Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Publicznego Gimnazjum


Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Publicznego Gimnazjum

im. Marii Sklodowskiej - Curie

w Pyrzycach

Podstawa prawna niniejszego Regulaminu:

 1. Ustawa z dnia 4.03.1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996, nr 70 poz.335; z późn. zmianami).

 2. Ustawa z dnia 23 maja 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1982 nr 3 poz.19 z późniejszymi zmianami).

 3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (Dz.U. z 1991 roku nr 55 poz.234).

 4. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1993 nr 90 poz.416 z późniejszymi zmianami).

 5. Porozumienie Ministra Oświaty i Wychowania oraz ministrów prowadzących ˙prowadzących szkoły z Zarządem Głównym ZNP z dnia 25 czerwca 1984 roku w sprawie zasad współpracy w dziedzinie oświaty i wychowania organów administracji państwowej z ZNP (Dz.Urz.MOiW z 1984 nr 11 poz.72).

 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 22 października 1998 roku w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej z zakładowego funduszu mieszkaniowego na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych (Dz.U. z 1998 nr 134 poz.876).

 7. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim.

Rozdział I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach. tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem, którego źródłami są:

 1. odpisy podstawowe w wysokości określanej odrębnymi przepisami,

 2. zwiększenia, których źródłami są:

 1. darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych,

 2. odsetki ze środków Funduszu,

 3. wpływy z oprocentowania ˙pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,

 4. ewentualnie inne środki określone w odrębnych przepisach.

 1. Regulamin określa zasady przeznaczenia środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu.

 2. Środki Funduszu, którymi dysponuje placówka, zostają podzielone na następujące formy działalności:

 1. świadczenia socjalne-nieodpłatne usługi zakładu pracy na rzecz:

 • różnych form wypoczynku,

 • udzielania pomocy materialnej, rzeczowej lub finansowej,

 • działalności kulturalno-oświatowej,

 • działalności rekreacyjnej itp,

 1. pomoc na cele mieszkaniowe.

 1. Podział środków przeznaczonych na świadczenia socjalne winien uwzględniać potrzeby pracowników oraz możliwości placówki i może być regulowany corocznym aneksem do regulaminu uzgodnionym z zakładowymi organizacjami związkowymi.

 2. Osobami uprawnionymi do korzystania z Funduszu są:

 1. pracownicy zatrudnieni na pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy niezależnie od formy zatrudnienia i stażu,

 2. emeryci i renciści -byli pracownicy szkoły, objęci opieką przez zakład pracy (zgodnie z odrębnymi przepisami),

 3. pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, macierzyńskich i zdrowotnych,

 4. członkowie rodziny pracownika zmarłego w czasie zatrudnienia,

 5. dzieci pracowników, do momentu ukończenia przez nie nauki i będące na utrzymaniu pracownika, jednak nie dłużej niż do 25 roku życia.

 6. Współmałżonkowie osób wymienionych w pkt. a-c

 1. Przyznawanie świadczeń oraz wysokości dopłat z Funduszu uzależnione jest od sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

 2. Środkami Funduszu administruje dyrektor szkoły.

 3. Obsługę administracyjno-finansową Funduszu prowadzi księgowość szkoły.

 4. Bieżącą ewidencję przyznanych świadczeń prowadzi komisja socjalna.

 5. Do opiniowania wniosków w sprawie przyznania świadczeń z funduszu upoważniona jest komisja socjalna.

W skład komisji wchodzą:

a) wicedyrektor placówki,

 1. 2 przedstawicieli grona nauczycieli

 2. 2 przedstawicieli pracowników administracji i obsługi

 3. po 1 przedstawicielu związków zawodowych działających w szkole

 1. Do zadań komisji socjalnej należy:

 1. sporządzanie ramowych planów wykorzystania środków Funduszu,

 2. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków o udzielenie pomocy socjalnej,

 3. sporządzanie protokołów z odbytych posiedzeń,

 4. przygotowanie wniosków dotyczących zmian do regulaminu, nowelizowanie załączników, przekazywanie informacji osobom zainteresowanym w zakresie nie naruszającym dóbr osobistych osób korzystających z funduszu.

