Statut Szkoły Podstawowej w Okunicy


D Z I A Ł I

ROZDZIAŁ l

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ l

l. Nazwa szkoły brzmi:

Szkoła Podstawowa w Okunicy, zwana w dalszej części statutu "Szkołą".

2. Siedzibą szkoły jest miejscowość Okunica.

3. Szkoła używa stempli podłużnych o następującej treści

Szkoła Podstawowa w Okunicy

74-200 Pyrzyce

tel. 570 08 07

§ 2

l. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Pyrzyce.

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Kurator

Oświaty w Szczecinie.

§ 3

l. Szkoła jest publiczną szkołą podstawową, w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia

7 września 1991 r. o systemie oświaty.

2. Cykl kształcenia w szkole trwa sześć lat. W roku szkolnym 1999/2000 postanowienia tego Statutu odnoszą się również do klas VIII.

3. W Szkole prowadzona jest:

l) świetlica zapewniająca opiekę dzieciom przebywającym w szkole w cza-­

sie wolnym od zajęć lekcyjnych,

2) biblioteka i czytelnia służąca do realizacji zadań dydaktycznych oraz po-­

trzeb i zainteresowań uczniów,

3) gabinet higieny szkolnej zapewniający opiekę zdrowotną i profilaktykę

zdrowotną,

4) stołówka zapewniająca I posiłek (zupa lub pełny obiad) dla wszystkich

chętnych.

4. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno -wychowawczej szkoły,

których wymiar określają ramowe plany nauczania są:

l) obowiązkowe zajęcia lekcyjne,

2) zajęcia korekcyjno -wyrównawcze organizowane dla uczniów mających

trudności w nauce oraz korygujące zaburzenia rozwojowe dzieci,

3) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne.

.

ROZDZIAŁ 2

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§4

l. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

l) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej do­

stępności,

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych

przepisach,

4) realizuje:

a) programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształce­

nia ogólnego,

b) ramowy plan ,nauczania,

5) realizuje szkolny system oceniania opracowany w oparciu o ustalone

przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady oce­

niania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów.

2. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania

świadectwa ukończenia szkoły.

§ 5

l. Realizując cele i zadania szkoła odpowiednio do potrzeb oraz możliwości:

l) zatrudnia pedagoga szkolnego, który zapewnia organizowanie uczniom i

rodzicom pomocy pedagogicznej i psychologicznej,

2) organizuje zajęcia dydaktyczno -wychowawcze,

3) udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej w miarę własnych moż­

liwości oraz przy pomocy Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w

Pyrzycach w zakresie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami,

4) prowadzi nauczanie indywidualne oraz obejmuje uczniów szczególnie

uzdolnionych indywidualnym tokiem lub programem nauki na zasadach

określonych odrębnymi przepisami,

5) prowadzi i zapewnia opiekę zdrowotną i stomatologiczną,

6) rozwija zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami i możliwo­

ściami w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności

światopoglądowej i wyznaniowej respektując zasady nauk pedagogicz­nych, przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka,

7) umoż1iwia uczniom rozwój ich talentów i zainteresowań w miarę posia­danych możliwości i środków finansowych przez prowadzenie kół zainte­resowań w zależności od potrzeb,

8) organizuje nauczanie religii zgodnie z odrębnymi przepisami.

§6

l. Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze stosownie do wieku uczniów i potrzeb

środowiskowych według następujących zasad:

l) opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole sprawują nauczyciele,

wychowawcy klas i wychowawcy świetlicy,

2) w czasie przerw międzylekcyjnych opiekę nad uczniami sprawują na­uczyciele

wyznaczeni do pełnienia dyżuru według harmonogramu ustalo­nego

przez dyrektora szkoły zgodnie z regulaminem dyżurów,

3) każde wyjście z dziećmi poza teren szkoły (wycieczka, spacer, impreza)

musi być zgłoszone przez nauczyciela, wychowawcę i zapisane w zeszy­cie

wycieczek w sekretariacie szkoły,

4) opiekę nad dziećmi w czasie wycieczek szkolnych -lekcyjnych sprawuje

nauczyciel, który może skorzystać z pomocy rodziców,

5) wycieczki poza Okunicę jednodniowe i kilkudniowe organizuje się zgod­nie

z ogólnymi przepisami bhp i odrębnego regulaminu,

6) szkoła zapewnia opiekę dzieciom mającym szczególnie trudne warunki

rodzinne i materialne poprzez udział w zajęciach świetlicy i korzystanie z

posiłków.

§7

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece jednemu z na­-

uczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej "wychowawcą'.

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wycho-­

wawca może prowadzić swój oddział w klasach I -III, a następny w klasach

IV-VI.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organizacyjnych (losowych) ­

dopuszcza się odstępstwo od zasady, o której mowa w art. 2.

4. Zmiana wychowawcy może również nastąpić na umotywowany wniosek co

najmniej 4/5 liczby rodziców uczniów danego oddziału.

