Wewnątrzszkolny Szkolny System Oceniania Szkoły Podstawowej w Okunicy


Wewnątrzszkolny Szkolny System Oceniania

Szkoły Podstawowej w Okunicy

Podstawa prawna:

Na podstawie art.22 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 07.09.1991r.o systemie oświaty Dz. U. Nr 95 poz.425. Dz. U. z 1996r Nr 64 poz. 329 i Nr 106 pz.496 z 1997r. Nr 28 poz.141,poz.943 z 1998r. Nr poz. 759 i Nr 162 poz.1121 oraz Rozporządzenia MEN z dnia 19.04.1999r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych Dz. U. Nr 41 poz.413 z 1999r.

Ocenianie wewnątrzszkolnych osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania oraz formułowaniu oceny.

Wewnętrzny System Oceniania dla szkoły podstawowej w Okunicy uzgodniony z Radą Rodziców i zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej dnia 1.09.1999r.

Ocenianie Wewnątrzszkolne ma na celu :

 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.

 2. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.

 3. Motywowanie ucznia do odpowiedzialności za udział w procesie uczenia się.

 4. Planowanie procesu nauczania i ewaluacji.

 5. Dostarczanie rodzicom /prawnym opiekunom/ i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach specjalnych uzdolnieniach ucznia.

 6. Umożliwiać nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej.

 7. Każdy nauczyciel winien być ,,agentem pozytywnego pokrzepiania”

Koncentrujemy się nawet na małych osiągnięciach i zaletach ucznia , dostrzegamy i podkreślamy pozytywy . Pozytywny obraz siebie jest niezbędny każdemu , a szczególnie naszym wychowankom. Nauczyciel winien wskazać wychowankowi odpowiednie przykłady pracy nad sobą. Takie działania stymulują poczucie własnej wartości i godności u ucznia.

Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania ;

 1. W Szkole Podstawowej w Okunicy obowiązują dwa semestry

 1. od 1 września do rozpoczęcia ferii zimowych

 2. od zakończenia ferii zimowych do końca roku szkolnego.

 1. Oceniany jest przyrost wiedzy i umiejętności według kryteriów przedmiotowych i blokowych.

Uszczegółowione zasady kryteriów przedmiotowych i blokowych

Przygotowują i przechowują w swojej dokumentacji nauczyciele.

 1. Oceny klasyfikacyjne bieżące i semestralne ustala się w stopniach według

skali :

-1/ stopień celujący 6

-2/ stopień bardzo dobry 5

-3/ stopień dobry 4

-4/ stopień dostateczny 3

-5/ stopień dopuszczający 2

-6/ stopień niedostateczny 1

z zajęć WF w kl. IV-VI i VIII (do 1 września 2000r.) wprowadza się punktowa skalę ocen wg przedmiotowego systemu oceniania.

 1. W klasach I-III szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową.

Ocena opisowa zawiera informacje dotyczące :

 • zachowania ucznia i jego cech osobowościowych

 • efektów dydaktycznych wyznaczonych programem

 • napotykanych trudności w realizacji do możliwości i wymagań edukacyjnych

 • potrzeb rozwojowych ucznia

 • zainteresowań i szczególnych uzdolnień

 • nauczycielskich propozycji konkretnych działań pomocnych w pokonywaniu trudności przez ucznia.

W ramach tych grup informacji proponuje się uwzględnić następujące sfery rozwoju ucznia :

 • rozwój poznawczy,mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie, umiejętności, matematyczne, umiejętności przyrodniczo-geograficzne

 • rozwój artystyczny

 • rozwój fizyczny

 • rozwój społeczno-emocjonalny

 • zachowanie w grupie, nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi, reagowanie na polecenia nauczyciela, umiejętność współpracy w grupie, przestrzeganie norm i zasad społecznych

 • zachowanie w pracy

- tempo i jakość pracy, uczestnictwo w lekcji, porządek w miejscu pracy systematyczne przygotowanie do lekcji

 • kultura osobista

- sposób bycia i wyrażania się, uczciwość w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, poszanowanie mienia szkolnego i innych.

