W ramach posiadanych możliwości przedszkole organizuje i

                            udziela wychowankom i ich rodzinom oraz nauczycielom

                            pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez:

a)     diagnozowanie środowiska wychowanków,

b)    rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwienie ich zaspokojenia,

c)     rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,

d)    organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

e)     wspieranie dziecka uzdolnionego,

f)      podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczo – dydaktycznego przedszkola i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,

g)     prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków , nauczycieli , rodziców,

h)     wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,

i)       udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych , wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania , do indywidualnych potrzeb dziecka , u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

j)       wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

k)     umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,

 

 

l)       podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 

                        2. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie

                             rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie psychicznego

                             rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do

                             podjęcia nauki w szkole , prowadzone bezpośrednio z

                             dzieckiem i  jego rodziną.

 

                       3. Zadania o których mowa w ust. 1 są realizowane we

                           współpracy z :

a)     rodzicami,

b)    nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,

c)     poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi,

d)    podmiotami działającymi na rzecz rodziny , dzieci, młodzieży.

4.     Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

 

 

 

                       ROZDZIAŁ III

 

                    Organy przedszkola 

 

 

        

           § 10. 1. Organami przedszkola są :

a)     dyrektor przedszkola,

b)    rada pedagogiczna,

c)     rada rodziców

                   2. Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy

                       swojej działalności , które nie mogą być sprzeczne z

                       przepisami prawa i niniejszym statutem.

 

             § 11. 1. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez

                          organ prowadzący.

                      2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola,

                          reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy

                          dla zatrudnionych w przedszkolu , pracowników obsługi

                          i administracji.

 

 

 

 

                      3. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu

                          w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki

                          uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole

                          poza obiektem do niego należącym.

   4. Zadania dyrektora są następujące:

a)     kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,

b)    sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

c)     sprawowanie opieki nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi oraz stwarzanie warunków ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

d)    opracowywanie mierzenia jakości pracy placówki , z uwzględnieniem lokalnych potrzeb , ustalanie sposobu jego wykonania , dokumentowania oraz wykorzystania wyników,

e)     planowanie , organizowanie i przeprowadzanie mierzenie jakości pracy placówki ,

f)      przekazanie raportu o jakości pracy placówki radzie rodziców , radzie pedagogicznej , organowi prowadzącemu i nadzorującemu ,

g)     opracowywanie pięcioletniego programu rozwoju placówki wspólnie z radą pedagogiczną z wykorzystaniem wyników mierzenia jakości pracy placówki , a na jego podstawie opracowywanie rocznych programów rozwoju,

h)     gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy , według zasad określonych w odrębnych przepisach ,

i)       ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej , z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców ( prawnych opiekunów ) ,

j)       przygotowywanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu ,

k)     przewodniczenie radzie pedagogicznej i realizacja jej uchwał podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,

l)       wstrzymywanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadomienie o tym stosownych organów,

m)  dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie ,

n)     planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami ,

o)    organizowanie administracyjnej , finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola ,

 

p)    współpraca z rodzicami , organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi ,

q)    kierowanie polityką kadrową przedszkola , zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola ,

r)      przyznawanie nagród , udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez radę pedagogiczną ,

s)     organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ,

t)       podejmowanie decyzji o przyjęciu lub usunięciu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną ,

u)     zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy , bhp i ppoż. ,

v)     stworzenie dzieciom optymalnych warunków rozwoju ,

w)   koordynacja współdziałania organów przedszkola , zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi ,

x)     współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników ,

y)     administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem ,

z)     opracowywanie arkusza organizacyjnego przedszkola i ramowego rozkładu dnia ,

aa) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno – archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.     W wykonywaniu swoich zadań dyrektor przedszkola współdziała z radą pedagogiczną i rodzicami , a w szczególności :

a)     zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola ,

b)    w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola.

5.     Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania , działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją .

             

                 §  12 . 1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.

                            2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele

                                 pracujący w przedszkolu.

                            3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor

                                 przedszkola.

 

 

                             4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady

                                 pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie

                                 wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania

                                 zgodnie z regulaminem rady.

                             5. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez

                                 siebie regulaminu.

