Statut Gimnazjum


Statut Publicznego Gimnazjum

im. Marii Skłodowskiej - Curie

w Pyrzycach

stan prawny na dzień 12 października 2004 r.

„ Nie wolno naruszać godności osobistej i dobrego imienia innych ludzi”.

I. P o s t a n o w i e n i a o g ó l n e

Par. 1

 1. Szkoła nosi nazwę - Publiczne Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pyrzycach ( uchwałą Rady Miejskiej Nr XLV)483)02 z dnia 25 czerwca 2002r.).

 1. Ustalona nazwa jest obecnie skrócona i brzmi: Publiczne Gimnazjum w Pyrzycach w dalszej części statutu zwane gimnazjum.

 1. Siedziba gimnazjum znajduje się w Pyrzycach przy ul. Rejtana 6.

 1. Uczniami gimnazjum mogą być wszyscy absolwenci szkół podstawowych z Gminy Pyrzyce.

 1. Organem prowadzącym gimnazjum jest Urząd Miejski w Pyrzycach.

 1. Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny nad gimnazjum jest Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty.

 1. Cykl kształcenia w gimnazjum trwa 3 lata. Nauka w gimnazjum jest obowiązkowa.

 1. Gimnazjum prowadzi świetlicę dla uczniów dojeżdżających oraz stołówkę szkolną.

 1. Gimnazjum może prowadzić - w zależności od potrzeb edukacyjnych -klasy wyrównawcze po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, stosując odpowiednie w tym zakresie przepisy.

 1. W gimnazjum mogą być powołane oddziały z poszerzonym językiem obcym.

11. W gimnazjum mogą być prowadzone klasy autorskie według programów

opracowanych przez nauczycieli za zgodą organu prowadzącego.

 1. Gimnazjum może prowadzić kursy i szkolenia dla uczniów i osób dorosłych

jako pozaszkolną formę nauczania z odrębnymi przepisami.

 1. Dyrektor gimnazjum może zezwolić na indywidualny tok programu lub tok

nauki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły - gimnazjum może

gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz z innych źródeł na konto

specjalne szkoły.

 1. Ilekroć w Statucie jest mowa o ustawie, chodzi o Ustawę z dnia 25 lipca 1998r.

II. C e l e i z a d a n i a g i m n a z j u m

Par. 2

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie oraz przepisach wydanych na jej

podstawie, a w szczególności:

 1. realizuje obowiązek szkolny dla uczniów mieszkających w jej obwodzie

oraz kontroluje jego spełnianie,

 1. umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania

świadectwa ukończenia szkoły,

 1. umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku

kształcenia,

 1. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad

określonych w Ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.

 1. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości

szkoły,

 1. respektuje zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka

przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 listopada 1989r,

 1. realizuje Szkolny program wychowawczy, obejmujący w sposób całościowy

wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i opiekuńczym,

 1. szkoła opracowuje i wdraża szkolny program profilaktyczny, którego celem jest

edukacja młodzieży w zakresie zdrowego życia i ograniczanie czynników

zaburzających jej prawidłowy rozwój.

 1. szkoła opracowuje i wdraża:

  1. pięcioletni program rozwoju szkoły, będący efektem diagnozy efektywności szkoły, który ukierunkowuje szkołę na doskonalenie metod pracy w celu realizacji standardów, które nie są osiągane na zadowalającym poziomie,

  2. roczny plan rozwoju szkoły, oparty o plan pracy Kuratorium Oświaty, który konkretyzuje realizacje elementów programu rozwoju.

III. Z a s a d y s y s t e m u o c e n i a n i a.

Par. 3

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z wybranych programów nauczania (Szkolny zestaw programów nauczania) w tym z Podstaw programowych poszczególnych przedmiotów.

 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

  1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

  2. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju,

  3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

  4. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

  5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

Par. 4

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

  1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

  2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

  3. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole,

  4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

  5. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć, rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania według skali wynikającej z rozporządzenia,

  6. ustalanie warunków i trybu uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

  7. ustalanie warunków i sposobu informowania rodziców (prawnych opiekunów) o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

Par. 5

 1. Zasady Szkolnego systemu oceniania przyjęte w szkole zostały uchwalone

przez Radę Pedagogiczną jako obowiązujące od roku szkolnego 1999)2000.

 1. Szkolny system oceniania, w tym kryteria oceny zachowania, stanowi załącznik nr 1 do Statutu.

IV. O r g a n a s z k o ł y

Par. 6

 1. Organami gimnazjum są:

  1. Dyrektor szkoły

  2. Rada Pedagogiczna

  3. Rada Rodziców Szkoły

  4. Samorząd Uczniowski

 2. Funkcję dyrektora gimnazjum powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący

szkołę.

 1. Stanowisko wicedyrektora tworzy się w porozumieniu z organem prowadzącym

gimnazjum.

 1. Wicedyrektora powołuje i odwołuje dyrektor gimnazjum po zasięgnięciu

opinii organu prowadzącego.

Par. 7

 1. Do obowiązków dyrektora należy:

  1. opracowanie dokumentów programowo - organizacyjnych gimnazjum

(pięcioletni program rozwoju szkoły, roczny plan pracy, arkusz organizacyjny, tygodniowy rozkład zajęć),

  1. opracowanie zakresów obowiązków nauczycieli i pracowników

niepedagogicznych gimnazjum,

  1. dobór kadry oraz zatrudnienie jej,

  2. dobór pracowników niepedagogicznych i ich zadań,

  3. opracowanie regulaminu premiowania i nagradzania nauczycieli

i pracowników niepedagogicznych,

  1. kierowanie całokształtem działania gimnazjum, a w szczególności:

   1. przyjmowanie uczniów oraz prowadzenie ich spraw w oparciu

o przepisy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu,

   1. sprawowanie opieki nad dziećmi i stworzenie warunków

do harmonijnego ich rozwoju, współdziałanie z Samorządem Uczniowskim,

   1. zapewnienie bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki,

   2. pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli

i wychowawców, organizowanie doskonalenia zawodowego kadr pedagogicznej oraz ocenianie tej kadry,

   1. organizowanie współdziałania z rodzicami i zapewnienie wpływu

rodziców na działalność gimnazjum,

   1. dbanie o mienie gimnazjum, ścisłe realizowanie zadań

wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,

   1. wnioskowanie do organu prowadzącego gimnazjum w sprawie

rozwoju bazy materialno - technicznej gimnazjum, opracowanie projektu wydatków budżetu szkoły,

   1. realizowanie zarządzeń władz oświatowych oraz uchwał Rady

Pedagogicznej, zgodnie z jej kompetencjami.

