Informacje o przedszkolu


NASZA PLACÓWKA

Przedszkole Publiczne Nr 4 w Pyrzycach mieści się przy ul. Zabytkowej 50, a powstało w 1979 r..

Budynek przedszkola usytuowany jest z dala od ulicznego zgiełku, a bogata roślinność w postaci wielu gatunków drzew, krzewów i żywopłotu tworzy specyficzny klimat.

Placówka posiada cztery oddziały. Wychowaniem i nauczaniem objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Do poszczególnych grup uczęszczają dzieci jednorodne wiekowo lub w zbliżonym wieku. Każda grupa ma do dyspozycji własną salę zabaw i wspólną salę gimnastyczną. Na sali gimnastycznej odbywają się nie tylko zajęcia ruchowe, ale również wspaniałe imprezy okolicznościowe.

Codzienne życie przedszkolaka urozmaicone jest wieloma zajęciami, które wzbogacają je w nową wiedzę i umiejętności. Wychowankowie uczestniczą również w wielu wycieczkach, które umożliwiają nam realizowanie zadań rocznego planu pracy, m.in. poznawanie rodzimej kultury, folkloru, języka ojczystego oraz bogactwa krajobrazu. Właśnie turystyka pełni niezastąpioną rolę w odkrywaniu własnej tożsamości narodowej. Przez nią wywieramy wpływ na zasób wiedzy, umiejętności, na sprawność fizyczną, rozbudzamy w dzieciach wrażliwość na piękno. Zabawom natomiast i twórczości plastycznej dodajemy nowych, ożywionych treści. Staramy się jak najwięcej wartości czerpać z tych spotkań - z ludźmi i przyrodą. Dbamy, aby miejsca, w które jedziemy, były bezpieczne, spokojne, dające okazje swobodnego ruchu, biegania i pokonywania przeszkód, bo to właśnie one, a nie spokojny spacer za rękę w parach, sprzyjają odprężeniu, dają ujście nagromadzonej energii.

Dzieci mogą bezpiecznie bawić się i wypoczywać w ogrodzie przedszkolnym, w którym znajduje się atrakcyjny plac zabaw, wyposażony w ekologiczny sprzęt. Ogród to duży i dobrze zagospodarowany teren, posiada wieżyczki, kładki, zjeżdżalnie, huśtawki, drabinki i piaskownice.

Kadra pedagogiczna to: 1 nauczycielka dyplomowana, 7 nauczycielek mianowanych i 1 nauczyciel religii - kontraktowy, wszystkie z wyższym wykształceniem pedagogicznym, odpowiednimi kwalifikacjami oraz długoletnim stażem pracy w zawodzie.

Pracę przedszkola wspomaga łącznie 9 pracowników administracji i obsługi, w tym: starszy intendent, kucharka, dwie pomoce kucharki, cztery pomoce nauczycielki i dozorca dzienny na 0,5 etatu.

Przedszkolem kieruje dyrektor wyłoniony w drodze konkursu.

Organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce, a organem nadzorującym - Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Delegatura w Chojnie.

Przedszkole czynne jest dziewięć i pół godzinny dziennie ( 6.30 - 16.00), od poniedziałku do piątku.

Od wielu lat obserwowaliśmy trudności w adaptacji dzieci do warunków przedszkolnych. Aby je złagodzić, opracowaliśmy program adaptacyjny, którego realizacja następuje zaraz po zakwalifikowaniu dzieci na nowy rok szkolny i w ciągu całego roku.

Na życzenie rodziców, organizowane są zajęcia dodatkowe dla dzieci, w pełni płatne przez rodziców. Są to:

 • język angielski,

 • gimnastyka korekcyjna,

 • zajęcia rytmiczne

oraz religia, która jest dobrowolna i niepłatna.

Dzieci korzystają z 3 posiłków: śniadanie, obiad, podwieczorek.

W przedszkolu organizowanych jest wiele uroczystości i imprez przedszkolnych, w których rodzice biorą czynny udział. Z niektórymi pomysłami wychodzimy i po za teren przedszkola.

Współpraca z rodzicami przebiega w formie zajęć pokazowych, zebrań, spotkań indywidualnych.

Każdy oddział posiada plan współpracy z rodzicami. Natomiast rodzice mogą wyrażać swoje opinie na temat pracy przedszkola bez narażania się na krytykę poprzez skrzynkę pytań, uwag i propozycji.