                             6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy

                                  w szczególności :

a)     przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian,

b)    opracowanie programu rozwoju placówki,

c)     podejmowanie uchwał w sprawie innowacji , eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,

d)    uchwalanie regulaminu pracy rady pedagogicznej , regulaminu pracy,

e)     ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach ,

f)      podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy ,

g)     ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

                             7. Rada pedagogiczna opiniuje:

a)     projekt planu finansowego przedszkola,

b)    wnioski dyrektora o nagrody , odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli ,

c)     organizację pracy placówki , zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia,

d)    propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych.

8. Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych

    zebraniach zgodnie z harmonogramem przed

    rozpoczęciem roku szkolnego , w każdym semestrze i

    po zakończeniu roku szkolnego.

                       9. Zebrania mogą być zwoływane na wniosek organu

                           sprawującego nadzór pedagogiczny , organu prowadzącego

                           albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

                     10. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem

                            doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za

                            zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

                     11. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą

                            większością głosów , w obecności co najmniej połowy

                            jej członków.

                     12. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

 

 

 

                     13. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej

                           dotyczącej uchwał , wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia

                           rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być

                           udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

                     14. Rada pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do

                           rozstrzygania ewentualnych spraw spornych i uzgadniania

                           stanowisk co do podjęcia decyzji.

                     15. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały rady

                           pedagogicznej jeśli jest ona niezgodna z prawem i

                           niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący i

                           sprawujący nadzór pedagogiczny.

                     16. Zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin jej

                           działalności , o którym mowa w § 13 pkt. 5

 

            § 13. 1. Rada rodziców jest organem społecznym przedszkola

                         i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających

                         do przedszkola.

                     2. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców

                         dzieci uczęszczających do przedszkola.

                     3. Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez

                         siebie regulamin , który nie może być sprzeczny ze statutem

                         przedszkola.

                     4. Członkowie rady rodziców wybierani są co roku podczas

                         zebrań grupowych rodziców , przynajmniej po jednym

                         przedstawicielu rodziców z każdej grupy wiekowej.

5.     Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

6.     W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł . Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności rady rodziców.

 

                § 14. 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest

                             dyrektor przedszkola , który zapewnia każdemu z organów

                             możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w

                             ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę

                          informacji.

                     2. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga

                          dyrektor placówki , uwzględniając zakresy kompetencji tych

                          organów.

 

 

 

 

 

 

                                                      ROZDZIAŁ IV

 

                                                Organizacja przedszkola

 

            § 15. 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział

                         złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku ,

                         z uwzględnieniem ich potrzeb , zainteresowań i uzdolnień.

                        2. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego

                            lub dwóch nauczycieli ( zależnie od czasu pracy oddziału lub

                            przyjętych dodatkowo zadań )

                       3. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku

                            zatwierdza organ prowadzący.

                       4. W miarę możliwości organizacyjnych oraz zapewnienia

                             ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności , nauczyciele

                             prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka

                             w przedszkolu.

     5.W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość

                            wpływania rodziców na dobór nauczyciela , któremu dyrektor

                            powierza dany oddział

                     6. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. Dopuszcza

                        się w uzasadnionych przypadkach / sytuacja losowa , rodzinna /

                        zwiększenie liczby dzieci w oddziale za zgodą nauczycieli

                        w nich pracujących.

7.     W oddziałach , do których przyjęto dzieci niepełnosprawne

Liczba wychowanków nie powinna przekraczać 15 , w tym

2 , 3 dzieci niepełnosprawnych.

8.     Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola

po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno –

pedagogicznej  określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia.

                     9. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym

  roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola

  opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 maja.

                       10. Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez radę

                           pedagogiczną i kuratora oświaty zatwierdza organ prowadzący

                           przedszkole.

                      11. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w

                           szczególności:

a)     czas pracy poszczególnych oddziałów

b)    liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych

c)     ogólną liczbę finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący ,

d)    dodatkowe zajęcia finansowane ze środków budżetowych,

e)     terminy przerw pracy przedszkola

 

 

                     12. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola

                           na wniosek rady pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego

                           arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne ,

                           higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz

                           oczekiwań rodziców.

                    13. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele , którym

                          powierzono opiekę nad danym oddziałem , ustalają dla tego

                          oddziału szczegółowy rozkład dnia , z uwzględnieniem potrzeb

                          i zainteresowań dzieci.

