Statut Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej


STATUT

PYRZYCKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Pyrzycka Biblioteka Publiczna zwana w treści Biblioteką jest samorządową instytucją kultury.

§ 2

1. Biblioteka jest jednostkąorganizacyjną Gminy Pyrzyce działającą w

obrębie krajowej sieci bibliotek publicznych.

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje

Książnica Pomorska w Szczecinie

3. Rada Miejska w Pyrzycach jest organizatorem Biblioteki i sprawuje

nadzór oraz kontrolę nad jej działalnością

4. Bibloteka zarejestrowana jest w rejestrze instytucji kultury

prowadzonym przez organizatora i posiada osobowość prawną

5. Biblioteka uzywa pieczęci kauczukowychw kształcie :

 1. podłużnym z napisem zawierającym pelną nazwę Biblioteki i jej

adres oraz pełną nazwę Biblioteki łącznie z nazwą filii lub oddziału i jej adres;

b) okrągłym z napisem w otoku zawierającym pełną nazwę Biblioteki,

a wewnątrz nazwą i adresem filii lub oddizału

§ 3

Biblioteka działa między innymi na podstawie :

 1. aktu o utworzeniu - uchwała nr XLVI/322/98 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 stycznia 1998 roku w sprawie utworzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej

 2. ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. z 2001 Nr13,poz 123 z późniejszymi zmianami )

 3. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach ( Dz.U. Nr85,poz. 539 z późniejszymi zmianami )

 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2004 Nr19, poz. 177 )

 2. ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości ( Dz.U. z 2002 Nr.76 poz. 694 z późniejszymi zmianami )

 3. postanowień niniejszego statutu

 4. innych przepisów prawnych

Rozdział II

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA

§ 4

Biblioteka nosi nazwę „Pyrzycka Biblioteka Publiczna w Pyrzycach” i używa skrótu PBP

§ 5

Biblioteka prowadzi działalność na terenie Gminy Pyrzyce oraz promuje jej dorobek kulturalny w kraju i zagranicą

§ 6

1.Siedzibą Biblioteki jest miasto Pyrzyce, a terenem działania Gmina

Pyrzyce

2.W skład Biblioteki wchodzą działy, filie oraz punkty biblioteczne

3. Biblioteka posiada :

 1. Bibliotekę głównąw Pyrzycach z :

 • Działem dla dorosłych i czytelnią

 • Działem dla dzieci i czytelnią

 • Działem Tradycji

 • Działem metodyki pracy i obsługi placówek terenowych

 1. Filie biblioteczne w :

  • Pyrzycach przu ul.Słonecznej ( wypożyczalnia dla dzieci i dorosłych )

  • Okunicy ( wypozyczalnia dla dzieci i dorosłych )

  • Żabowie ( wypożyczalnia dla dzieci i dorosłych )

  • Brzesku ( wypożyczalnia dla dzieci i dorosłych oraz czytelnia )

  • Mielęcinie ( wypożyczalnia dla dzieci i dorosłych oraz czytelnia )

  • Ryszewku ( wypożyczalnia dla dzieci i dorosłych )

  • Krzemlinie ( wypożyczalnia dla dzieci i dorosłych oraz czytelnia )

  • Punkty biblioteczne na terenie Gminy Pyrzyce

  • Rozdział III

   ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

   § 7

   1.Podstawowym celem statutowym działalności Biblioteki jest

   rozwijanie i zaspakajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Pyrzyce oraz uczestnictwo w upowszechnianiu kultury.

   2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin

   ustanowiony przez dyrektora Biblioteki

   § 8

   Cele statutowe Biblioteka realizuje poprzez :

   1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochronę materiałów

   bibliotecznych

   2. Obsługę użytkowników, przede wszystkim udostępnianie im zbiorów

   oraz prowadzenie działalności gospodarczej i informacyjnej,

   zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek,

   muzeów i ośrodków informacji naukowej a także współdziałanie z

   archiwami w tym zakresie

   3.Prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej,

   wydawniczej, edukacyjnej i popularyzatorskiej książek i innych

   nośników w szczególności o regionie

   4. Współdziałanie w ramach sieci bibliotecznej oraz z innymi

   instytucjami i organizacjami upowszechniającymi kulturę,

   zaspokajanie potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa

   5. Prowadzenie w powyższym zakresie działalności instruktażowo -

   metodycznej.