5. Ostateczną decyzję w sprawie zmiany wychowawcy po szczegółowym wyja­-

śnieniu sprawy i zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, podejmuje dyrektor­

szkoły.

D Z I A Ł II

. ROZDZIAŁ

ORGANY SZKOŁY

§ 8

Organami szkoły są:

l. Dyrektor Szkoły.

2. Rada Pedagogiczna.

3. Rada Rodziców.

4. Samorząd Uczniowski.

5. Rada Szkoły.

ROZDZIAŁ 2

DYERKTOR SZKOŁY

§ 9

1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole na­uczycieli i pracowników nie będących nauczycielami oraz podejmuje decyzje w sprawach kadrowych, finansowych i gospodarowania majątkiem szkoły, a w szczególności:

1) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

2) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym

pracownikom szkoły,

3) występuje z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Ra­dy

Rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla na­uczycieli

i pozostałych pracowników szkoły,

4) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym

szkoły,

5) udziela urlopu bezpłatnego lub przenosi w stan nieczynny nauczycieli na

zasadach określonych odrębnymi przepisami,

6) udziela nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia.

2. Ponadto Dyrektor szkoły podejmuje decyzje w sprawach:

l) przyjęcia ucznia spoza obwodu szkoły do wszystkich klas szkoły podsta­wowej

2) udzielania zwolnień na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego

poza szkołą

3) rozpoczęcia przez dzieci sześcioletnie nauki w szkole podstawowej, po

zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej,

4) odroczenia (nie dłużej niż na l rok) rozpoczęcia spełniania obowiązku

szkolnego, po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno -Pedagogicz­nej

5) przyjęcia ucznia do klasy programowo wyższej na podstawie odrębnych

przepisów,

6) udzielenie zezwolenia uczniom na indywidualny tok lub program zgodnie

z odrębnymi przepisami.

3. Dyrektor szkoły w szczególności:

l) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno -wychowawczą szkoły oraz

reprezentuje ją na zewnątrz,

2) sprawuje nadzór pedagogiczny, który obejmuje:

a) diagnozowanie i ocenianie efektów pracy nauczycieli w zakresie reali­-

zacji zadań statutowych szkoły,

b) udzielanie pomocy nauczycielom w sprawach kształceni~ wychowa­nia

i opieki oraz inspirowanie ich do podejmowania działalności inno­wacyjnej

c) wnioskowanie w sprawach doskonalenia zawodowego nauczycieli sto­-

sownie do ustalonych w trybie tego nadzoru potrzeb,

d) zapewnianie bieżących informacji o aktualnych problemach oświato­-

wych i obowiązujących przepisach prawa,

e) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny

ich pracy według zasad określonych w odrębnych przepisach.

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego roz­

woju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,

4) realizuje uchwały Rady Szkoły oraz Rady Pedagogicznej podjęte w

ramach ich kompetencji,

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopinio­wanym przez Radę Rodziców, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospo­darczą

obsługę szkoły,

6) występuje do gminy o egzekucję obowiązku szkolnego,

7) prowadzi ewidencję i kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez

dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły,

8) współpracuje z Radą Szkoły, Radą Rodziców i Samorządem

Uczniowskim

9) przewodniczy Radzie Pedagogicznej i przedstawia jej dwa razy do rok ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

oraz informacje o szkole,

10) dokonuje oceny pracy nauczycieli i innych pracowników szkoły,

11) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

4. Ponadto Dyrektor szkoły ma prawo do:

1) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły,

2) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej funkcjonowania­

bieżącego,

3) wydawania zarządzeń wewnętrznych,

5. Dyrektor szkoły odpowiada za:

1. poziom uzyskiwanych przez szkołę wyników nauczania i wychowania

oraz za sprawowaną opiekę nad dziećmi,

2. zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i ­

niniejszego statutu,

3. celowe wykorzystanie środków finansowych zapewnionych na działal­ność

szkoły,

4. zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniow­-

skiej w tym dokumentacji przebiegu nauczania,

5. bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania,

6. majątek szkoły,

7. prawidłowe prowadzenie polityki kadrowej,

8. tworzenie właściwej atmosfery i warunków pracy dla uczniów, nauczy­

cieli i innych pracowników szkoły.

6. Dyrektor szkoły współdziała z zakładowymi organizacji związkowymi

działającymi w szkole w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, a w

szczególności:

1) ustalaniu zasad i kryteriów oceny wyników pracy nauczyciela dla okre­ślonego

procentowego podwyższenia stawki wynagrodzenia zasadnicze­go,

2) regulaminów pracy, premiowania i nagradzania pracowników szkoły, ­

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

3) ustalania planów urlopów pracowników szkół nie będących nauczyciela­

ml,

4) administrowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.

