PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM im. M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PYRZYCACH realizowany w latach 2003-2006


PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM im. M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PYRZYCACH

realizowany w latach 2003-2006

Niniejszy program powstał w oparciu o PROGRAM ROZWOJU naszej szkoły realizowany w latach 2003-2006.

Cele programu wychowawczego uwzględniają treści zawarte w pięciu podstawowych dokumentach wewnątrzszkolnych:

 1. Statucie Szkoły

 2. Regulaminie Ocen z Zachowania

 3. Szkolnym Systemie Oceniania

 4. Regulaminie SU

 5. NSK

Program został opracowany przez nauczycielki gimnazjum B. Masternak, S. Terelak, B. Rolbiecką w sierpniu 2003r i stanowi podstawę działań nauczycieli wychowawców. Wychowawca klasy po wcześniejszej diagnozie sytuacji wychowawczej w klasie podejmuje odpowiedzialną decyzję dotyczącą terminu realizacji wybranych zagadnień. Cele, które powinny być zrealizowane na danym poziomie nauczania są zaznaczone w rubryce „uwagi”.

Pyrzyce, 25.08.2003r.


Cele

Szczegółowe

Zadania do

wykonania

Formy realizacji

Termin i osoba odpowiedzialna

Chcemy osiągnąć

Uwagi

1. Poznajemy się

Poznawanie imion i nazwisk kolegów z klasy. Poznawanie oczekiwań wychowawcy. Przyjęcie zasady, że do koleżanek i kolegów zwracamy się po imieniu.

Lekcje wychowawcze, rajd ognisko, zajęcia integracyjne, w tym Dzień Integracji, autoprezentacja, metaplan.

wrzesień -

wychowawcy,

psycholog

Uczniowie poznają się , odnoszą się do siebie z szacunkiem, nawiązują przyjaźnie

Kl I

2.a)Poznajemy zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole

b) Radzimy sobie z otaczającą nas agresją w szkole i w drodze do szkoły

Informowanie i przypominanie o BHP w gabinetach lekcyjnych i na lekcjach w-f oraz jak najbezpieczniej poruszać się po korytarzach i po schodach. Umacnianie wiary, że każdy powinien czuć się bezpiecznie w szkole i w drodze do szkoły.

Pogadanka, dyskusja, wykład pedagoga, wykorzystanie przez n-li wiedzy zdobytej na szkoleniu „Trzy koła”, „Przemoc i agresja w szkole - radzenie sobie z nimi oraz zapobieganie”, scenariusze lekcji dotyczące asertywności i empatii, zajęcia terapeutyczne z psychologiem, rady szkoleniowe dla n-li, ankieta dla rodziców.

wrzesień - nauczyciele -opiekunowie gabinetów lekcyjnych, przez cały rok w miarę potrzeb, wychowawcy, psycholog, pedagog

Uczeń zna i przestrzega zasady BHP. Potrafi właściwie reagować na zachowania agresywne. Wie do kogo się zwrócić o pomoc.

3. Poznajemy podstawowe dokumenty szkoły i strukturę organizacyjną szkoły

Zapoznanie się ze:

 1. Statutem szkoły

 2. Szkolnym Systemem Oceniania

 3. Regulaminem ocen z zachowania

 4. Regulaminem SU

 5. NSK

Pokaz - wycieczka po szkole, czytanie i analiza dokumentów szkolnych na lekcjach wychowawczych, także podczas spotkań z pedagogiem; praca w grupach . Lekcja z dokumentem.

pierwszy semestr, wychowawcy, pedagodzy, n-le Wos

Uczniowie osiągają sprawność i samodzielność komunikacyjną, orientują się w swoich prawach i obowiązkach, wiedzą kto jest kim w szkole

Kl I

4. Tworzymy zespół klasowy

Wybór samorządu klasowego

Poznanie rodziców kolegów z klasy

Wybór trójki klasowe

Lekcja wychowawcza- demokratyczne wybory, głosowania, autoprezentacja

Spotkania z rodzicami pod hasłem „Poznajmy się”

październik , wychowawcy

Uczniowie sprawnie współpracują w zespołach klasowych, z trójką klasową rodziców i z wychowawcą klasy .

Kl I

5. Poznajemy historię swojego regionu

Prezentacja historii i tradycji rodzinnej miejscowości: legendy, architektura, sztuka ludowa, fauna, flora, położenie geograficzne

Wycieczki, konkursy wiedzy o regionie, spotkania z rodzicami i wywiady autorskie np. Z dyrektorem Biblioteki Miejskiej w Pyrzycach, zwiedzanie wystaw np. w Izbie Pamięci, gazetka formy literackie

cały rok, wychowawcy, nauczyciele j. polskiego, Wos, geografii, sztuki

Uczeń poznaje swój region, szanuje tradycje , poznaje zasłużonych ludzi, umie gromadzić i dokumentować informacje.

