Załącznik Nr 1 do Statutu szkoły

Regulamin

wewnątrzszkolnego

systemu oceniania

Szkoły Podstawowej Nr 2

im. Leonida Teligi

w Pyrzycach

Przyjęty do realizacji

uchwałą Rady Szkoły

z dn. 14.09.1999 r.

(nowelizacje:

19.05.2000 r.,

06.11.2000 r., 27.08.2003 r.)

REGULAMIN

wewnątrzszkolnego systemu oceniania w SP - 2 w Pyrzycach

Regulamin dotyczy zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 Nr 67 poz. 329) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.04.1999 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 41 poz. 413 z 1999 r.).

§ 1

1. skreślony

 1. Regulamin nie dotyczy uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

 2. Zasady oceniania z religii lub etyki regulują odrębne przepisy.

§ 2

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.

 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

 2. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

 3. motywowanie ucznia do dalszej pracy;

 4. dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;

 5. umożliwienia nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

§ 3

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów);

 2. bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie według skali w formach przyjętych w naszej szkole oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych;

 3. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

 4. ustalanie ocen klasyfikacyjnych: śródrocznych i na koniec roku szkolnego (końcoworocznych) oraz warunki ich poprawiania.

§ 4

 1. Obowiązkiem nauczyciela jest na początku roku szkolnego informowanie uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Fakt ten odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym.

 2. Rodzice zostają poinformowani za pośrednictwem zeszytu przedmiotowego ucznia, potwierdzają to własnoręcznym podpisem.

 3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania obowiązujących w szkole.

 4. Na początku roku szkolnego nauczyciel zawiera umowę z uczniami, kiedy uczeń ma prawo nie przygotować się do zajęć lekcyjnych.

 5. Nauczyciel - wychowawca prowadzi karty obserwacji ucznia. Informuje o sposobach i technikach gromadzenia informacji o postępach ucznia.

§ 5

 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela w celu zapoznania się z treścią pracy, jej oceną oraz potwierdzeniem tego własnoręcznym podpisem.

 2. Prace kontrolne są archiwizowane przez nauczyciela w teczce osiągnięć ucznia z danego przedmiotu w celu analizy postępów ucznia przez okres jego nauki w szkole.

 3. Prace zawarte w zeszycie szkolnym przechowuje uczeń.

 4. Nauczyciel udostępnia prace kontrolne uczniowi, jego rodzicom (opiekunom prawnym) i osobom sprawującym nadzór pedagogiczny. Okres archiwizowania prac kontrolnych ucznia trwa jeden rok.

 5. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

§ 6

 1. Dla uczniów posiadających pisemną opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej nauczyciel ma obowiązek opracowania oddzielnych (obniżonych) wymagań edukacyjnych z przedmiotu, którego uczy.

1a. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb ucznia następuje na podstawie tego orzeczenia.

 1. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

§ 7

 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć fizycznych.

 2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza.

 3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”

§ 8

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry (I semestr od 1 września do rozpoczęcia ferii zimowych, II semestr od zakończenia ferii zimowych do końca roku szkolnego).

 2. Klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne polega na okresowym podsumowaniu zajęć edukacyjnych ucznia określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu stopni klasyfikacyjnych, według następującej skali:

celujący

bardzo dobry

dobry

dostateczny

dopuszczający

niedostateczny

oraz oceny zachowania według skali:

wzorowe

dobre

poprawne

nieodpowiednie

2a. W klasach I - III oceny klasyfikacyjne są ocenami opisowymi.

 1. Ogólne kryteria stopni:

 1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

 • posiadł wiedzę i kompetencje znacznie wykraczające poza podstawę programową danego przedmiotu,

 • samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia,

 • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami przy rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych,

 • osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych i olimpiadach na szczeblu powiatu i województwa.

 1. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 • opanował pełny zakres wiedzy i kompetencji określony podstawą programową danego przedmiotu,

 • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,

 • rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania,

 • rozwiązuje zadania i problemy w nowych sytuacjach.

 1. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował w pełni wiadomości określonych podstawą programową, ale potrafi rozwiązywać zadania typowe i problemowe praktycznie,

 • poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje samodzielne zadania teoretyczne i praktyczne,

 • zna pojęcia, definicje i twierdzenia występujące w podstawie programowej.

 1. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 • opanował podstawowe wiadomości przewidziane podstawą programową,

 • posiadł kompetencje do samodzielnego rozwiązywania prostych zadań i problemów,

 • wiedza jego pozwala kontynuować dalszą naukę.

 1. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 • ma braki w wiadomościach określonych podstawą programową,

 • jego kompetencje pozwalają mu rozwiązywać podstawowe problemy, proste zadania z pomocą nauczyciela,

 • wiedza jego nie przekreśla dalszej nauki z danego przedmiotu po uzupełnieniu braków w wiadomościach.

 1. Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na:

 1. oceny cząstkowe określające stopień opanowania realizowanej części poziomu wymagań programu nauczania,

 2. oceny okresowe i roczne określające ogólny poziom opanowania wymagań przewidzianych programem nauczania.

 1. Ilość ocen cząstkowych z poszczególnych przedmiotów określają nauczyciele w przedmiotowym systemie oceniania uczniów na początku roku szkolnego. Dopuszcza się stosowanie „+” i „-„ w ocenach cząstkowych.

 2. Cząstkowe i okresowe formy oceniania:

 • oceny za odpowiedzi ustne, pracę na lekcjach, aktywność, prace domowe, prowadzenie zeszytów,

 • kartkówka - powinna być niezapowiedzianą formą kontroli pisemnej z dwóch ostatnich tematów,

 • sprawdzian pisemny - podsumowanie wiadomości z ostatnich 4 tematów zapowiedzianych na dwa dni wcześniej.

