Porządek obrad LII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 29 czerwca 2006r. – godz.14,15 sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach


Porządek obrad

LII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

na dzień 29 czerwca 2006r. - godz.14,15

sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.

2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z obrad LI sesji rady.

4. Informacja Przewodniczącego Rady z bieżącej pracy.

5. Informacja Burmistrza z bieżącej.

6. Zapytania radnych, interpelacje radnych na piśmie.

7. Przygotowanie podmiotów skupowych do skupu zbóż w 2006r.

8. Ocena funkcjonowania spółek z udziałem gminy:

  • Sprawozdanie z działalności Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Pyrzycach za rok 2005

  • Sprawozdanie z działalności Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego Spółka z o.o. w Pyrzycach za rok 2005

  • Sprawozdanie z działalności „Geotermia Pyrzyce” Spółka z o.o. z siedzibą w Pyrzycach.

9. Projekt uchwały w sprawie najmu gruntu stanowiącego własność

gminy Pyrzyce.

10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i

porządku na terenie Gminy Pyrzyce.

11. Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pyrzyce

12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania

pomocy w spłacie zadłużenia komunalnych lokali mieszkalnych

z tytułu opłat za ich używanie oraz udzielania ulg w spłacie tych

należności.

13. Projekt uchwały w sprawie aktu założycielskiego szkoły

artystycznej w Pyrzycach.

14. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia do programu

nauczania dodatkowych godzin języka obcego w klasach I - III

szkół podstawowych i gimnazjum.

15. Projekt uchwały w sprawie nie zatwierdzenia rocznego

sprawozdania finansowego Pyrzyckiego Domu Kultury za rok

2005.

16. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty stałej za wpis i

zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

17. Projekt uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Pyrzyce

dotacji celowej.

18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie

porozumienia z Gminą Miasto Szczecin w sprawie powierzenia

realizacji zadania publicznego..

19. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006.

20. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Pyrzyce na

  • .

21. Projekt uchwały w sprawie szczegółowości materiałów z

wykonania budżetu.

22.Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.

23.Wolne wnioski.

24.Zamknięcie obrad LII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 23-06-2006 14:36:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 23-06-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 23-06-2006 14:36:06