PRZETARG NIEOGRANICZONY na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce obejmującego obszar położony w obrębie geodezyjnym Ryszewko – zgodnie z uchwałą Rady Miej


PRZETARG NIEOGRANICZONY

Zamawiający:

Burmistrz Pyrzyc

z a p r a s z a

do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac planistycznych.

1. Zakres zamówienia:

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce obejmującego obszar położony w obrębie geodezyjnym Ryszewko - zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pyrzycach Nr XIII/91/03 z dnia 29 września 2003r. wraz z aktualnymi mapami do celów planistycznych, w zakresie merytorycznym określonym w art.15 ustawy
z dnia 23 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717)”.

2. Pożądany termin realizacji zamówienia:

- rozpoczęcie - od dnia zawarcia umowy,

- zakończenie - 12 miesięcy od podpisania umowy.

3. W przetargu mogą wziąć udział oferenci:

- spełniający wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 19 i art. 22 ust. 7 U o z p,

- spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych.

4. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia

28.12.1994 r. w sprawie stosowania preferencji krajowych przy udzielaniu zamówień

publicznych.

5. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Urzędzie Miejskim w

Pyrzycach pok. 257 po uiszczeniu opłaty w wysokości 15,00zł.

6. Ofertę należy zamieścić w dwóch kopertach zgodnie ze SIWZ i złożyć w siedzibie Urzędu

Miejskiego w Pyrzycach - I piętro sekretariat - pokój nr 133 - w terminie do 09.01.2004 r. do godz. 9.30

7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.01.2004r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu

Miejskiego w Pyrzycach - pokój nr 130- I piętro.

8. Wadium w wysokości 1.500 zł. (jeden tysiąc pięćset złotych) należy uiścić w terminie do

09.01.2004r. godz. 09:30 na warunkach określonych w SIWZ.

9.Osoby ze strony zamawiającego do kontaktowania się z oferentami: Kierownik Wydziału Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego - Grażyna Krystecka (tel. wew. 324, pok. 259), II piętro, tel. (091) 570-00-71 lub inspektor Wydziału Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego - Bożena Gottfried (tel. wew. 325, pok. 257), II piętro, tel. (091) 570-00-71, w godz. od 7.00-15.00 od poniedziałku do piątku.

10.O wynikach postępowania o zamówienie publiczne oferenci zostaną powiadomieni po

zakończeniu postępowania.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 22-12-2003 12:21:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 22-12-2003
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 22-12-2003 12:21:22