 1. Przyznanie świadczeń z Funduszu należy do decyzji dyrektora uzgodnionej z zakładowymi organizacjami związkowymi.

 2. Komisja opiniuje wnioski na posiedzeniach, które odbywają się w terminach:

 1. do 10 marca,

 2. do 10 czerwca,

 3. do 10 września,

 4. do 10 grudnia,

 5. wnioski o zapomogi losowe (dotyczy szczególnych zdarzeń) rozpatrywane są w terminie 2 tygodni od daty ich złożenia.

 1. Zainteresowani uzyskaniem pomocy z Funduszu winni złożyć pisemne wnioski w sekretariacie szkoły w terminie do końca miesiąca poprzedzającego ostatni miesiąc każdego kwartału.

 2. Decyzje podjęte przez dyrektora i uzgodnione z zakładowymi organizacjami związkowymi są nieodwołalne i podlegają kontroli na zasadach przewidzianych odrębnymi przepisami.

 3. Odmowa przyznania świadczenia musi być uzasadniona na piśmie

 4. Pracownik, któremu nie przyznano świadczenia, jeżeli zostały naruszone postanowienia ustawy lub regulaminu może wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o ponowne jego rozpatrzenie.

 5. Warunkiem ponownego rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w punkcie 17 jest:

 1. wskazanie świadczenia będącego sporem,

 2. wskazanie konkretnego postanowienia ustawy, regulaminy, które zostało naruszone wraz z uzasadnieniem,

 3. złożenie wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji dyrektora o odmowie przyznania świadczenia.

 1. Dyrektor udziela pracownikowi odpowiedzi na piśmie w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku, o którym mowa w punkcie 17.

 2. W przypadku pracowników będących małżeństwem, a zatrudnionych w szkole, każde z nich ma prawo do korzystania z funduszu na takich samych prawach jak pozostali pracownicy; ze świadczeń przysługujących na dziecko każdy z nich może korzystać oddzielnie, z zastrzeżeniem , że forma i termin świadczenia nie nakładają się.

Rozdział II

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA POMOC SOCJALNĄ

 1. Środki świadczeń socjalnych przeznaczone na cele pozamieszkaniowe traktowane są jako bezzwrotne.

 2. Świadczenia te mogą dotyczyć indywidualnych potrzeb pracowników jak też akcji organizowanych przez szkołę dla ogółu lub części zatrudnionych.

 3. Ze środków ZFŚS przeznaczonych na zadanie socjalne można otrzymać następujące świadczenia:

 1. świadczenie urlopowe - otrzymują wszyscy nauczyciele (bez wniosku), do końca sierpnia w wysokości odpisu podstawowego ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym,

 2. wczasy pod gruszą- otrzymują pracownicy administracji i obsługi, emeryci i renciści na zasadach określonych w załącznikach 3 i 4 do regulaminu,

 3. dopłata do działalności kulturalno-oświatowej (np. bilety do kina, teatru, imprezy kulturalno- integracyjne oraz koszty przejazdu na w.w. imprezy); zgodnie z zasadami zawartymi w załączniku 3 do regulaminu.

 4. dopłata do wyjazdów turystyczno-wypoczynkowych (np. wycieczki, grzybobranie, kulig, ognisko -imprezy na terenie kraju); zgodnie z zasadami zawartymi w załączniku nr 3 do regulaminu.

 5. zapomogi losowe (zdarzenia losowe, klęski żywiołowe, ciężka choroba, śmierć pracownika, jego współmałżonka, dziecka lub rodzica); zgodnie z zasadami zawartymi w Załączniku nr 3 do regulaminu.

 6. pomoc rzeczowa, także w formie zakupu bonów towarowych; zgodnie z zasadami zawartymi w załączniku nr 3 do regulaminu.

4. Wysokość przyznawanych świadczeń indywidualnych uzależniona jest od:

 1. sytuacji rodzinnej, życiowej i materialnej (dochodu przypadającego na 1 członka rodziny pracownika ,brutto),

 2. podziału środków określonych w corocznym załączniku nr 2 do regulaminu.

 1. Ubiegający się o pomoc materialną składa na podstawie zeznania podatkowego za rok poprzedni w formie pisemnej raz w roku informację o dochodach (wzór wniosku - załącznik 9).

 2. W przypadku ubiegania się o pomoc materialną i niezłożenia informacji o dochodach dyrektor może odmówić przyznania pomocy lub udzielić jej w najniższej przewidzianej wysokości (decyzja po zaopiniowaniu przez komisję socjalną).

