Program edukacji morskiej

 w Szkole Podstawowej Nr 2

 im. L. Teligi w Pyrzycach

 

 

 

 

 

                       

SPIS TREŚCI:

Wstęp.....................................................................................................................3

I. Cele kształcenia..................................................................................................4

1.      Cele ogólne programu.................................................................................4

2.      Cele szczegółowe........................................................................................4

a.      Wiedza i jej rozumienie....................................................................4

b.      Umiejętności.....................................................................................5

c.      Sfera emocjonalno – wychowawcza.................................................5

II. Formy realizacji................................................................................................6

III. Propozycje sposobu realizacji.........................................................................7

1.      Klasy 0 – III............................................................................................7

2.      Klasy IV – VI.........................................................................................9

IV. Osiągnięcia uczniów.....................................................................................13

V. Zalecane lektury.............................................................................................14

VI. Przykładowy scenariusz lekcji......................................................................15

WSTĘP

 

            Szkoła nasza nosi imię Leonida Teligi, człowieka, który samotnie opłynął świat. W związku z tym tradycje morskie nie są obce uczniom naszej szkoły. Od wielu lat rokrocznie organizowane jest w placówce szereg imprez propagujących wiedzę na temat regionu pomorskiego, patrona szkoły, tradycji morskich i szkolnych.

            Edukacja morska jest włączona do programu dydaktyczno – wychowawczego szkoły i jest realizowana na wszystkich etapach nauczania – zaczynając od wieku przedszkolnego, poprzez nauczanie zintegrowane, a kończąc na nauczaniu blokowym.

            W założeniu program ten łączy wiedzę wielu przedmiotów, integruje ją i umożliwia w ten sposób całościowe postrzeganie świata.

            Preferowanymi metodami pracy są metody aktywizujące ucznia, uwzględniające i pobudzające zainteresowania dzieci problematyką morską.

 

 

I. CELE KSZTAŁCENIA

 1. Cele ogólne programu:

-         zapoznanie ze środowiskiem geograficznym Pomorza Zachodniego, problemami ochrony środowiska oraz zagrożeniami cywilizacyjnymi,

-         poznanie zagadnień związanych z edukacją ekologiczną oraz walorów przyrodniczych i turystycznych regionu,

-         zdobycie i stałe pogłębianie wiedzy o przeszłości Pomorza Zachodniego,

-         ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej przez rozwój wiedzy o historii regionu,

-         rozwijanie wiedzy o kulturze Pomorza Zachodniego i jej związkach z kulturą narodową,

-         poznanie dorobku kulturowego mieszkańców Pomorza Zachodniego na przełomie wieków,

-         pomoc w identyfikacji z „małą ojczyzną”, swoja miejscowością i środowiskiem,

-         poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł,

-         świadome obserwowanie zmian zachodzących w teraźniejszości,

-         syntetyzowanie właściwości obserwowanej i poznawanej rzeczywistości, dokonywanie porównań, wartościowanie rzeczy i postawy.

 1. Cele szczegółowe

a) wiedza i rozumienie:

-         poznanie działalności wybitnych postaci związanych z morzem, w szczególności patrona szkoły,

-         pamiętanie i rozumienie faktów, nazwisk, dat, pojęć i ocen dotyczących najważniejszych etapów rozwoju historycznego Pomorza Zachodniego,

-         znajomość cech charakterystycznych środowiska przyrodniczego Pomorza Zachodniego, flory i fauny Morza Bałtyckiego,

-         zrozumienie współczesnych problemów regionu morskiego.

b) umiejętności:

-         wyszukiwanie i gromadzenie informacji o przeszłości i współczesności regionu,

-         analiza i interpretacja różnych tekstów źródłowych związanych z przeszłością Pomorza Zachodniego,

-         dostrzeganie związków między dziejami regionu, dziejami Polski i historią powszechną,

-         ocena dorobku morskiego,

-         podejmowanie działań na rzecz swojego środowiska, otoczenia, regionu, kraju,

-         określanie swojej tożsamości jako mieszkańca Pomorza Zachodniego i Polski.

c) sfera emocjonalno – wychowawcza:

-         rozwijanie wrażliwości estetycznej, indywidualnych zdolności twórczych, tolerancji dla ludzi różnych ras i kultur, aktywności twórczej

-         pobudzanie ciekawości poznawczej, otwartości wobec innych, formułowanie samodzielnych wniosków i sądów,

-         umacnianie wiary we własne siły, poczucia odpowiedzialności za treść, formę i estetykę komunikatu,

-         kształtowanie empatii, asertywności, samooceny, zainteresowania czytelniczego i kulturalnego.

 

II. FORMY REALIZACJI

 

„Dni Patrona”:

 1. Konkurs wiedzy o patronie.
 2. Dla klas I i IV – przyjęcie do grupy wiekowej „Marynarzy” i „Bosmanów”.
 3. Konkurs plastyczny i wystawa prac o tematyce marynistycznej.
 4. Konkurs plastyczny „Mój chrzest morski”.
 5. Gazetki tematyczne.