 1. Każdy rozdział materiału nauczania będzie kończył się pracą klasową poprzedzoną powtórzeniem i zapowiedzianą tydzień wcześniej.

 2. Praca klasowa jest obowiązkowa, a poprawienie negatywnej oceny jest dobrowolne i powinno odbywać się w ciągu dwóch tygodni od dnia oddania prac przez nauczyciela.

 3. Jednego dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian. W ciągu tygodnia mogą odbyć się tylko dwie prace klasowe.

 4. W klasach I - III szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową. W ciągu semestru nauczyciel prowadzi kartę obserwacji ucznia, wypełniając ją co miesiąc stosuje oznaczenia:

„+” - opanował, zaliczył

„-” - nie opanował, nie zaliczył

Przy klasyfikacji semestralnej i końcoworocznej stosuje się oznaczenia:

A - opanował, zaliczył,

B - nie opanował, nie zaliczył

 1. Ocena z zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

 1. funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,

 2. respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

 1. W klasach I - III szkoły podstawowej ocena z zachowania jest oceną opisową.

 2. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:

 1. oceny z zajęć edukacyjnych,

 2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.

 1. Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

 2. Ustalając ocenę z zachowania należy brać pod uwagę następujące kryteria:

 1. Frekwencja.

 2. Takt, kultura w stosunkach z ludźmi.

 3. Sumienność i poczucie odpowiedzialności.

 4. Postawa moralna i społeczna ucznia.

 5. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

 6. Postawa wobec nałogów i uzależnień.

Za każde kryterium uczeń może otrzymać od 0 do 4 pkt.

Ocenę wzorową z zachowania otrzymuje uczeń, który uzyska 24 - 22 pkt.

Ocenę dobrą z zachowania otrzymuje uczeń, który uzyska 21 - 18 pkt.

Ocenę poprawną z zachowania otrzymuje uczeń, który uzyska 17 - 12 pkt.

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który uzyska 11 - 0 pkt.

Szczegółowe kryteria ocen z zachowania w załączniku nr 1.

 1. W szkole obowiązuje następujący system nagród i kar:

Nagrody:

 1. Pochwała wobec klasy.

 2. Pochwała wobec społeczności szkolnej.

 3. Dyplom uznania.

 4. Nagrody rzeczowe.

 5. Listy pochwalne i gratulacyjne dla rodziców.

 6. Publikacje w prasie.

 7. Tablica „Nasi najlepsi”.

Kary:

 1. Rozmowy indywidualne.

 2. Upomnienie wobec klasy.

 3. Rozmowy z pedagogiem.

 4. Powiadomienie rodziców (opiekunów).

 5. Nagana dyrektora.

 6. Wykluczenie z uczestnictwa w wycieczkach, imprezach klasowych i szkolnych za rażące naruszenie zasad współżycia społecznego.

 7. Przeniesienie z klasy do klasy równoległej.

§ 9

 1. Klasyfikowanie końcoworoczne w klasach I - III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej opisowej oceny klasyfikacyjnej oraz opisowej oceny zachowania.

 2. Klasyfikowanie końcoworoczne począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania według skali określonej w § 8 ust. 2.

 3. Na tydzień (7 dni) przed końcoworocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele uczący danego przedmiotu są zobowiązani do poinformowania ucznia a za jego pośrednictwem jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych, w formie ustnej i odnotowaniu tego faktu w dzienniku lekcyjnym.

 4. Proponowana przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna (semestralna i końcoworoczna) musi być podana do wiadomości ucznia i rodziców przez wychowawcę na miesiąc przed posiedzeniem rady pedagogicznej w formie pisemnej. Fakt ten rodzic potwierdza czytelnym i własnoręcznym podpisem. Informację tę przechowuje się w arkuszu ocen.

Wzór powiadomienia:

Państwo

....................................

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że Wasz syn (córka) ............................................................. uczeń kl. ....... zagrożony jest oceną niedostateczną za ............. semestr roku szkolnego ................/......... z następujących przedmiotów .............................. ............................................................................................................................

Data............................. ...........................

(podpis wychowawcy)

.............................

(podpis rodzica)

 1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego począwszy od klasy czwartej z wyjątkiem klasy programowo najwyższej w przypadku uzyskania takiej oceny z jednych zajęć edukacyjnych.

§ 10

Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania - wychowawca klasy.

§ 11

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.

§ 12

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 2. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 3. Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nie usprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) zgłoszoną przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki poza szkołą.

 5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) i powinien się odbyć nie później niż w pierwszym dniu nauki po feriach zimowych.

§ 13

 1. Uczeń klasy I - III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

 2. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolny planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego.

2a. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,80 oraz najwyższą ocenę z zachowania otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem.

 1. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1 albo w ust. 2 nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 4.

 2. Ucznia klasy I - III szkoły podstawowej można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub poradnię psychologiczno - pedagogiczną albo inną poradnię specjalistyczną oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

§ 14

 1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej z wyjątkiem klasy programowo najwyższej w szkole danego typu uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 4. Egzamin poprawkowy i klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłe informacje o ustnych odpowiedziach ucznia.

 3. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w pierwszym tygodniu roku szkolnego w dniu określonym przez dyrektora szkoły.

 4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 9.

 5. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.

§ 15

Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, a ponadto przystąpił do sprawdzianu.

§ 16

Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia oraz oceniania uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym stanowią załączniki.

1

Regulamin wewnątrzszkolnego systemu oceniania w SP - 2 w Pyrzycach

1

8

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 13-04-2004 08:15:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 13-04-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 13-04-2004 08:15:33