                    14. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

                    15. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo w szczególności

                          zajęć umuzykalniających , języka obcego , nauki religii ,

                          powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych

                          i wynosić :

                         a) z dziećmi w wieku 3 – 4 lat       - około 15 minut

                         b) z dziećmi w wieku 5 – 6 lat       - około 30 minut

 

           § 16. 1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

-         2 sale przedszkolne dziennego pobytu dzieci,

-         świetlicę,

-         kuchnię,

-         pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,

-         szatnie dla dzieci i personelu ,

-         łazienki dla dzieci przy salach zajęć

                   2. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu

                       przedszkolnego.

                   3. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany

                       jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

                   4. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne

                       formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program

                       wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku , zainteresowań

                       i potrzeb dzieci , ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

 

         § 17. 1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola

                       osobiście przez rodziców ( prawnych opiekunów ) , bądź inne

                       osoby ( pełnoletnie ) upoważnione przez rodziców.

                  2. Pisemne upoważnienie powinno zawierać nr i serię dowodu

                      osobistego osoby wskazanej przez rodziców.

                  3 . Dzieci powyżej 13- tego roku życia mogą odbierać młodsze

                       rodzeństwo z placówki za zgodą rodziców.

                  4. Rodzice ( prawni opiekunowie ) przyjmują odpowiedzialność

                      za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez

                      upoważnioną przez nich osobę.

 

 

 

 

                  5. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie w stanie

   wskazującym , lub osobie , którą pozbawiono praw

   rodzicielskich , bądź je ograniczono , co musi być

   udokumentowane sentencją w decyzji wyroku sądu.

                  6. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godziny

8.30  do 8.15 lub w innym czasie pracy placówki z

uwzględnieniem ust. 7.

                  7. Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania

                      odpowiedniej liczby posiłków , wskazane jest , aby późniejsze

                      przyprowadzenie dziecka do przedszkola było zgłoszone

                      wcześniej osobiście lub telefonicznie .

                 8. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 16.00.

 

        § 18. 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę

                     powszechnej dostępności.

                 2. Nabór do przedszkola odbywa się co roku w okresie od

                     1 kwietnia do 30 kwietnia , a wykaz dzieci przyjętych wywieszany

                     jest na tablicy ogłoszeń do końca maja.

                 3. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są :

a)     dzieci sześcioletnie,

b)    dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci , matek lub ojców , wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności , bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji , na podstawie odrębnych przepisów , a także dzieci z rodzin zastępczych,

c)     dzieci obojga rodziców pracujących,

d)    dzieci z rodzin wielodzietnych ( 3 i więcej ) ,

 

            § 19.1. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć

                        decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do

                        przedszkola w następujących przypadkach:

a)     zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej 2 okresów płatniczych , a w przypadku dziecka 6 letniego podjęciu decyzji o przeniesieniu wychowanka do innego oddziału realizującego podstawę programową wychowania przedszkolnego,

b)    nieobecność dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłoszenie tego faktu do przedszkola ,

c)     nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

 

 

 

 

 

 

                               ROZDZIAŁ V

 

                   Wychowankowie przedszkola

 

 

             § 20. 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat.

                      2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie

                           kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może

                           być objęte dziecko powyżej 6 lat , nie dłużej jednak niż

                           do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,

                           w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych

                           dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym

                           roku kalendarzowym , w którym dziecko kończy 10 lat .

                      3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor

                           przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko , które

                           ukończyło 2,5 roku.

                     4. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne

                          przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale

                          przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

                     5. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi przedszkolnemu

                         są obowiązani dopełnić formalności związanych ze zgłoszeniem

                         dziecka do przedszkola , a także zapewnić regularne

                         uczęszczanie dziecka na zajęcia.

                     6. Dyrektor przedszkola jest zobowiązany powiadomić dyrektora

                         szkoły , w obwodzie której mieszka dziecko , o spełnieniu

                         przez dziecko obowiązku , o którym mowa w ust. 4 oraz

                         zmianach w tym zakresie.

                     7. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające

                         z Konwencji Praw Dziecka , a w szczególności do :

a)            właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

b)           szacunku dla wszystkich jego potrzeb , życzliwego i podmiotowego traktowania,

c)           ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej , bądź psychicznej,

d)           poszanowania własności ,

e)            opieki i ochrony,

f)             partnerskiej rozmowy na każdy temat ,

g)           akceptacji jego osoby .

