REGULAMIN WYPOŻYCZALNI


REGULAMIN WYPOŻYCZALNI DLA DOROSŁYCH

Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej

Rozdział I : Prawo korzystania

§ 1

Prawo do bezpłatnego korzystania z wypożyczalni mają wszyscy mieszkańcy gminy Pyrzyce po ukończeniu 15-stu lat życia.

§ 2

Przy zapisie potrzebne są:

  1. dowód osobisty, legitymacja szkolna lub studencka

  2. złożyć na karcie zapisu podpis pod zobowiązaniem przestrzegania niniejszego regulaminu

§ 3

Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni. Odstępstwo od tej zasady stosuje się wobec młodzieży pyrzyckich szkół ponadpodstawowych, zameldowanej na pobyt czasowy. Przy zapisie okazuje ona legitymację szkolną z fotografią.

§ 4

Czytelnik zobowiązany jest informować o zmianie adresu i miejscu pracy.

Rozdział II : Kaucje

§ 1

Od czytelników nie będących stałymi mieszkańcami gminy (za wyjątkiem młodzieży jak w Rozdz. I § 3), pobiera się przy zapisie kaucję pieniężną zwrotną w wysokości 30 zł. Czytelnik otrzymuje dowód wpłaty, który winien okazać wycofując kaucję.

§ 2

Zwrot kaucji następuje z chwilą oświadczenia czytelnika, że zaprzestaje korzystania z wypożyczalni. W przypadku nie złożenia takiego oświadczenia, przy jednoczesnym zaprzestaniu korzystania z wypożyczalni, wpłacona kwota po upływie dwóch lat od daty ostatniego pobytu czytelnika w bibliotece, przechodzi na dochód budżetu biblioteki.

Rozdział III : Wypożyczanie

§ 1

Dostęp do półek jest wolny. W trakcie poszukiwania lektury czytelnik zobowiązany jest do używania zakładek, przestrzegania alfabetycznego układy książek na półkach, stosowania się do uwag bibliotekarzy, od których ma prawo oczekiwać pomocy i porady w poszukiwaniu książek.

§ 2

Jednorazowo można wypożyczać trzy tomy plus czasopisma bieżące.

§ 3

Książki można wypożyczać na okres miesiąca. Kary za przetrzymanie naliczane są po upływie miesiąca od daty wypożyczenia.

§ 4

Termin zwrotu wypożyczonej książki można przesunąć o ile nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników. Pierwsza prolongata terminu zwrotu może być dokonana na prośbę zgłoszoną telefonicznie lub przez osobę trzecią oraz osobiście bez obowiązku okazywania książki. By uzyskać zgodę na dalszą prolongatę, książkę należy okazać bibliotekarzowi.

§ 5

W przypadkach szczególnie uzasadnionych biblioteka może żądać zwrotu książki przed terminem zwrotu ustalonym w Rozdz. III § 3-4, czy też nie wyrażać zgody na prolongatę terminu zwrotu.

§ 6

Jeżeli czytelnik poszukuje książki, której brak w bibliotece, biblioteka zobowiązana jest starać się o jej wypożyczenie z innej biblioteki krajowej lub zagranicznej, obciążając kosztami czytelnika. Czytelnik może z niej korzystać tylko w czytelni. Dotyczy to literatury potrzebnej do nauki. Literaturę piękną można na tej drodze zamawiać tylko w wyjątkowych przypadkach (np. studia filologiczne, prace dyplomowe).

§ 7

Jeżeli książka poszukiwana przez czytelnika jest aktualnie wypożyczona, czytelnik może ją zamówić (zarezerwować). Literaturę piękną można rezerwować w wyjątkowych przypadkach (np. lektura szkolna).

§ 8

Z księgozbioru podręcznego, niektórych druków regionalnych, czasopism korzystać można tylko na miejscu, w czytelni. Zasady korzystania ze zbiorów na miejscu reguluje regulamin w czytelni. Biblioteka może ograniczyć wolny dostęp do części zbiorów ze względu na ich szczególną wartość, rzadkość i poczytność. Ograniczenie to stosowane może być także

wobec osób przetrzymujących książki oraz wobec osób nie zameldowanych w gminie na pobyt stały.

§ 9

Czytelnik, w którego domu panuje choroba zakaźna nie może korzystać z biblioteki, w tym z wypożyczalni.

