Organizacja jednostki


ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

 

1.Przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu.

2. Przedszkole czynne jest w godzinach od 630 do1600. Czas pracy przedszkola może ulec zmianie w zależności od potrzeb środowiska.

3. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych w wieku 3- 6 lat.

4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 osób.

5. Praca dydaktyczno - wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz następujący program wychowania przedszkolnego :

„ABC - Program Wychowania Przedszkolnego XXI wieku” nr dopuszczenia DKW- 4013 - 1/00,

6. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

7. Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów )w przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe takie jak: język obcy, nauka religii, rytmika, gimnastyka korekcyjna.

8. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć specjalistycznych wynosi:

- z dziećmi w wieku 3- 4 lat - około 15 minut,

- z dziećmi w wieku 5- 6 lat - około 30 minut.

9. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy dydaktyczno - wychowawczej z dziećmi w danym roku szkolnym.

10. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 maja. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

11.W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

-czas pracy poszczególnych oddziałów przedszkola;

-liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

-ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

12. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

13.Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

14. Przedszkole funkcjonuje od dnia 1 września do dnia 31 sierpnia z wyjątkiem przerw w miesiącach wakacyjnych.

15. Zasady wnoszenia opłat ustala organ prowadzący przedszkole zgodnie z uchwałą Rady Miasta.

16. Dzienna stawka żywieniowa w przedszkolu ustalana jest przez dyrektora placówki po uprzednim uzgodnieniu wysokości stawki na zebraniu z Radą Rodziców.

17.W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzicom przysługuje zwrot wpłaty za wyżywienie.

18. Opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu i wyżywienie przyjmowane są w dni wyznaczone przez dyrektora, podane na pierwszym zebraniu z rodzicami.

19. Z wyżywienia mogą również korzystać pracownicy przedszkola wnosząc opłatę.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 20-12-2004 11:38:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 20-12-2004
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 20-12-2004 11:38:33