PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ „PRZYJACIEL PLANETY ZIEMIA”.


Urszula Sterna

Nauczycielka przyrody w Szkole Podstawowej w Okunicy.

PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

„PRZYJACIEL PLANETY ZIEMIA”.

Blok tematyczny:

Szczegółowe cele edukacyjne-uczeń:

Zakres treści:

Procedury osiągnięć celów:

Odpowiedzialny:

1. Podajmy zwierzętom pomocna dłoń.

- deklaruje chęć niesienia pomocy zwierzętom

- angażuje się w zbiórkę karmy i pomoc

- systematycznie dokarmia ptaki w szkole i domu

- wykazuje emocjonalny stosunek do zwierząt

- pamięta o zasadach bezpieczeństwa podczas kontaktów ze zwierzętami

- obowiązki właścicieli zwierząt

- zasady bezpieczeństwa w czasie kontaktów ze zwierzętami

- prawidłowe dokarmianie ptaków

- pomoc bezdomnym kotom i psom

- wybrane przepisy o ochronie zwierząt i ich prawa oraz potrzeby

- wykonanie karmidełek i karmników dla ptaków

- zbiórka karmy dla ptaków

- dyskusje i pogadanki na temat obowiązków właścicieli zwierząt i korzyści z ich posiadania

- ustalenie zasad w kontaktach ze zwierzętami

- konkurs plastyczny „Mój czworonożny przyjaciel”

- akcja „Ciepła buda dla Azorka” uwrażliwienie dzieci na zapewnienie odpowiednich warunków pieskom stróżom podwórka (ciepła buda i strawa)

wychowawcy nauczyciel przyrody kl. 4-6 opiekun koła LOP wychowawca na świetlicy

2. Zielono nam!

- dba o rośliny doniczkowe

- zna ich wymagania środowiskowe

- prowadzi obserwacje

- wyszukuje informacje i ciekawostki o roślinach

- gatunki roślin doniczkowych i ich wymagania środowiskowe

- zasady prowadzenia hodowli różnych roślin

- prace porządkowe na zieleńcach i klombach wokół szkoły

- ogród w butelce , zakładanie i prowadzenie hodowli oraz obserwacja roślin

- dbanie o estetyczny wygląd roślin w szkole i wokół niej

- wykonanie tabliczki informacyjnej o roślinach doniczkowych

- umiejętność rozmnażania roślin przez sadzonki i szczepki

- umiejętność wykonania podstawowych prac ogrodniczych w ogrodzie i na klombach szkolnych

wychowawcy nauczyciel przyrody kl. 4 opiekun koła LOP

3. Świat wokół nas.

- wyjaśnia pojęcie środowisko oraz krajobraz

- wskazuje elementy krajobrazu naturalnego i przekształconego przez człowieka

- opisuje krajobraz najbliższej okolicy

- zna podstawowe gatunki roślin wokół szkoły

- pojecie: środowisko, krajobraz

- zmiany pozytywne i negatywne na środowisko wywołane przez człowieka

- pospolite gatunki roślin na terenie przy szkole

- wycieczka i zajęcia terenowe „Ochrona środowiska i krajobrazu w najbliższej okolicy”

- rozróżnianie elementów środowiska naturalnego i przekształconego

- wykonanie zielnika lub listnika z pospolitymi roślinami

nauczyciel przyrody kl.4-5

4. Serce dla Ziemi w naszym regionie.

4A. Rezerwat roślinności stepowej Brodogóry.

- zna pojecie rezerwat

- zna gatunki roślinności stepowej na terenie rezerwatu

- potrafi zachować się w rezerwacie

- rozumie potrzeby tworzenia rezerwatów

- gatunki roślinności stepowej występujące na terenie rezerwatu

- zasady zachowania się w rezerwacie

- wycieczka do rezerwatu roślinności stepowej Brodogóry

- zajęcia terenowe

- dokumentacja fotograficzna lub wykonanie rysunków oglądanych roślin

- wykonanie gazetki ściennej z pobytu w rezerwacie Brodogóry

opiekun koła LOP i nauczyciel przyrody oraz wychowawca

4B. Pomniki przyrody naszego regionu.