Dla lepszej i sprawnej informacji między nauczycielem a rodzicem służy zeszyt pilnej korespondencji założony dla każdego oddziału.

Ponadto w placówce działa Rada Rodziców, która opracowuje własny plan pracy.

Placówka cieszy się dobrą opinią w środowisku, gdyż dominuje w nim troska o dobro dziecka i atmosfera swobodnej zabawy, współpraca z rodziną - zgodnie ze współczesną koncepcją wychowania i nauczania.

Przedszkole jest estetyczne, sukcesywnie zmieniające swój wizerunek wewnętrzny jak i zewnętrzny.

WIZJA PRZEDSZKOLA

 1. Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.

 2. Nasze przedszkole jest placówką nowoczesną, przyjazną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz na osiąganie sukcesów.

 3. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia potrzeby środowiska.

 4. Rodzice są współautorami życia przedszkola.

 5. Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.

 6. Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, działają metodami aktywnymi.

 7. Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania i wychowania.

MISJA PRZEDSZKOLA

JESTEŚMY

I ISTNIEJMY, BY POMAGAĆ RODZICOM W PROCESIE WYCHOWANIA, OPIEKI

I EDUKACJI NAJMŁODSZYCH DZIECI.

Każde dziecko jest dla nas jednakowo ważne, bez względu na jego poziom rozwoju intelektualnego lub ruchowego.

NASZE PRZEDSZKOLE JEST PRZYJAZNE DZIECIOM I RODZICOM.

Oprócz rodzinnej atmosfery i zabawy, cały czas jaki dziecko u nas spędza, poświęcany jest jego wszechstronnemu rozwojowi umysłowemu, fizycznemu, kształtowaniu wyobraźni oraz społecznej i emocjonalnej dojrzałości dziecięcej.

 • Zapewniamy troskliwą opiekę w atmosferze szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa. W wychowaniu stawiamy na podmiotowość, koncentrujemy się na jednostce i jej indywidualnych potrzebach, by dziecko miało szansę:

 • poznawać siebie,

 • swoje możliwości,

 • nauczyć się wiary we własne siły,

 • zawsze osiągać sukces, ale i umieć radzić sobie z porażkami.

 • Dajemy dzieciom możliwość:

 • samorealizacji,

 • pracy z innymi,

 • kreatywnego myślenia,

 • działania,

 • uczestnictwa w ciekawych zajęciach,

 • w miarę bezinteresownego osiągania dojrzałości szkolnej.

 • Zapewniamy kompetentnych i życzliwych nauczycieli.

 • Dbamy o dobre stosunki międzyludzkie i dodrą komunikację.

 • Pomagamy sobie i szanujemy się nawzajem.

 • Wspólnie z rodzicami pragniemy stworzyć optymalne warunki dla zdrowego i aktywnego stylu życia.

Chcemy wychować samodzielnego, twórczego, otwartego na kontakty z innymi, wszechstronnie rozwiniętego ucznia szkoły podstawowej.

DZIECKO

Przedszkole kieruje się określonymi priorytetami, których celem jest podmiotowość i dobro dziecka, jego wszechstronny rozwój i przygotowanie do podjęcia nauki w szkole. Do naszego przedszkola przychodzą dzieci z rodzin o różnym statusie społecznym. Nauczycielki radzą sobie doskonale z napotykanymi problemami wychowawczymi, stosując indywidualne formy i metody wynikające z potrzeb wychowanków.

Codzienne życie przedszkolaka urozmaicone jest wieloma zajęciami, które wzbogacają je w nową wiedzę i umiejętności. Wychowankowie uczestniczą również w wielu wycieczkach, które umożliwiają nam realizowanie zadań rocznego planu pracy, m.in. poznawanie rodzimej kultury, folkloru, języka ojczystego oraz bogactwa krajobrazu. Właśnie turystyka pełni niezastąpioną rolę w odkrywaniu własnej tożsamości narodowej. Przez nią wywieramy wpływ na zasób wiedzy, umiejętności, na sprawność fizyczną, rozbudzamy w dzieciach wrażliwość na piękno. Zabawom natomiast i twórczości plastycznej dodajemy nowych, ożywionych treści. Staramy się jak najwięcej wartości czerpać z tych spotkań - z ludźmi i przyrodą. Dbamy, aby miejsca, w które jedziemy, były bezpieczne, spokojne, dające okazje swobodnego ruchu, biegania i pokonywania przeszkód, bo to właśnie one, a nie spokojny spacer za rękę w parach, sprzyjają odprężeniu, dają ujście nagromadzonej energii.