 

 

 

 

 

 

 

                          ROZDZIAŁ VI

 

                               Rodzice

 

                § 21. 1. Do podstawowych obowiązków rodziców należy :

a)     przestrzeganie niniejszego statutu,

b)    zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty , przypory i pomoce,

c)     respektowanie uchwał rady pedagogicznej , podjętych w ramach jej kompetencji,

d)    przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców , lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo ,

e)     terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

f)      informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu , niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

 

                  § 22. 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać

                               ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego

                               na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

                           2. Rodzice mają prawo do :

a)            zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale ,

b)           uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka ,

c)           uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli , pedagoga , psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy ,

d)           wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola ,

e)            wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo – radę rodziców.

 

               § 23.  Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz

                         dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w

                          przedszkolu trzy razy w roku szkolnym lub częściej na

                          wniosek rodziców lub nauczycieli.

 

 

 

 

               § 24. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

a)     zebrania ogólne ,

b)    zebrania grupowe ,

c)     konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem lub nauczycielem,

d)    kąciki dla rodziców ,

e)     zajęcia otwarte.

 

 

                                                     ROZDZIAŁ VII

 

                                   Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

               § 25. 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem

                             do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

                        2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno –

                            wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi

                            programami nauczania , odpowiada za jakość i wyniki

                            tej pracy . Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

                        3. Do zakresu zadań nauczycieli należy :

a)         planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującym programem , ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość ,

b)        wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka , jego zdolności i zainteresowań ,

c)         prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji ,

d)        stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania ,

e)         odpowiedzialność za życie , zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek , spacerów , itp.

f)          nauczyciele nie mają prawa podawać dzieciom żadnych lekarstw ,

g)         współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną i zdrowotną itp.

h)         planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

i)           dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń ,

j)           eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci ,

 

 

 

k)         współdziałanie z rodzicami ( prawnymi opiekunami ) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców ( prawnych opiekunów ) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka , jego zachowania i rozwoju,

l)           prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania , działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami ,

m)      realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących ,

n)         inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym , wychowawczym , kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym ,

o)        realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola , wynikających z bieżącej działalności placówki.

 

             § 26. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich

                      wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu :

a)     poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci ,

b)    ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci ,

c)     włączenia ich w działalność przedszkola.

 

             § 27. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy

                      merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora , rady

                      pedagogicznej , wyspecjalizowanych placówek i instytucji

                      naukowo – oświatowych.

 

         § 28. 1. Do realizacji zadań statutowych w przedszkolu zatrudnia się

                      pracowników administracji i obsługi :

a)     intendenta,

b)    kucharkę ,

c)     pomoc kuchenną ,

d)    pomoc nauczyciela ,

e)     woźnego

                  2. Zakres obowiązków pracowników administracyjno –

                      obsługowych:

a)     zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej,

b)    utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości ,

c)     pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci ,

 

 

d)    szczegółowy zakres tych obowiązków ustala dyrektor przedszkola.

                  3. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują

                      odrębne przepisy.

 

                                                      

                                                 ROZDZIAŁ VII

 

                                           Postanowienia końcowe

 

           § 29. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków

                    społeczności przedszkolnej – dzieci , nauczycieli , rodziców ,

                    pracowników administracji i obsługi.

 

           § 30 . Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzane poprzez uchwały

                     rady pedagogicznej.

 

           § 31. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich

                    zainteresowanych ustala się :

a)     wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń ,

b)    udostępnienie zainteresowanym statutu przez dyrektora przedszkola.

 

 

          § 32. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające

                   w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami

                    niniejszego statutu.

 

          § 33. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie

                   z odrębnymi przepisami.

 

          § 34. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają

                   odrębne przepisy.

 

          § 35. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia

 

                

 

 

 

                   Statut niniejszy został uchwalony na posiedzeniu rady pedagogicznej przedszkola w dniu 28.12.2005

 

                  Za zgodność z protokołem rady pedagogicznej z dnia 28.12.2005r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 10-02-2006 09:17:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 10-02-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 10-02-2006 09:17:15