   § 9

   1. Biblioteka może wykonywać zadania biblioteki powiatowej na

   podstawie odpowiedniego porozumienia zawartego przez Burmistrza Pyrzyc

   1. Biblioteak moża zawierać za zgodą Rady Miejskiej, porozumienia z

   innymi bibliotekami i instytucjami w sprawie wspólnego prowadzenia obsługi bibliotecznej określonych obszarów i środowisk

   3. Biblioteka może prowadzić działalność inną od kulturalnej, jeżeli

   nie odbywa sięona kosztem podstawowej działalności statutowej, a

   pozyskane w ten sposób wpływy przeznaczone są na realizowane

   przez Biblioteke podstawowe cele statutowe.

   Rozdział IV

   ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I DORADCZE

   ORAZ SPOSÓB ICH POWOŁYWANIA

   §10

   1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który zarządza nią , kieruje jej

   działalnością reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią

   odpowiedzialny.

   2. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Burmistrz Pyrzyc.

   3.Powołanie Dyrektora Biblioteki poprzedza przeprowadzenie konkursu

   przez organizatora

   4.Pracowników na poszczególnych stanowiskach zatrudnia i zwalnia

   Dyrektor

   5. Pracownicy pracujący na stanowiskach bibliotekarskich powinni

   posiadać kwalifikacje bilbiotekarskie wynikające ze stosownych

   przepisów, a dyrektor i zastępca, co najmniej starszego

   bibliotekarza.

   §11

   1. W przypadku znacznego ozbudowania działalności Biblioteki, na

   wniosek dyrektora Burmistrz Pyrzyc może wyrazić wyrazić zgodę na

   utworzenie stanowiska zastępcy dyrektora.

   1. Do wyłonienia kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora

   Postępowanie konkursowe przeprowadza dyrektor Biblioteki, a dla jego powołania konieczna jest pozytywna opinia Burmistrza Pyrzyc.

   1. Odwołanie zastępcy dyrektora Biblioteki może nastąpić na

   umotywowany wniosek dyrektora Biblioteki za zgodą Burmistrza

   Pyrzyc.

   §12

   1.W Bibliotece może działać Rada Czytelników jako organ doradcze

   Dyrektora, złożona z reprezentantów czytelników korzystających z usług Biblioteki.

   2. Szczegółowy tryb powołania i funkcjonowania Rady Czytelników

   okresla Dyrektor w regulaminie.

   Rozdział V

   MIENIE I FINANSE

   §13

   1.Biblioteka prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na zasadach

   określonych dla instytucji kultury

   2. Podstawą gospodarki jest roczny plan finansowy

   1. Wysokość dotacji rocznej na działalność Biblioteki ustala Rada

   Miejska - organizarot. Dotacja organizatora przekazywana jest w

   okresach miesięcznych. Rozliczenie z przyznanych dotacji

   następuje w terminach, formie i na zasadach. Określonych przez

   przyznającego.

   §14

   1. Biblioteka jest finansowana z budżetu gminy, a w części dotyczącej

   realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej - z budżetu powiatu.

   2. W ramach posiadanych środków Biblioteka , kieruje się zasadami

   efektywności ich wykorzystania.

   §15

   Biblioteka może tworzyć fundusz załogi, z przeznaczeniem na wypłate nagród indywidualnych oraz inne fundusze. Zasady gospodarowania tymi funduszami określają regulaminy.

   §16

   Biblioteka może w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za swe usługi i wydawnictwa, a wpływy przeznaczać na cele statutowe. Dodatkowymi źródłami finansowania są dotacje celowe, darowizny, zapisy i inne.

   §17

   Wartość majątku Biblioteki odzwierciedla fundusz Biblioteki, który odpowiada

   wartości wydzielonego i nabytego mienia.

   Rozdział VI

   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   §18

   Połączenie,, podziału lub likwidacji Biblioteki możę dokonać Rada Miejska w trybie określonym w obowiązujących przepisach.

   §19

   Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustanowienia.

   §20

   W sprawach nieunormowanych w niniejszym statucie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach ( Dz.U. z 1997r. Nr 85, poz.539 z późniejszymi zmianami ) oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. z 1997r. Nr 110, poz. 721 z późniejszymi zmianami ).

   Statut Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej został wprowadzony

   Uchwałą Nr XXIV/158/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach

   z dnia 27 maja 2004

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 23-08-2004 11:14:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 23-08-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 23-08-2004 11:14:37