Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach


Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach

Profilaktyka jest to jednoczesny proces wspomagania uczniów w radzeniu

sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu;

ograniczania i likwidowania czynników, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowy styl życia oraz wzmacniania i inicjowania czynników, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu.

Prof. B. Gaś

 1. Stopień zaawansowania problemów

W roku szkolnym 2001)2002 w dniach 4 i 5 grudnia uczniowie klas pierwszych wypełniali anonimowe ankiety dotyczące palenia papierosów.

Z 265 uczniów 59 zadeklarowało się jako palący. Jest to 22,2 %.

Pod koniec roku szkolnego w kwietniu badanie zostało rozszerzone o inne

substancje uzależniające i objęto wszystkie poziomy nauczania, w sumie 801 uczniów. Okazało się, że najpopularniejsze substancje uzależniające to alkohol

i nikotyna. 176 uczniów przyznaje się do palenia papierosów, co stanowi

21,97 % populacji szkolnej.

Dramatycznie wzrasta wraz z wiekiem spożycia alkoholu, i tak do picia

przyznaje się 325 uczniów, co stanowi 40,57 % ogółu młodzieży.

Przyznaje się do tego, chociaż mają świadomość zagrożenia uzależnieniem.

Wśród spożywanych alkoholi najpopularniejsze jest piwo - 321 uczniów

( 40,07 %).

Na pytanie, czy w twojej szkole zetknąłeś się z narkotykami 300 uczniów

opowiedziało się twierdząco, tj. 37,45 %.

Do ich zażywania przyznało się 47 uczniów czyli 5,87 %, w tym 15 osób

zażywa codziennie.

Najbardziej rozpowszechniona jest marihuana ( tzw. skun), później amfetamina,

ekstaza.

Bardzo niepokojące jest to, że aż 62 uczniów ( 7,74 %) wskazało, że gdyby mieli okazję, sięgnęliby po narkotyk.

W listopadzie 2002r. w całej szkole przeprowadzono ankietę z programem „SZKOŁA Z KLASĄ”. Miały one za zadanie pokazać jak jest postrzegana

szkoła w oczach uczniów. Jedno z pytań dotyczyło bezpieczeństwa. Otóż

okazało się że 524 uczniów na 660 badanych ( tj. 79,4 % ) nie czuje się w szkole bezpiecznie.

Badanie techniką niedokończonych zadań w klasie I c dokładnie ujawniło

czego uczniowie się boją ( z wyłączeniem złych ocen i klasówek), a tym

samym jakie zachowania agresywne występują w szkole.

Można je podzielić na agresję słowną: przeżywanie, wyśmiewanie, obgadywanie, przeklinanie, ubliżanie, fałszywe oskarżenia, groźby,

podnoszenie głosu; i agresję czynną: bicie po wszystkich częściach

ciała, szczególnie częste jest bicie po plecach, kopanie, szturchanie,

podstawianie nogi, poniewieranie, plucie, wymuszanie pieniędzy,

przemoc i ostatnio rzucanie petardami.

Powyższe zachowania agresywne potwierdzają uwagi nauczycieli zapisywane w dziennikach lekcyjnych, zeszytach wychowawców klasowych oraz zgłoszenia trafiające do pedagoga szkolnego, poszerzone o przypadki wandalizmu ( np. pisanie po ścianach, niszczenie ławek, blokowanie zamków w drzwiach).

Dlatego istnieje konieczność monitorowania szkoły za pomocą kamer.

Dużym problemem w szkole są wagary i spóźnienia. Dane z października 2002r.

Dochodzą do tego poważne kłopoty z nauką u około 50 uczniów.

Oddzielnym niepokojącym dylematem jest przypadek anoreksji, który wzmocnił czujność specjalistów szkolnych ( wychowawcy, psychologa, pedagogów,

pielęgniarki szkolnej).

Wszystkie wymienione tu negatywne zjawiska wskazują na potrzebę podjęcia

kompleksowych działań na rzecz poprawy wizerunku naszej szkoły.