ROZDZIAŁ 3

RADA PEDAGOGICZNA

§ 10

l. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania

dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

§ 11

I. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

I) zatwierdzanie planów pracy szkoły, po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców, 2)zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedago­-

gicznych w szkole, po zaopiniowaniu tych projektów przez Radę Rodziców, 4)ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

5) ustalenie regulaminu swojej działalności oraz przygotowanie projektu

statutu szkoły,

6) okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczani, wychowania

i opieki.

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

l) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowe rozkłady zajęć

lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2) projekt palu finansowego szkoły,

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych

wyróżnień,

4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych

prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płat­-

nych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

5) powierzenie funkcji dyrektora na następny okres.

3. Rada Pedagogiczna wnioskuje w szczególności:

l) w sprawach uczniowskich dotyczących kształcenia, wychowania i opieki,

2) w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

3) o odwołanie z funkcji dyrektora -do organu prowadzącego szkołę,

4) o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej do dyrektora szkoły.

4. W przypadku określonym w ustępie 3 pkt. 3 i 4 organy powołane do stoso­wania prawa i organ prowadzący są obowiązane przeprowadzić postępowa­nie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały Rady Pedagogicz­nej.

5. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

6. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów

w obecności co najmniej połowy jej członków.

7. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posie­-

dzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów

lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

8. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiada­mia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowa­dzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z prze­pisami ,prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

9. Radzie Pedagogicznej przewodniczy dyrektor szkoły.

1O .Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

l l .Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych, oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowa­ne na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę, Rady Szkoły albo co naj­mniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

1 2. Szczegółową organizację i sposób działania Rady Pedagogicznej określa

regulamin Rady Pedagogicznej, stanowiący załącznik nr 2 do statutu.

ROZDZIAŁ 4

RADA RODZICÓW

§ 12

1. Rada Rodziców- jest organem przedstawicielskim rodziców, współdziałającym z dyrektorem szkoły i innymi organami kolegialnymi funkcjonującymi w szkole.

2. Zasady działania Rady Rodziców określa regulamin uchwalony przez ogólnym zebraniu rodziców.

3. Rada Rodziców ma prawo do:

l) występowania do Rady Szkoły, Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z

wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,

2) typowania przedstawicieli rodziców (2 osoby) do komisji konkursowej na

stanowisko dyrektora szkoły.

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być

sprzeczny ze statutem szkoły.

5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, Rada Rodzi­ców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz in­nych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin Rady Rodzi­ców.

Zał. Nr 3


ROZDZIAŁ 5

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

§ 13 .

l. Samorząd Uczniowski jest organem kolegialnym, w skład którego wchodzą

wszyscy uczniowie szkoły.

2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i

powszechnym. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezen­tantami ogółu uczniów.

§ 14

1. Samorząd Uczniowski ma prawo występować do Rady Rodziców, Rady Peda­gogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, a w szczególności dotyczącymi realizacji podstawowych praw

ucznia takich jak:

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i

stawianymi wymaganiami,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 3)prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie wła-

ściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania

i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organiza­cyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu

Uczniowskiego.

ROZDZIAŁ 6

RADA SZKOŁY

§ 15

1. W szkole można powołać Radę Szkoły, którą powołuje w pierwszej kadencji dyrektor szkoły na łączny wniosek dwóch spośród następujących podmiotów:

1) Rady Pedagogicznej

2) Rady Rodziców,

3) Samorządu Uczniowskiego.

2. W skład Rady Szkoły wchodzą w równej liczbie -po 3 osoby: l)nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli,

2) rodzice wybrani przez ogół rodziców,

3) uczniowie wybrani przez ogół uczniów.

3. Przewiduje się możliwość rozszerzenia składu rady o inne osoby.

4. Członkowie Rady Szkoły wybierani są w głosowaniu jawnym.

5. Kadencja Rady Szkoły trwa 3 lata. Dopuszcza się dokonywanie corocznej

zmiany jednej trzeciej składu rady.

6. Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, a

także:

l) uchwala statut i zmiany w statucie szkoły,

2) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych szkoły i opiniuje plan finansowy szkoły,

3) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole, wnioski te mają dla organu charakter wiążący,

4) opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedago­-

gicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły,

5) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnio­skami do dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę oraz do wojewódzkiej rady oświaty, w szczególności w sprawach organi­zacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.

7. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada może gromadzić fun­dusze

z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.

8. Rada Szkoły uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być

sprzeczny z obowiązującym prawem oświatowym, oraz wybiera przewodni­czącego

zebrania rady są protokołowane.

ROZDZIAŁ 7

INNE STANOWISKA KIEROWNICZE W SZKOLE

§ 16

1. Tworzy się następujące stanowiska kierownicze:

1) pedagog

2) kierownik świetlicy,.

