STATUT PRZEDSZKOLA


Uchwala nr 3/2000

z dnia 07.11.2000 r.

Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego

w Brzezinie w sprawie

uchwalenia jednolitego tekstu statutu przedszkola

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maj 2001 r., w sprawie ramowego statutu publicznego przedszkola (Dz. U. 01.61.624. ze zmianami), postanawia się:

 1. Sporządzić tekst jednolity statutu Przedszkola Publicznego w Brzezinie, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi przedszkola.

 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Pedagogicznej

Elżbieta Kępka

STATUT PRZEDSZKOLA

PUBLICZNEGO W BRZEZINIE

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Przedszkole Publiczne w Brzezinie jest przedszkolem publicznym.

 1. Siedzibę przedszkola stanowi budynek nr 38, położony na działce nr 218 w obrębie wsi Brzezin.

3. Organem prowadzącym przedszkole jest Rada Miejska w Pyrzycach, a w jej imieniu Zarząd Miejski.

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

4. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzemieniu:

Przedszkole Publiczne w Brzezinie

Tel. 570-04-40

§ 2

Przedszkole działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DZ.U. nr 95 poz. 425 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

2. Aktu założycielskiego, Uchwała Rady Miejskiej nr XXII /175/92 z dnia 31 stycznia 1992 r.

3. Niniejszego statutu.

§ 3

1. Przedszkole funkcjonuje cały rok.

2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

3. Przedszkole pracuje w godzinach od 715 do 1415w dni robocze od poniedziałku do piątku. Godziny pracy mogą ulec zmianie w zależności od dowozów dzieci oraz potrzeb środowiska.

§ 4

 1. Przedszkole jest zakładem budżetowym, którego działalność finansowana jest przez:

a) Gminę,

b) rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu.

§ 5

1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra

Edukacji Narodowej. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wynosi 5 godzin.

2. Wysokość opłaty stałej za świadczenia z zakresu wychowania i nauczania wykraczające poza podstawę wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Gminy.

3. Opłata stała za przedszkole nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.

4. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola. Pełen koszt wyżywienia dziecka w przedszkolu ponoszą rodzice.

5. O ilości posiłków dziecka decydują rodzice.

6. W przypadku nieobecności dziecka przedszkole zwraca dzienną stawkę żywienia pomnożoną przez liczbę dni nieobecnych.

7. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry przez intendenta w dniach ustalonych na początku każdego miesiąca.

8. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii.

9. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych (zajęcia muzyczne, język angielski).

10. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców. Zajęcia te finansowane są także w całości przez rodziców.

11. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 15 minut dla dzieci 3-4 letnich, a około 30 minut dla dzieci 5-6 letnich.

12. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.

13. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 6

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określane w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:

a) wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka, udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno pedagogicznej,

b) umożliwieniu dzieciom podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

c) sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, organizowaniu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,

d) współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.

2. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkola realizuje się w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

a) zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,

b) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary, we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu,

c) stworzenie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenia,

d) rozwijanie wrażliwości moralnej,

e) kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturalnym i technicznym,

f)wzbudzenie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,

g) rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,

 1. zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

 1. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

§ 7

1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno kulturowym i przyrodniczym

2. Praca wychowawczo dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

3. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalony jest w programie rozwoju placówki, rocznym planie pracy przedszkola i w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

4. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

5. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 minut.

§ 8

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi; dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalnych, a w szczególności:

a) zapewnia bezpośrednią i stalą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

b) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,

c) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,

d) współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc.

§ 9

  1. W ramach posiadanych możliwości przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodziną oraz nauczycielom pomocy psychologiczno pedagogicznej poprzez:

a) diagnozowanie środowiska wychowanków,

b) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwienie ich zaspokojenia,

c) rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,

d) organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

e) wspieranie dziecka uzdolnionego,

f) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczo-dydaktycznego przedszkola i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,

g) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców,

h) wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,

 1. udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania, do indywidualnych potrzeb dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostaniu tym wymaganiom,

 2. wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

 3. umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,

 4. podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 1. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem oraz jego rodziną.

 2. Zadania o których mowa w ust. 1, są realizowane we współpracy z:

 1. rodzicami,

 2. nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,

 3. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi,

 4. podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

§ 10

1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5-godzinnego czasu pracy.

2. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach w roku zatwierdza organ prowadzący.

3. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

ROZDZIAŁ III

ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 11

1. Organami przedszkola są:

a) dyrektor przedszkola

b) rada pedagogiczna,

c) rada rodziców.

2. Rada pedagogiczna, rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

§ 12

1. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący.

  1. Dyrektor przedszkola kieruje bieżąca działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

  1. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym.

4. Zadania dyrektora są następujące:

a) kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,

b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

c) koordynowanie opieki nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi,

d) opracowywanie mierzenia jakości pracy placówki, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, ustalanie sposobu jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystania wyników,

e) planowanie, organizowanie i przeprowadzanie mierzenia jakości pracy placówki,

f) przekazywanie raportu o jakości pracy placówki radzie rodziców i radzie pedagogicznej,

g) opracowywanie programu rozwoju placówki wspólnie z Rada Pedagogiczną z wykorzystaniem wyników mierzenia jakości pracy placówki,

h) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach,

i) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,

j) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał,

k) wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadomienie o tym stosownych organów,

l) dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

m) planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami,

n) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,

o) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

p) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

q) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez radę pedagogiczną

r) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy; bhp i ppoż.,

s) stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,

t) koordynacja współdziałania organów przedszkola zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,

u) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracownika,

v) administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem,

w) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

x) podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną.

§ 13

1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.

3. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

4. Do kompetencji rady pedagogicznej należą w szczególności:

a) przygotowanie projektu statutu przedszkola,

b) opracowanie programu rozwoju placówki,

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów i zajęć autorskich,

d) uchwalanie regulaminu pracy rady pedagogicznej,

e) ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach,

f ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

5. Rada pedagogiczna opiniuje:

a) przyjęcie lub skreślenie dziecka z listy przedszkolaków w trakcie roku szkolnego,

b) projekt planu finansowego, wniosków o nagrody i wyróżnienia, program szkoleń pracowników,

c) organizację pracy placówki,

d) przebieg i wyniki pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi,

e) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.

6. Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem.

7. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 liczby jej członków.

8. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielone tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

9. Rada pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora oraz do Kuratora Oświaty o zbadanie i ocenę działalności przedszkola, dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego placówce.

10. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał rady pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.

11. Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działania, o którym mowa w § 10 pkt. 2.

§ 14

1. W przedszkolu działa rada rodziców. Rada rodziców jest organem społecznym przedszkola.

2. Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

3. Członkowie rady rodziców wybierani są co roku podczas zebrań grupowych, przynajmniej po jednym przedstawicielu z miejscowości, z której dowożone są dzieci do przedszkola.

4. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej z wnioskiem i opiniami dotyczącymi spraw przedszkola, w szczególności zaś,

a) opiniuje pogram rozwoju placówki,

b) wyraża opinie na temat funkcjonowania przedszkola.

5. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności rady rodziców.

§ 15

1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

2. Wszystkie spory miedzy organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, uwzględniając zasady kompetencji tych organów.

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 16

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

3. W oddziałach integracyjnych liczba wychowanków wynosi nie więcej niż 15 w tym 2-3 dzieci niepełnosprawnych.

4. Szczegółową organizacją wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 maja.

5. Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i kuratora oświaty zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

6. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:

a) liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,

b) liczbę pracowników,

c) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

7. Ramowy rozkład dnia ustalony jest przez dyrektora przedszkola na wniosek rady Pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

8. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

9. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 32.

10. W przedszkolu są dwa oddziały.

a) I oddział dzieci 6 letnich,

b) II oddział dzieci 3-4-5 letnich.

11. Liczba oddziałów w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych placówki może ulegać zmianie.

12. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

a) sale zajęć dla poszczególnych oddziałów,

b) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,

c) kuchnię,

d) szatnie dla dzieci i personelu.

13. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

14. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie

§ 17

1. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, określające ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia, oraz decyzji komisji kwalifikacyjnej.

§ 18

1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.

2. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:

a) dzieci sześcioletnie,

b) dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niesprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci z rodzin zastępczych,

c) dzieci już uczęszczające do danego przedszkola,

d) dzieci obojga rodziców pracujących,

e) dzieci z rodzin o dochodach na jedna osobę poniżej kwoty najniższej emerytury obwieszczonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Monitorze Polskim,

f) dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci),

 1. dzieci nauczycieli, przy równym z innymi dziećmi warunkach, mają prawo pierwszeństwa.