Dlatego powstał ten program.

 1. Adresat programu: młodzież gimnazjalna, nauczyciele, rodzice.

 1. Cele programu.

  1. Kształtowanie postaw sprzyjających podejmowaniu racjonalnych decyzji

związanych z używaniem środków odurzających poprzez:

   1. dostarczanie wiedzy na temat uzależnień, wpływu alkoholu i narkotyków na zdrowie człowieka oraz na funkcjonowanie rodziny,

   2. zmianę oczekiwań młodzieży związanych z piciem alkoholu,

używaniem narkotyków, stwarzanie alternatywnych możliwości organizacji i spędzania czasu wolnego przez uczniów,

   1. kształcenie u młodzieży praktycznych umiejętności chronienia siebie przez uzależnieniem, w tym nauka niekonfliktowego odmawiania.

  1. Prowadzenie działalności edukacyjnej wśród rodziców w zakresie

rozpoznawania zagrożeń i prowadzenie właściwych oddziaływań

wychowawczych.

  1. Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia działań profilaktycznych

z młodzieżą gimnazjum.

  1. Wyuczenie umiejętności eliminowania społecznie niepożądanych

zachowań, przede wszystkim agresji i przemocy.

 1. Przewidywany efekt końcowy

Wzrost udziału młodzieży w tzw. zdrowych formach spędzania wolnego czasu. Uczniowie znają podstawowe zasady bezpieczeństwa i udzielania pierwszej

pomocy.

Uczniowie mają większą niż podstawowa wiedza na temat szkodliwości i niebezpieczeństw

jakie niesie ze sobą zażywanie narkotyków, palenie papierosów i picie alkoholu.

Uczniowie i ich rodzice wiedzą, gdzie szukać pomocy.

Uczniowie nie piją alkoholu na imprezach szkolnych ( np.: dyskoteka, wycieczka, biwak).

Wyeliminowanie palenia papierosów na terenie szkoły i w pobliżu szkoły.

Zdobycie przez uczniów umiejętności odmawiania.

Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w czasie przerw oraz zmniejszenie ilości zachowań agresywnych i niepożądanych.

Poprawa wyników w nauce i frekwencji. Mniej pieniędzy z budżetu szkolnego wydatkowanych na naprawę zniszczonego mienia szkolnego.

 1. Ewaluacja

Dane liczbowe czerpane z ankiet przeprowadzonych na początku i na końcu

każdego roku szkolnego w celu uaktualnienia ilości uczniów palących papierosy,

eksperymentujących z narkotykami, pijących alkohol oraz ilości uczniów nie czujących się

w szkole bezpiecznie.

Sprawozdania z realizacji poszczególnych zadań przez osoby odpowiedzialne.

Ilość zgłoszeń zjawisk negatywnych przez mieszkańców pobliskich ulic.

Systematyczne podliczanie godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień.

Rejestr zachowań agresywnych, niepożądanych ( dzienniki lekcyjne, pedagoga,

Psychologa, zeszyty wychowawcy klasowego).

Zbieranie danych od pielęgniarki szkolnej.

Zbieranie opinii uczniów, wszystkich pracowników szkoły i rodziców.

 1. Termin realizacji programu

wrzesień 2002r. - czerwiec 2005r.

 1. Osoby odpowiedzialne

 1. Wnioski

Program nie jest sztywny i niezmienny. Na podstawie ewaluacji

będą wyciągane odpowiednie wnioski do pracy nad realizacja celów po to, aby osiągnąć

przewidywany efekt końcowy.

 1. Sposoby realizacji

AUTORKA

Bożena Rolbiecka

Współautorzy:

Mariola Szwarc

Helena Nowak

Małgorzata Słomka - Bojko

Konsultacje: wychowawcy klas

Załączniki do pobrania

1 za__czniki_Program_Profilaktyki.rar (RAR, 14KB) 2005-06-23 09:21:14 222 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 23-06-2005 09:21:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 23-06-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 23-06-2005 09:21:14