BURMISTRZ PYRZYC ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu o powierzchni 200 m2pod ogródek gastronomiczny (z możliwością sprzedaży piwa) podczas XXV Pyrzyckich Spotkań z Folklorem t


Zarządzenie Nr 185/2004

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 19 marca 2004r.

w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego ogłoszenia pierwszego przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntu pod ogródek gastronomiczny podczas XXV Pyrzyckich Spotkań z Folklorem.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. W ogłoszeniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 161/2004 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 stycznia 2004r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntu pod ogródek gastronomiczny oraz regulaminu tego przetargu stanowiącym załącznik nr 2 ze zmianą dokonaną zarządzeniem nr 178/2004 Burmistrza Pyrzyc z dnia 3 marca 2004r. - zmianie ulega wysokość wymaganego wadium z 13.800 zł. na 4.600 zł. oraz określa się termin jego wniesienia.

 2. Pozostałe warunki przetargu pozostają bez zmian.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miejskiego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 178/2004

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 3 marca 2004r.

Burmistrz Pyrzyc

ogłasza

pierwszy przetarg nieograniczony

na dzierżawę gruntu o powierzchni 200 m2

pod ogródek gastronomiczny

(z możliwością sprzedaży piwa)

podczas XXV Pyrzyckich Spotkań z Folklorem

tj. 28-30.05.2004r.

Przetarg jest nieograniczony. Komisja wyłoni kandydatów na dzierżawców na podstawie złożonych pisemnych ofert biorąc pod uwagę zaoferowaną estetykę zagospodarowania, urządzenia terenu ogródka oferty handlowej oraz sposób prowadzenia obsługi. Komisja uwzględnia dotychczasowe doświadczenia oferenta w tego typu działalności.

Ofertę w zalakowanej kopercie z napisem „Ogródek XXV PSzF” zawierającą szczegółowy opis zadeklarowanego sposobu:

 • urządzenia ogródka wraz z projektem graficznym (fotografia);

 • ofertę handlową;

 • obsługi klientów

- oferowaną kwotę dzierżawy

składać należy do dnia 02 kwietnia 2004 r. do godz.15.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach pok. nr 133.

Ustala się cenę wywoławczą dzierżawy ww. gruntu w wysokości 4.600 zł netto + 22% podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 05 kwietnia 2004 r. w sali nr 130 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach o godz. 13.00.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do okazania Komisji dowodu wpłaty w gotówce wadium w wysokości 4.600 zł. w terminie do dnia 02.04.br. Wadium przepada w przypadku nie podpisania umowy przez wygrywającego.

Załącznik Nr 2

do zarządzenia nr 178/2004

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 3 marca 2004r.

REGULAMIN

pierwszego przetarg nieograniczonego na dzierżawę gruntu

o powierzchni 200 m2

pod ogródek gastronomiczny podczas XXV PSzF

 1. W przetargu mają prawo udziału osoby prawne i fizyczne.

 2. Do udziału w przetargu dopuszczeni zostaną przedstawiciele lub osoby, które:

 1. w terminie do dnia 02 kwietnia br. do godz. 15.00 w sekretariacie, I piętro, pokój nr 133 Urzędu Miejskiego złożą ofertę zawierającą:

 • nazwę i dokładny adres oferenta,

 • oferowaną stawkę w PLN dzierżawy jednego m2 gruntu, przy czym nie może być ona mniejsza od 23 zł/m2 (netto),

 • dokładny opis działalności planowanej do prowadzenia na dzierżawionym gruncie,

 • zdeklarowany opis działalności na dzierżawionym gruncie,

 • w przypadku osób prawnych oświadczenie, że uczestnik nie znajduje się w trakcie postępowania likwidacyjnego, ani też nie została ogłoszona jego upadłość,

 • oświadczenie, że uczestnik w wypadku pozytywnego rozstrzygnięcia - wyboru jego oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy w terminie do 7 dni od daty powiadomienia go o wyborze,

 • uwierzytelnioną kopię dowodu wpłacenia w terminie zgodnym z treścią ogłoszenia wadium w kwocie 4.600,00 zł;

