Burmistrz Pyrzyc ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej, położonej w obrębie Mielęcin gmina Pyrzyce. W nieobowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomo


ZARZĄDZENIE NR 175/04

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 03 marca 2004r.

w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art.37 ust. 1, art. 38, oraz. art.40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami) oraz § 2 i § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr 9, poz. 30, z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Ogłosić drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej nr 317/1 o pow. 0,1150 ha, położonej w obrębie Mielęcin gmina Pyrzyce - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 1. Przyjąć regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości. Regulamin stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Pyrzyc Nr 175/2004

z dnia, 03 marca 2004 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pyrzyc ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej, położonej w obrębie Mielęcin gmina Pyrzyce. W nieobowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona na cele magazynowo-składowe.

 • działka nr 317/1 o pow. 0,1150 ha o wartości 28.893,00 zł

w tym: wartość budynku 24.063,00 zł

wartość gruntu 4.830,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 05 kwietnia 2004 r. o godz. 11°° w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w sali nr 130 (I piętro ).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach lub na konto 11001441-518-2101-111-3 PEKAO SA Oddział Pyrzyce wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości w terminie do 31 marca 2004 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach w pok. 258 lub telefonicznie pod numerem 570-00-71 wew. 351 w godz. od 7°°-15°°.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Pyrzyc

Nr 175/2004

z dnia 03 marca 2004 roku

R e g u l a m i n

Drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki zabudowanej nr 317/1, położonej w obrębie Mielęcin gmina Pyrzyce.

 1. W przetargu mają prawo wziąć udział osoby fizyczne i prawne.

 1. Przedmiotem przetargu jest działka zabudowana nr 317/1, położona w obrębie Mielęcin gmina Pyrzyce. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W nieobowiązującym planie nieruchomość położona była na terenie przeznaczonym na cele magazynowo - składowe.

 1. Przetarg wygrywa ten uczestnik, który zgłosi najwyższą cenę działki.

 1. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej działki z zaokrągleniem wzwyż do pełnego złotego.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto 11001441-518-2101-111-3 PEKAO SA Oddział Pyrzyce wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości.

 1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegrał, podlega zwrotowi w dniu następnym w kasie po dokonaniu adnotacji przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej "zwrot wadium, data i podpis".

 1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki.

 1. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy w terminie 1 miesiąca od daty zatwierdzenia protokołu Komisji.

 1. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości i płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

 1. Opłaty notarialne nabycia nieruchomości pokrywa nabywca.

 1. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej.

 1. Przetarg może być odwołany zgodnie z § 2 pkt. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy (Dz. U. Nr 9,poz. 30 z późniejszymi zmianami).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 15-03-2004 12:11:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 15-03-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 15-03-2004 12:11:26