 1. Uprawnienia i odpowiedzialność dyrektora gimnazjum :

  1. Dyrektor ma prawo:

   1. wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom gimnazjum,

   2. zatrudniania i zwalniania pracowników gimnazjum,

   3. premiowania, nagradzania zgodnie z Regulaminem premiowania i nagradzania, a także nakładania kar porządkowych zgodnie z Kartą Nauczyciela i Kodeksem Pracy,

   4. przyjmowanie uczniów do gimnazjum,

   5. formalnej oceny pracy nauczyciela i innych pracowników,

   6. wykorzystania wg preliminarza ( po zaopiniowaniu przez Radę

Szkoły i Radę Pedagogiczną ) środków finansowych

przeznaczonych na działalność gimnazjum,

   1. reprezentowania gimnazjum na zewnątrz, podpisywania

dokumentów i korespondencji.

  1. Dyrektor szkoły odpowiada za:

   1. poziom uzyskiwanych przez gimnazjum wyników nauczania i wychowania, opiekę nad dziećmi,

   2. zgodność funkcjonowania gimnazjum z przepisami prawa oświatowego i statutu gimnazjum,

   3. bezpieczeństwo osób znajdujących się w obrębie gimnazjum,

podczas zajęć organizowanych przez gimnazjum oraz stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektów gimnazjum,

   1. zgodnie z przepisami odpowiada za prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej, za bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.

  1. W przypadku nieobecności dyrektora, jego obowiązki pełni wicedyrektor

lub upoważniony pracownik, członek Rady Pedagogicznej.

Par. 8

 1. Do obowiązków wicedyrektora należy:

  1. pełnienie funkcji zastępcy dyrektora w przypadku jego nieobecności w placówce,

  2. przygotowanie projektów następujących dokumentów programowo -

organizacyjnych szkoły:

   1. rocznego planu pracy gimnazjum oraz działalności wychowawczo -

opiekuńczej gimnazjum,

   1. tygodniowego rozkładu zajęć,

   2. organizacja i koordynacja toku działalności pedagogicznej

nauczania klas I - III, wychowawców klas, świetlicy, pedagoga

i biblioteki szkolnej,

   1. utrzymywanie kontaktów z ramienia dyrektora gimnazjum z rodzicami uczniów klas I - III, a także przyjmowanie tych rodziców;wicedyrektor odpowiada na ich postulaty i skargi oraz załatwia je,

   2. współpraca ze szkolną służbą zdrowia oraz z ramienia dyrekcji

z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną,

  1. prowadzenie czynności związanych z nadzorem pedagogicznym oraz

doskonaleniem zawodowym nauczycieli świetlicy, biblioteki oraz lekcji

zajęć wychowawczych wychowawców klas.

Par. 9

 1. Uprawnienia i odpowiedzialność wicedyrektora:

  1. jest bezpośrednim przełożonym służbowym, z upoważnienia dyrektora gimnazjum,

  2. jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników gimnazjum podczas

pełnienia swego bieżącego nadzoru nad gimnazjum, ma prawo do przydzielania zadań służbowych i wydawania poleceń,

  1. decyduje w bieżących sprawach procesu pedagogicznego klas I - III oraz

wychowawczo - opiekuńczego całej szkoły,

  1. ma prawo pełnić nadzór pedagogiczny, formułować projekt oceny pracy podległych bezpośrednio nauczycieli, a także w sprawach oceny

wychowawczo - opiekuńczej wszystkich nauczycieli i wychowawców,

  1. ma prawo wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród, wyróżnień oraz

kar porządkowych tych pracowników, których jest bezpośrednim

przełożonym,

  1. ma prawo używać pieczęci osobistej z tytułem wicedyrektor gimnazjum

oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań

i kompetencji.

Par. 10

 1. Wicedyrektor odpowiada:

  1. jak każdy nauczyciel oraz,

  2. służbowo przed dyrektorem gimnazjum, Radą Pedagogiczną za:

   • poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej gimnazjum,

   • poziom nadzoru pedagogicznego i stan doskonalenia

zawodowego nauczycieli, których jest bezpośrednio

przełożonym,

Par. 11

 1. Rada Pedagogiczna gimnazjum:

  1. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą w jej posiedzeniach udział wszyscy

pracownicy pedagogiczni gimnazjum,

  1. przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor gimnazjum,

Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności

Rada Pedagogiczna zatwierdza przygotowany Statut gimnazjum albo jego zmiany,

  1. Rada Pedagogiczna zatwierdza plany pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców, zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

  2. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców, skreślenia z listy uczniów, którzyukończyli 18 lat,

  3. Rada Pedagogiczna ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, w tym wieloletni plan doskonalenia nauczycieli,

  4. Rada Pedagogiczna opracowuje roczny plan pracy szkoły, szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły, program profilaktyki, program realizacji ścieżek edukacyjnych, wewnątrzszkolne zasady oceniania.

Par. 12

 1. Rada Rodziców

Rada Rodziców jest organem przedstawicielskim rodziców, współdziałającym z dyrektorem gimnazjum, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organem nadzorującym gimnazjum , oraz organizacjami i instytucjami pomocnymi w realizacji zadań szkoły.

 1. podstawowe ogniwo Rady Rodziców stanowią składające się z minimum

trzech osób rady klasowe rodziców,

 1. rada klasowa jest wybierana przez zebrania rodziców danej klasy;

wychowawca klasy bierze udział w posiedzeniach rady klasowej,

 1. ogólne zebrania rodziców uczniów danej klasy ,wybiera spośród członków rady klasowej jej przewodniczącego,

 2. w skład Rady Rodziców wchodzą wszyscy członkowie rad klasowych,

 3. Dyrektor gimnazjum lub wyznaczony przez niego członek Rady Pedagogicznej

bierze udział w posiedzeniach rady rodziców,

 1. działalnością Rady Rodziców kieruje 10-16 -osobowe prezydium w składzie:

  1. przewodniczący,

  2. wiceprzewodniczący,

  3. sekretarz,

  4. skarbnik,

  5. 8-12 członków,

 2. członkowie prezydium wybierani są przez Radę Rodziców ze składu osobowego

tej rady.

Par. 13

 1. Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:

  1. współdziałanie z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną i Samorządem

Uczniowskim w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy

gimnazjum,

  1. pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy gimnazjum,

  2. opiniowanie statutu, planu pracy gimnazjum, projektów innowacji

pedagogicznych oraz innych spraw istotnych dla gimnazjum,

  1. dokonywanie oceny sytuacji oraz stanu gimnazjum i występowanie

z wnioskami do dyrektorów, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego

szkołę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach

organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,

  1. występowanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad gimnazjum

z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności gimnazjum, jej

dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w gimnazjum, wnioski te

mają charakter wiążący,

  1. przedstawienie wniosków w sprawie rocznego planu finansowego środków

specjalnych gimnazjum i opiniowanie planu finansowego,

  1. w celu wspierania działalności statutowej gimnazjum Rada może gromadzić

fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł,

  1. szczegółowe zadania, kompetencje i zasady gospodarki finansowej

określa regulamin działalności Rady Rodziców,

  1. działalność Rady kontroluje Komisja Rewizyjna powołana przez ogólne

zebranie rodziców:

   • w skład Komisji Rewizyjnej wchodzi przewodniczący i dwóch członków,

   • szczegółowy zakres zadań komisji określa regulamin Rady

Rodziców.

