REGULAMIN CZYTELNI ODDZIAŁU DLA DZIECI PYRZYCKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ


REGULAMIN CZYTELNI ODDZIAŁU DLA

DZIECI PYRZYCKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Rozdział I Prawo korzystania

§ 1

Prawo do korzystania z wypożyczalni i czytelni Oddziału dla mają czytelnicy od lat 4

§ 2

Dzieci, które chcą wypozyczyć ksiązki do domu, zapoznają się z regulaminem i podpisują zobowiązanie na karcie zapisu, które musi być poświadczone przez rodziców (opiekunów). Zgoda rodziców (opiekunów) nie jest potrzebna tylko w odniesieniu do młodzieży przebywającej na terenie miasta w okresie nauki w szkołach średnich i nie meldowanej w mieście na pobyt stały.

§ 3

Wobec osób pełnoletnich mają zastosowanie przepisy regulaminu dla wypożyczalni dorosłych.

§ 4

Czytelnik zawiadamia Biblioteke o każdorazowej zmianie adresu.

Rozdział II Wypożyczanie

§ 5

Dostęp do półek jest wolny. W trakcie poszukiwania książek czytelnik jest zobowiązany dp używania zakładek i przestrzegania układu książek na półce.

§ 6

Czytelnik może wypożyczyć książki do domu na okres 4 tygodni. Okres ten może być przedłużony o ile książka nie została zamówiona przez innych czytelników. W przypadku chęci przedłużenia terminu zwrotu na okres następnego miesiąca, książka powinna być okazana bibliotekarzowi. O ilości książek wypożyczanych jedenorazowo czytelnikowi decyduje bibliotekarz.

§ 7

W przypadkach szczególnie uzasadnionych Biblioteka możę żadać zwrotu książek przed upływem terminu ustalonego w § 6 lub też nie wyrażać zgody na przesunięcie terminu zwrotu.

§ 8

Bibliotekarz może ograniczyć dostęp do niektórych książek ze względu na ich szczególną wartość, rzadkość czy poczytność. Ograniczenie to może być stosowane wobec osób przetrzymujących książki oraz wobec osób zamiejscowych także w odniesieniu do wszystkich książek Oddziału.

§ 9

Czytelnik powienien wypożyczyć książki osobiście. Dokonywanie wypożyczeń dla członków rodziny wymaga zgody bibliotekarza. Z przywileju tego mogą korzystać „księgonosze” wypożyczających ksiązki dla sąsiadów i znajomych zwłaszcza chorych i niepełnosprawnych.

§ 10

Czytelnik korzytsający z czytelni pozostawia okrycie wierzchnie oraz tornister w szatni lub miejscu wskazanym przez bibliotekarza.

§ 11

Czytelnik zachowuje cisze w pomieszczeniach bibliotecznych.

§ 12

Czytelnik nie może korzystać z Biblioteki jeżeli w jego domu jest chora zakaźna.

Rozdział III Przetrzymywanie, uszkodzenie lub zagubienie

książek.

§ 13

Czytelnik winien szanować książki, gdyż są one dobrem wspólnym i powinny służyć czytelnikom jak najdłużej. Przy przenoszeniu wypożyczonych książek i czytaniu winien je chronić przed wszelakimi uszkodzeniami i zanieczyszczeniami (zamoczeniem)

§ 14

Czytelnik jak i bibliotekarz winien zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem w chwili jej zwrotu celem uniknięcia komplikacji o charakterze finansowym (roszczeń Biblioteki)

§ 15

Wypożyczenie książek osobom nie będącym członkami rodziny jest zabronione (patrz § 9 ).

§ 16

Jeżeli czytelnik przetrzymuje książki ponad ustalony regulaminem termin powiadamiani są jego rodzice (opiekunowie)

§ 17

Za każde pisemne upomnienie pobiera się opłatę w kwocie:

I upomnienie - 4 zł,

II upomnienie - 8 zł,

III upomnienie - 12 zł.

Kwoty te ulegają zmianom wraz ze wzrostem kosztów opłat pocztowych.

§ 18

Za zagubioną lub zniszczoną książkę czytelnik winien zapłacić jej aktualną (antykwaryczną) wartość wraz z kosztami ewentualnej oprawy. Za uszkodzeni książki pobiera się opłatę w wysokości określonej przez bibliotekarza. Wysokość odszkodowania może przekraczaćdziesięciokrotną wartość początkową książki.

§ 19

Tylko w wyjątkoych przypadkach należycie uzasadnionych (wypadkach losowych) czytelnik uiszcza inwentarzową (początkową) cenę ksiązki.

W wyjątkowych przypadkach, czytelnik może w miejsce zagubionej lub

zniszczonej książki, dostarczyć inną o podobnej wartości, pod warunkiem, że jest ona przydatna Bibliotece.

§ 20

Wobec opornych czytelników nie zwracającyh książek pomimo wysłanych upomnień, Biblioteka dochodzi swych spraw na drodze sądowej.

Rozdział IV Porady i informacje

§ 21

Czytelnik może zwracać siędo bibliotekarza z prośbą o informacje :

  1. dotyczące biblioteki, układu książek na półkach, katalogu, doboru lektury, zestawiń literatury na interesujący go temat.

  2. rzeczowe i tekstowe dotyczące różnych dziedzin wiedzy.

Rozdział V Przepisy końcowe

§ 22

Wszelki propozycje, dezyderaty, prośby, życzenia i zażalenia można wpisywać do „zeszytu propozycji, życzeń i zażaleń” znajdującego się u bibliotekarza lub zgłaszać do Dyrektora Bilioteki.

§ 23

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może byćpozbawiony prawa korzystanai z Biblioteki. W tym przypadku czytelnikowi przysługuje prawo odwołania siędo wladz zwierzchnich.

§ 24

Nieniejszy regulamin został wprowadzony do stosowania od dnia 01.09.2002 roku decyzją Dyrektora Biblioteki i ma zastosowanie do wszystkich czytelników.

Pyrzyce 01.09.2002

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 23-08-2004 11:06:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 23-08-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 23-08-2004 11:06:12