REGULAMIN ORGANIZACYJNY PYRZYCKIEGO DOMU KULTURY


REGULAMIN ORGANIZACYJNY

PYRZYCKIEGO DOMU KULTURY

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Pyrzycki Dom Kultury prowadzi działalność w oparciu o Statut stanowiący załącznik do Uchwały Nr V/21/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 stycznia 2003r.

(Dz. Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 24 z dnia 27 marca 2003r).

§ 2

Niniejszy regulamin określa organizację wewnętrzną Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach oraz podstawowe zadania i zakresy działalności samodzielnych stanowisk pracy wchodzących w skład PDK.

II. Kierownictwo PDK

§ 3

 1. Pracą Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach kieruje Dyrektor.

 2. Dyrektor reprezentuje Pyrzycki Dom Kultury na zewnątrz.

 3. Dyrektorowi podlegają wszyscy pracownicy zatrudnieni w Pyrzyckim Domu Kultury.

 4. Dyrektor ustala plan działalności Pyrzyckiego Domu Kultury, prowadzi samodzielnie politykę personalną i kieruje doskonaleniem kadr.

 5. Dyrektor zatrudnia i uposaża wszystkich pracowników.

 6. Pisma wychodzące z PDK, zarządzenia, dokumenty podpisuje Dyrektor bądź osoba upoważniona.

 7. W czasie nieobecności Dyrektora zastępstwo pełni osoba przez Dyrektora wyznaczona.

 8. Pracownicy są odpowiedzialni przed Dyrektorem PDK za należytą organizację pracy na powierzonym stanowisku.

 9. Na wniosek Dyrektora Burmistrz Pyrzyc może wyrazić zgodę na utworzenie stanowiska zastępcy Dyrektora.

III Struktura organizacyjna

§ 4

W skład Pyrzyckiego Domu Kultury wchodzą następujące jednostki organizacyjne :

 1. Dział upowszechniania plastyki i rzeźby

 • instruktor ds. plastyki,

 • instruktor ds. rzeźby

 1. Dział upowszechniania muzyki, tańca i form teatralnych,

 • instruktor muzyczny,

 • instruktor zespołów artystycznych,

 • instruktor form teatralnych

 1. Dział administracji i obsługi

 • referent administracyjno-kadrowy,

 • sprzątaczka,

 • woźny,

 • akustyk,

 • garderobiana.

 1. Dział agencyjno impresaryjny

 • instruktor ds. organizacji imprez

 1. Księgowość

 • księgowa

IV. Zadania jednostek organizacyjnych:

§ 5

 1. Dział upowszechniania plastyki i rzeźby:

  • organizowanie warsztatów twórczych,

  • popularyzacja ceramiki artystycznej,

  • prowadzenie indywidualnych zajęć nauki rysunku,

  • prowadzenie kółek zainteresowań ceramiką,

  • doskonalenie zdolności dzieci i twórców amatorów,

  • przygotowanie dekoracji, scenografii na imprezy organizowane przez Pyrzycki Dom Kultury,

  • dbanie o estetykę i oprawę wizualną obiektu PDK,

  • opracowywanie i przygotowywanie materiałów do druku; zaproszeń, afiszów, plakatów, katalogów, wystaw, programów, ulotek, itp.,

§6

2. Dział upowszechniania muzyki, tańca i form teatralnych:

 • prowadzenie zajęć muzycznych, wokalnych, tanecznych i teatralnych

  • w grupach i zespołach,

 • szkolenie i nauka tańca oraz gry na instrumentach,

 • opieka nad zespołami działającymi przy PDK,

 • organizowanie konkursów recytatorskich i przeglądów teatralnych,

 • prowadzenie własnych zespołów żywego słowa i teatru,

 • popularyzowanie teatru jako dziedziny sztuki,

 • prowadzenie biblioteki repertuarowej,

 • współpraca z teatrami zawodowymi i amatorskimi,

 • udział w konkursach i przeglądach.

§7.

 1. Dział administracji i obsługi ;

a) Referent administracyjno - kadrowy odpowiada w szczególności za:

 • zaopatrzenie instytucji w sprzęt i materiały zgodnie z wnioskowanymi potrzebami poszczególnych działów,
  -zabezpieczenie obiektów w zakresie ochrony przed pożarem, kradzieżami, dewastacją i innymi przewidywalnymi wypadkami,

 • dbanie o porządek, czystość i estetykę pomieszczeń użytkowanych przez PDK,-prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników zatrudnionych przez PDK,

 • nadzorowanie ewidencji czasu pracy pracowników oraz współpraca z księgową w sprawach płacowych i socjalnych pracowników,

 • prowadzenie ewidencji badań lekarskich pracowników i przeglądów stanowisk pracy pod względem bhp i ppoż,

 • prowadzenie opieki nad osobami odbywającymi staż lub praktyki w PDK,

 • współpracuje przy organizacji imprez mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie placówki - na zlecenie dyrektora.

b) Akustyk :

 • odpowiada za akustyczne nagłośnienie imprez i koncertów organizowanych przez PDK i zleconych,

 • dba o sprzęt nagłośnieniowy, wydaje i odbiera sprzęt powierzony zespołom muzycznym na próby,