§ 10

Czytelnik winien wypożyczać książki osobiście. Wypożyczenia książek dla członków rodzin, osób niepełnosprawnych można dokonywać za zgodą bibliotekarza.

Rozdział IV : Przetrzymanie książek

§ 1

Jeżeli czytelnik przetrzymuje książkę (książki) ponad termin określony w Rozdz. III § 3, otrzymuje po tygodniu pierwsze upomnienie, a po dwóch tygodniach drugie, po kolejnych 2 tygodniach trzecie.

§ 2

Za przetrzymanie książek, poza wyjątkami należycie przez czytelnika uzasadnionymi, pobiera się opłaty:

  1. od czytelnika do którego wysłano upomnienie pierwsze, odpowiadającą zmieniającym się kosztom manipulacyjnym (ceny druków) i taryfie pocztowej: za upomnienie drugie odpowiednio wyższą.

Kwoty pobierane za przetrzymywanie książek zawiera załącznik nr 1

§ 3

W razie opornego stanowiska czytelnika, biblioteka dochodzi swych praw na drodze sądowej.

Rozdział V : Poszanowanie książek

§ 1

Czytelnik winien starannie obchodzić się z książką. Przenosząc ją i czytając, winien chronić ją przed uszkodzeniami i zniszczeniem.

§ 2

Czytelnik i bibliotekarz winni zwracać uwagę na stan książek w trakcie wypożyczenia i w chwili ich zwrotu.

Rozdział VI : Zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie książki.

§ 1

Czytelnikowi nie wolno wypożyczać bibliotecznych książek osobom trzecim.

§ 2

Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę oraz pokryć koszty jej oprawy. Ponieważ zwykle odkupienie nie jest możliwe, czytelnik powinien wpłacić odszkodowanie. Wysokość odszkodowania ustala dyżurny bibliotekarz, kierując się aktualną ceną (wartością) książki na rynku antykwarycznym, doliczając koszt oprawy i postępowania egzekucyjnego. Wysokość odszkodowania nie może być mniejsza niż 5 zł i może przekraczać dziesięciokrotną wartość początkową książki. W sprawach spornych decyduje dyrektor biblioteki.

§ 3

Tylko w wyjątkowych , należycie uzasadnionych przypadkach (np. pożar i inne wypadki losowe), czytelnik uiszcza inwentarzową wartość książki dostosowaną do bieżących rynkowych cen.

§ 4

W wyjątkowych przypadkach czytelnik może w miejsce zagubionej lub zniszczonej książki dostarczyć książkę inną o podobnej wartości pod warunkiem, iż jest ona przydatna bibliotece.

§ 5

Za uszkodzenie książki czytelnik zobowiązany jest uiścić odszkodowanie w wysokości określonej przez dyżurnego bibliotekarza a uzależnionej od stopnia uszkodzenia i jej aktualne wartości. Biblioteka odstępuje od pobierania opłaty za uszkodzenie książki, jeśli uszkodzenie zostało spowodowane w okolicznościach usprawiedliwiających czytelnika, należycie uwierzytelnionych.

Rozdział VII : Porady i informacje

§ 1

Czytelnik może zwracać się do bibliotekarza z prośbą o informacje:

  1. dotyczące książek, układu księgozbioru i katalogów, doboru lektury i zestawień literatury i zestawień literatury na interesujący go temat, z wyłączeniem literatury do prac dyplomowych.

  2. Rzeczowe i tekstowe dotyczące różnych dziedzin wiedzy. Działalnością informacyjną zajmuje się także i głównie - czytelnia.

Rozdziała VIII : Przepisy końcowe

§ 1

Wszelkie propozycje, dezyderaty, prośby, życzenia i zażalenia można wpisać do „Zeszytu propozycji, życzeń i zażaleń” znajdującego się u dyżurnego bibliotekarza lub zgłaszać osobiście do dyrektora codziennie w godz. 8 - 15.

§ 2

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być pozbawiony prawa korzystania z wypożyczalni na podstawie decyzji dyrektora biblioteki. W tym przypadku czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Burmistrza.

§ 3

Niniejszy regulamin po znowelizowaniu został wprowadzony do stosowania od dnia 02.06.2002 i ma zastosowanie wobec wszystkich czytelników bez względu na datę zapisu.

Załącznik nr 1

  • I upomnienie - 6 zł

  • II upomnienie - 12 zł

  • III upomnienie - 30 zł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 23-08-2004 11:01:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 23-08-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 23-08-2004 11:01:30