6. Współtworzymy obrzędowość i tradycję szkolną

Poznanie i przypomnienie życia patronki szkoły. Czynne uczestnictwo w:

 1. Dniu Patronki Szkoły

 2. Dniu Samorządności

 3. Festynie szkolnym

 4. Uczestnictwo w corocznej działalności charytatywnej

Qizy, gazetki, konkursy, prace plastyczne i literackie w tygodniu poprzedzającym Dzień Patronki Szkoły. Każda klasa ma wyznaczone zadanie w związku z Dniem Samorządności i Festynem Szkolnym, zbiórka odzieży, zabawek.

maj -czerwiec, wychowawcy, opiekun SU, nauczyciele Wos, historii, sztuki, j. polskiego

Uczeń zna patronkę szkoły, rozumie symboliczne znaczenie sztandaru , ma świadomość czynnego uczestnictwa w tworzeniu historii swojej szkoły, zauważa potrzebę pomocy.

7.a) Propagujemy zdrowy styl życia

b) Umiemy udzielić pierwszej pomocy

Poznawanie zasad prawidłowego odżywiania; higiena wieku dojrzewania, aktywne formy wypoczynku, udzielanie pierwszej pomocy (oparzenia, złamania , omdlenia, itp.)

Imprezy okolicznościowe związane z „Tygodniem dla zdrowia”, spotkania z pielęgniarką szkolną, cykl lekcji biologii poświęconych pierwszej pomocy, zajęcia praktyczne : rajdy rowerowe i piesze, festyn klasowy, szkolny, wycieczki klasowe, filmy z biblioteki szkolnej.

cały rok, wychowawcy, nauczyciele biologii, pedagog szkolny, personel medyczny.

Uczeń zna i stosuje podstawowe nawyki higieniczne, docenia wartość aktywnego wypoczynku, potrafi udzielić pierwszej pomocy.

8.Zagrożenia i pułapki współczesnego świata

Dostarczenie niezbędnej wiedzy nt. zagrożenia dla zdrowia psychicznego , fizycznego

-palenie papierosów

używanie i nadużywanie alkoholu

zażywanie narkotyków

Sekty - pułapki dla poszukujących odpowiedzi na trudne pytania. Treningi asertywności.

Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki

cały rok, psycholog, pedagog, wychowawcy, nauczyciele religii.

Uczeń rozumie zgubne skutki nałogów, wie kiedy, skąd i w jakiej postaci może przyjść zagrożenie, potrafi odmówić.

9. Rozbudzamy zainteresowania i motywację do nauki

Dostarczanie informacji o kołach zainteresowań oraz organizacjami szkolnymi i pozaszkolnymi

Wystawa klasowa pt. „Moje hobby”, pozytywne wzmacnianie aktywności w kołach zainteresowań, organizacjach młodzieżowych i stowarzyszeniach działających na terenie naszego powiatu.

Cały rok, wychowawcy

Uczeń rozwija swoje zainteresowania, przygotowuje się do roli dorosłego obywatela.

10.Dokonujemy wyboru szkoły ponadgimnazjalnej

Prowadzenie orientacji zawodowej. Podjęcie współpracy z doradcą zawodowym w Urzędzie Gminy, spotkania z rodzicami.

Pogadanki, wycieczki zawodoznawcze, wywiady i spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, gazetka pt. ”Zawód o którym marzę”. Uczestnictwo w dniach otwartych szkół pyrzyckich, szukanie w internecie informacji o szkołach.

II semestr, wychowawcy, psycholog, pedagog, nauczyciele Wos, informatyki

Uczeń świadomie wybiera dalszy kierunek kształcenia, zdobywa i poszerza wiedzę o rynku pracy, sprawnie posługuje się mediami.

Kl. III

11.Jak najlepiej zdać egzamin, czyli jak opanować stres?

Motywowanie do sukcesu na egzaminie

„Jak zdać egzamin?” - scenariusz lekcji na godzinę wychowawczą, zajęcia relaksacyjne, trening sposobów rozładowywania napięć.

II semestr, wychowawcy, psycholog, pedagog

Uczeń wierzy w siebie i w swoje możliwości, potrafi rozróżnić rodzaje stresu i opanować go.

Kl III

12. Podejmujemy działania służące poprawieniu frekwencji na zajęciach szkolnych

Motywujemy do punktualności i obecności na zajęciach szkolnych. Stałe dyscyplinowanie uczniów.

Bieżąca analiza frekwencji na godzinach wychowawczych, pedagogizacja rodziców. Indywidualne spotkania z pedagogiem.. Wykorzystanie wiedzy ze szkolenia „Jak pobudzić ucznia do aktywności na lekcjach?”.

cały rok, wychowawcy, pedaagog

Uczeń nie opuszcza zajęć szkolnych bez powodu, nabywa nawyku dyscypliny i odpowiedzialności za swoje czyny w szkole, później w pracy.