 • współpracuje przy organizacji innych imprez mając na uwadze prawidłowe
  funkcjonowanie placówki - na zlecenie dyrektora.

c) Do zadań garderobianej należy w szczególności:

 • codzienne sprzątanie pomieszczeń w których znajdują się stroje zespołów,

 • pomoc przy sprzątaniu sali po każdej imprezie organizowanej przez PDK oraz innych pomieszczeń, z których PDK korzysta w związku z działalnością ,

 • ścisłe przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. w czasie wykonywanej pracy, a w szczególności przy używaniu środków chemicznych,

 • ponoszenie odpowiedzialności za powierzone stroje,

 • pomoc uczestnikom zespołów przy ubieraniu strojów i rozbieraniu ze strojów,

 • bieżąca renowacja uszkodzonych stroi.

d)Sprzątaczka odpowiada m.in. za :

 • utrzymanie czystości w placówce,

 • właściwe przygotowanie sal do zajęć i na imprezy,

 • wykonuje inne polecenia dyrektora mające na uwadze właściwy przebieg imprez w obiekcie jak i poza nim.

e)Woźny :

 • dba o czystość wokół budynku,

 • dokonuje drobnych napraw sprzętów i wyposażenia,

 • wykonuje inne polecenia dyrektora mające na celu właściwy przebieg imprez w obiekcie i w terenie,

§8.

 1. Dział agencyjno impresaryjny:

 • organizowanie koncertów, spektakli teatralnych i innych prezentacji scenicznych, w tym: współpraca z instytucjami muzycznymi,

 • organizowanie wystaw, przeglądów, i konkursów plastycznych,

 • wnioskowanie i częściowa realizacja zakupów sprzętu i materiałów oraz nadzór nad ich stanem technicznym i użytkowaniem,

 • organizowanie imprez muzycznych zleconych PDK,

 • organizowanie i koordynowanie imprez kulturalnych , kulturalno-sportowych itp. na terenie sołectw, w tym:

  • prowadzenie w wiejskich klubach ( świetlicach) warsztatów twórczych, zajęć dydaktycznych w dziedzinach plastyki, muzyki, tańca, form teatralnych itp.

  • Stwarzanie możliwości dla dzieci i młodzieży wiejskiej uczestniczenia w stałych zajęciach edukacyjnych odbywających się w siedzibie PDK.

 • współpraca z innymi zespołami, instytucjami kulturalnymi,

 • organizowanie współpracy z rodzicami dzieci należących do zespołów,

 • pozyskiwanie środków pozabudżetowych i sprzedaży usług własnych,

 • promocja Pyrzyckiego Domu Kultury, prowadzenie strony internetowej.

§9.

 1. Do zadań księgowości należy:

  • prowadzenie obsługi księgowej i kasowej Pyrzyckiego Domu Kultury,

  • zatwierdzanie dowodów rachunkowych do wypłat oraz sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,

  • dekretowanie dowodów finansowo- księgowych, sporządzanie poleceń księgowania, not księgowych,

  • konsultowanie spraw finansowych z dyrektorem,

  • prowadzenie księgowości syntetycznej oraz uzgadnianie jej stanów na koniec każdego miesiąca,

  • prowadzenie kartotek ilościowo- wartościowych oraz okresowe uzgadnianie z kartotekami magazynowymi i z kontem syntetycznym,

  • prowadzenie analitycznej księgowości kosztów bieżącej działalności,

  • okresowe uzgadnianie księgowości analitycznej z odpowiednimi kontami syntetycznymi i ze stanem faktycznym,

  • uzgadnianie sald z dłużnikami i wierzycielami,

  • prowadzenie spraw płacowych pracowników PDK,

  • sporządzanie list wynagrodzeń, list wypłat z tytułu umów o dzieło i zlecenia,

  • obliczanie, pobieranie i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,rozliczenia z ZUS - em,

  • przygotowanie sprawozdań finansowych,

  1. Postanowienia końcowe

§ 10

 1. Szczegółową strukturę organizacyjną określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.

 2. Pracownicy, którzy z tytułu wykonywania swych czynności mają powierzony majątek stanowiący własność PDK są za niego materialnie odpowiedzialni.

 3. W sprawach nie objętych postanowieniami regulaminu decyduje Dyrektor PDK.

 4. Dla zapewnienia pełnej koordynacji działalności PDK wszystkie osoby są zobowiązane ze sobą współpracować.

 5. Przez współpracę należy rozumieć wspólne działania przy organizacji i realizacji imprez organizowanych przez PDK jak również m.in.:

  • wspólne załatwianie spraw i zadań kompleksowych jak np. :

  • opracowywanie planów finansowo- rzeczowych na każdy rok,

  • opracowywanie kalendarzy imprez, sprawozdań z ww. planów

§ 11

Zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane w sposób w jaki Regulamin został wprowadzony.

Pieczątka:

Sprawdzono pod względem prawnym

Radca Prawny

Sz - 486

mgr Krystyna Zawalska

Podpis nieczytelny

Pieczątka:

Dyrektor

Pyrzyckiego Domu Kultury

mgr Klaudia Szczepkowska

Podpis nieczytelny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 28-11-2005 13:33:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 28-11-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 28-11-2005 13:33:26