Par. 14

1.Nadzór nad działalnością Rady Rodziców sprawuje ogólne zebranie rodziców,

które w szczególności akceptuje sprawozdania rady i komisji rewizyjnej, a także może

odwołać przewodniczącego lub członków Rady.

   1. ogólne zebrania rodziców odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,

zaś zebrania klasowe rodziców przynajmniej dwa razy w semestrze,

   1. ogólne zebranie zwołuje dyrektor gimnazjum, natomiast zebrania klasowe wychowawca w porozumieniu z dyrektorem gimnazjum,

   2. zebranie ogólne rodziców mogą być również organizowane z inicjatywy

co najmniej 1/3 rodziców uczniów,

   1. postanowienia, o których mowa w ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku

zebrań klasowych rodziców,

   1. zebrania ogólne rodziców i klasowe mają na celu w szczególności:

  1. zapoznanie rodziców z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno - wychowawczymi danej klasy i gimnazjum,

  2. informowanie o przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania

i promowania uczniów,

  1. pozyskiwanie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania,

postępów i przyczyn trudności w nauce,

  1. uzyskania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych

dzieci,

  1. wyrażanie i przekazywanie organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny

opinii na temat pracy gimnazjum.

6) Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał.

 1. dyrektor gimnazjum zawiesza wykonanie uchwały, jeżeli ona jest sprzeczna z prawem lub interesem gimnazjum,

 2. ostateczną decyzję w sprawie rozstrzygnięcia sporu, o którym mowa w ust. 1, podejmuje organ bezpośrednio nadzorujący gimnazjum.

Par. 15

Samorząd Uczniowski

 1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum,

 2. zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony

przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym,

 1. regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem gimnazjum,

 2. samorząd może przedstawić organom gimnazjum wnioski i opinie we wszystkich

sprawach gimnazjum, w szczególności realizacji podstawowych praw uczniów,

takich jak:,

 1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem

i stawianymi wymaganiami,

 1. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

 2. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych

proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania

własnych zainteresowań,

 1. prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

 2. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi

w porozumieniu z dyrektorem,

 1. ma prawo głosu przy wyborze nauczyciela pełniącego rolę opiekuna

samorządu.

 1. Uczniowie maja obowiązek respektowania wniosków i przepisów swego samorządu

lub odwołania go, jeśli nie spełnia swoich funkcji lub spełnia je źle.

 1. Uczniowie mają obowiązek przestrzegania podstawowej zasady:

„ Nie wolno naruszać godności osobistej i dobrego imienia innych ludzi”.

 1. Opiekun Samorządu Uczniowskiego ma obowiązek udzielić pomocy

organizacyjnej i merytorycznej samorządowi, służyć doświadczeniem i rada,

szczególnie w zakresie przestrzegania reguł demokracji.

Opiekun samorządu ma także obowiązek wysłuchania wniosków i postulatów

Samorządu Uczniowskiego i przekazanie ich adresatom.

 1. Dyrekcja gimnazjum ma obowiązek okresowo lub na wniosek Samorządu

Uczniowskiego wysłuchania wniosków i postulatów dotyczących życia

społeczności uczniowskiej i udzielania odpowiedzi na nie.

Par. 16

  1. W gimnazjum może działać Rada Gimnazjum. W skład Rady Gimnazjum wchodzą:

 1. nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli,

 2. nauczyciele wybrani przez ogół rodziców,

  1. Rada powinna liczyć co najmniej 6 osób.

  2. Rada Gimnazjum określa regulamin swojej działalności

  3. Powstanie Rady Gimnazjum pierwszej kadencji organizuje dyrektor

gimnazjum na łączny wniosek dwóch spośród następujących

podmiotów:

  1. Rady Pedagogicznej,

  2. Rady Rodziców,

  3. Samorządu Uczniowskiego,

5. Szkołę w jej działalności statutowej może wspierać powołane w tym celu stowarzyszenie. Jego działalność będzie regulować statut stowarzyszenia.

V. O r g a n i z a c j a g i m n a z j u m

Par. 17

W Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach rok szkolny został podzielony na dwa semestry, z których pierwszy kończy się w ostatni piątek stycznia przed rozpoczęciem dwutygodniowej przerwy zimowej. Pozostałe terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw, świąt oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie roku szkolnego.

Par. 18

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym

określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora gimnazjum, najpóźniej

do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego.

 1. W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się w szczególności liczbę

pracowników gimnazjum łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę

godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin kół zainteresowań

i innych zajęć pozalekcyjnych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący

szkołę.

Par. 19

 1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział złożony z uczniów,

którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich

przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu

programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

 1. Przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna wynosić od 25 do 32 uczniów.

 2. W każdym roku dyrektor gimnazjum dokonuje podziału oddziałów na grupy

na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki oraz wymogów bezpieczeństwa uczniów z uwzględnieniem środków finansowych posiadanych

przez szkołę oraz obowiązujących przepisów w sprawie ramowych planów

nauczania.

 1. Dopuszcza się możliwość - po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

gimnazjum - podziału istniejących już oddziałów na oddziały mniej liczne

lub rozwiązania oddziału przenosząc uczniów do równoległych klas.

 1. dokonywanie zmiany dyrektor powinien konsultować z zainteresowanymi

uczniami i ich rodzicami w celu wyjaśnienia przyczyny i ustalenia sposobu

dokonania zmian.

Par. 20

 1. Gimnazjum może prowadzić zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów z brakami programowymi, korekcyjno - kompensacyjne dla uczniów z dysfunkcjami

oraz gimnastykę korekcyjną dla uczniów z wadami postawy.

 1. Każdy uczeń ma prawo do poszerzania swoich zainteresowań poprzez udział

w kołach przedmiotowych lub kołach zainteresowań.

 1. Gimnazjum sprawuje indywidualną opiekę nad uczniami, którym z powodu

warunków rodzinnych lub losowych, potrzebne są szczególne formy opieki,

poprzez współpracę z organami opieki społecznej i innymi instytucjami mogącymi

zapewnić pomoc materialną.

Par. 21

 1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora

gimnazjum na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 1. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na promocję do klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły, nie mają wpływu na średnią ocen.

Par. 22

 1. Podstawową formą pracy gimnazjum są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze

prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.

 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

   1. czas trwania przerw międzylekcyjnych wynosi 10 minut,

   2. po 3 i 5 godzinie lekcyjnej przerwa międzylekcyjna trwa 15 minut.