 3. Zastrzega się możliwość przydzielania pomocy finansowej lub rzeczowej z pominięciem par. 2 i 3 w sytuacji szczególnej(np. tragiczna śmierć pracownika lub członka rodziny, pożar).

 4. Cele, rodzaj działalności socjalnej, osoby uprawnione do korzystania, wysokość dopłaty lub pomocy w %, kryteria przyznawania, częstotliwość przyznawania oraz zasady spłaty określa załącznik nr 3 do regulaminu

 5. Wysokość przyznawanych świadczeń określa tabela dofinansowania, uaktualniana corocznie w załączniku nr 4 do regulaminu.

 6. Warunkami przyznawania świadczeń są:

 1. złożenie wniosku o przyznanie świadczenia na druku obowiązującym w placówce ,

 2. złożenie oświadczenia o dochodach miesięcznych na jednego członka w rodzinie,

 1. złożenie innych zaświadczeń lub dowodów o poniesionych kosztach (stratach),

 1. Zasady korzystania ze świadczeń socjalnych:

 1. Pracownik lub emeryt może otrzymać dofinansowanie do wypoczynku raz w roku kalendarzowym,

 2. dofinansowanie do wycieczek szkolnych dzieci pracowników przysługuje raz w roku kalendarzowym (na pracownika),

 3. osobom, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej może być przyznana zapomoga finansowa raz w roku kalendarzowym

 4. w szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc może być zwiększona i przyznana dwukrotnie.

 1. Szczegółowe zasady dotyczące wysokości, warunków przyznania oraz maksymalne kwoty świadczeń będą corocznie uzgadniane z przedstawicielami związków zawodowych

 2. Pracownicy w pierwszym roku pracy otrzymują świadczenia socjalne w wysokości 50%.

Rozdział III.

ZASADY UDZIELANIA POMOCY NA CELE MIESZKANIOWE

 1. Pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe mogą być udzielane na:

 1. uzupełnienie wkładu mieszkaniowego

 2. zakup, wykup mieszkania, adaptacja strychu.

 3. remont, mieszkania

 4. pokrycie kaucji mieszkaniowej.

 1. Z pożyczek zwrotnych na cele mieszkaniowe można korzystać po przepracowaniu minimum 2 lat w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach i zatrudnieniu na czas nieokreślony.

 2. O kolejną pożyczkę można się ubiegać po spłaceniu poprzedniej pożyczki

 3. Pożyczki na cele mieszkaniowe określone w punkcie 1a i b przysługują pracownikowi tylko jeden raz w okresie pracy w PG w Pyrzycach.

 4. Wysokość pożyczek mieszkaniowych ustala się następująco:

 1. na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego, zakup, wykup mieszkania, adaptacja strychu - do 10 - krotności najniższego wynagrodzenia

 2. na remont mieszkania, pokrycie kaucji mieszkaniowej

- do 6 - krotności najniższego wynagrodzenia

 1. W przypadku śmierci pracownika pożyczka mieszkaniowa może ulec umorzeniu na wniosek komisji ds. ZFŚS.

 2. Wnioski o pożyczki mieszkaniowe rozpatrywane są w miarę posiadanych środków Funduszu.

 3. Terminy składania wniosków ustala załącznik nr 5. Za termin złożenia przyjmuje się termin przyjęcia wniosku w sekretariacie szkoły.

 4. Wnioski złożone po tym terminie rozpatrywane będą na kolejnym posiedzeniu.

 5. Kolejność przyznawania pożyczek mieszkaniowych jest uzależniona od daty spłaty pożyczki (z zastrzeżeniem punktu 2 tego rozdziału) i daty wpływu.

Rozdział IV.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Środki funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

 2. Środki funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.

 3. Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy funduszu w terminie do dnia 30 września tego roku, z tym, że w terminie do dnia 31 maja tego roku przekazuje kwotę co najmniej 75% równowartości odpisów.

 4. Regulamin obowiązuje od dnia uzgodnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi.

 5. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu muszą być uzgodnione ze związkami zawodowymi.

 6. Postanowienia regulaminu podaje się do wiadomości pracowników, którzy potwierdzają zapoznanie się z nimi podpisem.

_____________________

(Dyrektor placówki)

Uzgodniono z organizacją związkową w dniu ...............

Zarząd Oddziału ZNP

.....................................................

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 23-06-2005 09:27:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 23-06-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 23-06-2005 09:27:58