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje :

§ 1

 1. Formułowanie przez nauczyciela wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców /prawnych opiekunów/

 2. Bieżące ocenianie i klasyfikowanie ,według skali i formach przyjętych w szkole oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych.

 3. Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych.

 4. Ustalenie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego/ semestru/ i warunki ich poprawiania.

§ 2

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców /prawnych opiekunów/ o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców /prawnych opiekunów/ o zasadach oceniania zachowania.

§ 3

Oceny są jawne. Na prośbę ucznia lub rodziców /prawnych opiekunów/ nauczyciel jest zobowiązany uzasadnić ocenę.

§ 4

 1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej obniżyć wymagania edukacyjne wobec danego ucznia.

 2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

§ 5

 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego.

 2. Decyzję o zwolnieniu podejmuje dyrektor szkoły na wniosek ucznia i na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

§ 6

 1. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny rozumiemy jako oczekiwane osiągnięcia uczniów, polegające na skutecznym działaniu w określonych sytuacjach.

 2. Wymagania edukacyjne przygotowują nauczyciele poszczególnych przedmiotów /zajęć edukacyjnych/ w przedmiotowym systemie oceniania.

 3. W klasach I-III stosuje się wymagania edukacyjne odnoszące się do:

 • Edukacji polonistycznej

 • Edukacji przyrodniczej

 • Edukacji matematycznej

 • Edukacji artystycznej -plastycznej, technicznej, muzycznej

 • Edukacji motoryczno-zdrowotnej

Głównym kryterium oceniania ucznia będzie jego indywidualne zaangażowanie, aktywność ,wysiłek włożony w wykonaną pracę, ćwiczenie oraz osobiste predyspozycje. Ponadto ocenianie będzie oscylowało w następujących poziomach wymagań według ustalonych kryteriów:

I Poziom /W/-wykraczający

 • Znacznie wykraczające poza program nauczania.

 • Są efektem samodzielnej pracy ucznia.

 • Wynikają z indywidualnych zainteresowań.

 • Zapewniają pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych.

II Poziom /D/-dopełniający

Są to treści:

 • Złożone, trudne, ważne do opanowania.

 • Wymagające korzystania z dodatkowych problemów.

 • Umożliwiające rozwiązania problemów.

 • Pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym.

 • Pełne opanowanie programu.

 • Istotne w strukturze przedmiotu.

 • Przydatne ,ale nie niezbędne w opanowaniu treści danej edukacji.

 • Bardziej złożone, mniej przystępne niż elementy treści zaliczone do wymagań podstawowych.

 • Użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności.

 • Wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych według wzorów /przykładów / znanych z zajęć i literatury /podręcznika, książek, innych/.

III Poziom /P/ - wymagania podstawowe obejmujące treści:

 • Najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu.

 • O niewielkim stopniu złożoności.

 • Często powtarzające się w programie nauczania.

 • Dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.

 • Określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań .zawartych w podstawach programowych.

 • Głównie proste, uniwersalne umiejętności, w mniejszym zakresie wiadomości.

IV Poziom /K/-wymagania konieczne

 • Niezbędne w zdobywaniu wiadomości i umiejętności z danej edukacji.

 • Niezbędne w praktyce /codzienne życie/.

 • Wskazują one braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych, a także na opanowaniu wiadomości i umiejętności podstawowych.

V Poziom -wskazuje na to , iż wiadomości i umiejętności określone w podstawach programowych nie zostały opanowane nawet w stopniu minimalnym.

Uczeń nie jest w stanie opanować danej umiejętności nawet z pomocą nauczyciela.

 1. W klasach IV - VI wymagania edukacyjne obejmują:

 1. wymagania wykraczające na stopień celujący obejmują treści:

 • znacznie wykraczają poza program nauczania,

 • stanowią efekt samodzielnej pracy ucznia,

 • wynikające z indywidualnych zainteresowań,

 • zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych ( przynajmniej na szczeblu gminy) lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

 1. wymagania dopełniające na ocenę bardzo dobry obejmują pełny zakres treści określonych programem nauczania. Są to treści:

 • złożone, trudne do opanowania,

 • wymagające korzystania z różnych źródeł wiedzy,

 • umożliwiające rozwiązywanie problemów,

 • pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym,

 • pełne opanowanie programu nauczania.