§ 17

Pedagog

  1. Pedagog szkolny -jest rzecznikiem praw dziecka.

  2. Do zadań pedagoga szkolnego należy:

1) inicjowanie, organizowanie i koordynowanie działań wychowawczych

podejmowanych przez szkołę oraz we współpracy z wychowawcami klas

-analizowanie potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i trudności w rozwoju i

uczeniu się dzieci i młodzieży,

2) globalna analiza sytuacji wychowawczej w szkole i przedstawienie jej

pod koniec każdego semestru na posiedzeniu Rady Pedagogicznej,

3) bieżąca analiza sytuacji wychowawczej w szkole,

4) rozpoznawanie wychowawczego środowiska pozaszkolnego i jego

uwzględnienie w organizacji systemu wychowawczego szkoły,

5) współdziałanie z osobami, organizacjami i instytucjami zajmującymi się problemami pomocy specjalistycznej, opieki i wychowania, koordynacji i analizowania efektywności podejmowanych wspólnie zadań oraz przed­kładanie właściwym instytucjom i organizacjom wniosków i postulatów wynikających z bieżącej i globalnej analizy sytuacji wychowawczej,

6) współdziałanie z Radą Pedagogiczną i dyrektorem szkoły w ustalaniu za­dań wychowawczych i opiekuńczych oraz specyficznych działań wspie­rających rozwój dzieci i młodzieży odpowiednio do rozpoznanych po­trzeb,

7) koordynacja działań wychowawców klas i nauczycieli poszczególnych przedmiotów zmierzających do stworzenia warunków rozwijania zdol­ności u uczniów szczególnie zdolnych,

8) wspieranie wychowawców klas w organizowaniu pedagogizacji rodziców

i współpracy rodziców ze szkołą,

9) koordynowanie pomocy materialnej dla uczniów z rodzin znajdujących

się w trudnej sytuacji życiowej,

1O) koordynowanie we współpracy z wychowawcami klas opieki nad rodzi­

nami zastępczymi i gromadzeniu inforn1acji o kandydatach na rodziny

zastępcze,

11 ) współuczestniczenie w pracach nad indywidualnymi programami naucza­nia

l2) nadzorowanie wypełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamiesz­kałe

w obwodzie szkolnym.

3. W celu realizacji swoich zadań pedagog szkolny ma prawo:

1) dokonywać okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole,

2) udzielać pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i dalszym

kierunku kształcenia,

3) udzielać rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudno­

ści w wychowaniu własnych dzieci,

4) opracowywać wnioski dotyczące uczniów wymagających szczególnej

pomocy wychowawczej,

5) udzielać pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami

sprawiającymi trudności wychowawcze,

6) udzielać pomocy uczniom w rozwiązywaniu problemów powstających na

tle konfliktów rodzinnych, rówieśniczych i środowiskowych,

7) organizować pomoc i opiekę materialną dla uczniów osieroconych, z

rodzin alkoholicznych, zdemoralizowanych, wielodzietnych, kalekich,

przewlekle chorych itp.

8) wnioskować o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środo­-

wiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich,

9) utrzymywać ścisłą współpracę z kuratorami sądowymi.

4. Pedagog szkolny odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły, a w szcze­-

gólności za:

l) organizację i prowadzenie zespołu samokształceniowego w zakresie wy­

chowania,

2) koordynację działań wychowawczych na terenie szkoły,

3) przestrzeganie praw dziecka przez wszystkich pracowników szkoły,

4) ścisłą współpracę z Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną.

.§ 18

Kierownik świetlicy

l. Organizacją i funkcjonowaniem świetlicy szkolnej zajmuje się kierownik

świetlicy.

2. Do zadań kierownika świetlicy w szczególności należy:

l) organizowanie działalności świetlicy szkolnej,

2) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą wychowawców świetlicy

oraz pracowników stołówki szkolnej,

3) kontrolowanie dokumentacji prowadzonej przez pracowników świetlicy,

4) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad pracownikami świetlicy,

5) współpraca z nauczycielami i rodzicami w zakresie kształcenia i wychowania­,

6) informowanie Rady Pedagogicznej o działalności świetlicy.

3. Kierownik świetlicy ponadto:

l) jest bezpośrednim przełożonym służbowym z upoważnienia dyrektora

szkoły, wychowawców świetlicy i pracowników stołówki,

2) ma prawo pełniąc nadzór pedagogiczny do formułowania projektu oceny

pracy podległych bezpośrednio nauczycieli,

3) ma prawo wnioskować do dyrektora szkoły w sprawie nagród, wyróżnień

oraz kar porządkowych, tych pracowników szkoły, których jest bezpo­

średnim przełożonym,

4) ma prawo używania pieczątki osobistej z tytułem: Kierownik świetlicy oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji.

4. Kierownik świetlicy odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły, w szczególności: .

1) za sprawność organizacyjną świetlicy i stołówki szkolnej

2) za poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej świetlicy

3) za poziom nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami których jest bez­

pośrednim przełożonym,

4) za poziom nadzoru służbowego nad podległymi pracownikami stołówki

5) za bezpieczeństwo osób i wyposażenie materialne świetlicy,

6) za określenie zadań i odpowiedzialności podległych pracowników w formie­

zakresów czynności, po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, a także stwarza im odpowiednie warunki pracy oraz zapewnia warunki bhp.

