PROGRAM ROZWIJANIA SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PYRZYCACH


PROGRAM

ROZWIJANIA SAMORZĄDNOŚCI

UCZNIÓW PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

W PYRZYCACH

2002- 2005

SPIS TREŚCI

Wstęp

 1. Założenia programowe

 2. Materiał programowy

 3. Ewaluacja programu

Wstęp

Na opracowanie Programu Rozwijania Samorządności uczniów Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach zdecydowałyśmy się w drugim roku funkcjonowania gimnazjum. Powody, które skłoniły nas do podjęcia tego zadania to:

 • rezygnacja nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu uczniowskiego,

 • brak dokumentacji i określonego planu działania samorządu,

 • chęć współpracy z uczniami w celu tworzenia tradycji i szkolnego ceremoniału.

Podstawowe założenia programu pojawiły się po opracowaniu wyników ankiety, przeprowadzonej wśród uczniów wszystkich klas naszego gimnazjum we wrześniu 2002 r.

Uczniowie chcieliby:

-organizować imprezy i uroczystości szkolne,

-redagować szkolną gazetę,

-uczestniczyć w akcjach charytatywnych,

-mieć wpływ na dokonujące się zmiany w szkole.

Wykorzystano również: obserwacje, analizę dokumentów szkolnych, wyniki rozmów z uczniami, rodzicami i nauczycielami na temat potrzeb, oczekiwań dotyczących zmian w funkcjonowaniu samorządu w naszej szkole.

 1. Założenia programowe

Celem programu jest rozbudzenie pozytywnej, społecznej aktywności gimnazjalistów, wdrażanie do samodzielności i podejmowania działań we własnych sprawach a także stworzenie możliwości doświadczania mechanizmów demokracji w codziennym funkcjonowaniu w najtrudniejszym okresie rozwojowym.

Jednym z zadań szkoły jest demokratyczne wychowanie, rozumiane jako:

 • akceptowanie przez ucznia pojęcia: wolność, równość, godność, tolerancja, pokój,

 • znajomość praw i obowiązków uczniowskich, zawartych w statucie szkoły,

 • respektowanie tworzonych praw i obowiązków ucznia,

 • tworzenie warunków do budowania przez ucznia własnej indywidualności i osobowości.

Podstawą samorządności w szkole jest prawo każdego ucznia do osobistej inicjatywy, odkrywania nowych możliwości i zdolności oraz urzeczywistnianie w praktyce nabytych umiejętności. Szkolna demokracja to nie tylko respektowanie praw ucznia, to także odpowiedzialność własna ucznia za swój rozwój, podejmowane działania, poszanowanie ludzkiej pracy i dostrzeganie wartości z dobrze wykonywanych działań.

 1. Program Rozwijania Samorządności

  1. Program jest skierowany przede wszystkim do uczniów, ale i nauczycieli Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach.

  2. Program może być realizowany w trakcie zajęć lekcyjnych (zwłaszcza: godziny wychowawcze, wiedza o społeczeństwie) i pozalekcyjnych.

  3. Cel główny:

Aktywizowanie życia społecznego w szkole

Cele operacyjne:

 • rozwój zainteresowań życiem i działalnością społeczną,

 • rozwój inicjatyw uczniowskich,

 • wyrabianie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie (liczenie się z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, podporządkowanie się interesom zbiorowym, ofiarność dla zespołu),

 • rozwijanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu,

 • pielęgnowanie tradycji szkolnej i ceremoniału,

 • wyrabianie poczucia przynależności do społeczności szkolnej,

 • rozwijanie umiejętności planowania zadań i ich urzeczywistniania,

 • podnoszenie prestiżu szkoły w oczach ucznia i społeczności lokalnej.

  1. Podstawa:

   1. prawna

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,

 • Konwencja o Prawach Dziecka, (Dz. U. Z 1991 r. nr 120, poz. 526)

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami,

 • Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjum,

   1. Dokumenty wewnętrzne:

 • Statut Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach,

 • Program Wychowawczy Szkoły,

  1. Metody prowadzenia zajęć i spotkań:

 • zajęcia warsztatowe,

 • praca w grupach,

 • gry i zabawy,

 • imprezy i uroczystości,

 • obserwacja i pokaz,

 • metody aktywizujące,

 • indywidualne rozmowy,

 • zajęcia adaptacyjno- integracyjne,

  1. Propagowanie działalności na zewnątrz poprzez:

 • współudział w organizacji imprez środowiskowych,

 • udział w akcjach charytatywnych,

 • współdziałanie z wolontariatem,

 • prowadzenie gazety szkolnej „Trzask”,

 • współpraca z lokalnymi mediami,

  1. Realizacja :

ZADANIE 1.