 

Udział w Szczecińskim Programie Morskiej Edukacji:

 1. Gazetki tematyczne.
 2. Konkurs wiedzy morskiej.
 3. Szkolny i przedszkolny przegląd piosenki morskiej i żeglarskiej.
 4. Konkurs plastyczny.
 5. Konkurs literacko – fotograficzny.
 6. Konkurs sceniczny.

 

Inne:

 1. Spotkania z ciekawymi ludźmi.
 2. Wycieczki turystyczno – krajoznawcze.
 3. Systematyczne wyposażanie Izby Morskiej.

 

 

III. PROPOZYCJA SPOSOBU REALIZACJI

 

1) klasy 0 - III

Blok tematyczny: Od źródła do morza

 1. Z biegiem rzeki

-         wody stojące i płynące.

-         Największe polskie rzeki i ich dopływy.

-         Od źródła do ujścia.

-         Znaczenie wody w przyrodzie.

-         Rzeka – makieta z plasteliny.

 1. Żegluga

-         Wodne środki transportu.

-         Najważniejsze polskie porty.

-         Historia żeglugi.

 1. Żeglarz

-         Wywiad – jedną z form zdobywania wiadomości.

-         Cechy żeglarza.

 1. Ryby

-         Cechy charakterystyczne ryb i środowisko ich życia

 1. Sporty i zajęcia wodne

-         Różne rodzaje sportów wodnych.

-         Praca ludzi związana z wodą, np. marynarza, rybaka, ratownika, latarnika itp.

 1. Zwierzęta żyjące w wodzie i nad wodą

-         zwierzęta wodne na podstawie tekstów, zdjęć, filmów i własnych obserwacji.

-         Redagowanie opisu np. bobra.

-         Quiz o zwierzętach wodnych.

 1. Ryby mórz, rzek i jezior

-         Redagowanie notatki np. o flądrze.

 1. Woda – niebezpieczny żywioł

-         Zagrożenie podczas zabaw w wodzie.

-         Powodzie.

-         Morze, woda i wiatr – rysowanie węglem drzewnym i białą kredą.

Blok tematyczny: Na dnie morza

 1. Morza i oceany

-         Droga morska – najsłynniejszy żeglarze i podróżnicy.

-         Podwodny świat – wypowiedzi na podstawie przeczytanych tekstów, ilustracji i filmów.

-         Wspólne redagowanie i to tworzenie książeczki „W morskich głębinach”.

-         Nauka piosenki „Morza i oceany”

 1. Delfin – cud natury

-         Wypowiedzi na temat życia delfinów.

-         „Na dnie mórz i oceanów” malowanie farbami akwarelowymi rysunków wykonanych kredkami świecowymi.

 1. Marzenia o morskich przygodach

-         Przygody Robinsona.

-         Pisanie i rysowanie komiksów na temat; „Moja morska przygoda”.

-         Nauka piosenki „Powrót”.

 1. „Złota rybka” – bajka z morałem

-         Inscenizowanie bajki „Złota rybka”.

 1. O czym szumią muszelki?

-         Opowieści o niezwykłych przygodach muszelek – redagowanie.

-         Pisanie i rysowanie komiksów na temat „Dalszy ciąg przygód muszelek”.

 1. Neptun – władca morza

-         Morscy bohaterowie bajek, legend i mitów.

-         Redagowanie opisu Neptuna.

Blok tematyczny: Wypływamy w rejs

 1. „Wypływamy w rejs”

-         Inscenizacja.

-         Nauka piosenki „Hej”! Ho!”

 1. Różne sposoby porozumiewania się.

-         Porozumiewanie się na morzu – czytanie symboli.

-         List.

 1. Na morzu

-         Czytanie dziennika pokładowego.

-         Opis sztormu.

-         Wspólne redagowanie kolejnego dnia z dziennika pokładowego.

 1. Kapitan i jego załoga

-         Wyróżnienie bohaterów opowiadania.

-         Charakterystyka kapitana.

-         Ludzie morza.

 

2) klasy IV – VI

 1. Tradycja chrztów morskich (j. polski, sztuka, kl. IV).
 2. Leonid Teliga – patron szkoły (j. polski, kl. IV – VI).

-         Życiorys L. Teligi.

-         Trasa rejsu dookoła świata.

-         Znaczenie terminu – patron.

-         Zobowiązania uczniów szkoły wobec patrona.

 1. Najciekawsze przygody L. Teligi podczas rejsu dookoła świata (j. polski, kl. IV – VI).

-         Znajomość faktów z życia L. Teligi.

-         Opowiadanie jako forma wypowiedzi.