 2. Oceny klasyfikacyjne śródroczne (roczne), ustala się według

następującej skali:

1) stopień celujący 6

2) stopień bardzo dobry 5

3) stopień dobry 4

4) stopień dostateczny 3

5) stopień dopuszczający 2

6) stopień niedostateczny 1

 1. Dopuszcza się stosowanie znaków + (plus) i - (minus) obok ocen bieżących, za wyjątkiem oceny celującej i niedostatecznej.

 2. Oceny klasyfikacyjne śródroczne (roczne)zachowania , ustala się według następującej skali:

  1. wzorowe

  2. bardzo dobre

  3. dobre

  4. poprawne

  5. nieodpowiednie

  6. naganne

 3. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą, roczną ocenę klasyfikacyjną.

Par. 23

 1. Przewiduje się podział na grupy na zajęciach wymagających specjalnych

warunków nauki i bezpieczeństwa, z uwzględnieniem lekcji wychowania

fizycznego, informatyki i języków obcych.

 1. Zajęciach wychowania fizycznego prowadzone są w grupach od 12 do 26 uczniów.

 2. Ilość zajęć z podziałem na grupy winno być skorelowane z wielkością środków

finansowych posiadanych przez gimnazjum oraz być zgodne z przepisami

w sprawie ramowych planów nauczania.

Par. 24

 1. Niektóre zajęcia dodatkowe np.: zajęcia fakultatywne, zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze, korekcyjno - kompensacyjne, gimnastyka korekcyjna,

nauczanie języków obcych, koła przedmiotowe i zainteresowań oraz inne zajęcia

nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym

w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, miedzyklasowych, a także

podczas wycieczek i wyjazdów.

 1. Godzina zajęć dodatkowych trwa 45 minut.

 2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, są organizowane w ramach posiadanych

przez gimnazjum środków finansowych:

  1. zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy

mają znaczne opóźnienia w opanowaniu programów obowiązkowych przedmiotów nauczania w celu wyrównania różnic w wiadomościach

programowych.

O obowiązku uczęszczania na zajęcia wyrównawcze wnioskuje

nauczyciel przedmiotu. Zajęcia te są prowadzone przez nauczyciela

właściwego przedmiotu obowiązkowego. O obowiązku uczęszczania

na zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze powiadamia pisemnie rodziców

wychowawca klasy,

  1. zajęcia korekcyjno - kompensacyjne organizuje się dla uczniów, u których

nieprawidłowości rozwojowe utrudniają opanowanie określonych umiejętności. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie korekcji i terapii. Liczba uczestników tych zajęć powinna wynosić od 2 do 5,

  1. zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów w przypadkach zaburzeń

mowy utrudniających komunikację językową i nauką szkolną. Zajęcia prowadzą nauczyciele z przygotowaniem w zakresie logopedii oraz logopedii szkolnej. Liczba uczniów tych zajęć powinna wynosić

od 2 do 4.

Par. 25

 1. Dla uczniów gimnazjum, którzy maja problemy z nauką szkolną ( powtarzali klasy)

i nie rokują nadziei na ukończenie gimnazjum w normalnym trybie, mogą być tworzone klasy wyrównawcze na zasadach określonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001r.

 1. Po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, dyrektor gimnazjum, za zgodą

rodziców (prawnych opiekunów) przyjmuje ucznia do oddziału wyrównawczego.

 1. W klasach wyrównawczych kształcenie ogólne realizuje się zgodnie z podstawą

programową kształcenia ogólnego w formach i metodach dostosowanych do

indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.

 1. Liczba uczniów w klasie wyrównawczej powinna wynosić od 10 do 15 uczniów.

 2. W klasie wyrównawczej uczeń jest do czasu zlikwidowania programowych w poszczególnych przedmiotach. Decyzję o zakończeniu udzielania pomocy podejmuje dyrektor - na wniosek wychowawcy klasy.

Par. 26

Gimnazjum może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia, nauczycieli oraz

studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie

pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem gimnazjum, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

Par. 27

 1. Gimnazjum zapewnia uczniom możliwość spożywania w higienicznych warunkach

śniadań własnych, a przy wsparciu Rady Rodziców również ciepły napój do śniadania.

 1. Uczniowie mogą korzystać z gorących posiłków przygotowywanych przez stołówkę

szkolną odpłatnie.

 1. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala dyrektor

gimnazjum w porozumieniu z kierownikiem świetlicy.

 1. Posiłek uczniów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej

może być opłacany przez Ośrodek Opieki Społecznej, Radę Rodziców lub inne

organizacje.

Par. 28

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb

i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych gimnazjum,

doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy

pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

 1. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy

gimnazjum, rodzice a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie

biblioteki.

 1. Pomieszczenia biblioteki gimnazjum powinny umożliwiać:

  1. gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

  2. korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza szkołą,

  3. prowadzenie przysposobienia czytelniczo - informacyjnego uczniów,

  4. godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas

zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu,

  1. zadania nauczycieli - bibliotekarzy są zgodne z odrębnymi przepisami

i określone w przydziałach obowiązków.

  1. wszystkie osoby korzystające z biblioteki szkolnej zobowiązane są

do przestrzegania jej regulaminu,

  1. uczniowie przenoszeni w trakcie roku szkolnego do innych szkół, a także

uczniowie klas trzecich kończących naukę przed odbiorem dokumentacji

ze szkoły, zobowiązani są do rozliczenia się ze szkołą za pomocą karty

rozliczeniowej. Wzór karty rozliczeniowej ustala w porozumieniu z Radą

Rodziców- dyrektor gimnazjum.

Par. 29

 1. Dla realizacji celów statutowych gimnazjum posiada odpowiednie pomieszczenia,

zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, a ponadto:

  1. pomieszczenia świetlicy szkolnej zwanych Klubem Gimnazjalisty.

  2. kompleks boisk szkolnych,

  3. salę gimnastyczną,

  4. kryty basen nauki pływania,

  5. gabinety: stomatologiczny i pielęgniarki szkolnej,

  6. archiwum,

  7. szatnie,

  8. stołówkę szkolną.

VI. N a u c z y c i e l e i i n n i p r a c o w n i c y s z k o ł y.

Par. 30

 1. W gimnazjum zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracji i pracowników

obsługi.

 1. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

Par. 31

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest

odpowiedzialny za jakość i warunki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych

mu uczniów.

 1. Do szczegółowych zadań nauczyciela należą:

  1. odpowiedzialność za życie, zdrowie, bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć

obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych, pozaszkolnych

i podczas przerw wg przyjętych wcześniej zasad,

  1. dbałość o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, doskonalenie

własnego warsztatu pracy oraz podnoszenia poziomu wiedzy merytorycznej

i metodycznej,

  1. dbałość o powierzone pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,

  2. diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,

wspieranie ich rozwoju psychofizycznego,

  1. bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów z uwzględnieniem ich

możliwości, wkładu pracy i warunków rozwoju,

  1. informowanie uczniów i ich rodziców o postępach i brakach w wiadomościach, umiejętnościach oraz sposobach, możliwościach

ich korygowania,

  1. nauczyciel na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej obowiązany jest

dostosować wymagania programowe do indywidualnych potrzeb ucznia.