- zna pojecie pomnik przyrody

- potrafi wymienić pomniki przyrody w najbliższym regionie

- rozumie i docenia konieczność tworzenia pomników przyrody

- pojęcie pomnik przyrody

- pomniki przyrody w najbliższym regionie

- wycieczka po najbliższej okolicy szlakiem pomników przyrody

- zajęcia terenowe

- dokumentacja fotograficzna

- wykonanie gazetki ściennej z pomnikami przyrody gminy Pyrzyce

opiekun koła LOP

nauczyciel przyrody

4C. Ogród Dendrologiczny w Przelewicach i Glinnej

- rozumie konieczności tworzenia ogrodów dendrologicznych

- poznaje wymagania środowiskowe i warunki życia egzotycznych roślin

- wymagania i pielęgnacja roślin

- gatunki egzotyczne, które nie występują w naturalnej szacie roślinności Polski

- architektura krajobrazu

- wycieczka do Przelewic i Glinnej

zajęcia terenowe

- dokumentacja fotograficzna

- wykonanie zielnika roślin egzotycznych

- gazetka na temat osobliwości poznanych ogrodów dendrologicznych

wychowawcy

opiekun koła LOP

nauczyciel przyrody kl.4-6

4D. Ośrodek edukacji przyrodniczej i leśnej w Kliniskach

- zna gatunki zwierząt i roślin występujących w Nadleśnictwie Kliniska

- poznaje las wszystkimi zmysłami

- kształtuje odpowiednie postawy i zachowania wobec przyrody

- gatunki roślin i zwierząt

- funkcjonowanie ekosytemu leśnego

- działalność leśników

- racjonalne użytkowanie lasu

- zajęcia terenowe na ścieżce spacerowo-dydaktycznej

- zwiedzanie ośrodka, oglądanie sal wystawowych, projekcja filmów przyrodniczych

- zajęcia dydaktyczne

nauczyciel przyrody

wychowawcy

opiekun koła LOP

4E. Woliński Park Narodowy

- zna pojęcie park narodowy

- stosuje się do zasad w parku narodowym

- określa walory estetyczne, zdrowotne i wypoczynkowe WPN

- opisuje świat zwierząt i roślin

- zna gatunki chronione roślin i zwierząt w WPN

- uzasadnia konieczność ochrony przyrody oraz harmonijnego współżycia człowieka z przyrodą

- pojęcie park narodowy

- parki narodowe w Polsce

- gatunki chronione w WPN

- elementy krajobrazu wyspy Wolin

- wycieczka do WPN

- zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego w Międzyzdrojach

- spacer brzegiem Morza Bałtyckiego

- zwiedzanie punktu widokowego Kawcza Góra, Klif, Zielonka, Jezioro Turkusowe

- dokumentacja i wykonanie gazetki z osobliwościami poznanego parku narodowego

nauczyciel przyrody

wychowawcy

opiekun koła LOP

4F. Oczyszczalnia Ścieków w Pyrzycach

- zna pojęcia: piaskownik, biooksyblok, biohumus

- zna proces oczyszczania ścieków

- rozumie konieczność oczyszczania ścieków

- proces oczyszczania ścieków mechaniczny i biologiczny

- znaczenie czystej wody w życiu człowieka

- konieczność oczyszczania wody

- wycieczka do oczyszczalni ścieków w Pyrzycach oraz zapoznanie się z technologią oczyszczania ścieków

- prowadzenie dokumentacji zużycia wody w domu, szukanie sposobów jej oszczędzania

- giełda pomysłów związanych z ograniczeniem zużycia wody w domu

nauczyciel przyrody

wychowawcy

opiekun koła LOP

4G. Geotermia.

- zna ogólny proces ogrzewania przez gorące źródła solankowe

- rozumie korzyści ogrzewania gorącymi źródłami solankowymi z głębi ziemi

- proces ogrzewania gorącymi źródłami solankowymi z głębi ziemi

- korzyści związane z ogrzewaniem gorącymi źródłami solankowymi

- wycieczka do Geotermi w Pyrzycach zapoznanie się technologią ogrzewania gorącymi źródłami solankowymi

- efekty ekologiczne związane z działalnością geotermi

nauczyciel przyrody

wychowawcy

opiekun koła LOP

5. Środowisko życia.

5A. Życie w wodzie.