Wychowankowie wraz z kadrą pedagogiczną biorą udział w różnorodnych uroczystościach i konkursach organizowanych przez środowisko lokalne.

Praca z dziećmi opiera się na:

 • Pracujemy zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN (Dz. U. Nr 2/200 - Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 1999 r.).

 • Realizujemy ją poprzez:

  • program: ,,ABC ... Program wychowania przedszkolnego XXI wieku” zatwierdzony przez MEN (DKW-4013-1/100).

  • Roczny Plan Pracy Opiekuńczo-Wychowawczo-Dydaktycznej przygotowywany przez Radę Pedagogiczną placówki i realizujący Koncepcję Pracy Przedszkola,

  • Miesięczne Plany pracy przygotowywane dla poszczególnych grup przez nauczycieli.

  • Program adaptacji dzieci do warunków przedszkola.

  • Programy współpracy ze środowiskiem lokalnym.

  • Programy profilaktyczne.

NAUCZYCIEL

W celowym i planowym kierowaniu rozwojem dziecka, wychowawca ma nadrzędną i kontrolująca rolę . Jest on:

 • aktywnym diagnostą,

 • wychowawcą,

 • opiekunem,

 • przyjacielem dziecka,

 • doradcą dla rodziców .

Jednym z założeń reformy edukacji jest uczynienie współodpowiedzialnymi za proces edukacyjny wszystkich jego uczestników, a więc nauczycieli, dzieci i rodziców. Zmiany w treściach edukacyjnych i metodach pracy nauczycieli powinny przyczyniać się do zmian w relacjach dziecko - nauczyciel - rodzice .

 

Od nauczycieli w Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Pyrzycach oczekuje się:

 • Taktu pedagogicznego (lubi dzieci, ma do nich podejście, cieszy się wśród dzieci dużym autorytetem).

 • Respektowania praw dziecka.

 • Empatii, refleksyjności, intuicji pedagogicznej, asertywności.

 • Odpowiedzialności, dyscypliny (obowiązkowości), efektywnego wykorzystania czasu pracy.

 • Dobrej współpracy ze środowiskiem lokalnym.

 • Zaangażowania w prace na rzecz placówki, dyspozycyjności.

 • Twórczego podejścia (innowacja, własne pomysły), elastyczności.

 • Dobrej organizacji, operatywności, inicjatywy, pomysłowości, dynamiczności.

 • Podatności na zmianę, otwartości na uwagi.

 • Doskonalenia swojego warsztatu pracy (kursy, warsztaty, studia podyplomowe).

 • Dzielenia się swoimi osiągnięciami (dorobkiem z innymi).

 • Dobrej współpracy z zespołem, dbałości o dobrą atmosferę pracy, zmysłu estetycznego.

 • Wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, metodycznej, znajomości praw rozwoju dzieci.

 • Kwalifikacji i umiejętności (wykorzystania wiedzy w praktyce).

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

Nasza placówka współpracuje z różnymi instytucjami i organizacjami lokalnymi:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pyrzycach,

 • Przedszkole Publiczne w Brzeźnie,

 • Przedszkole Publiczne Nr 3 w Pyrzycach,

 • Pyrzycki Dom Kultury,

 • Opieka Społeczna w Pyrzycach,

 • Szkoła Podstawowa Nr2 w Pyrzycach,

 • Biblioteka Miejska w Pyrzycach,

 • Biblioteka Pedagogiczna w Pyrzycach

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji,

 • Burmistrz Miasta i Gminy Pyrzyce,

 • Wydział Rolnictwa,

 • Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji UM w Pyrzycach,

 • Rzemieślnicy,

 • Zakłady pracy,

 • Powiatowa Komenda Policji,

 • Komenda Straży Pożarnej,

 • Medycyna Szkolna,

 • Osoby związane z kulturą

 • Nadleśnictwa

Realizacja współpracy przebiega na podstawie opracowanych programów i planów.

Współpraca przyjmuje następujące formy:

 • spotkania,

 • wycieczki,

 • zwiedzanie wystaw,

 • udział w konkursach,

 • udział imprezach środowiskowych,

 • pogadanki,

 • badania,

 • udział w akcjach,

 • udzielania pomocy itp.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 20-12-2004 11:39:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 20-12-2004
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 20-12-2004 11:39:38