  1. na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej,

nauczyciele poszczególnych przedmiotów są zobowiązani ustnie poinformować ucznia o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych (rocznych) z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

  1. o przewidywanych śródrocznych (rocznych) ocenach klasyfikacyjnych zachowania uczniowie winni być poinformowani ustnie przez wychowawców na tydzień przed zakończeniem semestru (rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych).

  2. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Par. 32

 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespół przedmiotowy.

 2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje wybrany przez zespół przewodniczący zespołu.

 3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

  1. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów

realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania

przedmiotów pokrewnych, a także wyboru programów nauczania,

  1. wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów

oraz sposoby badania wyników nauczania,

  1. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz

doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

  1. współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych,

a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

  1. wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania,

 1. W gimnazjum funkcjonują następujące zespoły przedmiotowe:

  1. przedmiotów humanistycznych,

  2. przedmiotów matematyczno - przyrodniczych,

  3. wychowania fizycznego,

  4. zespół do spraw wychowawczych

  5. języków obcych.

 2. Wewnątrzszkolnym doskonaleniem zawodowym kieruje lider wybrany przez Radę Pedagogiczną. Do zadań lidera należy:

  1. diagnoza stanu kwalifikacji Rady Pedagogicznej

  2. opracowanie planu wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli

  3. uczestnictwo w opracowywaniu programu rozwoju szkoły

  4. gromadzenie bazy danych o kwalifikacjach zawodowych

  5. organizacja wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli w szkole

  6. doskonalenie własnych kwalifikacji

  7. gromadzenie dokumentacji wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli

  8. gromadzenie ofert o szkoleniach,

Par. 33

Wychowawca

Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

 1. Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się

oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, a ponadto:

  1. znajomość osobowości i zainteresowań ucznia,

  2. znajomość pozycji społecznej ucznia w zespole klasowym,

  3. otoczenie opieką każdego ucznia i zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa,

  4. w sytuacjach koniecznych podejmowanie działań mających na celu

zapewnienie uczniowi pomocy specjalistycznej lub materialnej,

  1. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów.

 1. Podejmowanie działań mających na celu rozwiązywanie konfliktów w zespole

uczniowskim, pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

 1. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 2 powinien:

  1. otoczyć indywidualną opieką każdego wychowanka,

  2. systematycznie kontrolować frekwencję i uzyskane przez poszczególnych uczniów oceny,

  3. wspólnie z uczniami,rodzicami planować organizację wycieczek i innych imprez szkolnych,

  4. wspólnie z uczniami i przedstawicielami rodziców opracowywać

roczny plan wychowawcy,

  1. na bieżąco diagnozować sytuację wychowawczą w klasie i przynajmniej

dwa razy w roku przedstawiać ją pedagogowi szkolnemu.

 1. Wychowawca współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie,

koordynując ich działania wychowawcze wobec uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (wobec uczniów uzdolnionych oraz uczniów z trudnościami w nauce).

  1. wychowawca pomaga w rozwiązywaniu konfliktów w relacji:

   1. nauczyciel - uczeń,

   2. nauczyciel - klasa,

   3. uczeń - uczeń,

   4. uczeń - inny pracownik szkoły

  2. dba o przestrzeganie praw dziecka przez nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów,

  3. czuwa nad równomiernym zadawaniem prac domowych,czuwa nad sprawiedliwym, obiektywnym i terminowym stawianiem ocen semestralnych i rocznych.

 1. Wychowawca utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

  1. poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych

ich dzieci,

  1. poznania warunków środowiskowych ucznia i zaspokojenia przez rodzinę

jego potrzeb rozwojowych i materialnych,

  1. organizuje spotkania indywidualne z rodzicami, spotkania z przedstawicielami rodziców oraz spotkania wszystkich rodziców w swojej klasie,

  2. organizuje w porozumieniu z pedagogiem szkolnym pedagogizację rodziców,

  3. udziela pomocy rodzicom w rozwiązywaniu konkretnych problemów

wychowawczych,

  1. włącza rodziców w życie klasy i gimnazjum,

  2. informuje w formie pisemnej rodziców lub prawnych opiekunów

ucznia o przyznanej mu przez dyrektora szkoły nagrodzie lub

zastosowaniu wobec niego kary.

 1. Wychowawca współpracuje z pedagogiem szkolnym, innymi specjalistami

świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozwiązywaniu potrzeb i trudności

oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

 1. Współpracuje z pedagogiem szkolnym i psychologiem, w zakresie udzielania

pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom, a w szczególności w rozwiązywaniu trudności wychowawczych i dydaktycznych.

 1. Wychowawca reprezentuje klasę na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

 2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje ucznia (rodziców)) o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje ucznia (rodziców)) o możliwości i zasadach ubiegania się o stypendium.

 4. Wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować ucznia (rodziców) o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

 5. Wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować na piśmie ucznia zagrożonego niedostateczną oceną klasyfikacyjną i jego rodziców (prawnych opiekunów) na jeden miesiąc przed końcem semestru.

 6. Prowadzi następującą dokumentację.:

   1. dziennik lekcyjny,

   2. arkusze ocen,

   3. plan pracy opiekuńczej i wychowawczej,

   4. zeszyt wychowawcy klasy.

 1. Wychowawca klasy ma prawo korzystania z pomocy metodycznej i merytorycznej

dyrektora gimnazjum, pedagoga szkolnego, psychologa i konsultantów, doradców

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.

 1. Do pomocy wychowawcom i pedagogowi w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych w szkole powołuje się zespół interwencyjny, w skład którego wchodzą: wicedyrektor szkoły, pedagog, psycholog, kierownik świetlicy, opiekun Samorządu Uczniowskiego.

Pedagog szkolny

 1. Opiekę pedagogiczną nad uczniami sprawuje pedagog szkolny, do obowiązków

którego należy w szczególności:

a) nadzór nad realizację obowiązku szkolnego przez uczniów,

b) współudział w opracowaniu planu dydaktyczno - wychowawczego

szkoły,

c) rozpoznanie warunków życia i nauki uczniów,

d)współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i instytucjami

pomocy rodzinie,

   1. pomoc uczniom w zakresie orientacji zawodowej,

   2. służenie pomocą uczniom i nauczycielom w rozwiązywaniu

sytuacji konfliktowych,

   1. okresowa analiza sytuacji wychowawczej w szkole.

