STATUT PYRZYCKIEGO DOMU KULTURY


Załącznik do uchwały Nr V/21/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 stycznia 2003 r.

STATUT

PYRZYCKIEGO DOMU KULTURY

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Pyrzycki Dom Kultury zwany w treści Domem Kultury jest samorządową instytucją kultury.

§2.

 1. Dom Kultury jest jednostką organizacyjną Gminy Pyrzyce.

 2. Rada Miejska w Pyrzycach jest organizatorem Domu Kultury i sprawuje kontrolę oraz nadzór nad jego działalnością.

 3. Dom Kultury zarejestrowany jest w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez organizatora i posiada osobowość prawną.

§3.

Dom Kultury działa na podstawie:

 1. Aktu o utworzeniu - uchwała nr XLVI/321/98 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 stycznia 1998 r. w sprawie utworzenia Pyrzyckiego Domu Kultury,

 2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

 3. Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,

 4. Ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych,

 5. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

 6. Postanowień niniejszego Statutu,

 7. Innych przepisów prawnych.

Rozdział II

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA

§4.

Dom Kultury nosi nazwę „Pyrzycki Dom Kultury” i używa skrótu PDK.

§5.

Dom Kultury prowadzi działalność na terenie Gminy Pyrzyce oraz promuje jej dorobek kulturalny w kraju i zagranicą.

§6.

Siedzibą Domu Kultury jest miasto Pyrzyce.

Rozdział III

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§7.

Podstawowym statutowym celem działalności Domu Kultury jest upowszechnianie kultury wśród mieszkańców Gminy Pyrzyce.

§8.

Cele statutowe Dom Kultury realizuje poprzez:

 1. tworzenie warunków dla funkcjonowania amatorskiego ruchu artystycznego oraz do rozwoju wiedzy o sztuce,

 2. stwarzanie warunków do zachowania i rozwoju folkloru oraz obrzędowości, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

 3. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,

 4. upowszechnianie profesjonalnej twórczości artystycznej,

 5. działalność instruktażowo-metodyczną.

§9.

 1. Dom Kultury może prowadzić działalność inną od kulturalnej, jeżeli nie odbywa się ona kosztem podstawowej działalności statutowej, a pozyskane w ten sposób wpływy przeznaczane są na upowszechnianie kultury.

 2. Działalność gospodarcza Domu Kultury może obejmować:

 • Dzierżawę i wynajem pomieszczeń oraz sprzętu,

 • Organizację imprez zleconych,

 • Handel detaliczny, komisowy i aukcyjny oraz prowadzenie działalności gastronomicznej,

 • Działalność wydawniczą, fotograficzną, plastyczną, reklamową,

 • Usługi akustyczne, organizację szkoleń i kursów,

 • Częściowo lub w pełni płatne szkolenia i naukę gry na instrumentach , naukę tańca, kursy kosmetyczne i inne.

Rozdział IV

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 10.

 1. Na czele Domu Kultury stoi Dyrektor, który zarządza nim, kieruje jego działalnością, reprezentuje na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.

 2. Dyrektora Domu Kultury powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Pyrzyce.

 3. Powołanie Dyrektora Domu Kultury poprzedza przeprowadzenie konkursu przez organizatora.

 4. Pracowników na poszczególne stanowiska zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

 5. Pracownicy pracujący na stanowiskach instruktorskich powinni posiadać kwalifikacje wynikające ze stosownych przepisów, a dyrektor i zastępca, co najmniej starszego instruktora.

§11.

 1. W przypadku znacznego rozwoju działalności Domu Kultury, na wniosek dyrektora Burmistrz Miasta i Gminy Pyrzyce może wyrazić zgodę na utworzenie stanowiska zastępcy dyrektora.

 2. Do wyłonienia kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora przeprowadza postępowanie konkursowe dyrektor Domu Kultury, a dla jego powołania konieczna jest pozytywna opinia Burmistrza Miasta i Gminy Pyrzyce.

 3. Odwołanie zastępcy dyrektora Domu Kultury może nastąpić na umotywowany wniosek dyrektora Domu Kultury za pisemną zgodą Burmistrza Miasta i Gminy Pyrzyce.

§ 12.

 1. W Domu Kultury działa Rada Programowa jako organ doradczy dyrektora.

 2. Szczegółowy tryb powołania i funkcjonowania Rady Programowej określa dyrektor w regulaminie podlegającym zaopiniowaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Pyrzyce.

Rozdział V

SPOSÓB UZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

§13.

Dom Kultury jest finansowany z dotacji organizatora, z dochodów własnych oraz innych źródeł.

§14.

Podstawą działalności finansowej Domu Kultury jest roczny plan finansowy.

§15.

Dom Kultury samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§16.

 1. Przychodami Domu Kultury są wpływy z prowadzonej działalności, w tym gospodarczej, które w całości przeznaczone są na podstawowe cele statutowe, a także dotacje z budżetu oraz środki otrzymane z najmu, darowizn, dzierżawy i sprzedaży składników majątku, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

 2. Dom Kultury jest instytucją non profit.

Rozdział VI

ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN STATUTU

§17.

Zmiany w Statucie Domu Kultury mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego nadania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 28-11-2005 13:21:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 28-11-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 28-11-2005 13:21:14