13. a) Moje miejsce w rodzinie

b) Jak zapobiegać domowym konfliktom?

Określenie cech dobrego syna, brata, córki, siostry, obowiązków domowych. Uwrażliwienie na współodpowiedzialność za poszczególnych członków rodziny. Rozmowy o uczuciach, nauka empatii rozpoznawania emocji. Analiza przyczyn błędów w odbiorze komunikatów nadawanych ruchem ciała i mimiką twarzy.

Cykl lekcji wychowawczych dotyczących funkcjonowania rodziny ( w tym dyskusje, ankiety pytań otwartych) Spotkania z psychologiem lub pedagogiem. Wykorzystanie przez n-li wiedzy zdobytej na warsztatach umiejętności wychowawczych w ZCE w Szczecinie, w tym: metody dramy, ćwiczenia typu: „Co mówi twoja twarz?”. Scenariusz lekcji „Ja czuje , ty czujesz, on czuje - świat naszych uczuć”. Bieżący kontakt z rodzicami.

Cały rok wychowawcy, pedagog, psycholog, nauczyciele religii.

Uczeń potrafi zachować się w różnych sytuacjach rodzinnych, umie okazać szacunek osobom starszym. Potrafi zrozumieć i zaakceptować oczekiwania innych. Potrafi jasno wyrazić swoje prośby, sądy i oczekiwania. Staje się odpowiedzialny za swoje słowa i czyny, szanuje uczucia innych.

14. Co jest dla mnie ważne, ważniejsze i najważniejsze czyli hierarchia wartości i rola autorytetów

Uczenie weryfikacji celów w życiu na podstawie przykładów z literatury i wydarzeń życia współczesnego. Wyszukiwanie autorytetów w literaturze i życiu współczesnym.

Lekcje wychowawcze tzw. autorskie, przygotowane przez uczniów, lekcje z prasą i z filmem dokumentalnym.

Spotkanie z człowiekiem, który osiągnął sukces. Analiza życia i pracy M. Skłodowskiej - Curie.

Włączamy się do akcji charytatywnych.

cały rok, wychowawcy klas, nauczyciele innych przedmiotów.

Uczeń rozumie pojęcia: etyka, moralność, autorytet. Zna system wartości, umie odróżnić prawdę od kłamstwa. Rozumie postawę konformistyczną i nonkonformistyczną.

15. Planujemy swój czas pracy i wypoczynku.

Nauka dobrej organizacji pracy w domu. Poznawanie i doskonalenie technik uczenia się , wyrabianie nawyku samodyscyplinowania. Rozpoznawanie własnych potrzeb i zainteresowań.

Najlepsze metody uczenia się w domu - burza mózgów. Scenariusz lekcji wychowawczych „Czy warto przykładać się do nauki?”. Dyskusja - „Co zrobić, aby szkoła dała się lubić?”.

styczeń, luty, wychowawcy.

Uczeń potrafi zaplanować dzień tak, aby znaleźć czas na efektywną naukę, aktywny wypoczynek, rozwijanie swych zainteresowań.

16.a) Przestrzegamy kulturalnego zachowania w szkole i poza szkołą

Pernamentne przypominanie zasad kulturalnego zachowania w miejscach publicznych (kino, dyskoteka, teatr, szkoła, wystawa). Uświadomienie uczniom konieczności używania tzw. czarodziejskich słów oraz powitań w szkole i poza szkołą. Wpajanie szacunku dla starszych. Piętnowanie publicznego plucia i plugawego słownika.

Realizacja na każdych zajęciach dydaktycznych celowa i okazjonalna. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za publiczne zachowanie naszych uczniów.

Cały rok, nauczyciele i pracownicy szkoły.

Uczeń wie jak należy się zachować i instytucjach publicznych. Zna moc słów: proszę , dziękuję, przepraszam i używa ich. Okazuje szacunek osobom dorosłym. Nie używa wulgaryzmów.

17.Tolerancja- co znaczy być tolerancyjnym?

Rozszerzanie znaczenia słowa „tolerancja” w kontekście intelektualnym, fizycznym i narodowym. Ocenianie zachowań nietolerancyjnych ich skutków w środowisku szkolnym, rodzinnym oraz historii państw i narodów.

Dyskusja, interpretacja utworów literackich, filmowych, odgrywanie ról - drama, wykorzystanie aktualnej wiedzy z mediów. Mechanizmy powstawania agresji - prelekcja pracownika PPP

Cały rok, wychowawcy, nauczyciele historii, j. polskiego, Wos, religii

Uczeń potrafi krytycznie ustosunkować się do wzorców kreowanych przez media. Wie, że każdy ma prawo do własnych poglądów. Umie nazwać i zdefiniować pojęcie „tolerancja”. Jest tolerancyjny wobec tych, którzy są inni.

Autorzy:

B.Masternak

S. Terelak.

B. Rolbiecka


1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 22-06-2005 14:23:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 22-06-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 22-06-2005 14:23:38