Psycholog szkolny

17. Opiekę psychologiczną nad uczniami sprawuje psycholog szkolny, do którego

obowiązków należy w szczególności:

   1. prowadzenie profilaktyki wychowawczej,

   2. współudział w opracowaniu planu dydaktyczno - wychowawczego

szkoły,

   1. okresowa analiza sytuacji wychowawczej wspólnie z pedagogiem

szkolnym,

   1. rozpoznawanie przyczyn zaburzeń zachowania oraz udzielanie

pomocy wychowawcy i rodzicom w pracy z uczniem

sprawiającym trudności wychowawcze.

   1. ścisła współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia

oraz jego wychowawcą w zakresie wychowania,

   1. diagnozowanie niepowodzeń szkolnych oraz zaburzeń zachowania

   2. organizowanie różnych form terapii uczniom zagrożonym

niedostosowaniem społecznym, inicjowanie w szkole programów profilaktycznych,

 1. W przypadku braku w gimnazjum stanowiska psychologa, jego zadania przejmuje

pedagog szkolny.

 1. W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Pedagogicznej dyrektor gimnazjum

informuje pracowników o istotnych sprawach szkolnych w tym dotyczących

bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli przez radiowęzeł szkolny lub wydaje zarządzenia w formie pisemnej, wykładając je do wglądu w pokoju nauczycielskim.

Nauczyciele zobowiązani są zapoznać się z wydanym zarządzeniem.

Kierownik świetlicy

 1. Za bezpieczeństwo uczniów przebywających w świetlicy szkolnej, szczególnie

uczniów dojeżdżających, odpowiada kierownik świetlicy i wychowawcy tam

zatrudnieni.

Kierownik świetlicy:

   • odpowiada za organizację miejsca pobytu uczniów w świetlicy szkolnej,

   • sprawuje nadzór nad dowozem uczniów,

   • sprawuje nadzór nad pracą stołówki szkolnej,

   • opracowuje ramowy plan pracy, tygodniowy rozkład zajęć,

plan dnia - zgodnie z potrzebami uczniów,

   • przydziela czynności i zadania poszczególnym pracownikom

pedagogicznym zatrudnionym w świetlicy.

VII. U c z n i o w i e g i m n a z j u m

Par. 34

 1. Rekrutacja uczniów odbywa się zgodnie z przepisami w sprawie warunków

przyjmowania uczniów do gimnazjum:

  1. wszystkich uczniów zamieszkałych w obwodzie gimnazjum,

  2. w miarę wolnych miejsc - uczniów zgłaszających się spoza obwodu

gimnazjum za zgodą dyrektora gimnazjum, do którego uczeń

przynależy,

 1. Do gimnazjum uczęszczają absolwenci szkół podstawowych od 13 do 18 roku życia.

 2. Kontrolę nad spełnianiem przez uczniów obowiązku szkolnego sprawuje

dyrektor gimnazjum, prowadząc księgę ewidencji uczniów.

 1. Obowiązek szkolny może być spełniany poza szkołą. Zezwolenia udziela dyrektor gimnazjum na podstawie Orzeczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej lub na wniosek rodziców ucznia. Uczeń spełniający obowiązek w tej formie otrzymuje świadectwo ukończenia gimnazjum na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego przez szkołę.

 2. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział uczniów

upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i głębokim w zajęciach

rewalidacyjno - wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi

przepisami.

 1. Rodzice ucznia, który podlega obowiązkowi szkolnemu zobowiązani są do:

   1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do gimnazjum,

   2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia

szkolne,

   1. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających

przygotowanie się do zajęć szkolnych.

 1. Nie spełnianie obowiązku szkolnego przez ucznia lub ograniczanie możliwości

realizowania prawidłowego rozwoju ucznia przez jego rodziców (prawnych

opiekunów) wiąże się z odpowiednimi sankcjami prawnymi.

Par. 35

Prawa ucznia

 1. Uczeń ma prawo:

  1. do aktywnego uczestnictwa w życiu gimnazjum,

  2. do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami

higieny pracy umysłowej,

  1. do opieki wychowawczej, zapewnienia poszanowania godności własnej

do dyskrecji w sprawach osobistych, rodzinnych,

  1. do ubiegania się o przyznanie stypendium i innej formy pomocy materialnej

lub rzeczowej zgodnie z odrębnymi przepisami, a także korzystania

z pomocy higieniczno - stomatologicznej.

  1. do swobody wyrażania myśli i przekonań, jeżeli nie narusza tym dobra

innych osób,

  1. do uczestnictwa w konkursach przedmiotowych oraz innych konkursach

wiedzy i umiejętności, w zajęciach kół przedmiotowych oraz zespołów wyrównawczych,

  1. do sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w nauce, umotywowanej na prośbę ucznia,

  2. znać co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem terminy prac klasowych, ich częstotliwość w ciągu semestru,

  3. do wglądu do sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania,

  4. znać wymagania na oceny klasyfikacyjne, sposób oceniania oraz warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

  5. do promocji z oceną niedostateczną jeden raz w cyklu kształcenia,

  6. do uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku, gdy ocena ta została ustalona niezgodnie z obowiązujacymi przepisami prawa dotyczącymi trybu jej ustalania,

  7. do nauczania indywidualnego jeżeli wymaga tego sytuacja losowa na zasadach uregulowanych odrębnymi przepisami,

  8. do uczestnictwa w organizowanych formach wypoczynku, rozrywki

i rekreacji,

  1. do korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego,

  2. do korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu szkolnego, środków

dydaktycznych, księgozbioru biblioteki,

  1. do korzystania z pomocy dydaktyczno - wychowawczych,

  2. do zrzeszania się w organizacjach uczniowskich, społecznych i młodzieżowych,

  3. do wystąpienia do dyrektora gimnazjum z wnioskiem o pozwolenie na

indywidualny tok nauki za zgodą rodziców, wychowawcy i nauczyciela przedmiotu wg odrębnych przepisów:

   1. złożenie wniosku odbywa się za pośrednictwem wychowawcy, nauczyciela przedmiotu - po dołączeniu opinii o predyspozycjach,

potrzebach i możliwościach ucznia i informacji o jego osiągnięciach,

  1. do zwrócenia się do dyrektora z pisemną prośbą swoją lub rodziców na przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego z jednego lub wszystkich przedmiotów - zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  2. do ubiegania się o zwolnienie z wyznaczonego programem danej klasy języka obcego i realizacji wybranego języka obcego, finansowanego przez rodziców na zasadach indywidualnego toku nauki,

  3. do zwrócenia się do wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, rzecznika ucznia w osobistej sprawie dotyczącej sytuacji materialnej , problemów w nauce i zachowaniu,

  4. do znajomości wymagań na oceny szkolne ustalonych przez nauczycieli i kryteriów ocen z zachowania stosowanych przez wychowawców klas, które ustalono w szkolnym regulaminie ocen zachowania,

  5. do korzystanie z zarządzeń regulujących prawa i do występowania (w uzgodnieniu z rodzicami) do dyrektora gimnazjum poprzez wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego i samorząd uczniowski.