 1. Porty, które odwiedził L. Teliga podczas rejsu dookoła świata (przyroda, matematyka, kl. IV – VI).

-         Położenie geograficzne poszczególnych portów .

-         Szerokość, długość geograficzna, odległość, różnice czasowe.

-         Charakterystyka największych portów.

 1. Najpiękniejsze krajobrazy morskie: obraz, opis, zdjęcie, film (przyroda, j. polski, sztuka, kl. IV – VI).

-         Różne typy wybrzeży morskich, plaż.

-         Roślinność, klimat, zwierzęta.

 1. Pomorze Zachodnie – moja mała ojczyzna (historia, j. polski, przyroda, kl. IV – V).

-         Położenie geograficzne, środowisko geograficzne.

-         Rys historyczny.

-         Zabytki.

-         Ludność.

-         Gospodarka.

 1. Początki Szczecina (historia, j. polski, sztuka, kl. V – VI).

-         Powstanie grodu.

-         Rozwój gospodarczy.

-         Pogańskie praktyki szczecinian.

 1. Walki Pomorzan na Bałtyku (historia, kl. VI).

-         Rozwój żeglugi na Bałtyku.

-         Korsarstwo.

-         Wyprawa księcia Racibora.

 1. Legendy pomorskie (j. polski, sztuka, historia, kl. IV – V)

-         Legenda, podanie, klechda.

-         Geneza legend.

-         Próba stworzenia własnej legendy pomorskiej.

 1. Stocznie i porty w Polsce (przyroda, kl. VI).

-         Szczeciński przemysł okrętowy.

-         Port szczeciński.

-         Problemy małych portów.

 1. Nasz dom nad Odrą i Bałtykiem (j. polski, historia, sztuka, kl. IV – V).

-         Szczecin – miasto magnolii.

-         Uruchomienie szczecińskiego portu.

-         Koszalin –miasto nad Dzierzęcinką.

-         Odbudowa zabytków.

 1. Charakterystyka województwa zachodniopomorskiego (j. polski, historia, sztuka, kl. V – VI).

-         Gospodarka morska.

-         Inne gałęzie przemysłu.

-         Rolnictwo.

-         Turystyka.

 1. Śpiewamy szanty (sztuka, kl. IV – VI).

-         Szanta – pieśń o tematyce morskiej.

-         Rodowód szant.

 1. Euroregion „Pomerania” (historia, przyroda, klasa VI).

-         Geneza Euroregionu „Pomerania”.

-         Założenia umowy.

-         Efekty podejmowanych działań.

 1. Spotkanie z „Ludźmi morza” (j. polski, kl. IV – VI).

-         Opowieści o tematyce morskiej.

-         Wywiady.

 1. „Dar Pomorza”, „Dar Młodzieży” – polska wizytówka (j. polski, przyroda, sztuka, kl. V – VI).

-         Historia powstania żaglowców.

-         Najważniejsze rejsy i ich kapitanowie.

-         Przeznaczenie żaglowców.

 1. Twórczość marynistyczna w kulturze polskiej (j. polski, sztuka, kl. VI).

-         Malarstwo, literatura, film o tematyce marynistycznej.

 1. Rozwój żeglugi na Bałtyku (j. polski, przyroda, kl. VI).
 2. Gospodarka morska dziś (przyroda, kl. VI)

 

IV. OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

 

 1. Dostrzeganie własnych „korzeni” i „swojego miejsca” na Ziemi.
 2. Poszanowanie tradycji, osiągnięć i pracy ludzi.
 3. Poznanie morskiej historii szkoły.
 4. Dostrzeganie wartości kultury innych narodowości.
 5. Umiejętność szukania źródeł informacji o regionie morskim.
 6. Gromadzenie i prezentacja wiedzy geograficznej i historycznej o regionie Morza Bałtyckiego.
 7. Dostrzeganie przemian i perspektyw rozwoju regionu.
 8. Dostrzeganie we własnym życiu wpływu wartości związanych z morzem.
 9. Świadome czynne uczestnictwo w rozmaitych akcjach, imprezach o tematyce morskiej.
 10. Umiejętność oceny zachowań i działań swoich i innych, przewidywanie ich konsekwencji.

 

V. ZALECANE LEKTURY

 1. Leonid Teliga, Samotny rejs „Opty”
 2. Olga Baranowska, Pomorze Zachodnie –moja mała Ojczyzna
 3. Śpiewnik żeglarski
 4. Wiesław Mechlo, Zachodniopomorskie legendy i dzieje
 5. Janusz Władysław Szymański, Opowieści i legendy pomorskie
 6. Szkolny śpiewnik szantowy
 7. Biuletyn – Leonid Teliga – patron Szkoły Podstawowej Nr 2
 8. Czasopisma: „Żagle”, „Morze”, „Euroregion Pomerania”

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 13-04-2004 08:12:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 13-04-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 13-04-2004 08:12:44