 1. Wszystkie strony i załączniki do oferty winny być podpisane przez uczestnika, lub jego upoważnionego przedstawiciela, pod rygorem odrzucenia oferty.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej podwójnej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie jej treści jako poufnej, do terminu otwarcia ofert. Koperta zewnętrzna odporna na uszkodzenia mechaniczne, pozbawiona wszelkich oznakowań identyfikacyjnych oferenta, zaadresowana na adres Zamawiającego opisana wyłącznie według wzoru j.n.:

Urząd Miejski w Pyrzycach

74-200 Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na

„Ogródek gastronomiczny

podczas XXV PSzF

na pl. Ratuszowym w Pyrzycach”

Nie otwierać przed dniem 05.04.2004r.

koperta wewnętrzna, zawierająca dokumenty ofertowe, oznaczona pełnymi danymi uczestnika (nazwa i adres) tak, aby można było odesłać bez otwierania, jeśli wpłynie po terminie, zaadresowana na adres Urzędu Miejskiego i oznakowana „Przetarg na dzierżawę gruntu pod ogródek gastronomiczny podczas XXV PSzF.

Nie otwierać przed dniem 05.04.2004r.”

 1. Oferent ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

 2. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa gruntu na Pl. Ratuszowym w Pyrzycach o pow. 200 m2.

 3. Stawka wywoławcza za dzierżawę jednego m2 gruntu wynosi 23 zł/m2 (netto).

 4. Przetarg wygrywa ten uczestnik, który zaoferuje najkorzystniejsze cenę dzierżawy.

 5. Dzierżawa nie obejmuje kosztów dostawy zużytej energii elektrycznej, wody zimnej oraz odprowadzenia ścieków.

 6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą oferenci.

10. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie w terminie do 02.04.br. w gotówce wadium w wysokości 4.600 zł do kasy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach lub na konto w nr 11001441-518-2101-111-3 w PEKAO S.A. O/Pyrzyce.

11. Wpłacone wadium zostanie zwrócone wszystkim uczestnikom w terminie trzech dni po zawarciu umowy dzierżawy z wybranym uczestnikiem.

12. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Urzędu Miejskiego w Pyrzycach w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy w terminie 7 dni od odbycia przetargu.

13. Przetarg może być odwołany bez podania przyczyny.

14. Inne istotne informacje dla dzierżawcy:

 1. Obowiązki dzierżawcy:

- Zorganizowania ogródka i prowadzenia działalności, w tym:

 • wygrodzenia dzierżawionego terenu ogródka poprzez ustawienie wraz ze współużytkownikami estetycznego ciągłego ogrodzenia, zapewnienia minimum ośmiu miejsc konsumenckich, z jednym wejściem na teren ogródka od strony budynku Urzędu Miejskiego,

 • sprzedaży na stoisku artykułów spożywczych, w tym gastronomicznych,

 • sprzedaży wszelkich napojów, w tym piwa, w naczyniach plastikowych lub opakowaniach kartonowych.

 • Przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych oraz przeciwpożarowych, a w szczególności posiadania aktualnej książeczki zdrowia, wymaganej liczby urządzeń gaśniczych.

 • Zabezpieczenia we własnym zakresie odpowiedniej ilości pojemników na śmieci w obrębie dzierżawionego terenu i utrzymania dzierżawionego terenu w stałej czystości.

 • Przestrzegania przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.1231 z 1982 r. z póź. zm.), w szczególności:

 • umieszczania w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych informacji o szkodliwości spożywania alkoholu (art.13 ust.2 ustawy),

 • przestrzegania przepisów zakazujących reklamy alkoholu (art.131 ustawy),

 • umieszczania w widocznym miejscu informacji o możliwości spożywania napojów alkoholowych tylko w obrębie ogródka (art.14 ust.2a ustawy),

 • zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim i osobom znajdującym się w stanie nietrzeźwości (art15 ust.1 ustawy).

 1. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do:

 • rozwiązania umowy dzierżawy w przypadku niedotrzymania warunków umowy przez dzierżawcę.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 25-03-2004 10:40:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 25-03-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 25-03-2004 10:40:26