Par. 36

Uczeń ma obowiązek

 1. uczeń ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach określonych w ramowym planie

nauczania jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne,

 1. systematycznie i wytrwale pracować nad własnym rozwojem z poczuciem

odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę,

 1. aktywnie i systematycznie uczestniczyć w procesie nauczania i wychowania

sumiennego wykonywania powierzonych zadań oraz współdziałania w zespole

klasowym,

 1. przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli

i innych pracowników gimnazjum,

 1. dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów; uczniom zabrania się palenia

papierosów, picia alkoholu, używania i dystrybucji narkotyków i innych

środków odurzających zarówno w gimnazjum jak i poza nim,

 1. przestrzegać kryteriów ocen z zachowania, zasad ich ustalania i trybu

odwoławczego ustalonego przez Radę Pedagogiczną,

 1. realizować ustalenia ujęte Regulaminem Samorządu Uczniowskiego,

 2. wykonywać zarządzenia Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach

i Rady Pedagogicznej,

 1. zapoznać się i przestrzegać postanowień zawartych w Statucie szkoły oraz

w jego załącznikach,

 1. uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność po przyjściu do szkoły,

nie później jednak niż do tygodnia licząc od ostatniego dnia nieobecności,

 1. posługiwać się językiem wolnym od wulgaryzmów,

 2. swoją postawą wyrażać szacunek dla sztandaru i innych symboli szkolnych i państwowych

Par. 37

Nagrody

 1. Uczeń otrzymuje nagrodę:

  1. za wzorową i przykładną postawę w formie:

   1. ustnej pochwały nauczyciela w obecności klasy,

   2. ustnej pochwały dyrektora gimnazjum wobec uczniów gimnazjum, np.: przez radiowęzeł, apel szkolny,

   3. listu pochwalnego wychowawcy klasy lub dyrektora gimnazjum do rodziców,

   4. wzorowej oceny z zachowania.

  2. za szczególne osiągnięcia w nauce uczeń może otrzymać:

   1. Szkolny Nobel z patronką szkoły,

   2. dyplom uznania,

   3. nagrodę rzeczową,

   4. wpis do Złotej Księgi Szkoły,

   5. inne ( wycieczka, wyjazd do kina ,teatru).

  3. za wyróżniające osiągnięcia w konkursach:

   1. nagrodę książkowa,

   2. dyplom uznania,

   3. nagrodę rzeczową,

   4. medal,

  4. za osiągnięcia w zawodach sportowych uczeń może otrzymać:

    1. dyplom,

    2. nagrodę książkową,

    3. nagrodę rzeczową,

    4. medal,

    5. puchar.

Par. 38

K a r y

 1. Za lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych, a także naruszenie

porządku szkolnego, uczeń może być ukarany:

  1. ustnym upomnieniem wychowawcy klasy w obecności klasy,

  2. poproszeniem rodziców do szkoły - rozmową wychowawcy z uczniem w obecności rodziców ( prawnych opiekunów),

  3. ustnym upomnieniem dyrektora gimnazjum w obecności klasy,

  4. ustne upomnienie dyrektora gimnazjum wobec uczniów gimnazjum

udzieloną np.: przez radiowęzeł,

  1. naganą dyrektora szkoły - uczeń ukarany naganą dyrektora szkoły

nie może brać udziału w imprezach rozrywkowych organizowanych przez

gimnazjum w okresie wyraźnie określonym przez dyrektora szkoły;

dyrektor gimnazjum udziela nagany w porozumieniu z wychowawcą klasy;

o udzielonej naganie dyrektora gimnazjum wychowawca informuje na piśmie rodziców lub prawnych opiekunów ucznia,

  1. zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych

i do reprezentowania szkoły na zewnątrz ( czas określa dyrektor),

  1. przeniesieniem do równoległej klasy - wnioskuje wychowawca klasy,

pedagog szkolny - przenosi ucznia dyrektor szkoły,

  1. na wniosek dyrektora gimnazjum uczeń może być przeniesiony

w porozumieniu z Kuratorem Oświaty do innej szkoły; uchwałę o wnioskowaniu w tej sprawie podejmuje Rada Pedagogiczna

po uzyskaniu zgody dyrektora docelowej szkoły na przyjęcie ucznia,

  1. dyrektor gimnazjum może zawiesić wykonanie kary, jeżeli uczeń uzyska

poręczenie wychowawcy, samorządu klasowego lub szkolnego, Rady

Szkoły, Rady Rodziców lub Rady Pedagogicznej.

Par. 39

Sposób ukarania dostosowuje się do rodzaju popełnionego przez ucznia wykroczenia.

W gimnazjum nie wolno stosować kar naruszających nietykalność cielesną i godność osobistą uczniów. Uczeń sprawiający duże trudności wychowawcze lub nagminnie wagarujący może być skreślony na mocy uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli ukończył 18 rok życia. Szkoła wskazuje mu najbliższą placówkę kształcenia dla dorosłych.

Par. 40

 1. Uczeń ma prawo (poprzez rodziców, wychowawcę , pedagoga szkolnego, samorząd

uczniowski) odwołania się od kar wymienionych w paragrafie 38 do Zespołu

Wychowawczego powołanego przez Dyrektora szkoły do rozstrzygnięcia danej sprawy w składzie:

- wicedyrektor d)s wychowawczych,

   • pedagog szkolny

   • psycholog,

   • wychowawca klasy,

   • przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

   • przedstawiciel Rady Rodziców.

   • Uczeń ma prawo (poprzez rodziców, wychowawcę, pedagoga szkolnego, Samorząd Uczniowski ) odwołać się od kar określonych w paragrafie 38 do Dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej nałożenia.

   • Zespół Wychowawczy rozpoznając odwołanie winien zasięgnąć opinii Samorządu Szkolnego i Klasowego ucznia.

   • Par. 41

    VIII. B e z p i e c z e ń s t w o u c z n i ó w

    1. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo uczniów w szkole o wpuszczeniu, wypuszczeniu z budynku gimnazjum decyduje woźny, mający prawo zatrzymywania wszystkich osób.

    2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas zajęć wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do szkoły oraz szatnie powinny być zamknięte; woźny decyduje o wpuszczeniu ( lub wypuszczeniu ) uczniów ze szkoły.

    3. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli

    dyżurnych oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku

    szkoły, korzystania z szatni, podczas przerw międzylekcyjnych.

    1. Za organizację szatni szkolnej odpowiada szatniarz oraz uczniowie wyznaczeni

    do pomocy w obsłudze szatni. Szatnię otwiera się na 5 minut przed dzwonkiem

    i zamyka 5 minut po dzwonku na lekcje.

    1. Uczniowie dojeżdżający, czekając na lekcje lub na odjazd autobusu powinni

    przebywać w świetlicy szkolnej.