3. Nabór do przedszkola odbywa się co roku w okresie od 01.04 do 30.04

§ 19

Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z lisy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

a) systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole,

b) nieobecności dziecka ponad 2 tygodnie i nie zgłoszenie tego faktu do przedszkola,

c) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ V

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 20

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat.

2. Na wniosek rodziców, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które nie osiągnęło wieku trzech lat, ale skończy trzy lata w tym roku kalendarzowym, w którym zostało przyjęte.

3. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej obwodowo szkoły.

4. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Prawa Dziecka, a w szczególności do:

a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

b) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

c) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

d) poszanowania jego godności osobistej,

e) poszanowania własności,

f) opieki i ochrony,

g) partnerskiej rozmowy na każdy temat,

h) akceptacji jego osoby.

ROZDZIAŁ VI

RODZICE

§ 21

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

a) przestrzeganie niniejszego statutu,

b) zaopatrywanie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

c) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców,

d) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

e) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

f) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

§22

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi indywidualnego rozwoju.

2. Rodzice mają prawo do

a) zapoznania się z programem oraz zasadami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale,

b) uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

c) uzyskania porad i wskazówek od nauczyciela, pedagoga i psychologa w rozpoznaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania pomocy,

d) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa, radę rodziców.

§ 23

Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny dyrektora i rady rodziców.

§ 24

Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu 3 razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

§ 25

Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

a) zebrania grupowe,

b) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem psychologiem,

c) kąciki dla rodziców,

d) zajęcia otwarte.

ROZDZIAŁ VII

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 26

1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w oddziałach integracyjnych dodatkowo nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym.

2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

3. Do zakresu zdań nauczyciela należy:

a) Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

b) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

c) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb racjonalnych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.

d) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

e) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.

f) współpraca ze specjalistami świadczącymi fachową pomoc psychologiczno-pedagogiczną zdrowotną i inną,

g) planowanie własnego rozwoju zawodowego — systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

h) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń

i) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

j) współdziałanie z rodzicami ( prawnymi opiekunami ) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców ( prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

k) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

l) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,

m) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,

n) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,

o) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności palcówki.

§ 27

Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,

b) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

c) włączenie ich w działalność przedszkola.

§ 28

Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo­-oświatowych.

§ 29

1. Zakres obowiązków pracowników administracyjno-obsługowych:

a) w przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi,

b) ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,

 1. szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola

2. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

ROZDZIAL VIII

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ I MAJĄTKOWEJ

§ 30

Przedszkole gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywnego ich wykorzystania.

§ 31

1. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy.

2. Plan finansowy sporządza dyrektor, który po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną przedkładany jest zarządowi Miejskiemu w Pyrzycach do zatwierdzenia.

§ 32

1. Źródłem przychodów przedszkola są:

a) wpływy z tytułu działalności za świadczenie usługi,

b) dotacje z budżetu gminy,

c) wpływy z działalności gospodarczej i inne.

2. Uzyskane przychody przeznaczone są na:

a) pokrycie kosztów utrzymania przedszkola,

b) świadczenie opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne

c) wyżywienie,

d) inne wydatki związane z działalnością przedszkola.

§ 33

Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 34

1. Majątek przedszkola stanowią:

a) środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych,

b) rzeczowe składniki majątku obrotowego,

c) środki trwałe,

2. Wszystkie środki majątku przedszkola są odpowiednio ewidencjonowane.

3. Wszelkie operacje w zakresie majtku są dokumentowane przy pomocy faktur, protokołów przyjęć, przekazania, likwidacji itp.

4. Ewidencję analityczną środków majątkowych prowadzi się w ciągach inwentarzowych, na kartach kontowych oraz na materiałowych kartach ilościowo-wartościowych

§ 35

5. Zasady gospodarki materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

ROZDZIAL IX

POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 36

Obsługa administracyjno-księgowa przedszkola jest wykonywana przez Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 37

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 38

Zmiany w statucie Przedszkola Publicznego w Brzezinie dokonuje rada pedagogiczna.

§ 39

Tekst jednolity statutu przedszkola po uchwaleniu przez radę pedagogiczną wchodzi w życie z dniem 7.11 .2000r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 07-06-2005 08:27:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 07-06-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 07-06-2005 08:27:43