POZNANIE DOKUMENTÓW SZKOŁY I SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SPOSÓB REALIZACJI

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

TERMIN REALIZACJI

SPOSÓB DOKUMENTACJI

REALIZOWANE CELE

Opracowanie:

 1. Regulaminu Działalności Samorządu Uczniowskiego

 2. Ordynacji Wyborczej do Rady Samorządu Uczniowskiego

 1. Planu Pracy Samorządu

Opiekun SU

Opiekun SU + nauczyciel WOS

Rada Samorządu Uczniowskiego+ opiekun SU

IX

IX

IX

Teczka opiekuna SU

umiejętność planowania działalności

Dokumentowanie działalności

 1. kronika

 2. protokoły zebrań

 3. dokumentacja fotograficzna

 4. dokumentacja finansowa

kronikarze

sekretarz

opiekun SU

opiekun SU

cały rok

Kronika

Zeszyt protokołów

Zeszyt przychodów i wydatków

umiejętność dokumentowania

działalności

Poznanie i uzupełnianie wiadomości o szkolnych dokumentach

 1. Statut szkoły

 2. Wewnątrzszkolny System Oceniania

 3. Program Wychowawczy Szkoły

Opiekun SU + wychowawcy

X

Zapis w dzienniku lekcyjnym

Ankieta

Znajomość zasad

i mechanizmów funkcjonowania szkoły

ZADANIE 2.

ROZWIJANIE INICJATYW UCZNIOWSKICH

SPOSÓB REALIZACJI

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

TERMIN REALIZACJI

SPOSÓB DOKUMENTACJI

REALIZOWANE CELE

Organizacja imprez integracyjnych

 1. Dzień integracji klas pierwszych

 2. Dzień Samorządności

Opiekun SU,

Rada SU,

Dyrektor szkoły

IX-X

III

Scenariusze imprez, sprawozdanie

Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu kulturalnym szkoły

Rozpropagowanie imprez, uroczystości i konkursów organizowanych w szkole

Opiekun SU + nauczyciel odpowiedzialny

W/g terminarza imprez

Terminarz, zdjęcia

Wyrabianie nawyków efektywnego współdziałania w zespole

Spotkania z ciekawymi ludźmi

Opiekun SU + nauczyciel odpowiedzialny

W/g potrzeb

Zapis w dzienniku lekcyjnym

Rozwijanie umiejętności planowania zadań i ich urzeczywistniania

Planowanie i organizacja imprez szkolnych (wg opracowanego wcześniej scenariusza)

 1. Dzień Edukacji Narodowej

 2. Andrzejki

 3. Wigilia

 4. Walentynki

Opiekun SU + nauczyciel odpowiedzialny za organizację

W/g terminarza imprez

Scenariusze imprez, zapis w dzienniku lekcyjnym, zdjęcia

Uczenie się samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole

Organizacja dyskotek szkolnych

 1. powitanie uczniów klas pierwszych

 2. andrzejkowa

 3. karnawałowa

 4. walentynkowa

Opiekun SU,

Rada SU,

Dyrektor szkoły

W/g terminarza dyskotek

Dokumentracja finansowa

Kształtowanie dyscypliny

i odpowiedzia-

lności

Współpraca z mediami

Opiekun SU za pośrednictwem Dyrektora szkoły

Cały rok

Kronika, wycinki z gazet, potwierdzenie z TV lokalnej „Aura”

Podnoszenie prestiżu szkoły w oczach uczniów i społeczności lokalnej

Redagowanie gazetki ściennej okolicznościowej i informacyjnej

SU

Cały rok

zdjęcia

Wyrabianie odpowiedzialności za terminowe wykonywanie zadań

ZADANIE 3.

PIELĘGNOWANIE TRADYCJI I CEREMONIAŁU SZKOLNEGO

SPOSÓB REALIZACJI

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

TERMIN REALIZACJI

SPOSÓB DOKUMENTACJI

REALIZOWANE CELE

Wypracowanie obrzędowości w uroczystościach szkolnych:

opracowanie scenariuszy uroczystości:

 1. Rozpoczęcia roku szkolnego

 2. Ślubowania klas pierwszych

 3. Dnia Edukacji Narodowej

 4. Pożegnania absolwentów

 5. Zakończenia roku szkolnego

Opiekun SU + nauczyciel odpowiedzialny za organizację

W/g terminarza imprez

Scenariusze imprez,

zapis w dzienniku lekcyjnym,

zdjęcia

Organizacja życia kulturalnego w szkole,

podnoszenie prestiżu szkoły w oczach ucznia i społeczności lokalnej

Celebrowanie uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego:

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego

 2. 11 listopada

 3. wyzwolenie Pyrzyc

 4. Konstytucja 3-go Maja

 5. Zakończenie roku szkolnego

Opiekun SU

W/g terminarza imprez

Scenariusze imprez, zdjęcia

Wyrabianie odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie szkoły

ZADANIE 4.