    1. W czasie wolnym (okienko) lub nieobecności nauczyciela na lekcji, uczniowie

    zobowiązani są do przebywania w świetlicy.

    1. Mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów zabrania się im wychodzenia w czasie

    przerw poza teren szkoły.

    1. Szczegółowe rozporządzenia dotyczące funkcjonowania świetlicy szkolnej

    zawarte są w Regulaminie Klubu Gimnazjalisty.

    1. Każda planowana impreza szkolna musi być uzgodniona z dyrektorem gimnazjum np. wycieczka jednodniowa 3 dni wcześniej, dłuższa wycieczka przynajmniej tydzień wcześniej.

    Par. 42

    IX. E g z a m i n y.

    1.Uczeń klasy trzeciej ma obowiązek przystąpić do egzaminu gimnazjalnego.

     1. Termin i zasady przeprowadzania egzaminu określają przepisy szczegółowe zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r., w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

    2.Uczeń ma prawo przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego:

    1. gdy brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania,

     1. z powodu usprawiedliwionej nieobecności,

     2. z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) za zgodą Rady Pedagogicznej,

    2. gdy realizuje indywidualny program lub tok nauki, spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą,

     1. uczniowi, o którym mowa nie ustala się oceny zachowania,

     2. uczeń ten nie zdaje egzaminu z techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych,

    3. gdy przeniesiony został z innej szkoły i nie posiada oceny klasyfikacyjnej rocznej z jednego lub kilku przedmiotów nauczania

     1. w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły,

    3.Egzamin klasyfikacyjny:

    1. składa się z części pisemnej i ustnej,

    2. termin egzaminu powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami,

    3. z techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych ma formę zadań praktycznych,

    4. przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły najpóźniej w ostatnim tygodniu wakacji,

    4.W skład komisji wchodzą:

    1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze, jako przewodniczacy komisji,

    2. nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy,

    5.Do zadań komisji należy:

    1. uzgodnienie z uczniem oraz jego rodzicami ( prawnymi opiekunami) liczby zajęć, z których uczeń w jednym dniu może zdawać egzaminy - ( odpowiada przewodniczący)

    2. sporządzenie protokołu zawierającego w szczególności:

     1. skład komisji

     2. termin egzaminu

     3. zadania ( ćwiczenia) egzaminacyjne

     4. wyniki egzaminu

     5. uzyskane oceny

    6. Roczna ocena klasyfikacyjna uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego

    1. jest ustalana na podstawie wymagań na poszczególne oceny szkole ( w skali 1 - 5),

    2. jest ostateczna z wyjątkiem oceny ustalonej niezgodnie z przepisami prawa dotyczacymi trybu ustalania oceny,

    3. niedostateczna ocena klasyfikacyjna może zostać zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego na zasadach ustalonych w rozporządzeniu MENiS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

    7.Uczeń ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego, gdy:

    1. w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

    2. w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał oceny niedostateczne z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych - za zgodą Rady Pedagogicznej,

    8. Egzamin poprawkowy:

    1. składa się z części pisemnej i ustnej,

    2. termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich,

    3. z techniki, informatyki, technologii informacyjnej, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego ma formę zadań praktycznych,

    4. przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły najpóźniej w ostatnim tygodniu wakacji,

    9.W skład komisji wchodzą:

    1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze, jako przewodniczacy komisji,

    2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,

    1. nauczyciel prowadzący takie same zajęcia edukacyjne lub pokrewne- jako członek komisji,

    10.Do zadań komisji należy:

    1. sporządzenie protokołu zawierającego w szczególności:

     1. skład komisji

     2. termin egzaminu

     3. pytania egzaminacyjne

     4. wyniki egzaminu

     5. uzyskane oceny

    11.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę

    z zastrzeżeniem par.35, ust. 1., pkt 11,

    12. Uczeń, który zdał egzamin poprawkowy, otrzymuje ocenę dopuszczającą.

    13.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego

    w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie

    wyznaczonym przez dyrektora gimnazjum, nie później jednak niż do końca września.

    14. W przypadku stwierdzenia, że ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, uczeń ma prawo zdawać egzamin sprawdzający zgodnie z par. 43.

    Par. 43

    X. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej

    z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny

    klasyfikacyjnej zachowania

    1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych, jeżeli uznają, że:

      1. roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych

      2. roczna ocena klasyfikacyjna zachowania

    została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

    1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego, jeżeli uznają, że:

      1. roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

    2. Dyrektor w ciągu trzech dni analizuje i ocenia zasadność zastrzeżenia.

    3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna, od której uczeń się odwołuje, została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor powołuje komisję, która :

      1. przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala ocenę klasyfikacyjną z danego przedmiotu,

      2. ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

    5.Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

    6.W skład komisji wchodzą :

    1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

     1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze, jako przewodniczący komisji

     2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne

     3. dwóch nauczycieli prowadzących takie same zajęcia edukacyjne z danej lub innej szkoły tego samego typu;

    2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

     1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze,jako przewodniczący komisji

     2. wychowawca klasy

     3. wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie

     4. pedagog

     5. psycholog

     6. przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego

     7. przedstawiciel Rady Rodziców.

    7.Ocena ustalona przez komisję:

    1. nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny,

    2. jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

    8.Komisja sporządza protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

    Protokół zawiera w szczególności:

    1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

     1. skład komisji

     2. termin sprawdzianu

     3. zadania sprawdzające

     4. wynik sprawdzianu

     5. ustaloną ocenę

    2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

     1. skład komisji

     2. termin posiedzenia komisji

     3. wynik głosowania

     4. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

    8.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystapić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez drektora szkoły.

    Par. 44

    XI. P o s t a n o w i e n i a k o ń c o w e.

    1. Gimnazjum używa pieczęci urzędowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

    2. Gimnazjum posiada własny sztandar, hymn i ceremoniał szkolny.

    3. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

    4. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

    5. Statut został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji

    z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie ramowego statutu publicznego gimnazjum.

    1. W sprawach nieuregulowanych statucie mają zastosowanie przepisy ustawy

    o systemie oświaty i inne przepisy szczególne.

    1. Zmiany w statucie gimnazjum mogą być dokonane na wniosek Rady Pedagogicznej

    zaopiniowany przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

    1. Zmiany w zatwierdzonym, obowiązującym statucie wymagają akceptacji

    organu prowadzącego gimnazjum oraz organu sprawującego nadzór

    pedagogiczny.

    1. Statut wchodzi w życie z dniem sprawdzenia jego zgodności z prawem

    i zatwierdzeniem przez organ prowadzący.

    1. Tryb wprowadzania zmian w Statucie Szkoły regulują odpowiednie przepisy

    oświatowe.

    Za zgodność

    27

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 22-06-2005 12:15:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 22-06-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 22-06-2005 12:15:00