D Z I A L III

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA SZKOL Y

ROZDZIAŁ I

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI W SZKOLE

§19

1. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31

sierpnia następnego roku.

2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno -wychowawczych,

przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w

sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 20

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora w terminie do 30 kwietnia każdego roku na podstawie ramowego planu na­uczania oraz planu finansowego szkoły.

2. Arkusz organizacyjny o którym mowa w ust. 1 zatwierdza organ prowadzący

szkołę.

3. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszczona jest w szczególności liczba pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólna liczba godzin zajęć edukacyjnych i zajęć obowiązkowych oraz liczba godzin przedmiotów nadobowiązkowych i innych zajęć pozalekcyjnych finansowa­nych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły, dyrektor szkoły ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych obo­wiązków i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 21

1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z uczniów, którzy

w poszczególnych etapach edukacyjnych (I i II) uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania i programem wybranym­ z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonym do użytku szkolnego.

2. Przeciętna liczba uczniów w oddziale wynosić będzie nie mniej niż 16 i nie

więcej niż 30.

3. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia liczba

uczniów w każdym z tych oddziałów byłaby niższa niż 18.

§ 22

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycz­nych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez szkołę na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnie­niem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I -III szkoły określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania, szczegó­łowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

§ 23

1. W szkole prowadzone jest nauczanie zintegrowane w klasach I -III, a w

klasach IV -VI zajęcia dydaktyczno -wychowawcze prowadzone są w syste­mie

klasowo -lekcyjnym.

2. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I -III ustala nauczyciel pro­wadzący

te zajęcia zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

3. W klasach IV -VI godzina lekcyjna trwa 45 minut.

§ 24

1. Zajęcia wymagające specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa mogą być prowadzone w grupach z uwzględnieniem wysokości środków finanso­wych posiadanych przez szkołę oraz zasad wynikających z przepisów w sprawi, ramowych planów nauczania

2. Decyzję o dokonaniu podziału oddziału na grupy podejmuje dyrektor szkoły

uwzględniając ustalenia ust. 1 przy pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.

3. Niektóre zajęcia np. wychowanie fizyczne w kl. IV -VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. Zajęcia dydaktyczno -wyrównaw­cze, gimnastyka korekcyjno -kompensacyjna i zajęcia korekcyjno -kom­pensacyjne mogą być prowadzone poza systemem klasowo -lekcyjnym w grupach międzyoddziałowych.

4. Oddział można podzielić na grupy na zajęciach z języków obcych, informa­tyki oraz na zajęciach dla których z treści programowych nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń w tym laboratoryjnych.

5. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i infor­matyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

6. W przypadku konieczności organizowania zajęć korekcyjno -kompensacyj­nych

dla dzieci z deficytami rozwojowymi liczbę uczestników utworzonej

grupy ustala się w porozumieniu z Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną

w miarę potrzeb i możliwości.

7. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nad­obowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 15 uczniów. Liczba uczestników zajęć korekcyjno -kompensacyjnych nie po­winna przekraczać 12 osób.

§ 25

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz stu­dentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (na­uczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dy­rektorem szkoły a zakładem kształcenie nauczycieli lub szkołą wyższą.

§26

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia ciepłego posiłku w stołówce

szkoły .

2. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala dyrektor

szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców.

3. Uczniowie, którzy potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia mogą

być zwolnieni z opłat za posiłki.

4. Do korzystania z nieodpłatnych posiłków (obiadów, zup) kwalifikuje

uczniów i refunduje koszty Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach w

okresach miesięcznych.

§ 27

1. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów uczęszczających do szkoły.

2. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie kl. I -VI i z rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedba­nych

3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba

uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

§ 28

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkoły, służącą realizacji potrzeb i zainte­resowań

uczniów, zadań dydaktyczno -wychowawczych szkoły, doskonale­niu warsztatu pracy nauczyciela oraz w miarę możliwości popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie,

2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy

szkoły .

3. Biblioteka szkolna służy do:

1) gromadzenia i opracowywanie zbiorów,

2) korzystania ze zbiorów na terenie szkoły i wypożyczania ich do domu

3) prowadzenia przysposobienia czytelniczego -informacyjnego uczniów.

4. Godziny pracy biblioteki dostosowane są do godzin pracy szkoły. Umożli­wiają dostęp do zbiorów podczas zajęć lekcyjnych, w czasie przerw i po lek­cjach.