- zna ekosystemy wodne (rzeka, jezioro, morze) i ich funkcjonowanie

- zna podstawowe gatunki roślin i zwierząt ekosystemów wodnych

- zna gatunki chronione

- rozumie konieczność oszczędzania wody

- wyjaśnia obieg wody w przyrodzie

- typy wód powierzchniowych: rzeka, jezioro, morze

- znaczenie wody w życiu i gospodarce człowieka

- przyczyny i konieczność oszczędzania wody

- charakterystyka ekosystemów wodnych

- podstawowe gatunki roślin i zwierząt z uwzględnieniem gatunków chronionych

- zajęcia terenowe nad rzeką Płonią w Okunicy i nad jeziorem Miedwie

- wyjazd nad Morze Bałtyckie

- oglądanie filmów i slajdów o ekosystemach wodnych

nauczyciel przyrody

wychowawcy

opiekun koła LOP

5B. Życie na lądzie.

- zna ekosystemy lądowe i ich funkcjonowanie (pole, łąka, sad, park)

- zna podstawowe gatunki roślin i zwierząt ekosystemów lądowych

- zna gatunki chronione

- zna gatunki trujące

- zna gatunki roślin uprawnych

- rozumie znaczenie roślin jako filtrów powietrza

- rozumie zależności między organizmami żywymi (łańcuch pokarmowy, piramida troficzna, sieć zależności)

- charakterystyka ekosystemów lądowych

- podstawowe gatunki roślin i zwierząt z uwzględnieniem gatunków chronionych

- gatunki roślin trujących

- gatunki roślin uprawnych

- znaczenie roślin

- warstwowa budowa lasu

- zależności organizmów żywych

- zajęcia terenowe na polu, łące, w lesie, sadzie, parku

- rozpoznanie podstawowych gatunków roślin i zwierząt ekosystemów lądowych

- rozpoznanie gatunków chronionych, trujących i uprawnych

- filmy edukacyjne o ekosystemach lądowych

- obserwacje wybranych gatunków roślin i zwierząt

- dokumentacja z obserwacji, dzienniczek obserwacji, zielniki, listniki

nauczyciel przyrody kl. 4

opiekun koła LOP

6. Ocalmy Ziemię przed zagrożeniami środowiska przyrodniczego.

- zna pojęcia: efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśny deszcz, smog, katastrofa ekologiczna

- wymienia źródła i rodzaje zanieczyszczeń powietrza, wody, gleby

- wyjaśnia wpływ zanieczyszczeń na rośliny, zwierzęta oraz ludzi

- określa sposoby ochrony przed zanieczyszczeniami

- bierze udział w działaniach na rzecz poprawy stanu środowiska lokalnego

- wymienia globalne przykłady zagrożeń dla środowiska

- podaje propozycje na rzecz niesienia pomocy środowisku

- rozumie konieczność zmniejszenia ilości śmieci i niebezpieczeństwo jakie niesie „dzikie wysypisko”

- rozumie pojęcie recyklingu

- potrafi segregować śmieci w domu

- rozumie związek złego stanu środowiska z konsumpcyjnym stylem życia ludzi

- pojęcia: efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśny deszcz, smog, katastrofa ekologiczna

- źródła zanieczyszczeń powietrza, wody, gleby

- wpływ rozwoju cywilizacji na stan środowiska

- funkcjonowanie wysypisk, segregacja śmieci, recykling, surowce wtórne, rodzaje opakowań, hałdy, składowiska

- nawozy sztuczne i środki ochrony roślin

- rolnictwo ekologiczne

- globalne zagrożenia Ziemi ich przyczyny i skutki, katastrofy ekologiczne

- sposoby działań w celu poprawy stanu środowiska na ziemi

- obszary klęsk ekologicznych w Polsce i na świecie

- konsumpcyjny styl życia

- alternatywne źródła energii

- ochrona środowiska omówienie wybranych aktów prawnych

- pomiar zanieczyszczenia powietrza za pomocą skali ???

- zajęcia warsztatowe na temat segregacji śmieci, nauka segregacji śmieci, Teatrzyk odpadowy, Slalom ekologiczny

- zajęcia edukacyjne z zakresu skutków wypalania traw

- pogadanka na temat ograniczenia ilości śmieci i odpadów

- obchody Światowego Dnia Ziemi i Dnia Ochrony Przyrody

- dyskusje, pogadanki, wycieczki, filmy

- giełda pomysłów jak ograniczyć globalna degradację środowiska

- udział w akcji Sprzątanie Świata

- konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej

- konkurs literacki na opowiadanie ekologiczne

- konkurs literacki na krótki wierszyk ekologiczny

- udział w gminnym konkursie ekologicznym

nauczyciel przyrody kl. 4-6

opiekun koła LOP

wychowawcy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 27-01-2005 12:22:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 27-01-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 27-01-2005 12:22:23