Uchwała Nr LI/406/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2006r. w sprawie emisji obligacji Gminy Pyrzyce oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez gminę


Uchwała Nr LI/406/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 31 maja 2006r.

w sprawie emisji obligacji Gminy Pyrzyce oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez gminę

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz.128) art.82, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz.319) oraz art.2, pkt 2 i art.9, pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r.o obligacjach (Dz.U. z 2001r. Nr 120, poz.1300, z 2002r. Nr 216, poz.1824, z 2003r. Nr 217, poz.2124, z 2005r. Nr 157, poz.1316, Nr 183, poz.1538, Nr 184, poz.1539, Nr 249, poz.2104) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1. 1.Gmina Pyrzyce wyemituje 95 obligacji w tym: 84 obligacji o wartości nominalnej 50.000 zł każda oraz 11 obligacji o wartości nominalnej 55.000 zł każda na łączną kwotę 4.805.000 zł (słownie cztery miliony osiemset pięć tysięcy złotych).

2.Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

3.Emitowane obligacje mogą nie mieć formy dokumentu.

4.Emitowane obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i bieżących Gminy Pyrzyce.

§ 3.1.Obligacje zostaną wyemitowane w 6 seriach:

seria K o wartości 900.000 zł

seria L o wartości 900.000 zł

seria Ł o wartości 900.000 zł

seria M o wartości 900.000 zł

seria N o wartości 600.000 zł

seria O o wartości 605.000 zł.

2.Emisja obligacji, o których mowa w ust.1 nastąpi do końca roku 2006.

3.Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4.Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych gminy w 2006r.

§ 4.1.Wykup obligacji nastąpi po upływie:

a) 1 roku od daty emisji dla obligacji serii K

b) 2 lat od daty emisji dla obligacji serii L

c) 3 lat od daty emisji dla obligacji serii Ł

  1. 4 lat od daty emisji dla obligacji serii M

  2. 5 lat od daty emisji dla obligacji serii N

  3. 6 lat od daty emisji dla obligacji serii O

2.Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3.Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust.1 przypadnie na sobotę lub dzień wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

4.Dopuszcza się nabycie przez Gminę Pyrzyce obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

§ 5.1.Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach rocznych liczonych od daty emisji.

2.Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe średniej arytmetycznej z opublikowanych średnich ważonych stóp rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych z dwóch ostatnich przetargów poprzedzających rozpoczęcie każdego okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

3.Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

4.Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust.3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

5.Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6.Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów gminy pochodzących z dochodów własnych w latach 2007- 2012.

§ 7.Upoważnia się Burmistrza Pyrzyc do:

  1. zawarcia umowy z podmiotem wyłonionym zgodnie z ustawą o finansach publicznych, któremu to podmiotowi zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,

  2. dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,

  3. wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8.Wykonanie powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 9.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 27-06-2006 07:34:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 27-06-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 27-06-2006 07:38:44