5. Do zadań nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy:

1) opracowanie planu pracy i zadań w każdym roku szkolnym w terminie

10 dni od rozpoczęcia roku szkolnego,

2) sporządzanie statystyk z wypożyczeń i odwiedzin czytelników dwa razy

w roku szkolnym zdawanie sprawozdań Radzie Pedagogicznej,

3) opracowanie planu zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyj­nego

4) porządkowanie i konserwowanie zbiorów w bibliotece,

5) przygotowanie i przeprowadzenie scontrum biblioteki wg zarządzeń

dyrektora szkoły,

6) zakup nowości wydawniczych, lektur szkolnych i włączenie ich do księgozbioru­

w ramach posiadanych środków finansowych,

7) organizowanie, udostępnianie księgozbioru, wypożyczenie i pomoc w

oborze lektury i książek popularno -naukowych,

8) propagowanie prasy, książek dla dzieci i młodzieży oraz nowości peda­-

gogicznych -po każdym dokonanym zakupie,

9) przygotowanie i przeprowadzenie konkursu czytelniczego w II półroczu

każdego roku szkolnego,

10) wyrabianie u uczniów szacunku i poszanowania książek oraz kształtowanie­

zamiłowania do czytania,

11) współpraca z łącznikami klasowymi, aktywem bibliotecznym i wycho­wawcam

zakresie przekazywania informacji o stanie czytelnictwa uczniów w klasach, 12) informowania nauczycieli o nowościach wydawniczych w zakresie lite­ratury

popularnej, fachowej i w lekturach przedmiotowych,

13) udzielanie pomocy w organizowaniu imprez szkolnych i środowisko­wych

14) udzielanie pomocy w organizowaniu wycieczkach do ośrodków kultu­ralnych

-bibliotek pozaszkolnych itp. Instytucji.


§29

1. Do realizacji celów statutowych szkoły zapewnia się możliwość korzystania

z:

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,

2) biblioteki,

3) świetlicy,

4) gabinetu lekarskiego

5) gabinetu pedagoga szkolnego,

6) stołówki,

7) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych,

8) pomieszczeń administracyjno -gospodarczych.

ROZDZIAŁ 2

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 30

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i

obsługi.

2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników o których­

mowa w ust. l określają odrębne przepisy.

3. Przydział przedmiotów nauczania, wychowawstw, opieki nad kołami, orga­nizacjami i pracowniami reguluje coroczny arkusz organizacyjny szkoły za­twierdzony przez organ prowadzący szkołę oraz wykazy zadań dodatkowych wynikających z organizacji szkoły w danym roku.

4. Zakresy czynności innych pracowników szkoły określają przydziały czynno­ści

ustalone zgodnie z §.

§ 31

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno -wychowawczą i opiekuńczą jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece

1) realizuje program kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych

przedmiotach, klasach i zespołach,

2) wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej,

3) wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofi­zyczny

uczniów, ich zdolności i zainteresowania,


4) udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o

rozpoznanie potrzeb uczniów,

5) bezstronnie, obiektywnie i systematycznie ocenia i traktuje wszystkich

uczniów według obowiązującej skali ocen ustalając zakres umiejętności i

wiadomości z danego przedmiotu na poszczególne stopnie,

6) informuje rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy i dyrektora oraz Radę Pedagogiczną o wynikach dydaktyczno -wychowawczych swoich uczniów, określa braki w opanowaniu materiału programowego,

7) informuje uczniów -na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Ra­dy Pedagogicznej -o przewidywanych dla nich stopniach okresowych (rocznych) z przedmiotu, bądź przedmiotów, których uczy w danej klasie, W przypadku oceny niedostatecznej informuje rodziców na miesiąc przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej,

8) bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowa­nych

w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę,

9) przygotowuje na piśmie rozkłady materiałów nauczania zgodnie z obo­wiązującymi

programami

1O) kontroluje i ocenia zeszyty przedmiotowe uczniów.

2. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność służbową przed dyrektorem szkoły w

szczególności za:

1) życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych jego opiece,

2) właściwy poziom wyników dydaktyczno -wychowawczych w swoim przedmiocie,

3) stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu

przydzielonych.

§ 32

1. Nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe. 2.Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe

lub inne zespoły problemowo -zadaniowe.

3. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego

zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla

danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

4. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły

przewodniczący zespołu.

5. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów reali­zacji programu nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgodnienia decyzji w sprawie wyboru programów nauczania.

2) opracowanie jednolitych kryteriów oceniania dla danego przedmiotu oraz sposób badania wyników nauczania

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz

doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w

uzupełnianiu ich wyposażenia,

5) opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i ­

eksperymentalnych programów nauczania.

§ 33

1. W szkole funkcjonuje zespół wychowawczy, w skład którego wchodzą ­

nauczyciele, wychowawcy klas, nauczyciele świetlicy.

2. W ramach zespołu wychowawczego działają stałe bądź doraźne komisje np. imprez szkolnych, sportu i turystyki, obowiązku szkolnego, wychowania zdrowotnego, których zadaniem jest planowanie, organizowanie i rozwiązy­wanie spraw wychowawczych

3. Zespół wychowawczy współdziała w opracowaniu planów i programów, w

celu ustalenia głównych kierunków pracy.

4. Zespół wychowawczy koordynuje współpracę nauczycieli i wychowawców

celem realizacji planowanych zadań wychowawczych.

§ 34

1. Wymienione w § i zespoły protokołują swoje posiedzenia oraz

opracowują plan swojej działalności.