ROZWIJANIE SAMORZĄDNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

SPOSÓB REALIZACJI

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

TERMIN REALIZACJI

SPOSÓB DOKUMENTACJI

REALIZOWANE CELE

Wybór samorządów klasowych

Wychowawcy klas

IX

Zapis w dzienniku lekcyjnym

Umiejętne korzystanie z przysługujących praw,

Przygotowanie do świadomego dokonywania wyborów w dorosłym życiu,

poznanie zasad prowadzenia kampanii wyborczej

Wybory do Samorządu Uczniowskiego poprzedzone kampanią wyborczą

Opiekun SU + nauczyciel WOS +

wychowawcy klas

W/g kalendarza wyborów

Protokół komisji wyborczej

Wybór Rady SU, uczniów do poszczególnych komisji,

Opiekun SU

W/g kalendarza wyborów

Protokół SU

Zapoznanie z Radą SU, przedstawienie planu pracy SU na dany rok

Opiekun SU, Rada SU

Po wyborach

Wyciąg z protokołu Rady Pedagogicznej

Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły

ZADANIE 5.

WYBIERAMY PATRONA SZKOŁY

SPOSÓB REALIZACJI

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

TERMIN REALIZACJI

SPOSÓB DOKUMENTACJI

REALIZOWANE CELE

Opracowanie harmonogramu działań związanych z nadaniem imienia szkole

Opiekun SU

X 2002

Harmonogram zatwierdzony przez Dyrektora szkoły

Rozwijanie umiejętności planowania zadań

Ankieta -kandydaci na patrona szkoły

Rada SU

W/g harmonogramu

Teczka SU w bibliotece szkolnej

Rozwijanie umiejętności dokonywania wyborów

Prezentacje wybranych postaci

Opiekun SU

W/g harmonogramu

gazetka szkolna,

teczka SU w bibliotece,

zapisy w dzienniku lekcyjnym (godziny wychowawcze),

Rozwijanie umiejętności dokonywania wyborów w oparciu o prezentowane postawy moralne i etyczne kandydatów

Konkursy o patronie

 1. wiedzowy

 2. plastyczny

 3. literacki

Opiekun SU, nauczyciele przedmiotu, bibliotekarz

W/g harmonogramu

gazetka szkolna,

teczka SU w bibliotece,

wyciąg z protokołu Rady Pedagogicznej

Rozwijanie zdolności twórczych uczniów i ich zainteresowań

Demokratyczne wybory

Opiekun SU

Komisja wyborcza

XII 2002

Protokół SU, zdjęcia

Wyrabianie poczucia przynależności, wspólnego działania na rzecz społeczności lokalnej

Uroczystość nadania imienia szkole

Dyrektor szkoły, Rada Rodziców, opiekun SU i Rada SU

V 2003

Scenariusz imprezy, wycinki z prasy, zdjęcia, wyciąg z protokołu Rady Pedagogicznej

Podnoszenie prestiżu szkoły

ZADANIE 6.

BEZINTERESOWNE DZIAŁANIE NA RZECZ INNYCH

SPOSÓB REALIZACJI

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

TERMIN REALIZACJI

SPOSÓB DOKUMENTACJI

REALIZOWANE CELE

Pomoc dzieciom - kwestowanie

 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

 2. „Góra Grosza”

 3. Fundacja „Dzieciom”

Opiekun SU

Dyrektor szkoły

W/g potrzeb

Potwierdzenie uczestnictwa i wpłaty

Umiejętność dzielenia się z potrzebującymi, bezinteresowna pomoc innym

Udział w ogólnopolskich akcjach

 1. Sprzątanie świata

 2. Dzień Ziemi

Opiekun SU

Dyrektor szkoły

Opiekun LOP

IX

IV

Zapis w dzienniku lekcyjnym

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za innych

Wolontariat

 1. Sprawni inaczej-spartakiada dzieci niepełnosprawnych

Dyrektor szkoły

VI

Zapis w dzienniku lekcyjnym,

Wyrabianie nawyków: niesienia pomocy innym, bycia tolerancyjnym

  1. EWALUACJA PROGRAMU

Program będzie poddawany corocznej ewaluacji i dostosowywany do oczekiwań uczniów i nauczycieli.

Zbieranie informacji i opinii na temat zaplanowanych działań będzie dokonywane za pomocą następujących narzędzi:

 • obserwacja uczniów,

 • skrzynka „Pytania i odpowiedzi”,

 • ankieta,sondaż, opinia,

 • analiza dokonywanych przez uczniów wyborów.

Uwagi do programu:

 1. Program jest zgodny ze statutem szkoły, Programem Wychowawczym Szkoły,

 2. Program stanowi podstawę do planowania pracy Samorządu Uczniowskiego.

1

Opracowanie: Wioletta Michalska, Jolanta Zdrojewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 21-06-2005 13:56:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 21-06-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 21-06-2005 13:56:55