Uczeń sumiennie wywiązuje się z obowiązków.

 1. wymagania rozszerzające na ocenę dobry obejmują następujące treści:

 • istotne w strukturze przedmiotu,

 • bardziej złożone niż treści zaliczane do wymagań podstawowych,

 • przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danego przedmiotu i innych przedmiotów szkolnych,

 • użyteczne w szkolnej i poza-szkolnej działalności,

 • o zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych,

 • wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych, według wzorów (przykładów) znanych z lekcji i podręczników.

Uczeń nie unika danego rodzaju działania, ale też nie podejmuje go z własnej woli.

 1. wymagania podstawowe na ocenę dostateczny obejmują elementy treści:

 • najważniejsze z danego przedmiotu,

 • łatwe dla ucznia zdolnego,

 • o niewielkim stopniu złożoności-przystępne

 • często powtarzające się w programie nauczania, dające się wykorzystać w szkolnych i poza szkolnych sytuacjach,

 • określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych,

 • proste i uniwersalne umiejętności, niezbędne do życia w mniejszym zakresie wiadomości.

Uczeń dopuszcza się uchybień w wywiązywaniu się z obowiązków. Treści podstawowe programu, nie powinny być niższe niż 30% całego programu.

 1. wymagania konieczne na ocenę dopuszczający obejmują elementy treści nauczania:

 • niezbędne w uczeniu danego przedmiotu,

 • potrzebne w życiu,

 • wskazują na braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych, a także na opanowaniu w znacznym stopniu wiadomości podstawowych.

 1. ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował wiadomości i umiejętności niezbędnych w dalszej nauce i w życiu pozaszkolnym,

 • nie opanował w znacznym stopniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych, nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych.

§ 7

 1. Kontrola umożliwia poznanie, czy i ile uczeń pamięta, rozumie i potrafi

oraz czy nastąpił przyrost wiedzy i umiejętności.

Formy kontroli :

 • zadawanie uczniom pytań /odpytywanie/ w czasie lekcji wprowadzających nowy materiał i w czasie lekcji powtórzeniowych przeznaczonych w całości na utrwalanie a jednocześnie kontrolę.

 • dawanie uczniom poleceń /wykonywanie zadań, ćwiczeń/, które wykonują ustnie lub pisemnie w zeszycie lub na tablicy,

 • prace klasowe w postaci wypracowań, zadań dyktand

 • stosowanie nauczycielskich sprawdzianów bądź wystandaryzowanych testów osiągnięć szkolnych

 • obserwowanie uczniów w czasie zajęć dydaktycznych

 • szacowanie wytworów pracy /z uwzględnieniem możliwości i zdolności ucznia/

 • analiza notatek sporządzonych w zeszycie.

Pytania formułować należy podmiotowo, stosując polecenia :

 • przedstaw,

 • wyjaśnij,

 • scharakteryzuj,

 • uzasadnij,

 • porównaj,

 • oceń.

§ 8

Ocenie podlegają różne rodzaje aktywności uczniów.

a/ recytacje /według potrzeb/,

b/ odpowiedzi ustne /na bieżąco obowiązuje zakres materiału z trzech ostatnich lekcji/,

c/ prace pisemne

 • sprawdziany 15 min. /obowiązuje zakres materiału z ostatnich

trzech lekcji/

 • prace klasowe /nie więcej niż trzy w semestrze/

 • testy nie więcej niż dwa w semestrze

 • opracowania nie więcej niż jedno w semestrze /albumy/

Prac pisemnych nie może być więcej niż dwa w ciągu tygodnia /poprzedzone zapisem w dzienniku/ i nie więcej niż jedna w ciągu dnia.

d/ każda praca klasowa i test zapowiedziana co najmniej tydzień wcześniej i poprzedzona lekcją utrwalającą, która określi treści i umiejętności objęte późniejszą diagnozą.

e/ prace pisemne po sprawdzeniu oddawane są maksymalnie dwa tygodnie po napisaniu.

f/ każda ocena jest jawna i krótko umotywowana.

g/ każdy uczeń ma prawo nie przygotować się do zajęć lekcyjnych nie więcej niż dwa razy w ciągu semestru, co jest odnotowane w dzienniku.

h/ uczeń ma prawo poprawić każdy wynik niekorzystny w ciągu tygodnia od momentu jego otrzymania w formie ustalonej przez nauczyciela w przedmiotowym systemie oceniania.

i/ uczniowie klasy VI piszą testy kompetencji, które nie decydują o promocji.