2. Pracą zespołów kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący

zespołu.

3. Pracą komisji stałych i doraźnych kierują osoby wskazane przez przewodni­czącego

zespołu w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

§ 35

1. Zadaniem wychowawcy klasy i grupy w świetlicy jest sprawowanie opieki

wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1) Programowanie i organizowanie procesu wychowawczego w zespole,

grupie świetlicowej.

2) Tworzenie warunków do rozwoju uczniów, przygotowanie do życia w

zespole, rodzinie, społeczności.

3) Rozwiązywanie ewentualnych konfliktów w zespole, a także między

wychowankami a społecznością szkolną.

4) Wdrażanie do. samowychowania i samorządności przy pomocy atrakcyj­nych

celów, form lub projektów, na których skupia się aktywność klasy

(grupy).

5) Współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynowanie ich

działań wychowawczych.

6) Organizowanie indywidualnej opieki nad uczniami trudnymi oraz uzdol­nionymi

..

7) Ścisłe współdziałanie- z rodzicami wychowanków, z klasową trójką Rady Rodziców, informowanie ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania, włączenie rodziców w programowe i organi­zacyjne sprawy klasy (grupy).

8) Współdziałanie z innymi osobami i instytucjami w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich

rodziców.

9) Organizowanie imprez wewnątrzszkolnych, międzyklasowych i szkol­nych.

10) Współpraca z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczą­cymi

kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Or­ganizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

11) Ustalenie z samorządem klasowym (grupy) i rodzicami uczniów planu

działań wychowawczych na rok szkolny odpowiednich do wieku uczniów, ich potrzeb i warunków środowiskowych.

12) Prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania klasy (gru­py)

i każdego ucznia.

13) Organizowanie co najmniej cztery razy w roku szkolnych zebrań ogól­nych

dla rodziców swoich wychowanków oraz w miarę potrzeb kontak­tów

indywidualnych.

14) Informowanie uczniów -na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedze­niem

Rady Pedagogicznej o przewidywanych stopniach okresowych

(rocznych).

15) Informowanie ucznia i jego rodziców (opiekunów) -w formie pisemnej

-z odnotowaniem faktu w dzienniku lekcyjnym -na miesiąc przed kla­syfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej o przewidywanym dla ucznia okresowym (rocznym) stopniu niedostatecznym.

16) Przedstawienie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej pisemnych spra­wozdań

z przebiegu i wyników swojej pracy.

17) Zadania wychowawcy klasowego są realizowane między innymi w for­mie

a) wywiadów środowiskowych,

b) indywidualnych kontaktów z rodzicami,

c) planowych spotkań z rodzicami nie rzadziej niż 4 razy w roku,

d) prelekcji dla rodziców z udziałem specjalistów i nauczycieli przed­miotów,

e) wycieczek, wyjść do teatru, kina, zakładów pracy i innych instytucji

kulturalno -oświatowych.

18) Nauczyciel wychowawca ma prawo do:

a) uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno -pedagogicznej od dyrektora szkoły (lub innej osoby wskazanej przez dyrektora) i in­nych

instytucji wspomagających szkołę w swej pracy wychowawczej,

b) ustalenia oceny z zachowania swoich wychowanków,

c) wnioskowania o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychospo­łecznych

i materialnych swoich wychowanków do specjalistycznych komórek szkoły, służby zdrowia i innych,

19) Wychowawca odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły tak jak każdy nauczyciel, a dodatkowo w szczególności za:

a) osiąganie celów wychowania w swojej klasie (grupie),

b) integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu

wychowawczego klasy i szkoły,

c) poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków

będących w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno -wychowawczej,

d) prawidłowość dokumentacji uczniowskiej swojej klasy (grupy).

§ 36

l. W zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie lekcji, zajęć i przerw

w obiekcie szkoły nauczyciel zobowiązany jest:

1) systematycznie kontrolować miejsca, gdzie prowadzi zajęcia, dostrzeżone

zagrożenia musi albo sam usunąć, albo niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły oraz sprawdzać obecność uczniów na każdej lekcji i reagować na nagłe "zniknięcia" uczniów ze szkoły,

2) w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku ściśle przestrzegać re­gulaminu pracowni opracowanego przez opiekuna pracowni zgodnie z przepisami bhp, jak również każdorazowo na początku roku szkolnego

zapoznać z nimi uczniów i konsekwentnie egzekwować realizację _jego ustaleń,

3) w salach gimnastycznych i na boiskach szkolnych sprawdzać sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, zadbać o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów oraz dostosować wymagania i formy zajęć do możliwości fizycznych uczniów,

4) w czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele dyżurni muszą zapobie­gać niebezpiecznym zabawom i zachowaniom, dyżur musi być pełniony

aktywnie.

2. Zgodnie z odrębnymi przepisami ustala się zasady opieki nad grupami

uczniowskimi poza terenem szkoły:

1) jeden opiekun na 30 uczniów, jeśli grupa nie wyjeżdża poza miasto i nie

korzysta z publicznych środków lokomocji,

2) jeden opiekun na 10 uczniów, jeśli jest to impreza turystyki kwalifikowanej­

lub jeśli przepisy szczegółowe (danej dziedziny turystyki) nie sta­nowią inaczej

3) grupa rowerowa wraz z opiekunem nie może przekraczać 15 osób,

4) na udział w wycieczce (z wyjątkiem wycieczki lokalnej w granicach

miasta) oraz w imprezie turystycznej kierownik musi uzyskać zgodę

rodziców uczniów,

5) wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia

"Karty wycieczki",

6) podczas wycieczki do lasu szczególną uwagę zwracamy na bezpieczeń­stwo

przeciwpożarowe i możliwość zagubienia się uczestników,

7) kąpiel tylko w grupach do 15 osób i wyłącznie na kąpieliskach strzeżonych­

z ratownikiem,

8) obowiązkiem każdego kierownika imprezy (opiekuna grupy) jest ciągłe liczenie uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca i po przyby­ciu do celu, w razie wypadku podejmuje decyzje, tak jak dyrektor szkoły

i odpowiada za nie,

9) nie wolno organizować żadnych wyjść w teren w przypadku śnieżycy i

gołoledzi, burzy,

10) kierownikiem na wycieczce może być każdy nauczyciel, pracownik

pedagogiczny szkoły. Opiekunem grupy zaś może być każda osoba pełno­

letnia po uzgodnieniu zgody dyrektora szkoły.

ROZDZIAŁ 3

UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 37

1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w da­nym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkol­nego, a także dzieci, w stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły

.

2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu.

W innym przypadku decyzję podejmuje dyrektor szkoły na prośbę rodziców.

§ 38

1. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej

lub specjalnej, bądź przez realizację obowiązku szkolnego poza szkołą.

2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w

tym roku kalendarzowym, w którym kończy 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat.

3. Na wniosek rodziców naukę w szkole może także rozpocząć dziecko, które przed dniem l września kończy 6 lat, jeśli wykazuje psychofizyczną dojrza­łość do podjęcia nauki szkolnej.

4. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor

szkoły po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczni -Pedagogicznej.

5. W przypadku uzasadnionym ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o l rok. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjal­nego do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

6. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor

szkoły, po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej.

7. Na wniosek rodziców dziecka dyrektor szkoły może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. Dziecko spełniające obowiązek w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej na pod­stawie egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego przez szkołę.

§39

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do: 1)dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, z wyjąt­kiem

przypadku o którym mowa w § 38 , ust. 7,

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć

szkolnych.

§40

Nie spełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 41

1. Uczeń ma prawo do:

l) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami hi­gieny pracy umysłowej,

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej

bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

3) korzystanie z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi

przepisami,

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno -wy­-

chowawczym,

5) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących ży­cia

szkoły a także światopoglądowych i religijnych -jeśli nie narusza

tym dobra innych osób, .

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów

kontroli postępów w nauce,

8) pomocy w przypadku trudności w nauce,

9) korzystania z poradnictwa psychologiczno -pedagogicznego,

10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych~

księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

II) wpływanie na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrze­szanie

się w organizacjach działających w szkole.

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie

szkoły a zwłaszcza dotyczących:

1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w

Życiu szkoły,

2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów,

nauczycieli i innych pracowników szkoły,

3) odpowiedzialności za własne Życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,

4) dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.

.

§ 42

W szkole obowiązuje regulamin wewnątrzszkolnego systemu oceniania stano­wiący załącznik nr 1 do Statutu.

D Z I A Ł IV

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 43

1.Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Szkoła posiada pieczęć urzędową o następującej treści:

1) pieczęć mała, metalowa okrągła w otoku napis: Szkoła Podstawowa

w Okunicy, w środku godło państwowe.

2) pieczęć duża, metalowa okrągła w otoku napis: Szkoła Podstawowa

w Okunicy, w środku godło państwowe, którą stemplowane są świa­dectwa

szkolne na koniec roku.

3. Świadectwa szkolne i legitymacje szkolne pieczętowane są pieczęciami

okrągłymi szkoły.

§ 44

Szkoła może posiada własny sztandar, godło i ceremoniał szkolny.

§ 45

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepi­sami

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej

określają odrębne przepisy.

§ 46

W szelkie regulaminy stanowiące załączniki do statutu nie mogą być sprzeczne z

przepisami prawa oraz uchwalonym statutem.

§ 47

Dyrektor szkoły i organy szkoły mają prawo zgłaszania wniosków do wprowa­-

dzenia zmian do statutu.

§ 48

Zmiany statutu wymagają formy i trybu przewidzianego dla jego uchwalenia.

.§49

Postanowienia statutu szkoły wchodzą w życie z dniem zatwierdzenia.

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Mgr Eugeniusz Czerepaniak


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 12-07-2004 08:52:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 12-07-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 12-07-2004 08:52:09