§ 9

Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę z zachowania - wychowawca klasy.

§ 10

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej /semestralnej/ stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła w miarę możliwości może :

 1. zorganizować zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w grupach

przedmiotowych,

 1. umożliwić udział w zajęciach świetlicowych,

 2. uczniom z zaburzeniami zachowania i uczenia się umożliwić korzystanie

z terapii pedagogicznej w poradni psychologiczno-pedagogicznej,

 1. skierować ucznia na badania psychologiczno-pedagogiczne w celu

określenia progu wymagań.

§ 11

Szkoła w miarę potrzeb umożliwi uczniom :

 1. z wadą wymowy - udział w zajęciach logopedycznych,

 2. na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych lub

długotrwałego zwolnienia lekarskiego udział w zajęciach indywidualnych

w placówce, a także w domu ucznia,

 1. z wadami postawy - udział w zajęciach korekcyjnych.

§ 12

Dla uczniów uzdolnionych szkoła organizuje /w miarę możliwości/ :

 1. koła przedmiotowe,

 2. koła sportowe,

 3. przygotowania do konkursów plastycznych, literacko-poetyckich, przedmiotowych i sportowych.

§ 13

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 2. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności

Może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 1. Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nie usprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców /prawnych opiekunów / rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 2. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

 3. Egzamin klasyfikacyjny może być przeprowadzony :

 • po I semestrze w miesiąc po zakończeniu ferii zimowych, na zasadach testu wiadomości z tej partii materiału której uczeń nie opanował

 • test przeprowadza ten nauczyciel, u którego uczeń nie był klasyfikowany

 • ustalona ocena jest ostateczna i wpisuje się ją jako ocenę cząstkową w drugim semestrze

 1. Po II semestrze egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na zasadach

I w formie egzaminu poprawkowego.

 1. O terminie egzaminu klasyfikacyjnego uczeń i jego rodzice zostaną powiadomieni na piśmie do 30 czerwca po zakończeniu roku szkolnego /w powiadomieniu jest wyszczególniony materiał do opanowania na egzamin klasyfikacyjny/

§14

 1. Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

 2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego.

 3. Uczeń, który nie spełnia warunków w ust. 1 lub 2, nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę.

 1. Uczeń klasy I-III może pozostać na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną w porozumieniu z rodzicami /prawnymi opiekunami/.

§ 15

 1. Uczeń, który w wyniku końcowej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednego zajęcia edukacyjnego, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych.

 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza Komisja powołana przez dyrektora szkoły.

W skład komisji wchodzą :

- dyrektor szkoły lub jego zastępca,

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący.

- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.

 1. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół

zawierający :

a/ skład komisji,

b/ termin egzaminu,

c/ pytania egzaminacyjne,

d/ wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.

 1. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu

Poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.

 1. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 8.

 2. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.

§ 16

Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie roku szkolnego uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

§ 17

Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń który otrzymał średnią ocen 4,75 i wyżej

§ 18

W Szkole Podstawowej w Okunicy obowiązuje następujący system nagród i kar :

NAGRODY :

 1. pochwała wobec klasy

 2. pochwała wobec społeczności szkolnej, dyplom uznania

 3. nagrody rzeczowe

 4. listy pochwalne i gratulacyjne dla rodziców

 5. publikacje w prasie

 6. tablica „ Nasi najlepsi”

KARY :

 1. rozmowy indywidualne

 2. upomnienie wobec klasy

 3. rozmowy z pedagogiem

 4. powiadomienie rodziców /prawnych opiekunów/

 5. nagana dyrektora

 6. wykluczenie z uczestnictwa w wycieczkach, imprezach klasowych, szkolnych za rażące naruszenie zasad współżycia społecznego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 12-07-2004 08:43:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 12-07-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 12-07-2004 08:43:31